Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI)

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol ac yn cael trafferth talu’ch morgais, efallai y gallech chi gael benthyciad gan y llywodraeth i dalu’r llog arno. Gelwir hyn yn Gymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI).

Beth yw Llog ar Forgais

Pwysig

Byddwch yn gallu parhau i hawlio SMI fel budd-dal am gyfnod byr os bydd angen i chi gael rhywun i wneud penderfyniadau ariannol ar eich rhan, oherwydd cyflwr iechyd neu anabledd.

Bydd Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais (SMI) yn cael ei dalu fel benthyciad – sydd angen ei ad-dalu fel arfer.

Pwy sy’n cael SMI?

I gael Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais, rhaid ichi fod yn ddi-waith neu wedi cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth, ac yn cael:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Gysylltiedig ag Incwm
 • Credyd Cynhwysol, neu
 • Gredyd Pensiwn.

Mae yna gyfnod o ddisgwyl o 39 wythnos o’r adeg yr hawliwch SMI hyd at eich taliad cyntaf (oni bai eich bod yn cael Credyd Pensiwn, ac os felly gallwch gael cymorth ar unwaith).

Os gwnewch unrhyw waith â thâl yn ystod y 39 wythnos hynny, bydd eich cyfnod disgwyl yn stopio - a chewch ailgychwyn y tro nesaf ewch yn ddi-waith.

SMI ar gyfer gwelliannau cartref

Gallwch gael SMI hefyd i helpu i dalu llog ar fenthyciad y cymeroch i ddiogelu:

 • atgyweiriadau neu welliannau hanfodol i’ch cartref – fel insiwleiddio, atgyweirio diffygion peryglus neu addasu’ch cartref os oes rhywun yn eich cartref yn sâl neu’n anabl
 • prynu cyfran eich cyn bartner yn eich cartref os ydych wedi gwahanu

Yr hyn a gewch

Bydd y llywodraeth yn talu’r llog ar hyd at £200,000 o’ch morgais (neu hyd at £100,000 os ydych yn cael Credyd Pensiwn).

Bydd y llywodraeth yn defnyddio cyfradd llog safonol i gyfrifo’r swm a delir ganddi. Mewn geiriau eraill, gall y gyfradd llog a delir gan y llywodraeth fod yn wahanol i wir gyfradd llog eich morgais. Mae cyfradd llog y llywodraeth yn un amrywiol felly gall gynyddu neu ostwng dros amser.

Telir yr arian yn uniongyrchol i ddarparwr eich morgais fel arfer.

Nid oes help ar gael i ad-dalu’r cyfalaf (y swm a fenthyciwyd gennych yn wreiddiol) ar eich morgais.

Ffeithiau allweddol am y benthyciad SMI

 • nid oes angen talu ffi i sefydlu’r benthyciad
 • nid oes raid i chi gael gwiriad credyd i gael y benthyciad
 • yn wahanol i fenthyciad arferol, nid oes raid i chi wneud taliadau rheolaidd - oni bai eich bod yn dymuno gwneud hynny
 • ychwanegir llog at y cyfanswm sy’n ddyledus gennych, hyd nes y telir y benthyciad i gyd neu caiff ei glirio
 • ni chewch fenthyciad fel mater o drefn - rhaid ichi ddewis cymryd un
 • mae’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref. Pan werthwch eich cartref neu drosglwyddo perchnogaeth y cartref i rywun arall, rhaid ichi ad-dalu’r benthyciad allan o unrhyw ecwiti sy’n weddill unwaith yr ad-delir eich morgais.

Am ba hyd allwch chi gael SMI?

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch gael SMI am hyd at ddwy flynedd yn unig.

Os ydych chi’n cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Credyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn, nid oes cyfyngiad ar am ba hyd allwch chi hawlio SMI.

Os ydych chi wedi bod yn cael SMI fel budd-dal

Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu’r swm rydych eisoes wedi ei dderbyn fel budd-dal.

Trosglwyddo benthyciad SMI

Os ydych chi’n cael benthyciad SMI a bod eisiau symud tŷ arnoch chi, neu fod perchnogaeth eich eiddo’n cael ei drosglwyddo, bydd angen i chi ad-dalu’r benthyciad SMI gyda llog.

Mae cynlluniau i’ch caniatáu i drosglwyddo benthyciad SMI i eiddo newydd. Dylai hyn ddod i rym yn gynnar yn 2021.

Sut mae llog yn cael ei godi ar eich benthyciad SMI?

Mae’r help a gewch i ysgwyddo cost y llog ar eich ad-daliadau morgais yn seiliedig ar y Gyfradd Llog Sylfaenol, sef 2.61% ar hyn o bryd. Dyma’r gyfradd a ddefnyddir i gyfrifo’r cymorth cyfradd llog a gewch, sef y swm o SMI a gewch mewn gwirionedd.

Gall y terfyn hwn newid, ond cewch wybod os digwydd hynny. Mae’r enghraifft ganlynol yn tybio nad oes newid yn y gyfradd hon.

Gan mai benthyciad yw Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais erbyn hyn, codir llog arnoch ar yr arian a fenthyciwch i ysgwyddo’ch taliadau llog.

Po hiraf y byddwch yn cael help, po fwyaf fydd y llog a godir arnoch. Cyfrifir y swm yn ddyddiol. Ni all y gyfradd llog ar y benthyciad newid fwy na dwywaith mewn unrhyw flwyddyn.

Enghraifft

Os cewch £22 bob wythnos tuag at y llog ar eich morgais. Cyfanswm y cymorth y byddwch wedi ei gael yw £1,144 (£22 x 52 wythnos). Hyn, yn ogystal â’r llog a godir arnoch, sef 1.3% ar hyn o bryd, yw swm eich benthyciad SMI.

  Benthyciad sy’n weddill ar ddechrau’r flwyddyn Taliadau benthyciad SMI a wnaed yn ystod y flwyddyn Benthyciad sy’n weddill ar ddiwedd y flwyddyn cyn llog Llog a godir ar fenthyciad Faint o log a ychwanegwyd y flwyddyn honno Y balans sy’n ddyledus gennych ar ddiwedd y flwyddyn (Taliadau a llog) Llog cronnus a godir ar eich benthyciad SMI
Blwyddyn 1 £0 £1,144 £1,144 1.3% £8 £1,152 £8
Blwyddyn 2 £1,152 £1,144 £2,296 1.3% £23 £2,319 £32
Blwyddyn 3 £2,319 £1,144 £3,463 1.3% £38 £3,501 £70
Blwyddyn 4 £3,501 £1,144 £4,645 1.3% £54 £4,699 £114
Blwyddyn 5 £4,699 £1,144 £5,843 1.3% £70 £5,913 £184
Blwyddyn 10 £10,928 £1,144 £12,072 1.3% £151 £12,223 £632
Blwyddyn 15 £17,574 £1,144 £18,718 1.3% £238 £18,956 £1,559

Ad-dalu benthyciad SMI

Bydd y benthyciad SMI yn cynyddu bob mis ac yn denu adlog yn seiliedig ar ragolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (OBR) o’r ‘gyfradd gild’ (neu gyfradd llog ar fondiau llywodraeth). Mae’r gyfradd llog hon yn amrywio – felly gallai gynyddu neu ostwng yn ystod cyfnod eich benthyciad.

Fel arfer bydd angen ad-dalu’r benthyciad pan fyddwch chi’n marw, neu os byddwch yn symud tŷ a ddim yn trosglwyddo’r benthyciad SMI i’r eiddo newydd.

Os byddwch yn marw a’ch tŷ yn trosglwyddo i’ch priod neu bartner sifil, gellir ad-dalu’r benthyciad yn hytrach pan fydd ef neu hi’n marw.

Bydd DWP yn casglu’r benthyciad yn llawn o’r arian y cewch chi (neu’ch etifeddion) o werthiant eich cartref.

Gallwch ddewis ad-dalu’r benthyciad ar unrhyw amser - er enghraifft, os cewch waith cyflogedig ac yn medru fforddio talu’r ad-daliadau.

Yr isafswm allwch chi ei ad-dalu fel un taliad ar unrhyw amser yw £100 neu’r balans sy’n weddill, pa bynnag un yw’r lleiaf.

Beth os nad oes gennych chi ddigon o ecwiti yn eich cartref i ad-dalu’r benthyciad?

Pan werthir eich cartref, os nad oes digon o arian yn weddill ar ôl ad-dalu’ch morgais i dalu’r benthyciad SMI yn ôl, bydd y swm sy’n weddill yn cael ei glirio a bydd y DWP yn ystyried y benthyciad fel un a dalwyd yn ôl yn llwyr.

Cysylltu â’ch darparwr morgais

Mae darparwyr morgais y gallant gynnig gwahanol ffyrdd o dalu’ch morgais, fel ambell i seibiant rhag talu neu ymestyn cyfnod eich morgais. Efallai y gallwch chi newid eich morgais hefyd i gael gwell cyfradd llog.

Darllenwch ein canllaw ‘Seibiant talu morgais

Darllenwch ein canllaw ‘Sut mae ailforgeisio yn gweithio?

Darllenwch ein canllaw ‘Ôl-ddyledion morgais neu broblemau wrth dalu’ch morgais

Defnyddio’ch cynilion i ad-dalu benthyciad SMI

I gael y budd-daliadau a gewch, rhaid i chi fod â llai nag £16,000 mewn cynilion neu fuddsoddiadau (neu £10,000 os ydych yn cael Credyd Pensiwn).

Os oes gennych chi rhwng £6,000 ac £16,000 mewn cynilion neu fuddsoddiadau (neu rhwng £6,000 a £10,000 os ydych yn cael Credyd Pensiwn), gallai faint o fudd-dal gewch chi nawr gael ei leihau.

Os defnyddiwch yr arian hwn i glirio’ch benthyciad SMI, gallai’r swm a gewch mewn budd-daliadau gynyddu - os bydd eich cynilion yn lleihau dan £6,000.

Gofyn i deulu neu ffrindiau am help i ad-dalu’r benthyciad SMI

Os oes gennych chi deulu neu ffrindiau sydd â’u hincwm eu hunain, efallai y gallwch ofyn iddynt i fenthyca’r arian ichi er mwyn ad-dalu’r benthyciad SMI.

Gallai hynny fod yn ddewis doeth os na fydd yr unigolyn sy’n benthyca’r arian ichi yn codi unrhyw log arnoch.

Ond dylech ystyried yn ofalus cyn ichi fenthyca arian gan deulu neu ffrindiau a sicrhau y gallwch ad-dalu’r hyn a fenthycioch o fewn cyfnod o amser a gytunwyd arno. Os na allwch wneud hynny, gallai effeithio ar y berthynas sydd gennych â’r unigolyn hwnnw neu honno.

Darllenwch ein canllaw ‘A ddylech chi fenthyca arian gan eich teulu a’ch ffrindiau?

Gofyn i undeb credyd, banc neu gymdeithas adeiladu am fenthyciad

Gallech ofyn i undeb credyd, banc neu gymdeithas adeiladu am fenthyciad, y gallech ei ddefnyddio i ad-dalu’ch benthyciad SMI.

Ni fydd benthyciad gan undeb credyd, banc neu gymdeithas adeiladu wedi ei warantu yn erbyn eich cartref, felly nid ydych mewn perygl o golli’ch cartref os na allwch chi dalu’r ad-daliadau’n brydlon.

Cofiwch hefyd y byddai’n rhaid ichi gael gwiriad credyd, a bod benthyciad gan undeb credyd, banc neu gymdeithas adeiladu yn debygol o fod â chyfradd uwch o log na’r benthyciad SMI.

Darllenwch ein canllaw ‘Benthyca gan undeb credyd

Gallwn hefyd roi help ichi ystyried eich dewisiadau yn yr adran ‘Cyn i chi fenthyca

Symud i eiddo arall

Gallech werthu’ch cartref a symud i dŷ rhatach, a fyddai’n golygu y gallech gael morgais llai - neu efallai ni fydd angen morgais arnoch o gwbl.

Cofiwch ystyried y costau eraill o symud tŷ - fel Treth Stamp a chostau symud nwyddau personol, er enghraifft.

Darllenwch ein canllaw Y gost o brynu tŷ a symud

Cyn i chi benderfynu, ceisiwch gyngor

Cyn ichi benderfynu ai benthyciad SMI yw’r dewis gorau ichi a’ch teulu, byddai’n syniad da cael cyngor proffesiynol.

Ffoniwch ni ar 0800 138 7777 am gyngor ariannol am ddim a diduedd. Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm a dydd Sadwrn, 9am i 3pm (Gwefan yn unig). Mae galwadau am ddim.

Gallwch gael cyngor ar dai gan y sefydliadau hyn hefyd:

Sut i hawlio SMI

Dysgwch ragor am gyflwyno hawliad newydd am SMI ar GOV.UK.

.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?