Cynilo a buddsoddi moesegol

Pan roddwch arian mewn cyfrif cynilo, gall y banc neu gymdeithas adeiladu fenthyca’ch adneuon i gwmnïau i gefnogi a thyfu eu busnesau. Os buddsoddwch mewn cyfranddaliadau, cronfeydd llog-sefydlog neu fuddsoddi, rydych yn buddsoddi mewn busnesau hyd yn oed yn fwy uniongyrchol. Mae cynilo a buddsoddi moesegol yn caniatáu ichi fod yn ddethol ynghylch y cwmnïau rydych yn eu helpu.

Beth sy’n cyfrif fel moesegol?

Yn gyffredinol, nid oes diffiniad sengl o ‘foesegol’. Mae’n bosibl bod gan bob person eu barn eu hunain ar y mathau o ddiwydiant maent yn teimlo’n anhapus i’w cefnogi neu’r rhai yr hoffent eu cefnogi’n weithredol.

Er enghraifft, efallai y byddech am osgoi cwmnïau sy’n defnyddio llafur plant, tra byddai’n bwysicach i’ch cymydog i gefnogi technolegau gwyrdd i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Yn yr un ffordd, mae cynhyrchion moesegol gwahanol yn cymryd safiad gwahanol ar y buddsoddiadau maent yn eu gwrthod (dethol negyddol) a’r rhai maent yn eu cefnogi (dethol cadarnhaol).

Fodd bynnag, os ydych yn edrych am gynilion a buddsoddiadau sy’n cydymffurfio â Sharia, mae cyfraith Islamaidd yn sefydlu’r egwyddorion i’w dilyn, gan gynnwys, er enghraifft, osgoi buddsoddiadau sy’n perthyn i borc, hapchwarae a phornograffi, neu ennill llog (yr ystyrir ei fod yn gamfanteisio - fel y deddfau usuriaeth a oedd yn arfer bod yn gymwys i gyfraith Gristnogol).

Canfyddwch pa fanciau a sefydliadau eraill sy’n cynnig cynhyrchion i gydymffurfio â Sharia.

Dewis cynilion neu fuddsoddiadau moesegol

I gynilo neu fuddsoddi’n foesegol, mae angen ichi ymchwilio i’r banciau, cwmnïau neu gronfeydd buddsoddi rydych yn eu hystyried i weld pa egwyddorion moesegol (os oes rhai) maent yn eu cyflawni ac a yw’r rhain yn cyfateb yn dda i’ch egwyddorion chi eich hunan.

Ewch i wefan ymgyrch I ble allaf symud fy arian? i weld awgrymiadau ynghylch cynilo’n foesegol.
Gwiriwch gymwysterau moesegol ystod eang o gynhyrchion cynilo a buddsoddi gyda The Ethical Investment Research Serviceopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?