Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I)

Mae Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) yn cynnig ystod eang o gynhyrchion cynilo a buddsoddi a gefnogir gan Drysorlys EM. Mae rhai heb fod ar gael drwy’r amser, neu’n gynigion cyfyngedig - cadwch lygad allan am fargeinion da.

Beth yw NS&I?

Mae NS&I yn un o asiantaethau’r llywodraeth sy’n cynnig cynhyrchion cynilo a buddsoddi i’r cyhoedd. Mae NS&I yn newid ei gynhyrchion yn aml, ac ar unrhyw adeg benodol gallai’r canlynol fod ar gael i chi.

 • Direct Saver – cyfrif cynilo
 • Direct ISA (ISA Arian Parod)
 • Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog neu Dystysgrifau Cynilo sy’n gysylltiedig â Mynegeion
 • Bondiau Twf Gwarantedig a Bondiau Incwm Gwarantedig
 • Bondiau Ecwiti Gwarantedig
 • Bondiau Incwm
 • Bondiau Premiwm
 • Bondiau Plant (nid yw Bondiau Plant ar gael mwyach, ond os oes gennych chi rai eisoes yna mae gennych chi ddewisiadau. Dysgwch ragor ar ein tudalen Bondiau Plant).

Sut maent yn gweithio

 • Wrth gynilo neu fuddsoddi gydag NS&I, rydych yn rhoi benthyg i’r llywodraeth ac mae eich arian yn gwbl ddiogel.
 • Gall gwahanol gynhyrchion NS&I dalu llog, adenillion o’r farchnad stoc neu adenillion sy’n gysylltiedig â chwyddiant (incwm) neu, yn achos Bondiau Premiwm, gwobrau di-dreth.
 • Gall rhai cynhyrchion NS&I osod cosbau am godi’ch arian yn gynnar gyda rhai cynhyrchion buddsoddi, gan olygu y gallech gael llai yn ôl na’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Risg ac elw

Gallwch fod yn sicr y byddwch yn cael eich arian i gyd yn ôl ac eithrio lle gosodwyd cosb am godi’ch arian yn gynnar gyda rhai cynhyrchion buddsoddi.

Fel gydag unrhyw gynnyrch sy’n seiliedig ar arian parod neu fuddsoddiad, os bydd chwyddiant yn uchel mae’n bosibl na fydd eich arian yn cynnal ei werth mewn termau real - mewn geiriau eraill, gall ei ‘bŵer prynu’ gael ei leihau gan chwyddiant.

Bydd adenillion yn amrywio gan ddibynnu ar y cynnyrch y byddwch yn ei ddewis – i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan NS&I.

Cael gafael ar eich arian

Yn amrywio o ddim rhybudd i rai cyfrifon cynilo i sawl blwyddyn ar gyfer bondiau a thystysgrifau cynilo.

Fel arfer gallwch godi eich arian yn gynnar gyda bondiau a thystysgrifau ond fel arfer bydd cosbau ariannol am wneud hyn. Darllenwch y ffeithiau cyn i chi ymrwymo.

Y Canghellor yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer NS&I yng Nghyllideb 2014

Yn ddiweddar cyhoeddodd y llywodraeth gynlluniau ar gyfer Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) i helpu i gefnogi cynilwyr trwy:

 • lansio dewis o fondiau cynilo ar flaen y farchnad ar gyfer pobl dros 65 oed yn Ionawr 2015
 • cynyddu’r terfyn buddsoddi ar gyfer Bondiau Premiwm o £30,000 i £40,000 ar 1 Mehefin 2014; ac yn ei gynyddu eto i £50,000 yn ystod 2015-16
 • cynyddu’r nifer o wobrau Bondiau Premiwm £1 miliwn bob mis i ddwy, gan ddechrau gyda Raffl Fawr Awst 2014

Diogel a sicr?

Mae eich cynilion neu fuddsoddiadau’n ddiogel ac fe’u cefnogir gan Trysorlys EM, ta waeth faint y byddwch yn ei gynilo neu fuddsoddi, yn amodol ar unrhyw gosbau am godi arian yn gynnar ar rai cynhyrchion buddsoddi.

Ble i gael cynhyrchion NS&I

Gallwch brynu cynnyrch NS&I yn uniongyrchol o wefan NS&I neu dros y ffôn.

Treth

Mae rhai cynnyrch NS&I yn talu adenillion sy’n rhydd rhag treth incwm a threth ar enillion cyfalaf.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyfrifon ISA arian parod.
 • Bondiau Premiwm.
 • Tystysgrifau Cynilo Llog Sefydlog neu Dystysgrifau Cynilo sy’n gysylltiedig â Mynegeion.
 • Bondiau Plant (nid yw Bondiau Plant ar gael mwyach, ond os oes gennych chi rai eisoes yna mae gennych chi ddewisiadau. Dysgwch ragor ar ein tudalen Bondiau Plant).

Mae Bondiau Incwm Gwarantedig a Bondiau Twf Gwarantedig yn talu adenillion gyda threth incwm ar y gyfradd sylfaenol wedi’i didynnu ar y cychwyn (ar lefel o 20% ar hyn o bryd), er y gall pobl nad ydynt yn talu treth adhawlio’r dreth hon.

Ar gyfer cynhyrchion eraill, codir treth ar adenillion ond fe’u telir ar ffurf ‘gros’ (heb ddidynnu’r dreth).

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, mae dyletswydd arnoch i ddatgan yr incwm i Gyllid a Thollau EM a thalu unrhyw dreth sy’n ddyledus gennych.

Dylech wybod y gall treth newid yn y dyfodol.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae NS&I yn gweithio’n wirfoddol o fewn ysbryd canllawiau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

Y camau nesaf

Ddim i chi?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?