Cyn prynu car trwy hurbwrcasu

Mae’n debygol mai hurbwrcasu (HP) car yw’r math symlaf o gynllun i gyllido car. Ar ôl talu blaendal cymharol isel, rydych yn hurio’ch car gyda’r opsiwn i’w brynu erbyn diwedd y contract. Dyma’r ffeithiau sydd eu hangen arnoch i benderfynu ai dyma’r opsiwn cywir ichi brynu car.

Sut mae hurbwrcasu yn gweithio

Cofiwch

 • Mae arnoch angen statws credyd da i gael bargeinion hurbwrcasu ar y cyfraddau llog isaf
 • Gwiriwch bob tro y cyfanswm i’w dalu’n ôl wrth gymharu hurbwrcasu gyda dulliau cyllido eraill

Gyda hurbwrcasu fel arfer (ond nid pob tro) bydd yn rhaid ichi dalu blaendal o 10% o werth y car. Yna byddwch yn talu gweddill gwerth y car mewn rhandaliadau, dros gyfnod o un i bum mlynedd.

Mewn gwirionedd rydych yn hurio’r car tan eich bod yn gwneud y taliad olaf, ac ar ôl hynny byddwch yn berchen arno.

Trefnir hurbwrcasu gan y deliwr ceir, ond broceriaid hefyd yn cynnig y gwasanaeth hwn. Yn aml mae’r cyfraddau’n gystadleuol iawn ar gyfer ceir newydd, ond yn llai cystadleuol ar gyfer ceir ail law.

Mae’r benthyciad yn cael ei warantu yn erbyn y car, a dyna pam na allwch berchen arno nes eich bod wedi gwneud y taliad olaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall amodau a thelerau eich benthyciad cyn llofnodi’r contract.

Manteision hurbwrcasu

 • Telerau ad-dalu hyblyg (o un i bum mlynedd) i helpu i gydfynd â’ch cyllideb misol – ond po hwyaf y tymor po fwyaf y byddwch yn ei dalu mewn llog.
 • Blaendal cymharol isel yn ofynnol (fel arfer 10% o bris y car).
 • Cyfraddau llog sefydlog felly gwyddoch yn union beth rydych yn ei dalu bob mis am hyd y tymor.
 • Ar ôl ichi dalu hanner cost y car, mae’n bosibl y byddwch yn gallu ei ddychwelyd heb orfod gwneud unrhyw daliadau eraill – Dysgwch ragor am dorri costau cyllido car.

Anfanteision hurbwrcasu

 • Nid ydych yn berchen ar y car tan eich bod wedi gwneud eich taliad olaf, sy’n golygu, os ewch i anawsterau ariannol, y gallai’r cwmni cyllid fynd ag ef i ffwrdd.
 • Bydd eich blaendal a hyd y tymor yn effeithio ar eich taliadau misol. Mae’ch taliadau misol yn debygol o fod yn uwch po leiaf yw’r blaendal a po fyrraf yw tymor y benthyciad.
 • Hyd nes i chi dalu traean o’r swm sy’n ddyledus gall y darparwr benthyciadau adfeddiannu’r car heb orchymyn lly.

Enghreifftiau o’r gost o brynu car trwy hurbwrcasu

Awgrym da

Darganfyddwch sut i ddechrau cronfa cynilion argyfwng fel bod sicrwydd ar gyfer eich taliadau car os bydd gennych gostau annisgwyl neu ostyngiad mewn incwm.

Seilir yr enghreifftiau hyn ar wybodaeth a roddwyd gan gyfrifiannell hurbwrcasu ar-lein deliwr ym Mawrth 2014.

Car newydd wedi’i brisio ar £13,690 – byddai’n costio £15,232.48 i chi brynu’r car trwy hurbwrcasu. Cyfrifir hyn ar y sail:

 • Y gallech dalu blaendal o £1,105, bod gennych gar i’w gynnig i’w ran-gyfnewid werth £2,799, y gallech gael cyfradd o 10.3% APR, ac y gallech dalu £305.68 bob mis
 • Eich bod wedi talu ffi dderbyn o £175.00 gyda’ch rhandaliad cyntaf a ffi ddogfennaeth o £149.00 yn daladwy gyda’ch rhandaliad olaf

Car ail law wedi’i brisio ar £6,990 – byddai’n costio cyfanswm o £7,975.04 i chi brynu’r car trwy hurbwrcasu. Cyfrifir hyn ar y sail:

 • Y gallech dalu blaendal o £490, bod gennych gar i’w gynnig i’w ran-gyfnewid werth £1,189, ac y gallech gael cyfradd o 12.1% APR
 • Eich bod wedi talu ffi dderbyn o £175.00 gyda’ch rhandaliad cyntaf a ffi ddogfennaeth o £149.00 yn daladwy gyda’ch rhandaliad olaf

Eich cam nesaf

Os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau hurbwrcasu car, gallech golli eich car. Felly gwnewch yn siŵr y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?