Cymharu’r gost o fenthyca £5,000

Os oes angen i chi fenthyca arian i brynu car newydd neu i dalu am welliannau i’r cartref mae’n hanfodol dod o hyd i’r dewis credyd rhataf ac ad-dalu’r benthyciad hwnnw cyn gynted ag y gallwch. Yn gyffredinol golyga hyn ddod o hyd i fenthyciad sy’n codi’r gyfradd llog isaf (APR), ond mae’n bwysig hefyd ystyried unrhyw ffioedd cosb os y tybiwch y byddwch yn cael trafferth ad-dalu’n brydlon.

Cymharu’r gost o fenthyca £5,000 ar draws tri math cyffredin o gyllido

Gorau oll eich bod yn deall sut mae’r gwahanol ddewisiadau’n gweithio, chwiliwch am y fargen orau a gwiriwch gyfanswm y gost o fenthyca. Edrychwch ar yr enghreifftiau nodweddiadol hyn a darllenwch ein canllawiau ar fenthyca arian.

Cerdyn credyd di-log ar gyfer trosglwyddiadau balans a phryniadau newydd am y 15 mis cyntaf*

Yn dda ar gyfer:

 • Benthyca di-log
 • Pryniadau wedi’u cynllunio e.e, car newydd, gwelliannau i’r cartref, a throsglwyddo dyledion presennol ar gerdyn credyd a cherdyn siop
 • Lledaenu cost benthyca os gallwch drosglwyddo’r balans sy’n weddill ar ddiwedd y cyfnod hyrwyddol i fargen 0% ddi-log newydd.

Awgrym da

Mae rhai pobl yn cymryd dau gerdyn ar wahân – un ar gyfer balansau trosglwyddo ac un ar gyfer pryniadau. Cymharwch gardiau credyd i ganfod y fargen orau.

Byddwch yn ofalus:

 • Bydd angen statws credyd da arnoch i gael eich derbyn ar y bargeinion gorau a bydd gan rai isafswm anghenion lefel incwm.
 • *Mae’r cyfnod hyrwyddol APR a’r swm a ellir ei drosglwyddo yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.
 • Darllenwch y telerau a’r amodau yn ofalus gan nad yw’r rhan fwyaf o gardiau’n cynnig yr un cyfnod di-log ar drosglwyddiadau balans a phryniadau.
 • Byddwch yn newid yn ôl i’r APR safonol (17.7% ar gyfartaledd ond gall fod yn uwch) unwaith y bydd y cyfnod cyflwyno yn dod i ben, felly gwnewch nodyn o ba bryd y bydd eich bargen gyflwyno’n dod i ben a chwiliwch i newid cyn hynny.
 • Er na fydd raid i chi dalu llog ar y swm y byddwch yn trosglwyddo/gwario yn ystod y cyfnod cyflwyno, bydd raid i chi barhau i wneud isafswm taliad misol (fel arfer 1% - 2.5% o’r balans) – gallai methiant i wneud hynny arwain at ffi taliad hwyr (£12 yn gyffredinol) ac efallai na fyddwch bellach yn gymwys am y fargen ddi-log.

Darganfyddwch fwy:

cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol)

0% ar werth trosglwyddo o £5,000 (ynghyd â ffi trosglwyddo, yn cyfateb yn gyffredinol i rhwng 2% a 3% o’r balans).

APR cyfartalog o 17.7%1 yn dilyn y cyfnod 15 mis di-log cyflwyniadol

Ad-daliad misol

£333.33**

** yn cymryd yn ganiataol yr ad-delir y benthyciad ar ddiwedd y cyfnod hyrwyddol 15 mis

Cyfanswm i’w dalu’n ôl

£5,150 (benthyciad gwreiddiol o £5,000 + ffi untro trosglwyddo ar 3% o £150)

Benthyciad personol heb ei ddiogelu dros dair blynedd

cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol)

11.72%

Ad-daliad misol

£165.40

Cyfanswm i’w dalu’n ôl

£5,954 (£5,000 a fenthycwyd + £954 llog)

Benthyciad personol heb ei ddiogelu dros bum mlynedd

Awgrym da!

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Benthyciad Personol i roi cymorth i chi gyfrifo faint o amser gymerir i’w ad-dalu neu faint fydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob mis. Hefyd gallwch gymharu cyfraddau a hyd cyfnodau benthyca gwahanol a chadw’ch canlyniadau mewn tabl i’ch helpu wrth eu cymharu.

Yn dda ar gyfer:

 • Cyllidebu – bydd y taliad misol a’r gyfradd llog fel arfer yn sefydlog am y tymor benthyciad cyfan
 • Pryniadau wedi’u cynllunio e.e car neu er mwyn rhoi trefn ar ddyledion presennol ar gerdyn credyd a cherdyn siop

Byddwch yn ofalus:

 • Fe allech beidio â chael yr APR a hysbysebir gan ei fod yn dibynnu ar eich statws credyd – felly gwiriwch yr amodau a thelerau yn ofalus cyn i chi dderbyn y benthyciad.
 • Bydd cymryd y benthyciad dros dymor hirach yn lleihau eich taliadau misol ond bydd y swm gyfan fydd i’w had-dalu yn uwch

Darganfyddwch fwy:

cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol)

11.72%

Ad-daliad misol

£110.52

Cyfanswm i’w dalu’n ôl

£6,631 (£5,000 a fenthycwyd + £1,631 llog)

Ychwanegu £5,000 i’ch morgais (blaenswm ychwanegol) a gafwyd gan eich benthyciwr morgais presennol dros gyfnod o 15 mlynedd

Yn dda ar gyfer:

 • Gwelliannau i’r cartref fydd yn cynyddu gwerth eich cartref.

Awgrym da

Gall ail-forgeisio er mwyn cael bargen well arbed arian i chi.

Byddwch yn ofalus:

 • Gallai eich cartref gael ei adfeddiannu os na fyddwch yn parhau i dalu’ch taliadau benthyciad.
 • Er y gall y gost fisol a’r gyfradd llog fod yn llawer is na benthyciad personol os talwch dros yr hirdymor, bydd cyfanswm y gost yn llawer uwch – gweler yr enghraifft.
 • Mae’r swm a dalwch bob mis yn debygol o amrywio (mae’n debyg wedi cyfnod cychwynnol sefydlog ac fe allech chi wynebu ffi cosb os adbrynwch yn gynnar).
 • Fe allech orfod talu ffi trefnu’r cynnyrch (£100 yn nodweddiadol).
 • Dim ond os y bydd gennych chi ddigon o ecwiti yn eich cartref y cewch chi gymryd y dewis hwn.

Darganfyddwch fwy:

cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol)

<5%

Ad-daliad misol

£40.143

Cyfanswm i’w dalu’n ôl

£7,325 (£5,000 a fenthycwyd + £2,225 llog + £100 ffi trefnu)*

*yn tybio y cyfrifir llog yn flynyddol (bydd yn llai os cyfrifir yn ddyddiol).

Cymryd benthyciad perchennog cartref wedi’i ddiogelu (a elwir hefyd yn ail forgais) o £5,000 dros gyfnod o 15 mlynedd

Weithiau mae’r math hwn o fenthyciad yn cael ei gynnig i berchnogion cartref sydd ag o leiaf 25-35% o ecwiti yn eu cartrefi, ac i rai na allant gael benthyciad heb ei ddiogelu o bosib oherwydd cofnod credyd sâl. Gall benthyciadau wedi’u diogelu gael eu defnyddio ar gyfer gwelliannau i’r cartref neu i gyfuno dyledion presennol.

Awgrym da

Gall ymddangos y bydd cyfuno’ch holl ddyledion mewn un benthyciad yn gwneud eich bywyd yn haws, ond yn amlach na pheidio, mae hyn yn syniad gwael. Mae nifer o elusennau cyngor ar ddyledion sy’n rhoi cyngor rhad ac am ddim i roi cymorth i chi roi trefn ar eich sefyllfa ariannol.

Byddwch yn ofalus:

 • Mae cyfraddau llog ar fenthyciadau perchnogion cartref wedi’u diogelu yn dueddol o fod yn uwch na’r rhai a godir ar flaensymiau pellach
 • Gall yr APR amrywio yn ddibynnol ar eich statws credyd.
 • Gallech orfod talu ffi trefnu’r cynnyrch (sy’n cael ei ychwanegu i’r benthyciad fel arfer ac fe dalwch log ar hyn)
 • Dim ond os y bydd gennych chi ddigon o ecwiti yn eich cartref y cewch chi gymryd y dewis hwn.
 • Gallai eich cartref gael ei adfeddiannu os na fyddwch yn parhau i dalu’ch taliadau benthyciad.

Darganfyddwch fwy:

cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol)

19.9% (cynrychiadol)*4

*yn seiliedig ar fenthyciwr â phroffil credyd ‘boddhaol’

Ad-daliad misol

£81.55

Cyfanswm i’w dalu’n ôl

£14,679 (£5,000 a fenthycwyd + £9,679 llog)

1 Gweler Banc Lloegr – tabl G1.3 – cyfraddau llog cyfartalog ar gardiau credyd ar gyfer teuluoedd

2 Tabl Banc Lloegr G1.3 Ebrill’13

3 Gwefan Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML)

4 Cyllid Norton (brocer) o Moneysupermarket.com

Camau nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?