Cynilion ar gyfer argyfwng – faint sy'n ddigon?

Dylai pawb baratoi ar gyfer cost sydyn trwy roi arian i’r naill ochr yn rheolaidd ar gyfer pethau fel peiriant golchi dillad neu boeler yn torri – ond gallai fod gennych hefyd ormod o arian ar gyfer argyfwng. Y peth gorau fyddai rhannu eich cynilion, fel eich bod yn cadw rhywfaint wrth law ar gyfer argyfwng a rhoi’r gweddill lle y gall weithio’n galetach i chi.

Sut i ddatblygu eich cronfa

Dylech sefydlu eich cronfa ar gyfer argyfwng cyn gynted â phosibl, ond fel sy’n wir gyda phob math o gynilo, dylech gadw at yr hyn y gallwch ei fforddio a sicrhau eich bod yn cynilo’n rheolaidd.

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu’r grŵp Facebook cymunedol cyllidebu a chynilo fel lle i rannu syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut i fod yn well gyda’n harian. Gofynnwch i ymuno yma.

Yn aml mae cynilo symiau llai, rheolaidd yn fwy effeithiol na chynilo symiau mawr yn achlysurol. Mae hyn oherwydd eich bod yn dod i’r arfer o gynilo, a ddim yn ymrwymo gormod o arian. Mae hefyd yn gadael i chi gyllidebu eich gwariant o wythnos i wythnos neu fis i fis yn fwy effeithiol.

Os nad yw hyn yn bosibl, cynilwch beth a allwch mor rheolaidd â phosibl. Mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Yn yr un ffordd ag y byddech yn cynilo ar gyfer priodas neu gar newydd, gweithiwch allan faint sydd ei angen arnoch, a threfnwch archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol i gyfrif cynilo am y swm priodol.

Delweddu eich nod derfynol – p’un a ydych chi’n paratoi eich hun yn erbyn car yn torri i lawr neu’r popty’n torri – bydd yn eich helpu i gadw ffocws ac ar y trywydd iawn hefyd. Bydd cadw trywydd gyda siart ar y wal yn helpu hefyd.

Os oes gennych chi ddyledion, dylech hefyd benderfynu os byddai’n well eu talu’n gyntaf, neu gynilo a’u talu yn ôl ar yr un pryd. Cymrwch olwg ar ein tudalen A ddylech chi arbed neu dalu benthyciadau a chardiau i gael gwybod mwy.

Os yw arian yn brin ac nad ydych chi’n siŵr a allwch chi gynilo, dyma ambell beth allwch chi roi cynnig arnynt i weld os allwch chi ryddhau peth arian:

Os ydych chi’n dal ddim yn siŵr, ewch i’n tudalen Beth os na allwch fforddio cynilo?}

Unwaith y byddwch wedi cyrraedd eich swm targed ar gyfer y gronfa argyfwng, efallai y byddwch am barhau â’r swm cynilo rheolaidd er mwyn ariannu nodau cynilo eraill – mae’n bosibl y byddwch wedi dod i arfer â’r lefel hon o gynilo erbyn hynny.

Chwilio am ragor o wybodaeth? Dechreuwch arni nawr drwy Bennu eich nod cynilo.

Faint ddylwn i gynilo?

Mae arnoch eisiau gallu talu am waith trwsio annisgwyl, ond mae hefyd yn bwysig cael digon o arian am ychydig fisoedd mewn sefyllfa anodd.

Er enghraifft, petaech yn colli eich swydd neu petaech chi a’ch partner yn gwahanu, a bod angen amser arnoch i ymdrin â’r sefyllfa – bydd angen ychydig yn fwy na chost boeler neu beiriant golchi dillad newydd arnoch.

Os yw arian yn brin, dechreuwch yn fach

Er enghraifft, mae cynilo £3 y dydd hyd yn oed yn creu swm o £1,095 dros flwyddyn. Cyn belled eich bod yn mynd i’r arfer o gynilo, rydych chi’n sicrhau cynnydd, ac mae’r ceiniogau yn hel yn fuan iawn.

Synnwyr y fawd

Fel rheol, syniad da i roi clustog ariannol gadarn i chi’ch hun yw sicrhau bod tri mis o eitemau gwariant hanfodol ar gael gennych mewn cyfrif cynilo dim rhybudd. Felly os byddwch chi’n colli’ch swydd, er enghraifft, bydd yn helpu prynu tri mis i chi chwilio am un newydd.

Felly, os ydych yn gwario £1,000 y mis ar forgais neu rent, bwyd, biliau gwresogi a phethau eraill na allwch fyw hebddynt, dylech anelu at sicrhau bod gennych £3,000 mewn cynilion ar gyfer argyfwng.

Ond cofiwch, bydd unrhyw swm a gynilir yn eich helpu os oes rhaid i chi dalu am rywbeth annisgwyl.

Cyfrifo faint ar gyfer eich sefyllfa bresennol

Gallwch hefyd seilio’r swm rydych chi’n meddwl fyddwch chi ei angen ar gostau y credwch fydd angen i chi eu talu. Gall ein tabl costau annisgwyl, isod, helpu. Mae hyn yn dangos y costau mwyaf cyffredin a faint maent yn costio ar gyfartaledd. Felly, os yw’ch car yn dechrau heneiddio gydag ambell nodyn cynghori ar ei MOT, gallech gynnwys swm o £1,341 i’ch cronfa cynilion argyfwng.

Cost Canran o bobl gyda phrofiad o’r gost yma yn y 12 mis diwethaf Cost gyfartalog gymedrig
Trwsio neu amnewid car 29% £1,341      
Cost optegydd neu sbectol 15% £195      
Methiant technoleg 15% £294      
Costau biliau milfeddyg neu anifail anwes 14% £248      
Peiriant golchi 13% £245      
Benthyca i deulu neu ffrindiau 12% £2,482      
Biliau deintydd argyfwng 11% £285      
Atgyweiriadau argyfwng i’r cartref 10% £607      
Costau plant, fel teithiau ysgol a dillad newydd 9% £224      
Ffôn symudol yn torri 8% £120      
Trwsio neu amnewid boeler 8% £973      
Digwyddiadau annisgwyl a phriodasau 7% £423      
Biliau treth 5% £1,110      
Biliau cyfreithiol 4% £839      
Arall 3% £777      
Dim un o’r rhain 29%        

Ffynhonnell: Adroddiad costau annisgwyl – Rhagfyr 2013 Q10

Efallai bod y symiau hyn yn frawychus i ddechrau. Dyna pam ei bod yn bwysig dadansoddi eich nodau a chymryd eich amser i gynilo gyda symiau ymarferol, llai a rheolaidd.

Ffyrdd eraill o ddelio gyda chostau annisgwyl

Mae yna ffyrdd eraill o ddelio gyda rhai o’r costau hyn yn ogystal â chynilo, fel cael pethau fel yswiriant neu warantau. Dyma ble i gael mwy o wybodaeth:

Darllenwch fwy am y gwahanol fathau o yswiriant

Beth i’w wneud cyn i chi ddechrau cynilo ar gyfer argyfyngau

Mae’n wych eich bod yn dechrau cronni eich cronfa argyfwng, ond cyn i chi bentyrru’ch holl arian sbâr iddo, gwnewch yn siŵr eich bod yn barod.

Os oes gennych chi:

  • ddyled cerdyn credyd
  • gorddrafft anawdurdodedig
  • Benthyciadau hyd ddiwrnod tâl
  • Benthyg o ddrws i ddrws neu gredyd cartref
  • ôl-ddyledion ar eich ad-daliadau morgais

byddai’n rhatach yn y pen draw i dalu’r rhain yn gyntaf.

Mae hynny’n golygu os ydych chi’n cadw i fyny gydag ad-daliadau morgais a bod unrhyw gredyd arall sydd gennych chi’n gost isel, dros dro neu dan reolaeth, yn sicr fe ddylech fod yn ychwanegu at eich cronfa argyfwng.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?