Cynllun Cymorth i Brynu: popeth y mae angen i chi wybod

Cynllun gan y llywodraeth yw Cymorth i Brynu i helpu prynwyr tro cyntaf i gael eiddo gyda blaendal o 5% yn unig. Gallwch fenthyg 20% o’r pris prynu (40% yn Llundain), yn ddi-log am bum mlynedd. Mae’r cynllun hwn yn agor i geisiadau newydd o 16 Rhagfyr 2020 a bydd yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall sut y gall y cynllun hwn eich helpu i fynd ar yr ysgol eiddo a sut mae cynlluniau tebyg yn gweithio yng ngwahanol wledydd y DU.

Sut mae Cymorth i Brynu yn gweithio?

Mae’r cynllun Cymorth i Brynu yn cynnig benthyciad ecwiti lle mae’r llywodraeth yn benthyca arian i brynwyr tro cyntaf yn Lloegr i brynu cartref sydd newydd ei adeiladu.

Rhaid defnyddio hwn i brynu’ch prif breswylfa ac ni ellir ei ddefnyddio i brynu ail gartref neu eiddo prynu-i-osod.

Mae angen blaendal o leiaf 5% o’r pris prynu arnoch. Gallwch fenthyg 20% (40% yn Llundain) o’r pris prynu. Mae’r swm hwn yn ddi-log am bum mlynedd.

Mae uchafswm pris prynu eiddo Cymorth i Brynu yn dibynnu ym mha ranbarth o Loegr rydych chi’n byw ynddo. Ni allwch ddefnyddio Cymorth i Brynu i brynu eiddo sy’n uwch na’r terfynau hyn.

Rhanbarth Cap ar bris Cymorth i Brynu
Gogledd Ddwyrain £186,100
Gogledd Orllewin £224,400
Yorkshire ar The Humber £228,100
Dwyrain Canolbarth £261,900
Gorllwein Canolbarth £255,600
Dwyrain Lloegr £407,400
Llundain £600,000
De Orllewin £437,600
De Ddwyrain £349,000

Mae ceisiadau am y benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn agor i geisiadau newydd ar 16 Rhagfyr 2020, a byddant yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023.

Ni fydd y benthyciadau ecwiti ar gael tan 1 Ebrill 2021 ac mae’r cynllun ar agor i brynwyr tro cyntaf yn unig.

Darganfyddwch fwy am Cymorth i Brynu a sut i wneud cais ar wefan Gov.uk.
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell Fforddiadwyedd Morgais i weithio allan eich ad-daliadau misol ac os gallwch eu cwrdd.

Gwahaniaethau cenedlaethol

Oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 1677

Dim ond yn Lloegr mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael. Os ydych yn byw rhywle arall yn y DU, gallwch ddefnyddio:

Mae gan Ogledd Iwerddon gynllun rhannau ecwiti gwahanol o’r enw Co-Ownership.

Os nad ydych eto wedi cwblhau eich pryniant

Os gwnaethoch gais a chael eich derbyn am y benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu, ond heb gwblhau eich pryniant eto, mae’r dyddiad cau yn dibynnu ar pam mae’r pryniant wedi’i ohirio.

Bydd yn rhaid i’r mwyafrif o bobl sydd wedi cymryd benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu cyn 2020 gwblhau eu pryniant erbyn 31 Mawrth 2021. Rhaid i’r adeiladwr cartref fod wedi cwblhau’r gwaith adeiladu fell ei fod yn barod i symud i mewn erbyn 28 Chwefror 2021.

Os gwnaethoch gadw’ch cartref erbyn 30 Mehefin 2020 a bod coronafeirws wedi gohirio’ch pryniant, rhaid i chi gwblhau erbyn 31 Mai 2021. Rhaid bod y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau erbyn 30 Ebrill 2021.

Dylech wirio gyda’ch adeiladwr cartref a’ch cyfreithiwr i sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â’r dyddiadau hyn.

Darganfyddwch fwy am yr hyn y dylech ei wneud os nad ydych wedi cwblhau eich pryniant ar wefan Gov.uk.

Sut maent benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu yn gweithio

  • Rydych angen o leiaf 5% o bris prynu eich fflat neu dŷ a adeiledir o’r newydd.
  • Bydd y llywodraeth yn benthyg hyd at 20%, neu 40% os ydych yn byw yn Llundain, o’r pris prynu hyd at derfynau rhanbarthol.
  • Rydych yn benthyca’r gweddill (hyd at 75%, neu 55% os ydych yn byw yn Llundain) gan ddarparwr morgais, ar sail ad-dalu.
  • Mae’r benthyciad ecwiti yn ddi log am bum mlynedd.
  • Ar ôl pum mlynedd, codir 1.75% arnoch. Ar ôl y chweched flwyddyn, bydd y llog ar y benthyciad ecwiti yn cynyddu yn ôl y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) ynghyd â 2% (1% os gwnaethoch gymryd y benthyciad ecwiti cyn mis Rhagfyr 2019).
  • Rhaid ad-dalu’r benthyciad ecwiti ar ôl 25 mlynedd, neu’n gynharach os ydych yn gwerthu’ch cartref.
  • Rhaid i chi ad-dalu’r un ganran o enillion y gwerthiant â’r benthyciad ecwiti cychwynnol (h.y. os cawsoch fenthyciad ecwiti am 20% o bris prynu eich cartref, rhaid i chi ad-dalu 20% o enillion y gwerthiant yn y dyfodol).

Enghraifft

Cost y cartref - £200,000

Enw cost Canran o gyfanswm y £ gwerth
Eich blaendal 5% £10,000
Benthyciad ecwiti 20% £40,000
Morgais 75% £150,000
CYFANSWM   £200,000

Y gyfradd llog ar gyfer talu’n ôl eich benthyciad di-log

Unwaith y daw’r cyfnod di-log i ben bydd y cyfraddau llog a godir ar eich benthyciad yn codi bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%.

Blynyddoedd 1-5: dim ffioedd
Blwyddyn 6: 1.75% o’r benthyciad
Blwyddyn 7 ynlaen: 1.75% + CPI + 2% (1% os ydych wedi cymryd y benthiciad ecwiti cyn Rhagfyr 2019)

Nid yw’r costau hyn yn mynd tuag at talu benthyciad y llywodraeth.

Mae’r tabl isod yn dangos codiadau cyfradd llog arferol ar eich benthyciad y llywodraeth.

Enghraifft

Blwyddyn Cyfradd llog
1 Dim Taliadau Llog
2 Dim Taliadau Llog
3 Dim Taliadau Llog
4 Dim Taliadau Llog
5 Dim Taliadau Llog
6 1.75%
7 1.82%
8 1.90%

*Mae hyn yn tybio bod CPI yn gyson ar 2% a dim gostyngiad yn swm y benthyciad

O’r tabl bydd eich taliad llog cyntaf yn 1.75% o’r swm y gwnaethoch ei fenthyg. Bydd eich llog yn cynyddu bob blwyddyn ym mis Ebrill gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), ynghyd â 2%. Cyfrifir hyn trwy luosi swm y benthyciad (pris prynu x canran benthyciad ecwiti). Bydd canran y benthyciad ecwiti yn lleihau os bydd unrhyw ad-daliad rhannol yn cael ei wneud.

Mae’r gyfradd llog yn cynyddu bob blwyddyn trwy ychwanegu CPI ynghyd â 2%. Yna defnyddir y gyfradd llog o’r flwyddyn flaenorol i gyfrifo’r codiad cyfradd llog ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Er enghraifft, mae’r canlynol yn dangos sut mae unrhyw gynnydd yn y gyfradd llog yn cael ei gyfrif gan dybio bod CPI yn aros yn gyson ar 2% ac na wneir unrhyw daliadau i ad-dalu benthyciad y llywodraeth:

1.75% (y gyfradd ym mlwyddyn 6) + 0.07% (1.75% x (0.02 CPI + 0.02%) = 1.82%

1.83% (y gyfradd ym mlwyddyn 7) + 0.07% (1.83% x (0.02 CPI + 0.02%) = 1.90%

Pan fyddwch chi’n gwerthu’ch cartref

Pan fyddwch chi’n gwerthu’ch cartref, neu pan fydd y morgais yn cael ei ad-dalu’n llwyr, mae’n rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad ecwiti ynghyd â chyfran o unrhyw gynnydd yn y gwerth. Mae’n gweithio fel hyn:

Enghraifft

Cartref sydd wedi’i brynu am £200,000, a’i werthu am £250,000

Cynnydd mewn gwerth 25%
Ad-dalu benthyciad ecwiti £50,000 (£40,000 + 25% o elw)
Morgais £150,000 (llai ad-daliadau cyfalaf)
Eich cyfran o leiaf £50,000

Gall y £50,000 sy’n weddill (neu’n fwy) gael ei ddefnyddio fel blaendal ar eich cartref nesaf.

Mae’r union swm yn dibynnu ar faint rydych chi wedi’i dalu oddi ar eich morgais.

Gallwch hefyd dalu rhan neu’r cyfan o’ch benthyciad yn ôl ar unrhyw adeg.

Isafswm y canran y gallwch ei dalu yn ôl yw 10% o werth y farchnad eich cartref.

Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn ôl yn dibynnu ar werth y farchnad ar y pryd.

Sut ydw i’n dod o hyd i fenthyciad ecwiti?

Siaradwch â’r asiant Cymorth i Brynu yn eich ardal leol neu ddatblygwr lleol sydd wedi’i gofrestru gyda Chymorth i Brynu.

Ble i fynd am fwy o wybodaeth

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?