Cymryd benthyciad ar y cyd: ffeithiau i’w dysgu

Mae nifer o gyplau yn cymryd rhyw fath o ddyled neu fenthyciad ar y cyd. Ond er y gall olygu eich bod yn gallu cael benthyg mwy o arian rhyngoch chi na phetai un ohonoch yn cymryd y benthyciad ar eich pen eich hun, mae’n gam mawr oherwydd gellid gofyn i’r ddau ohonoch ad-dalu’r ddyled yn llawn petai’r llall yn methu gwneud hynny.

Pa fathau o ddyledion y gellir eu cymryd ar y cyd?

Gellir cymryd nifer o fathau gwahanol o ddyledion ar y cyd, gan gynnwys:

  • Benthyciadau wedi’u gwarantu – fel morgais
  • Benthyciadau heb eu gwarantu – fel benthyciad personol gan fanc neu ddarparwr benthyciadau arall, a
  • Chyfrifon banc ar y cyd sydd â chyfleuster gorddrafft

Egluro benthyciadau, dyledion ac atebolrwydd ar y cyd

Awgrym da

Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon banc ar y cyd wedi’u sefydlu mewn modd sy’n caniatáu i un person wario arian heb ganiatâd y person arall. Ond gallwch gael cyfrif lle mae’n rhaid i bob un ohonoch gytuno cyn y gellir tynnu unrhyw arian o’r cyfrif.

Pan fyddwch chi’n cymryd dyled neu fenthyciad ar y cyd gyda rhywun arall efallai eich bod yn meddwl mai dim ond am eich ‘hanner’ neu’ch cyfran chi rydych chi’n gyfrifol, ond nid yw hynny’n wir. Os byddwch chi’n llofnodi cytundeb credyd (contract) ar gyfer benthyciad neu orddrafft gyda rhywun arall, er enghraifft, mae pob ochr yn cytuno i dalu’r ddyled gyfan yn ôl petai parti arall yn methu gwneud hynny – neu’n gwrthod gwneud hynny.

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth pwy sydd wedi gwario’r arian na phwy sydd bellach yn berchen ar yr eitem neu’r eitemau rydych wedi’u prynu â’r benthyciad neu’r gorddrafft.

Nid yw ychwaith yn gwneud gwahaniaeth a ydych chi’n briod, mewn partneriaeth sifil neu os nad ydych mewn perthynas o gwbl hyd yn oed. Er enghraifft:

  • Os bydd eich gŵr, gwraig neu bartner yn marw, byddai angen ichi ad-dalu unrhyw forgais ar y cyd o hyd, ac
  • Os byddwch chi a’ch cariad yn gwahanu, byddai’ch cariad yn dal yn gallu mynd i ddyled ar gyfrif banc ar y cyd os oes cyfleuster gorddrafft a’ch gadael chi gyda’r bil cyfan

Mewn geiriau eraill, mae unrhyw ddyledion ar y cyd yn golygu cyfrifoldeb ar y cyd ac atebolrwydd ar y cyd. Ac os na fydd y person arall yn talu, gallech chi fod â dyled fawr ar eich dwylo.

Beth am gardiau credyd?

Yn y Deyrnas Unedig, ni ellir cymryd cardiau credyd ar y cyd, hyd yn oed os oes gennych chi a’ch partner gerdyn yr un. Bydd bob amser un person – prif berchennog y cerdyn – yn llofnodi’r cytundeb, sy’n golygu ei fod yn gyfrifol am dalu’r ddyled yn llawn.

Mae’n bosibl i brif berchennog y cerdyn adael i rywun arall gael cerdyn credyd ar yr un cyfrif, ond nid oes gan ail berchennog y cerdyn, fel y’i gelwir, gyfrifoldeb cyfreithiol i wneud unrhyw daliadau i’r cwmni cerdyn credyd.

A all cais ar y cyd wella’ch siawns o gael credyd?

Weithiau gall gwneud cais ar y cyd am fenthyciad gynyddu’ch siawns o gael credyd. Ond os oes gan un ohonoch statws credyd gwael, dylech yn bendant osgoi gwneud cais ar y cyd.

Os oes gennych chi ddyled ar y cyd â rhywun arall, bydd eich ffeil credyd yn gysylltiedig â ffeil credyd y person hwnnw. Felly os hoffech chi wneud cais am fenthyciad yn eich enw chi yn y dyfodol, byddai’r darparwr benthyciadau yn gallu gweld hanes credyd y person arall ac ystyried hynny yn ogystal â’ch hanes credyd chi.

Mae’n syniad da i’r ddau ohonoch edrych beth yw eich statws credyd cyn cymryd unrhyw gredyd ar y cyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?