Cynhyrchion buddsoddi risg uchel

Os ydych am fuddsoddiad a all roi alldaliad mawr i chi, bydd risg uchel yn gysylltiedig fel arfer. Mae’r canllaw hwn yn trafod y prif fathau o fuddsoddiad risg uchel. Nid ydynt yn anghyfreithlon, nac yn sgamiau – gallech wneud elw mawr, ond os byddwch yn buddsoddi. Bydd yn rhaid i chi dderbyn y gallech fethu â gwneud unrhyw elw neu y gallai fod arnoch arian hyd yn oed.

Y buddsoddiadau risg uchel mwyaf cyffredin

Diogelu eich hun

Llwyddwch i osgoi cynigion buddsoddi nas gofynnwyd amdanynt.

Cyn buddsoddi gwiriwch gofrestr yr FCA a’r rhestr rybuddio.

Os ydych yn ystyried cynnig buddsoddi, ceisiwch gyngor diduedd.

Mae llawer o gynhyrchion buddsoddi yr ystyrir eu bod yn gynhyrchion risg uchel. Dim ond y cynhyrchion y mae angen i chi fod fwyaf ymwybodol ohonynt a drafodir yn y canllaw hwn.

Bondiau sy’n ennill llog uchel

Fe’u gelwir weithiau’n fondiau mini, mae bondiau sy’n ennill llog uchel yn eich galluogi i fuddsoddi mewn cwmni a derbyn cyfradd llog sefydlog dros gyfnod penodol o amser. Mae’ch benthyciad cychwynnol yn cael ei ddychwelyd i chi ar ddiwedd y tymor a gytunwyd.

Yn gyffredinol cwmnïau bach, mentrau newydd neu gwmnïau sy’n cael trafferth codi arian gan fuddsoddwyr traddodiadol sy’n eu defnyddio. Mae hyn yn golygu eu bod yn fuddsoddiadau gyda risg uchel, gan fod mwy o risg o oedi o ran eich taliadau llog ac, os yw’r cwmni’n methu, i’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Gan eich bod wedi eich cloi i mewn i’r buddsoddiad am gyfnod penodol o amser, nid ydynt yn addas ar gyfer buddsoddwyr a allai fod angen mynediad at yr arian.

Cyn i chi ystyried buddsoddi mewn cynllun fel hwn, dylech gofio:

 • po fwyaf yr elw a addawir, y mwyaf y risg
 • efallai na fyddwch wedi’ch diogelu dan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS), oni bai y bu camymddwyn gan gynghorydd neu drefnydd awdurdodedig
 • os nad yw’r buddsoddiad wedi ei ddiogelu gan yr FSCS, dim ond arian y gallwch chi fforddio ei golli y dylech chi ei fuddsoddi
 • peidiwch â thybio os yw’n bosibl ei gadw mewn ISA ei fod yn fuddsoddiad diogel
 • mae ceisio cyngor ariannol annibynnol yn bwysig, fel eich bod yn deall yn llawn mewn beth ydych chi’n buddsoddi.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y bondiau hyn o wefan yr FCA.

Cynhyrchion strwythuredig

Mae cynnyrch strwythuredig yn fuddsoddiad lle mae’r elw yn dibynnu ar gyfres o reolau, yn hytrach na pha un a yw’r cyfranddaliadau neu asedau eraill yn ennill neu’n colli gwerth.

Gallant fod yn un o blith unrhyw nifer o fathau o fuddsoddiad sy’n gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • bondiau ecwiti gwarantedig
 • cynlluniau cyfalaf gwarantedig
 • bondiau marchnad stoc gwarantedig
 • cronfeydd buddsoddi wedi’u diogelu

Mae rhai cynhyrchion strwythuredig yn rhoi incwm i chi, mae eraill yn cynnig twf cyfalaf (cynydd yng ngwerth cyffredinol eich buddsoddiad) ac mae rhai yn cynnig y ddau.

 • Gall y ffordd y caiff adenillion eu cyfrifo olygu ei bod yn anodd iawn deall sut y gallai’r buddsoddiad berfformio.
 • Mae rhai cynhyrchion strwythuredig yn gwarantu y byddwch yn cael o leiaf y swm y gwnaethoch ei fuddsoddi yn ôl (diogelwch cyfalaf llawn) ond nid yw llawer ohonynt yn gwarantu hynny, felly gallech golli rhywfaint o’ch arian neu eich arian i gyd.
 • Cyn i chi fuddsoddi mewn cynnyrch strwythuredig, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau. Os oes gennych unrhyw amheuon, gofynnwch am gyngor ariannol proffesiynol.

Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter (VCT)

 • Mae Ymddiriedolaethau Cyfalaf Menter (VCT) yn gwmnïau sy’n buddsoddi mewn cwmnïau bach, newydd sy’n datblygu na chânt eu prynu na’u gwerthu ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig. Mae rhai manteision treth arbennig yn gysylltiedig â hwy.
 • Bydd rheolwr cronfa proffesiynol yn dewis y cwmnïau newydd ac addawol a fydd yn llwyddo, yn ei farn ef.
 • Mae’n llawn risg – gallai’r cwmnïau a gaiff eu dewis gan reolwr y gronfa golli arian neu fethu’n llwyr. Gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych.
 • Dim ond os ydych yn bwriadu ymrwymo eich arian am gyfnod hir (o leiaf pum mlynedd) y dylech fuddsoddi mewn VCT. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau a’r manteision – efallai y byddwch am gael cyngor proffesiynol.

Os oes diddordeb gennych mewn ymddiriedolaethau cyfalaf menter, dilynwch y dolenni isod:

Betio

 • Mae betio yn fwy fel gosod bet na gwneud buddsoddiad. Byddwch yn betio ar ba un a fydd rhywbeth – fel gwerth cyfranddaliad – yn codi neu’n gostwng. Po fwyaf y bydd yn newid, y mwyaf y gallech ei ennill neu ei golli.
 • Yn wreiddiol, roedd betio yn gysylltiedig â pherfformiad y Farchnad Stoc. Yn yr oes sydd ohoni gallwch fetio ar fwy neu lai unrhyw beth, fel chwaraeon, teledu realaeth a gwleidyddiaeth.
 • Er mwyn gosod bet, fel arfer bydd angen isafswm o arian arnoch mewn cyfrif arbennig. Ond, os byddwch yn gosod y bet anghywir, gallwch golli swm sylweddol fwy na’r swm sydd gennych yn eich cyfrif.
 • Mae betio yn cynnwys lefel uwch o risg na mathau eraill o fuddsoddiad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau ac unrhyw delerau ac amodau cyn gosod bet.

Er mwyn deall mwy am fetio, dilynwch y dolenni isod:

Opsiynau Deuaidd

Mae opsiynau deuaidd a hapchwarae gwasgarol yn debyg iawn i’w gilydd gan eu bod yn galluogi masnachwyr i ragdybio symudiadau prisiau amrywiaeth eang o asedau sefydledig a risgio arian ar y rhagdybiaethau hynny.

Mewn gwirionedd, cynnyrch gamblo cudd ydynt sy’n ymddangos fel offer ariannol.

O ganlyniad, cânt eu hystyried yn gynnyrch risg uchel sy’n annhebygol o fod yn briodol ar gyfer y rhan fwyaf o fuddsoddwyr manwerthu.

Bellach mae’r FCA wedi cadarnhau y bydd gwaharddiad parhaol o 2 Ebrill 2019 ar y gwerthiant o opsiynau deuaidd i ddefnyddywr manwerthu. Y rheswm am hyn yw oherwydd y pryderon sylweddol am risgiau cynhenid y cynnyrch hyn ac ymddygiad gwael y cwmnïau sy’n eu gwerthu.

Mae cynlluniau ar droed i gyfyngu’r gwerthiant, marchnata a dosbarthu CFDs a chynnyrch cyffelyb i gwsmeriaid manwerthu yn y dyfodol.

Contractau Talu’r Gwahaniaeth (CFD)

 • Mae contractau talu’r gwahaniaeth (CFD) yn debyg iawn i fetio – rydych yn rhagweld pa un a fydd gwerth ased benodol yn codi neu’n gostwng. Ond gyda chontractau talu’r gwahaniaeth (CFD) byddwch yn prynu buddiant yn symudiad y pris, yn hytrach na gosod bet arno.
 • Mae’r ‘contract’ yn gytundeb rhyngoch chi a brocer. Rydych yn cytuno i gyfnewid y gwahaniaeth rhwng yr hyn y mae ased yn ei gostio ar ddechrau’r contract, a’r hyn y mae’n ei gostio ar y diwedd.
 • Fel gyda betio, gyda chontractau talu’r gwahaniaeth, mae’n bosibl colli mwy na’ch buddsoddiad cychwynnol. Os byddwch yn rhagweld y bydd gwerth ased yn cynyddu, a’i fod mewn gwirionedd yn gostwng, byddwch yn colli arian.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y risgiau cyn i chi brynu contractau talu’r gwahaniaeth. Dim ond gydag arian y gallwch fforddio ei golli y dylech gymryd risg.

Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Bancio tir

 • Mae bancio tir yn fuddsoddiad lle y byddwch yn prynu llai o dir nad oes caniatâd cynllunio wedi’i roi ar ei gyfer – yn y gobaith y rhoddir caniatâd cynllunio ac y bydd gwerth y llain yn cynyddu’n sylweddol.
 • Yn eithaf aml, bydd y tir sydd ar werth yn dir llain glas, yn dir llwyd, yn dir o harddwch naturiol neu’n dir sy’n rhy fach i adeiladu arno – ac felly, ni fydd byth yn werthfawr.
 • Yn gyffredinol, nid yw cynlluniau bancio tir wedi’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os caiff cynlluniau heb eu hawdurdodi eu strwythuro fel cynlluniau buddsoddi cyfunol, mae llawer ohonynt yn mynd yn groes i reolau’r FCA.

Os oes gennych ddiddordeb mewn buddsoddi mewn eiddo a bancio tir, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y manteision a’r anfanteision yn ein canllaw:

Cynlluniau buddsoddi cyfunol heb eu rheoleiddio (UCIS)

 • Caiff y rhan fwyaf o gynlluniau buddsoddi cyfunol (cynlluniau lle y caiff cyfraniadau gan lawer o bobl eu cyfuno mewn cronfa) eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol – ond nid pob un. Mae’r cynlluniau eraill hyn yn gynlluniau buddsoddi cyfunol heb eu rheoleiddio.
 • Gall cynlluniau buddsoddi cyfunol heb eu rheoleiddio gynnwys lefel uwch o risg na chronfeydd eraill wedi’u cyfuno, gan eu bod yn aml yn buddsoddi mewn asedau nad ydynt ar gael i fuddsoddiadau wedi’u rheoleiddio. Gallech golli rywfaint o’ch arian neu’ch arian i gyd. Mae’n bosibl na chaiff y buddsoddiadau a ddelir eu harallgyfeirio i’r un graddau â buddsoddiadau mewn cynllun wedi’i reoleiddio.
 • Nid ydynt yn destun cyfyngiadau buddsoddi a benthyca sy’n berthnasol i fuddsoddiadau cyfunol wedi’u rheoleiddio. O ganlyniad, ystyrir yn gyffredinol eu bod yn fuddsoddiadau risg uchel. Dylech bob amser wneud yn siŵr eich bod yn deall y risgiau cyn buddsoddi.

Sut i ddiogelu eich hun

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ymrwymo iddo – yn enwedig y risgiau a’r taliadau. Os yw’r ddêl yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debygol ei bod.
 • Peidiwch ag ymrwymo i’r cynnyrch cyntaf a welwch na chynnyrch lle y bydd cwmni yn cysylltu â chi’n annisgwyl. Dylech bob amser gymharu cynhyrchion er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn dewis y cynnyrch cywir.
 • Darllenwch y gwaith papur a gewch a sicrhewch eich bod yn ei ddeall – cofiwch ofyn os bydd unrhyw beth yn aneglur.
 • Caiff rhai cynhyrchion buddsoddi eu darparu gan gwmnïau na chânt eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os nad yw’r cwmni wedi’i reoleiddio, yna ni fyddwch yn gallu defnyddio Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Osgowch fuddsoddiadau gwenwynig

Mae rhai buddsoddiadau yn wenwynig – maent yn debygol o golli eich arian, maent yn beryglus ac yn aml, ni chânt eu rheoleiddio. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth isod. Byddwn yn diweddaru’r canllaw hwn yn rheolaidd.

Gofynnwch am gyngor proffesiynol

Gall buddsoddiadau risg uchel fod yn gymhleth. Gall cynghorwyr ariannol proffesiynol eich helpu i ddod o hyd i’r cynnyrch buddsoddi priodol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?