Cymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel arian

Dan reolau a gyflwynwyd o Ebrill 2015, ar ôl i chi gyrraedd 55 oed, gallwch gymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel un taliad arian parod os dymunwch – fodd bynnag, gallech wynebu bil treth mawr a rhedeg allan o arian wedi ymddeol. Ceisiwch gyngor cyn i chi ymrwymo.

Sut mae’n gweithio

Wyddoch Chi?

Ni fydd tynnu’ch cronfa bensiwn allan fel arian yn rhoi incwm diogel i chi mewn ymddeoliad. Os ydych yn ystyried gwneud hyn, ceisiwch gyngor am ddim gan wasanaeth Pension Wise y llywodraeth.

I gymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel arian parod, y cwbl sydd ei angen yw i chi gau’ch cronfa bensiwn a thynnu’r cyfan allan fel arian parod.

Bydd y 25% (chwarter) cyntaf yn ddi-dreth. Bydd y 75% sy’n weddill (tri chwarter) yn cael ei ychwanegu at weddill eich incwm a’i drethu yn ôl yr arfer.

Pethau i’w hystyried

Ni fydd yr opsiwn hwn yn rhoi incwm rheolaidd i chi – nag i’ch priod nag unrhyw ddibynnydd arall wedi i chi farw.

Mae tri chwarter (75%) o’r swm a dynnwch yn incwm trethadwy, felly mae posibilrwydd cryf y byddai’ch cyfradd dreth yn codi wrth ychwanegu’r arian at yr incwm arall.

Os ydych chi’n arfer yr opsiwn hwn, ni allwch newid eich meddwl – i’r rhan fwyaf o bobl byddai’n fwy cost effeithiol o ran treth i fynd am un o’r dewisiadau eraill i gymryd eich pensiwn. Dysgwch ragor ar ddiwedd y canllaw hwn.

Gallai cymryd swm mawr o arian leihau’r gobaith sydd gennych o fedru hawlio budd-daliadau yn awr neu wrth i chi fynd yn hŷn – er enghraifft i’ch helpu gyda’ch gofal hirdymor. Dysgwch fwy yn ein canllawiau ar Fudd-daliadau wedi ymddeol a Help gyda chostau gofal hirdymor.

Os byddwch yn defnyddio’ch pensiwn i glirio dyledion, prynu gwyliau, neu brynu rhywbeth drud, bydd hynny’n lleihau’r arian y bydd gennych i fyw arno yn eich ymddeoliad, a gallech wynebu bil treth sylweddol. Os bydd angen i chi glirio dyledion ceisiwch help arbenigol – gweler Ble i gael cyngor ar ddyledion am ddim.

Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?

Efallai na allwch chi gymryd yr opsiwn hwn os cawsoch gyfran o bensiwn cyn briod neu cyn bartner sifil yn sgil ysgariad, neu os oes gennych hawliau penodol a ddiogelwyd gyda’ch pensiwn. Gwiriwch gyda’ch cynllun pensiwn neu’ch darparwr.

Treth a dalwch

Cofiwch, mae tri chwarter (75%) y swm yr ydych yn ei dynnu allan yn cyfrif fel incwm trethadwy. Yn ddibynnol ar beth yw maint eich cronfa bensiwn, pan gaiff ei hychwanegu at weddill eich incwm gallai gynyddu’ch cyfradd dreth.

Bydd eich cynllun pensiwn neu ddarparwr yn talu’r arian drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Talu Wrth Ennill). Golyga hyn y gallech dalu gormod o Treth Incwm a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.

Gallai fod taliadau treth neu gyfyngiadau ychwanegol os yw’ch cynilion pensiwn yn rhagori ar y lwfans gydol oes (£1,073,100 ar hyn o bryd), neu os ydych wedi cyrraedd 75 oed a bod gennych lai o lwfans oes ar gael na gwerth y gronfa bensiwn yr hoffech ei dynnu allan.

Gweler ein canllaw ar y lwfans oes ar gyfer cynilion pensiwn.

Gostyngiad treth ar gynilion pensiwn

Os bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn £10,000 neu ragor, unwaith y tynnwch arian allan, yna bydd y swm blynyddol o gynilion pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio y gallwch gael gostyngiad treth arno, yn lleihau o £40,000 (y ‘lwfans blynyddol’) i swm llai (a elwir yn ‘Lwfans Blynyddol Prynu Arian’ neu ‘MPAA’).

Yr MPAA ar gyfer 2021-22 yw £4,000.

Os ydych am barhau i adeiladu eich cronfa bensiwn yna efallai na fydd yr opsiwn hwn yn addas.

Dysgwch fwy am y lwfans blynyddol a’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn ein canllaw Gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn marw?

Bydd unrhyw arian neu fuddsoddiadau sy’n weddill o’r arian a ddaeth o’ch cronfa bensiwn yn cyfrif fel rhan o’ch ystâd ar gyfer Treth Etifeddiaeth (IHT).

Tra byddai unrhyw ran o’ch cronfa na ddefnyddir fel arfer yn atebol ar gyfer IHT ac os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75 oed bydd yn pasio yn ddi-dreth i’ch buddiolwyr, ar yr amod fod yr arian yn cael ei dalu o fewn dwy flynedd i’r darparwr ddod yn ymwybodol o’ch marwolaeth.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Gall defnyddio’ch cronfa gyfan fel arian olygu bil treth sylweddol – i’r rhan fwyaf o bobl byddai’n fwy cost effeithiol o ran treth i fynd am un o’r dewisiadau eraill. Ceisiwch arweiniad neu gyngor ariannol rheoledig cyn i chi ymrwymo.

Mae casglu eich cronfa bensiwn ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad.

Oherwydd y risg o redeg allan o arian, rydym yn argymell eich bod yn ystyried yn ofalus iawn cyn defnyddio’r dull hwn o ariannu’ch incwm ymddeol.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?