Cyngor a gwybodaeth ariannol am ddim

Mae sawl ffordd i gael cymorth a gwybodaeth ariannol am ddim. Ond hefyd mae’n talu i wybod pryd y gallech angen y math o gyngor na all gwasanaethau am ddim ei ddarparu.

Ble i gael cymorth ariannol am ddim

Gallwch gael cyngor a gwybodaeth ariannol am ddim gan:

 • Elusennau
 • Gwasanaethau wedi eu harwain gan neu gefnogi gan y llywodraeth–yn cynnwys y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
 • Sefydliadau masnachol fel gwefannau cymharu neu gylchgronau

Er y gall y gwasanaethau hyn gynnig ffynonellau dibynadwy o gymorth ac arweiniad a rhoi gwybodaeth ichi ynghylch gwahanol opsiynau, nid ydynt yn cynnig yr hyn a elwir yn gyngor ariannol ‘wedi’i reoleiddio’. Mae hyn yn golygu, os byddwch yn prynu cynnyrch ariannol yn seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwch ganddynt yn unig, chi yn unig sy’n gyfrifol am y penderfyniadau a wnewch. Bydd gennych hefyd lai o hawliau os bydd y cynnyrch yn profi i fod yn anaddas. Gweler rhagor ynghylch cyngor wedi’i reoleiddio yn Pryd i dalu am gyngor ariannol isod.

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig cymorth a gwybodaeth ar ystod o faterion ariannol, yn cynnwys treth, budd-daliadau, apeliadau, credyd a dyled, tai a phrynu cynnyrch ariannol.

Mae’r mwyafrif am ddim, er, gyda sefydliadau fel Which?, mae’n bosibl y bydd yn rhaid ichi dalu tanysgrifiad ar gyfer rhai o’r gwasanaethau. Rydym wedi eu grwpio i gategorïau eang i’ch helpu i ddewis y mwyaf perthnasol i’ch anghenion.

Ble i gael cyngor ariannol cyffredinol

Yma yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, rydym yn darparu cymorth ac arweiniad diduedd am ddim ynghylch yr holl faterion ariannol. Mae ein gwasanaeth ar gael ar-lein, dros y ffôn ac fe’i cefnogir gan y llywodraeth. Isod ceir rhestr o ffynonellau defnyddiol eraill:

 • Which? sy’n ymgyrchu ar ran hawliau defnyddwyr ac yn darparu cyngor annibynnol cyffredinol trwy ei wefan, cylchgrawn, llinell gymorth ariannol a gwasanaeth cyfreithiol. Mae’n wasanaeth seiliedig ar danysgrifiad, felly mae’n rhaid ichi dalu i fod yn aelod er mwyn cyrchu’r llinell gymorth ariannol, gwasanaeth cyfreithiol a chylchgronnau. Fodd bynnag, mae llawer o’r wybodaeth ariannol ar ei wefan am ddim.
 • Mae Canolfan Cyngor ar Bopeth yn darparu cymorth ar-lein am ddim ar lawer o faterion, yn cynnwys dyled, budd-daliadau, arian, hawliau cyflogaeth a defnyddwyr. Ar gyfer cyngor wyneb yn wyneb chwiliwch am Ganolfan Cyngor ar Bopeth yn agos i chi.
 • Citizens Advice Scotland sy’n darparu cyngor ar fudd-daliadau, dyled ac arian – chwiliwch am eich cangen agosaf i wneud apwyntiad.
 • Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn rheoleiddio’r diwydiant gwasanaethau ariannol yn y DU. Os ydych yn defnyddio cynghorydd ariannol gallwch wirio cofrestr yr FCA i weld a yw cwmni wedi’i reoleiddio ai peidio. Hefyd mae gwybodaeth am gynhyrchion ariannol, sgamiau posibl a sut y gallwch ddiogelu’ch arian ar eu gwefan a thrwy eu llinell gymorth i ddefnyddwyr. Ffoniwch 0800 111 6768 (rhadffôn) neu 0300 500 8082 o 8am i 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus) a 9am i 1pm, dydd Sadwrn.
 • Mae MoneySavingExpert.com yn ffynhonnell ddefnyddiol, yn arbennig parthed cynnig awgrymiadau ynghylch arbed arian Gellir ei ddefnyddio am ddim er y gall y safle dderbyn taliad os cliciwch drwodd i rai o’r dolenni a gynigir.
 • Cyfryngau fel papurau newydd, cylchgronau a’r BBC (a’u gwefannau cysylltiedig).
 • Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn darparu arweiniad am ddim ar yr holl faterion ynghylch pensiynau. Hefyd mae’n helpu gyda phroblemau, cwynion neu anghydfodau a allai fod gyda chi ynghylch eich trefniad pensiwn gweithle neu bensiwn preifat. Mae ei linell gymorth ffôn 0300 1231047 wedi’i staffio gan arbenigwyr pensiwn.

Cymorth a gwybodaeth arall

Gwasanaeth cyngor wedi eu hanelu at rai dros 50

 • Mae AgeUK yn darparu cyngor ariannol wedi ei anelu at y rhai dros 50.
 • Mae TaxHelp for Older People yn wasanaeth cyngor ar dreth annibynnol ac am ddim i bobl hŷn ar incymau isel nad ydynt yn gallu fforddio cyngor proffesiynol.

Cyngor ddim ar ddyledion

Mae’r sefydliadau canlynol yn cynnig cefnogaeth a chyngor am ddim, diduedd i unrhyw un mewn dyled, sy’n poeni am ddyled neu’n wynebu methdaliad.

Cyngor ar dreth am ddim

 • Mae Low Incomes Tax Reform Group yn darparu cymorth ar dreth i bobl ar incymau isel, yn cynnwys myfyrwyr, pensiynwyr a’r anabl. Ni allant helpu pobl yn uniongyrchol ond gallant eich cyfeirio at gymorth pellach oddi ar eu gwefan.
 • Mae TaxHelp for Older People yn wasanaeth cyngor ar dreth annibynnol ac am ddim i bobl hŷn ar incymau isel nad ydynt yn gallu fforddio cyngor proffesiynol.
 • Mae Taxaid yn elusen sy’n helpu pobl ar incwm isel gyda’u materion treth.

Methdaliad a phroblemau tâl diswyddo

Am wybodaeth ynglŷn â methdaliad a sut i gael eich tâl diswyddo os na all neu na wnaiff eich cyflogwr dalu, cysylltwch â’r Gwasanaeth Ansolfedd.

 • Mae’r Gwasanaeth Ansolfedd yn ymdrin â materion methdalwyr, unigolion sy’n destun gorchmynion rhyddhad dyled a chwmnïau a phartneriaethau mae’r llys yn eu dirwyn i ben. Hefyd mae’n gweithredu fel ymddiriedolwr/diddymwr lle na phenodir ymarferydd ansolfedd.

Pryd i dalu am gyngor ariannol

Awdurdodir a rheoleiddir cynghorwyr ariannol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ac felly maent yn darparu cyngor ariannol wedi’i reoleiddio. Gall cynghorwyr wedi’i reoleiddio gymeradwyo a gwerthu cynhyrchion ichi sy’n addas ichi yn unig. Os byddant yn gwerthu cynnyrch amhriodol ichi neu roi cyngor amhriodol ichi, gallwch wneud cwyn ac os bydd angen gallwch gyflwyno’ch cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannolopens in new window.

Mae penderfynu a ddylech ddefnyddio cynghorydd ariannol wedi’i reoleiddio’n ddibynnol ar pa mor gymhleth yw’ch sefyllfa ariannol a pha fath o gynnyrch neu wasanaeth rydych yn chwilio amdano. Os ydych yn chwilio am gynnyrch cynilo sylfaenol neu yswiriant syml ar gyfer car neu dŷ, efallai na fydd arnoch angen cyngor ariannol wedi’i reoleiddio. Fodd bynnag, os yw’n rhywbeth mwy cymhleth fel pensiwn, buddsoddiad neu forgais, peidiwch â mentro ei wneud ar eich hunan oni bai eich bod yn siŵr iawn am yr hyn rydych yn ei wneud. Os nad ydych, yna cewch gyngor gan weithiwr proffesiynol wedi’i reoleiddio - gallai peidio â gwneud hynny gostio llawer mwy ichi na’r hyn y byddwch yn ei dalu mewn ffioedd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?