Cynilion ar gyfer argyfwng – faint sy'n ddigon?

Mae angen i bawb baratoi ar gyfer cost sydyn – er enghraifft, peiriant golchi dillad neu foeler yn torri – ond gallai fod gennych hefyd ormod o arian ar gyfer argyfwng. Y peth gorau fyddai rhannu eich cynilion, cadw rhywfaint wrth law ar gyfer argyfwng a rhoi’r gweddill lle y gall weithio’n galetach i chi.

Sut i ddatblygu eich cronfa

Dylech sefydlu eich cronfa ar gyfer argyfwng cyn gynted â phosibl, ond fel sy’n wir gyda phob math o gynilo, dylech gadw at yr hyn y gallwch ei fforddio a sicrhau eich bod yn cynilo’n rheolaidd.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Yn yr un ffordd ag y byddech yn cynilo ar gyfer priodas neu gar newydd, gweithiwch allan faint sydd ei angen arnoch, a threfnwch archeb sefydlog i gyfrif cynilo am y swm priodol.

Unwaith y byddwch wedi cyrraedd eich swm targed ar gyfer y gronfa argyfwng, efallai y byddwch am barhau â’r swm cynilo rheolaidd er mwyn ariannu nodau cynilo eraill – mae’n bosibl y byddwch wedi dod i arfer â’r lefel hon o gynilo erbyn hynny.

Dechreuwch arni nawr drwy bennu eich nod cynilo.

Faint o arian ar gyfer argyfwng sydd ei angen arnoch?

Bydd angen i chi allu talu am waith trwsio annisgwyl, ond mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gennych ddigon o arian ar gyfer misoedd anodd.

Er enghraifft, petaech yn colli eich swydd neu petaech chi a’ch partner yn gwahanu, a bod angen amser arnoch i ymdrin â’r sefyllfa – bydd angen ychydig yn fwy na chost boeler neu beiriant golchi dillad newydd arnoch. Os yw arian yn brin, dechreuwch yn fach. Er enghraifft, mae cynilo £3 y dydd hyd yn oed yn creu swm o £1,095 dros flwyddyn.

Fel rheol, mae’n syniad da sicrhau bod tri mis o eitemau gwariant hanfodol ar gael gennych mewn cyfrif cynilo dim rhybudd. Felly, os ydych yn gwario £1,000 y mis ar forgais neu rent, bwyd, biliau gwresogi a phethau eraill na allwch fyw hebddynt, dylech anelu at sicrhau bod gennych £3,000 mewn cynilion ar gyfer argyfwng.

Faint yw gormod?

A oes gennych chi fwy na chwe mis o eitemau gwariant hanfodol yn sefyll yn eich cyfrif cyfredol neu’ch cyfrif cynilo dim rhybudd? Gallech fod yn colli allan ar y cyfle i ennill mwy o log.

Ystyriwch symud rhywfaint o’r swm gormodol i gartref cynilo neu fuddsoddi a fydd yn gweithio’n galetach i chi. Er mwyn deall y gwahanol opsiynau a beth sy’n fwy tebygol o fod yn addas ar eich cyfer chi darllenwch ein tudalennau isod

Darllenwch am eich opsiynau cynilo:

A ddylwn gynilo neu fuddsoddi

Buddsoddi – canllaw i ddechreuwyr

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?