Cymryd symiau bach o arian allan o’ch cronfa bensiwn

Dan y rheolau hyblyg newydd a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015, gallwch ddefnyddio’ch cronfa bensiwn yn awr i gymryd arian fel y mynnwch. Fodd bynnag, mae yna oblygiadau o ran treth a risg y gallech redeg allan o arian.

Sut mae’n gweithio

Byddwch yn cymryd arian o’ch cronfa bensiwn pan fyddwch ei angen.

Bob tro y byddwch yn tynnu arian mae’r 25% (chwarter) cyntaf yn ddi-dreth ond ychwanegir y gweddill at eich incwm arall ac mae’n drethadwy.

Efallai y codir ffioedd bob tro y tynnwch arian allan a/neu gyfyngiad ar sawl gwaith gewch chi dynnu arian allan bob blwyddyn.

Pethau i’w hystyried

Ni fydd yr opsiwn hwn yn rhoi incwm ymddeol rheolaidd i chi, nag i unrhyw ddibynnydd wedi i chi farw.

Bydd eich cronfa bensiwn yn lleihau bob tro y tynnir arian allan ohoni. Y cynharaf y byddwch yn dechrau tynnu arian allan o’ch cronfa, y mwyaf yw’r risg y gallai’ch arian redeg allan.

Efallai na fydd yr hyn sydd ar ôl yn eich cronfa bensiwn yn tyfu digon i roi’r incwm rydych ei angen i barhau i’ch henoed – mae’r rhan fwyaf o bobl yn amcanu yn rhy isel am faint fyddant fyw yn dilyn ymddeoliad.

Gallai’r ffioedd gweinyddu ar gyfer bob tro y tynnir arian allan leihau’r swm sy’n weddill yn eich cronfa.

Am nad yw’ch cronfa wedi ei ail-fuddsoddi i gynhyrchu incwm, gallai ei fuddsoddiadau ostwng mewn gwerth – felly bydd angen i chi ei adolygu’n rheolaidd. Bydd ffioedd yn daladwy a gallai hynny olygu y bydd angen i chi symud neu ail-fuddsoddi’ch cronfa yn ddiweddarach.

Unwaith y byddwch yn cymryd arian allan o’ch cronfa bensiwn mae unrhyw dwf yn ei werth yn drethadwy, tra bydd yn tyfu yn ddi-dreth yn y gronfa – unwaith y byddwch yn ei gymryd allan allwch chi ddim ei roi yn ôl.

Gall cymryd cyfandaliadau mewn arian leihau eich hawl i gael budd-daliadau yn awr neu wrth i chi fynd yn hŷn. I weld sut allai’ch incwm neu gynilion effeithio ar fudd-daliadau, gweler ein canllawiau ar Fudd-daliadau mewn ymddeoliadaHelp gyda chostau gofal hirdymor.

Treth a dalwch

Mae tri chwarter bob swm o arian a dynnir yn cyfrif fel incwm trethadwy. Ychwanegir hyn at weddill eich incwm ac yn ddibynnol ar beth fydd cyfanswm eich incwm ar gyfer y flwyddyn dreth, gallech gael eich gwthio i mewn i fand treth uwch. Felly os cymerwch chi nifer o symiau arian parod mawr, gallech orfod talu cyfradd uwch o dreth na’r arfer.

Bydd eich cynllun pensiwn neu ddarparwr yn talu’r arian drwy slip cyflog a chymryd y dreth i ffwrdd ymlaen llaw – sef PAYE (Pay As You Earn). Golyga hyn y gallech dalu gormod o dreth a gorfod hawlio’r arian yn ôl – neu efallai na fyddwch wedi talu digon o dreth os bydd gennych chi ffynonellau eraill o incwm.

Gallai taliadau treth neu gyfyngiadau ychwanegol fod yn daladwy os yw’ch cynilion pensiwn yn uwch na’r lwfans oes (£1,073,100), neu os oes gennych lai o lwfans oes ar gael na’r swm yr hoffech ei dynnu allan. Gweler ein canllaw Lwfans Oes ar gyfer cynilion pensiwn.

Gostyngiad treth ar gynilion pensiwn

Os bydd gwerth eich cronfa bensiwn yn £10,000 neu ragor, unwaith y tynnwch arian allan, yna bydd y swm blynyddol o gynilion pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio y gallwch gael gostyngiad treth arno, yn lleihau o £40,000 (y ‘lwfans blynyddol’) i swm llai (a elwir yn ‘Lwfans Blynyddol Prynu Arian’ neu ‘MPAA’).

Yn 2021/22 mae’r MPAA yn £4,000.

Os ydych am barhau i adeiladu eich cronfa bensiwn yna efallai na fydd yr opsiwn hwn yn addas.

Dysgwch ragor am y lwfans blynyddol a’r Lwfans Blynyddol Prynu Arian yn ein canllaw Gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn.

Beth sy’n digwydd pan fyddwch yn marw?

  • Os byddwch yn marw cyn eich bod yn 75, bydd unrhyw ran o’ch cronfa bensiwn sydd heb ei chyffwrdd yn trosglwyddo’n ddi-dreth i’ch buddiolwr a enwebwyd neu’r ystâd, cyn belled â bod yr arian yn cael ei dalu cyn pen dwy flynedd ers i’r darparwr ddod i wybod am eich marwolaeth. Os methir y terfyn dwy flynedd, bydd yn cael ei ychwanegu at incwm arall eich buddiolwr a’i drethu fel arfer.
  • Os byddwch yn marw ar ôl 75 oed bydd unrhyw ran o’ch cronfa bensiwn y trosglwyddwch ymlaen – un ai fel cyfandaliad neu fel incwm – yn cael ei ychwanegu at incwm arall eich buddiolwr ac yn cael ei threthu yn y ffordd arferol.

Y ffi Lwfans Oes

Os yw cyfanswm gwerth eich holl gynilion pensiwn yn uwch na £1,073,100 (blwyddyn dreth 2021/22) pan fyddwch chi’n marw, gallai taliadau treth pellach fod yn daladwy.

Gweler ein canllaw Lwfans Oes ar gyfer cynilion pensiwn.

Eich dewisiadau incwm ymddeol eraill

Cymryd symiau o arian yw un ymysg amryw o opsiynau sydd gennych chi ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn i ddarparu incwm ymddeoliad.

Oherwydd y risg o redeg allan o arian, rydym yn argymell y dylech feddwl yn ofalus cyn defnyddio’r dull hwn o ariannu’ch incwm ymddeol.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, darllenwch ein canllaw Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwnopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?