Cymharu’r gost o fenthyca £1,000

Os oes angen benthyca arian arnoch chwiliwch am y ffordd rataf bosibl i fenthyca’r arian hwnnw a thalwch ef yn ôl cyn gynted ag y gallwch. Mewn rhai achosion bydd yn golygu bargen gyda’r gyfradd llog isaf bosibl, ond ddim gydag eraill o bosib, er enghraifft os bydd y gyfradd isaf yn golygu taliadau ychwanegol uchel neu gosbau.

Cymharu’r gost o fenthyca £1,000 ar draws tri math cyffredin o gyllido

Mae’n bwysig deall faint y mae’r tri opsiwn yn ei gostio a sut maent yn gweithio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymharu costau a gwiriwch eich bod yn gallu fforddio’r ad-daliadau. Edrychwch ar yr enghreifftiau hyn o fathau o gredyd a darllenwch ein canllawiau ar fenthyca arian.

Cerdyn credyd di-log ar gyfer trosglwyddiadau balans a phryniadau newydd am y 15 mis cyntaf*

Cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol): 0% ar werth trosglwyddo o £1,000 (ynghyd â ffi trosglwyddo, yn cyfateb yn gyffredinol i rhwng 2% a 3% o’r balans)

APR cyfartalog o 17.7%1 yn dilyn y cyfnod 15 mis di-log cyflwyniadol

Ad-daliad misol: £66.67**

** yn cymryd yn ganiataol yr ad-delir y benthyciad ar ddiwedd y cyfnod hyrwyddol 15 mis

Cyfanswm i’w dalu’n ôl £1,030 (benthyciad gwreiddiol o £1,000 + ffi untro trosglwyddo ar 3% o £30)

Yn dda ar gyfer:

 • Benthyca di-log
 • Pryniadau wedi’u cynllunio e.e, gwyliau, dodrefn newydd a throsglwyddo dyledion presennol ar gerdyn credyd a cherdyn siop
 • Lledaenu cost benthyca os gallwch drosglwyddo’r balans sy’n weddill ar ddiwedd y cyfnod hyrwyddol i fargen 0% ddi-log newydd

Awgrym da

Ystyriwch gael dwy gerdyn ar wahân – un ar gyfer balansau trosglwyddo ac un ar gyfer pryniadau. Defnyddiwch dabl cymharu cardiau credyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ddod o hyd i’r fargen orau.

Byddwch yn ofalus:

 • Bydd angen statws credyd da arnoch i gael eich derbyn ar y bargeinion gorau a bydd gan rai isafswm anghenion lefel incwm.
 • *Mae’r cyfnod hyrwyddol APR a’r swm y gellir ei drosglwyddo yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.
 • Darllenwch y telerau a’r amodau yn ofalus gan nad yw’r rhan fwyaf o gardiau’n cynnig yr un cyfnod di-log ar drosglwyddiadau balans a phryniadau.
 • Byddwch yn newid yn ôl i’r APR safonol (17.7% ar gyfartaledd ond gall fod yn uwch) unwaith y bydd y cyfnod cyflwyno yn dod i ben.
 • Er na fydd raid i chi dalu llog ar y swm y byddwch yn trosglwyddo/gwario yn ystod y cyfnod cyflwyno, bydd raid i chi barhau i wneud isafswm taliad misol (fel arfer 1% - 2.5% o’r balans) – gallai methiant i wneud hynny arwain at ffi taliad hwyr (£12 yn gyffredinol) ac efallai na fyddwch bellach yn gymwys am y fargen ddi-log.
 • Nid yw’r gyfradd 0% yn berthnasol i dyniadau arian parod neu wiriadau cerdyn credyd

Darganfyddwch fwy:

Benthyciad personol heb ei ddiogelu dros ddwy flynedd

Cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol): 18.6%

Ad-daliad misol: £50

Cyfanswm i’w dalu’n ôl: £1,189 (wedi cael benthyg £1,000 + £189 o log)

Yn dda ar gyfer:

 • Cyllidebu – bydd y taliad misol a’r gyfradd llog fel arfer yn sefydlog am y tymor benthyciad cyfan
 • Pryniadau wedi’u cynllunio e.e. car, gwelliannau i’r tŷ neu gyfnerthu benthyciadau

Awgrym da

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Benthyca i’ch helpu i weithio allan faint o amser gymerith i’w ad-dalu neu faint fydd raid ei ad-dalu bob mis. Hefyd gallwch gymharu cyfraddau a hyd cyfnodau benthyca gwahanol a chadw’ch canlyniadau mewn tabl i’ch helpu wrth eu cymharu

Byddwch yn ofalus:

 • Fe allech beidio cael yr APR a hysbysebir gan ei fod yn dibynnu ar eich statws credyd – felly gwiriwch yr amodau a thelerau yn ofalus cyn eich bod yn derbyn y benthyciad.
 • Bydd cymryd y benthyciad dros dymor hirach yn lleihau eich taliadau misol ond bydd y swm gyfan fydd i’w had-dalu yn uwch
 • Mae benthycwyr fel arfer yn codi APR uwch am fenthyciadau llai (hy £1,000 neu lai)

£1000 fel arfer yw isafswm y benthyciad ar gael gan fanciau a benthycwyr Stryd Fawr eraill.

Darganfyddwch fwy:

Cerdyn siop nodweddiadol a ad-delir dros ddwy flynedd

Cyfradd Llog Cyfartalog (APR nodweddiadol): 30%

Ad-daliad misol: £55.91

Cyfanswm i’w dalu’n ôl: £1,189 (wedi cael benthyg £1,000 + £189 o log)

Oni bai eich bod yn gwybod y gallwch ad-dalu’r balans bob mis ceisiwch osgoi dyledion cardiau siop os gallwch. Mae’n ddull drud o gael credyd

Awgrym da

Trosglwyddwch eich balans cerdyn siop i gerdyn 0% neu gerdyn credyd cyfradd is. Os na allwch wneud hyn, ceisiwch dalu mwy na’r isafswm yn ôl bob mis

Byddwch yn ofalus:

 • Gall benthyca ar gardiau siop fod yn ddrud iawn, gan eu bod yn gyffredinol yn codi taliadau cyfraddau llog uwch na chardiau credyd.
 • Mae talu’r isafswm bob mis yn gwneud iddo ymddangos fel pe bai’r ddyled yn fforddiadwy. Ond gan fod y llog yn pentyrru’n gyson, bydd yn cymryd mwy i chi ei thalu i gyd yn ôl

Darganfyddwch fwy:

1 Gweler Banc Lloegr – tabl G1.3 – cyfraddau llog cyfartalog ar gardiau credyd ar gyfer teuluoedd

Camau nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?