Prynu car trwy hurbwrcasu

Mae hurbwrcasu (HP) yn gynllun ariannu car. Ar ôl talu blaendal cymharol isel, rydych yn hurio’ch car gyda’r opsiwn o’i brynu erbyn diwedd y contract. Dyma’r ffeithiau sydd eu hangen arnoch i benderfynu ai cytundeb hurbwrcasu allai fod yr opsiwn cywir ichi brynu car.

Beth yw hurbwrcasu?

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Ffordd i gyllido prynu car newydd neu ail-law yw hurbwrcasu. (Fel arfer) rydych yn talu blaendal ac ad-dalu gwerth y car mewn rhandaliadau misol, gyda’r benthyciad wedi’i ddiogelu yn erbyn y car.

Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n berchen ar y cerbyd hyd nes y telir y taliad olaf.

Sut mae hurbwrcasu yn gweithio?

Cofiwch

Mae arnoch angen statws credyd da i gael bargeinion hurbwrcasu ar y cyfraddau llog isaf a chofiwch wirio’r swm sy’n daladwy wrth gymharu hurbwrcasu gyda mathau eraill o gyllido.

Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, rhaid i chi dalu blaendal ar y car y dymunwch ei brynu. 10% neu ragor o werth y cerbyd yw hyn fel arfer.

Yna byddwch yn talu gweddill gwerth y car mewn rhandaliadau, dros gyfnod o 12 i 60 mis (un i bum mlynedd).

Trefnir hurbwrcasu gan y gwerthwr ceir, ond mae broceriaid yn cynnig y gwasanaeth hwn hefyd. Yn aml mae’r cyfraddau’n gystadleuol iawn ar gyfer ceir newydd, ond yn llai cystadleuol ar gyfer ceir ail law. Ar gyfer ceir ail law gall y gyfradd ganrannol flynyddol amrywio rhwng 4% - 8%. Po isaf yw’r ganran, gorau oll. Gallai’r gyfradd fod yn uwch os, er enghraifft, nad oes gennych chi sgôr credyd da.

Mae’r benthyciad wedi ei ddiogelu yn erbyn y car, a dyma pam na chewch chi fod yn berchen arno hyd nes i chi wneud y taliad olaf, gan gynnwys y ffi Opsiwn i Brynu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall amodau a thelerau eich benthyciad cyn arwyddo’r cytundeb. Er enghraifft, ar ôl i’r holl ad-daliadau gael eu gwneud bydd angen i chi dalu ffi derfynol, a elwir yn ‘Opsiwn i Brynu’, ac wedi i chi dalu’r ffi honno, chi sydd yn berchen ar y car. Tua £100-£200 yw hyn fel arfer, ond gall amrywio felly cofiwch ofyn beth yw’r swm.

Manteision hurbwrcasu

 • Telerau ad-dalu hyblyg (o un i bum mlynedd) i helpu i gydfynd â’ch cyllideb fisol – ond po hwyaf y tymor po fwyaf y byddwch yn ei dalu mewn llog.
 • Blaendal cymharol isel yn ofynnol (fel arfer 10% o bris y car).
 • Cyfraddau llog sefydlog felly gwyddoch yn union beth rydych yn ei dalu bob mis am hyd y tymor.
 • Ar ôl ichi dalu hanner cost y car, mae’n bosibl y byddwch yn gallu ei ddychwelyd heb orfod gwneud unrhyw daliadau eraill – dysgwch ragor am dorri costau cyllido car.
 • Os nad yw’ch sgôr credyd yn uchel iawn efallai y byddai’n haws i chi hurbwrcasu yn hytrach na chael benthyciad heb ei ddiogelu, gan fod y car yn cael ei ddefnyddio fel sicrwydd cyfochrog ar gyfer y benthyciad.
 • Nid yw’n cynnwys cyfyngiadau o ran milltiroedd fel arfer.
 • Yn wahanol i PCP, nid oes angen i chi ddod o hyd i swm mawr o arian i brynu’r car.

Anfanteision hurbwrcasu

 • Nid ydych yn berchen ar y car tan i chi wneud eich taliad olaf, sy’n golygu, os ewch i anawsterau ariannol, y gallai’r cwmni cyllid ei gymryd oddi arnoch.
 • Ni chewch werthu neu addasu’r car dros gyfnod y contract heb gael caniatâd yn gyntaf.
 • Fel arfer mae taliadau misol yn uwch nag ar gyfer PCP a bargeinion lesio.
 • Bydd eich blaendal a hyd eich contract yn effeithio ar eich taliadau misol. Mae eich taliadau misol yn debygol o fod yn uwch po isaf fydd eich blaendal a po fyrraf fydd cyfnod y benthyciad.
 • Hyd nes i chi dalu traean o’r swm sy’n ddyledus gall y darparwr benthyciadau adfeddiannu’r car heb orchymyn llys.
 • Gall fod yn ddull drud os mai cytundeb tymor byr yn unig yw’ch dymuniad.

Enghreifftiau o’r gost o brynu car trwy drefniant hurbwrcasu

Gair i gall

Darganfyddwch sut i ddechrau cronfa cynilion argyfwng fel bod sicrwydd ar gyfer eich taliadau car os wynebwch gostau annisgwyl neu ostyngiad mewn incwm.

Ar gyfer car sydd â phris o £25,000:

 • Blaendal: £1,000
 • APR: 6.9%
 • Cyfnod (hyd y cytundeb: 60 mis (5 mlynedd)
 • Taliadau misol: £471.74
 • Ffi opsiwn i brynu (y ffi sy’n golygu mai chi yw perchennog y car ar ddiwedd y cyfnod): £200
 • Cyfanswm i’w dalu: £29,504.40

Mae’r enghraifft hon yn seiliedig ar ffigurau gan CarMoney.co.ukopens in new window.

Sut i gael y fargen orau wrth hurbwrcasu

Ceir dau brif ddewis yma:

 • Cael y cyllid drwy’r gwerthwr ceir sy’n gwerthu’r car i chi.
 • Cael cyllid drwy frocer ar-lein.

Mae’n ddefnyddiol chwilio ar-lein yn gyntaf er mwyn i chi gael ychydig o ffigurau i’ch helpu i fargeinio gyda’r gwahanol werthwyr ceir. Gall bargeinion amrywio’n sylweddol ar-lein a rhwng gwerthwyr ceir felly mae’n hanfodol cael mwy nag un pris.

I’ch helpu i gymharu’r gwahanol gynigion gofynnwch am:

 • yr APR y byddwch yn ei thalu
 • y cyfanswm i’w dalu’n ôl
 • cyfanswm cost y credyd
 • unrhyw ffioedd ychwanegol.

Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd gweld faint fydd benthyciad yn ei gostio i chi. Defnyddiwch ein cyfrifiannell benthyciadau i’ch helpu i gyfrifo’r swm.

Awgrymiadau da ar gael y fargen orau

 • Ymchwiliwch yr APR – yr APR yw cyfradd ganrannol flynyddol y llog ar eich benthyciad. Cyn ymweld â’r gwerthwr ceir, defnyddiwch rai o’r gwefannau cymharu prisiau i weld pa APRs a gynigir i chi. Drwy wneud hynny fe gewch argraff o beth yw bargen dda.
 • Cofiwch ystyried cyfanswm y gost – gallech gael eich temtio i edrych ar ad-daliadau misol isel a phenderfynu bod hynny’n fargen dda. Ond cofiwch gynnwys y gost yn llawn – bydd ad-daliadau misol uwch dros lai o fisoedd yn golygu llai o log, a allai olygu bod cyfanswm y gost yn is.
 • Rhowch gynnig ar wahanol werthwyr ceir – gall pob gwerthwr, hyd yn oed gan yr un gwneuthurwr, gynnig bargeinion sy’n wahanol i’w gilydd. Golyga hynny, os nad ydych yn cael cynnig pris da, gallwch roi cynnig ar werthwr arall a gweld beth sydd ar gael yno.
 • Bargeiniwch – gallwch fargeinio dros yr APR, nid dim ond pris y car yn unig. Gyda llai o log bydd eich taliadau yn gannoedd os nad miloedd o bunnoedd yn llai dros gyfnod y contract hurbwrcasu. Gallwch fargeinio dros flaendaliadau a ffioedd hefyd.
 • Peidiwch â brysio – nid oes raid i chi fodloni ar y cynnig cyntaf a gewch, ac os cewch chi gontract, sicrhewch eich bod yn cymryd eich amser ac yn darllen y cyfan, gan gynnwys yr amodau a’r telerau.

Gwerthwr ceir masnachfreiniol neu annibynnol

Pan brynwch gar, rydych yn debygol o fynd at un ai werthwr ceir annibynnol (un a redir gan fusnes ac sy’n cadw ceir gan amryw o wahanol wneuthurwyr) neu un fasnachfreiniol (un sy’n cydweithio â gwneuthurwr fel Ford neu Volkswagen ac ati).

Bydd gan werthwyr annibynnol ddewis mwy helaeth o geir gan ei bod hi’n haws iddynt gadw stoc gan wahanol wneuthurwyr ceir. Ceir ail law welwch chi gan amlaf hefyd, sy’n gerbydau rhatach fel arfer.

Fel arfer ni fyddwch yn medru cael bargeinion cyllid 0% na bargeinion â chyfraniad blaendal sylweddol a bydd yr APR rhwng tua 5-10% - er bydd eich hanes credyd yn effeithio’r gyfradd a fydd ar gael i chi.

Gwerthwyr ceir masnachfreiniol yw’r lle i fynd i gael car newydd – er cofiwch fod ceir newydd yn colli eu gwerth yn sgil dibrisiad yn gyflym iawn.

Gall masnachfreinio gynnig bargeinion cystadleuol iawn hefyd fel cyllid 0% neu gyfraniadau rhwng £500-£2,000 ar flaendal ar gar. Mae’r bargeinion hyn yn fwy cyffredin ar geir newydd, ond bydd angen hanes credyd da iawn arnoch i fod yn gymwys am y bargeinion gorau.

Pryniant amodol

Mae pryniant amodol yn debyg i hurbwrcasu ond chi fydd yn berchen ar y car ar ddiwedd cytundeb pryniant amodol. Yn wahanol i hurbwrcasu, nid oes ffi ‘Opsiwn i Brynu’ yn daladwy, felly chi fydd perchennog y car fel mater o drefn wedi i chi gwblhau’r holl ad-daliadau i’ch darparwr benthyciadau.

Fel arfer mae’r cytundeb yn cynnwys yr amod nad yw’r nwyddau yn perthyn i chi hyd nes i chi dalu’r rhandaliad terfynol a gallai’r darparwr benthyciadau gymryd y car yn ei ôl os methwch â thalu’ch taliadau’n brydlon.

Dewisiadau eraill yn hytrach na hurbwrcasu

Mae amryw o ddulliau i brynu car, o ddefnyddio arian parod ar ôl cyfnod o gynilo, i gael benthyciad gan fanc neu ddefnyddio ffordd arall i gael cyllid.

Gallwch ddarllen am y rhai mwyaf poblogaidd ar ein tudalen Eglurhad ar gyllido ceir.

Beth i’w wneud os na allwch chi fforddio’ch ad-daliadau

Os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau hurbwrcasu car yn brydlon, gallech golli eich car.

Felly gwnewch yn siŵr y gallwch fforddio’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?