Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach

Os byddwch chi’n mynd ymlaen i ddilyn addysg bellach a bod angen cymorth ariannol arnoch, mae rhai opsiynau ar gael. Dyma’r grantiau, benthyciadau a’r bwrsarïau sydd ar gael yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a ble i fynd i gael mwy o wybodaeth.

Budd-daliadau os ydych mewn addysg bellach

Mae’r budd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt os ydych mewn addysg bellach yn dibynnu os ydych yn astudio’n llawn amser neu’n rhan amser.

Myfyrwyr llawn amser: gallwch ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt ar wefan Turn2us.
Myfyrwyr rhan amser: efallai y bydd gennych fynediad i fwy o fudd-daliadau. darganfyddwch fwy ar wefan Turn2us.

Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach yn Lloegr

Yn ogystal â chost eich cwrs, efallai y gallech gael cymorth gyda chostau byw dydd i ddydd a gofal plant.

Benthyciadau i ddysgwyr uwch

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae’r benthyciadau hyn ar gyfer myfyrwyr 19 oed neu’n hŷn sy’n astudio safon uwch, cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol a Diplomâu Mynediad at Addysg Uwch.

Faint allaf i ei gael?

£300 yw isafswm y benthyciad ac ni fydd angen i chi ei ad-dalu hyd nes i chi ddechrau ennill dros £26,575y flwyddyn.

Bydd y swm yn amrywio yn ddibynnol ar eich cwrs a’r ffioedd a godir gan ddarparwr y cwrs.

Cefnogaeth Dysgwyr

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Bydd angen i chi fod yn hŷn na 19 oed ac yn astudio ar gwrs a ariennir gan yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau – gallwch wirio gyda’ch coleg i weld a ariennir eich cwrs drwy’r dull hwn. Efallai y bydd eich coleg yn mynnu rhai gofynion ychwanegol fel cynnal cyfraddau presenoldeb. Gallwch wirio hyn drwy chwilio ar wefan eich coleg neu roi galwad i rywun yno.

Nid ydych yn gymwys os ydych yn cael cyllid myfyrwyr fel benthyciad myfyriwr, neu os ydych ar gwrs Dysgu Cymunedol.

Faint allaf i ei gael?

Bydd y swm a gewch yn amrywio yn ddibynnol ar eich cwrs. Bydd darparwr eich cwrs yn medru dweud wrthych faint allech chi ei gael. Ond gallai helpu tuag at dalu am deithio, ffioedd cyrsiau, gofal plant ac arholiadau.

Bydd angen i chi fod yn 20 oed i gael help gyda chostau gofal plant – os ydych yn 19 oed gallwch gael help gyda chostau gofal plant drwy Gofal i Ddysgu, gweler isod. Rydych yn ymgeisio am DLS drwy ddarparwr eich cwrs.

Yna, gellir:

 • talu’r arian yn uniongyrchol i chi, ac ni fydd angen i chi ad-dalu’r arian
 • ei fenthyca i chi, sy’n golygu y bydd rhaid i chi ei ad-dalu
 • ei dalu i rywun arall, fel landlord er enghraifft.

Gofal i Ddysgu – Help gyda chostau gofal plant

Mae Gofal i Ddysgu’n rhoi help ariannol i chi gyda gofal plant wrth i chi astudio.

Ar gyfer pwy mae’r arian?

I fod yn gymwys bydd angen i chi:

 • fod yn ifancach nag 20 oed pan fydd eich cwrs yn dechrau
 • fod yn dilyn cwrs mewn ysgol, chweched dosbarth, coleg neu ganolfan blant
 • gan ddefnyddio darparwr gofal plant a gofrestrwyd gydag Ofsted, a all fod yn ofalwr plant, grŵp meithrin, meithrinfa ddydd neu glwb ar ôl ysgol.

Faint allaf i ei gael?

Fe gewch £160 fesul plentyn yr wythnos os ydych yn byw y tu allan i Lundain a £175 os ydych yn byw yn Llundain.

Am fwy o ybodaeth a manylion ynglŷn â beth arall sydd ar gael os cewch chi fabi, ewch i Grantiau a budd-daliadau os ydych yn astudio ac yn cael babi

Cynllun Cymorth Preswyl a Chronfa Bwrsari Preswyl

Nod y cynllun hwn yw helpu i dalu am gostau llety yn ystod y tymor os cynhelir eich cwrs ymhell o’ch cartref.

Mae’r Gronfa Bwrsari Preswyl ar gael ar gyfer astudio mewn canolfan breswyl arbenigol fel ysgolion celf neu rasio ac mae’r Cynllun Cymorth Preswyl ar gael ar gyfer pobman arall.

I fod yn gymwys ar gyfer y ddau rhaid i chi fod rhwng 16-18 oed ar 31 Awst 2020 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21 a bodloni’r meini prawf preswylio, a gall eich coleg wirio a ydych yn eu bodloni. Os ydych yn 19 oed gallech fod yn gymwys ond bydd angen i chi fod yn parhau â chwrs a ddechreuwyd gennych pan oeddech chi’n 16-18 oed, neu fod gennych Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal (EHCP).

Ar gyfer pwy mae’r Gronfa Bwrsari Preswyl?

I fod yn gymwys ar gyfer y Gronfa Bwrsari Preswyl, bydd angen i chi hefyd:

 • fod mewn coleg sy’n rhy bell i chi deithio iddo bob dydd
 • fod yn astudio’n llawn amser.

Faint allaf i ei gael o’r Gronfa Bwrsari Preswyl?

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Ar gyfer pwy mae’r Cynllun Cymorth Preswyl?

I fod yn gymwys i gael arian o’r Cynllun Cymorth Preswyl rhaid i chi hefyd sicrhau:

 • nad ydych yn cael budd-dal tai
 • eich bod mewn cartref sydd ag incwm sy’n llai na £30,993
 • eich bod yn astudio ar gyfer eich cymhwyster lefel 2 neu 3 cyntaf - Safon Uwch, diploma neu gymhwyster galwedigaethol cenedlaethol
 • eich bod ar gwrs llawn amser yn Lloegr a ariennir gan ‘16 i 19’, a bod y daith un ai’n fwy na 15 milltir neu 2 awr yno ac yn ôl o’ch cartref.

Faint allaf i ei gael?

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref:

Incwm gros y cartref Astudio y tu allan i Lundain Astudio yn Llundain
Hyd at £21,000 Hyd at £3,458 Hyd at £4,079
£21,001 i £25,704 Hyd at £2,305 Hyd at £2,685
£25,705 i £30,993 Hyd at £1,152 Hyd at £1,355
£30,994 neu fwy £0 £0

Dyfarniadau Dawns a Drama (DaDA)

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Maent ar gyfer myfyrwyr rhwng 16 a 22 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, sy’n mynychu un o 17 o ysgolion dawns a drama preifat. Rhaid i fyfyrwyr drama fod rhwng 18 a 22 oed.

Mae’r cyrsiau cymwys yn cynnwys:

 • Diploma Lefel 6 mewn Actio Proffesiynol (3 blynedd)
 • Diploma Lefel 5 mewn Actio Proffesiynol (1 flwyddyn)
 • Diploma Lefel 5 mewn Dawns Broffesiynol (Bale Clasurol neu Ddawns Gyfoes) (2 flynedd)
 • Diploma Lefel 6 mewn Dawns Broffesiynol (3 blynedd)
 • Diploma Lefel 6 mewn Theatr Gerddorol Broffesiynol (3 blynedd).

Faint allaf i ei gael?

Bydd y swm a gewch yn amrywio gan ddibynnu ar incwm eich cartref.

Incwm cartref Cyfraniad myfyriwr at ffioedd Grant cynhaliaeth DaDA yn Llundain Grant cynhaliaeth DaDA y tu allan i Lundain Grant cynhaliaeth DaDA wrth fyw gartref
Dan £21,000 £0 £5,185 £4,550 £1,417
£21,000-£27,000 £0 Hyd at £4,285 Hyd at £3,700 Hyd at £1,100
£27,001-£30,000 £0 Hyd at £1,350 Hyd at £1,000 £0
£30,001-£90,000 Hyd at £7,175 £0 £0 £0
Dros £90,000 Ddim yn gymwys am gymorth £0 £0 £0

Mae’r union fandiau yn benodol iawn. I weld yr holl fandiau, ewch i wefan GOV.UK.

Cronfa Fwrsari 16 i 19

Dyma arian nad oes raid i chi ei ad-dalu a gellir ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel llyfrau a theithio.

Ar gyfer pwy mae’r arian?

I fod yn gymwys ar gyfer y bwrsari hwn rhaid i chi:

 • fod yn 16 oed ac yn ifancach na 19 oed ar 31 Awst 2020 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21
 • fod mewn ysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus yn Lloegr, nid mewn prifysgol
 • fod ar gwrs hyfforddi neu ar brofiad gwaith di-dâl
 • fod yn astudio’n llawn amser
 • os ydych yn hŷn na 19 oed bydd angen i chi fod yn parhau â chwrs a ddechreuwyd gennych pan oeddech chi’n 16-18 oed, neu fod gennych gynllun addysg, iechyd a gofal (EHCP).

Faint allaf i ei gael?

Rhoddir y bwrsari un ai fel bwrsari bregus neu fwrsari drwy ddisgresiwn. Telir bwrsari bregus ar uchafswm o £1,200 i fyfyrwyr:

 • sydd wedi gadael gofal awdurdod lleol yn ddiweddar
 • sydd yn cynnal eu hunain yn ariannol gyda Chymhorthdal Incwm neu Gredyd Cynhwysol
 • sydd yn cael Lwfans Byw i’r Anabl, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu’r Taliad Annibyniaeth Bersonol.

Mae cymhwysedd ar gyfer y bwrsari drwy ddisgresiwn yn ddibynnol ar feini prawf yr ysgol neu’r coleg.

Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach yn yr Alban

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Dyma daliad wythnosol nad oes angen i chi ei ad-dalu y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pethau fel llyfrau a theithio. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif.

Ar gyfer pwy mae’r arian a faint allaf i ei gael?

Fe gewch £30 bob pythefnos, cyn belled â bod incwm eich cartref yn is na £24,421 ar gyfer cartrefi ag un plentyn mewn addysg llawn amser, neu yn is na £26,884 ar gyfer cartrefi sydd â mwy nag un plentyn mewn addysg llawn amser.

Gallwch gael EMA neu’r bwrsari cynhaliaeth, ond nid y ddau.

Bwrsari Cynhaliaeth Addysg Bellach (bwrsari costau byw i fyfyrwyr llawn amser)

Ar gyfer pwy mae’r arian a faint allaf i ei gael?

Bydd y swm allwch ei gael gyda’r bwrsari hwn yn amrywio gan ddibynnu ar eich oed, incwm eich cartref a phwy sy’n byw gyda chi, ond mae’n talu hyd at £98.79 yr wythnos 2020/21. Siaradwch â rhywun yn eich coleg am fwy o wybodaeth.

Oedran Incwm cartref llai na: Byw gyda’ch rhieni Byw i ffwrdd o’r cartref Cynnal eich hunan
Os ydych yn ifancach na 18 oed (gallu parhau i ymgeisio am EMA) £20,351 £0 £39.27 (gallu parhau i ymgeisio am EMA) £0
Rhwng 18 a 25 oed £24,275 Hyd at £78.17 £98.79 £0
Yn 25 oed ac yn hŷn, yn cynnal eich hunan, neu’n byw gyda phartner £20,643 £0 £0 £98.79
Mwy o wybodaeth am Fwrsari Cynhaliaeth Addysg Bellach ar wefan GOV.scot

Grant dibyniaeth ar oedolyn (Lwfans y Dibynnydd)

Ar gyfer pwy mae’r arian a faint allaf i ei gael?

Os ydych yn gyfrifol am oedolyn yn gyfreithiol neu’n ariannol, gan gynnwys gofalu am rywun, gallwch gael hyd at £2,640 y flwyddyn.

Mae swm y grant yn dibynnu ar amgylchiadau ariannol eich teulu ac incwm yr unigolyn y gofalwch amdano neu amdani.

Cronfeydd gofal plant

Mae hyn yn helpu myfyrwyr i dalu am ofal plant cofrestredig – a rhaid defnyddio’r arian i’r diben hwn yn unig. Gallwch ymgeisio am hyd at £1,215 o’r gronfa hon ar gyfer 2020/21. Hyd yn oed os ydych yn gymwys efallai na fyddwch yn medru cael yr arian gan fod y cronfeydd yn gyfyngedig.

Caiff ei dalu hefyd ar ben unrhyw grantiau eraill a allech eu cael.

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Os ydych yn unig riant neu’n rhiant sengl, yn fyfyriwr hŷn neu ran-amser, gallwch ymgeisio. Mae rhai myfyrwyr llawn amser yn gymwys hefyd ac mae cymhwysedd yn amrywio o un coleg i’r llall.

Mae rhai colegau yn cynnig meithrinfeydd ar y safle neu dalebau gofal plant yn hytrach na chael cronfa. Siaradwch â rhywun yn eich coleg am fwy o wybodaeth.

Anghenion cymorth ychwanegol ar gyfer lwfans dysgu

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae’n helpu i ysgwyddo unrhyw gostau ychwanegol yn sgil eich anabledd, fel costau teithio neu astudio a chaiff ei dalu i fyfyrwyr sydd ag anabledd neu anawsterau dysgu.

Caiff ei dalu ar ben unrhyw grantiau eraill a gewch ac nid yw’n seiliedig ar eich incwm. Siaradwch â rhywun yn eich coleg am fwy o wybodaeth.

Costau teithio

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae help gyda chostau teithio ar gael os ydych yn dilyn cwrs a gymeradwyir ac mae cymhwysedd yn amrywio o un coleg i’r llall, ond os oes gennych chi blant dibynnol yna gall y grant hwn helpu gyda chostau teithio.

Faint allaf i ei gael?

Nid yw’r lwfans hwn yn ddibynnol ar incwm os ydych yn ifancach na 18 oed ac yn gymwys am EMA. Siaradwch â rhywun yn eich coleg am fwy o wybodaeth.

Cronfeydd drwy ddisgresiwn

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Nod cronfa drwy ddisgresiwn yw helpu myfyrwyr a allai brofi anhawster wrth geisio dilyn cyrsiau addysg bellach neu barhau gyda’u cwrs yn sgil problemau ariannol, neu i helpu myfyrwyr i roi’r gorau i orfod hawlio budd-daliadau.

Mae pob coleg yn rhedeg cronfa drwy ddisgresiwn ac mae cymhwysedd yn amrywio o un coleg i’r llall,

Grant bwrsari uwch

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae hyn ar gyfer myfyrwyr profiadol sy’n cael gofal o’r newydd a pharhaus sy’n astudio’n llawn amser.

Faint allaf i ei gael?

Nid yw’n cael ei asesu ar sail incwm ac mae’n talu hyd at £202.50 yr wythnos.

Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach yng Nghymru

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae’r EMA ar gyfer myfyrwyr rhwng 16-18 oed. I fod yn gymwys bydd angen i chi fod yn dilyn cwrs cymwys ac yn mynychu coleg sy’n cymryd rhan.

Faint allaf i ei gael?

Mae EMA yn talu hyd at £30 bob pythefnos. Mae’n dibynnu ar incwm eich cartref - cyn belled â bod incwm eich cartref yn is na £20,817, ar gyfer cartrefi ag un plentyn mewn addysg llawn amser, neu yn is na £23,077, ar gyfer cartrefi sydd â mwy nag un plentyn mewn addysg llawn amser, mi fyddwch yn gymwys.

Am fwy o wybodaeth am sut i ymgeisio ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer Addysg Bellach

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae’r grant hwn ar gyfer myfyrwyr o deuluoedd ar incymau isel. I fod yn gymwys rhaid i chi:

 • fod yn 19 oed neu’n hŷn
 • fod yn astudio ar gwrs cymwys mewn coleg sy’n cymryd rhan
 • fod yn astudio ar gwrs sy’n para 275 o oriau o leiaf
 • fod yn cael cymhwyster sy’n cynnwys TGAU, Safon Uwch ac AS, BTEC, GNVQs, NVQs neu Sgiliau Sylfaenol.

Faint allaf i ei gael?

Mae’r grant, nad oes angen ei ad-dalu, hyd at £1,500 i fyfyrwyr llawn amser a hyd at £750 i fyfyrwyr rhan-amser. Mae’r union swm yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Incwm blynyddol y cartref Grant i fyfyriwr llawn amser Grant i fyfyriwr rhan-amser
Hyd at £6,120 £1,500 £750
£6,121-£12,235 £750 £450
£12,236-£18,370 £450 £300
£18,371 ac uwch £0 £0
Am fwy o wybodaeth am sut i ymgeisio ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cronfeydd Arian Wrth Gefn (FCFs, a elwir weithiau’n Gronfeydd Cymorth Myfyrwyr neu Gronfeydd Caledi Myfyrwyr)

Mae gan Lywodraeth Cymru gronfa sy’n rhoi arian i golegau yng Nghymru iddynt hwythau benderfynu sut orau i’w ddefnyddio i helpu myfyrwyr o gefndiroedd tlotach.

Gellir cynnig yr help fel grantiau neu fenthyciadau a’u defnyddio ar gyfer pethau fel gofal plant, costau teithio neu offer cwrs.

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae cymhwysedd yn amrywio o un coleg i’r llall, ond yn aml mae’r arian ar gyfer myfyrwyr sydd â plant neu’n rieni sengl, gadawyr gofal a’r rhai sydd ar incwm isel mewn ardaloedd tlotach. Siaradwch â rhywun yn eich coleg am fwy o wybodaeth.

Cymorth ariannol ar gyfer addysg bellach yng Ngogledd Iwerddon

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Byddwch yn gymwys am EMA os yw incwm eich cartref yn is na £20,500, ar gyfer cartrefi ag un plentyn mewn addysg llawn amser, neu dan £22,500, ar gyfer cartrefi gyda mwy nag un plentyn mewn addysg llawn amser a’ch bod yn dilyn cwrs cymwys.

Faint allaf i ei gael?

Mae EMA yn talu hyd at £30 bob pythefnos i fyfyrwyr rhwng 16-19 oed.

Dyfarniadau Addysg eraill

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae gan yr Awdurdod Addysg gyllideb gyfyngedig i ariannu myfyrwyr ar gyrsiau cymeradwy hyd at Lefel 3. Gallai myfyrwyr sy’n ofynnol iddynt dalu ffioedd ac angen help i’w talu, fod yn gymwys.

Mae angen i chi hefyd fod yn 19 oed neu’n hŷn, ac mae’r swm allwch chi ei gael fel grant – nad oes angen ei ad-dalu – yn ddibynnol ar incwm eich cartref.

Faint allaf i ei gael?

Yn 2019/20 fe allech fedru cael y canlynol mewn tri rhandaliad. Gallai’ch presenoldeb effeithio ar eich dyfarniad:

Incwm cartref Yn byw yng nghartref rhieni Yn byw i ffwrdd o gartref rhieni
Hyd at £21,330 £1,674 £2,092
£21,331 - £26,160 £1,490 £1,863
£26,161 - £31,580 £1,306 £1,633
£31,581 - £38,805 £1,122 £1,402
£38,806 ac uwch £0 £0

Gofal i Ddysgu

Grant yw Gofal i Ddysgu – ac nid oes angen ei ad-dalu – i gael help gyda chostau gofal plant.

Ar gyfer pwy mae’r arian

Bydd angen i chi fod rhwng 16-19 oed ac yn astudio mewn coleg addysg bellach ac yn brif ofalwr eich plentyn neu blant. Gallwch fod dan 19 oed hefyd ar ddechrau eich cwrs.

Cronfeydd caledi

Ar gyfer pwy mae’r arian?

Mae gan bob coleg yng Ngogledd Iwerddon gronfa Caledi. Mae’r gronfa ar gyfer myfyrwyr sydd â phroblemau ariannol. Mae’r meini prawf cymhwysedd penodol yn amrywio o un coleg i’r llall.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?