Blwydd-dal anghenion brys

Os oes angen incwm rheolaidd arnoch i dalu am ofal yn y cartref neu gartref gofal, gall blwydd-dal anghenion brys (neu gynllun talu ffi gofal angen brys), gynnig yr ateb. Mae’r incwm o’r math hwn o flwydd-dal yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Beth yw blwydd-dal anghenion brys?

Yn syml, math o bolisi yswiriant yw blwydd-dal sy’n rhoi incwm rheolaidd yn gyfnewid am fuddsoddiad cyfandaliad cychwynnol.

Pan gânt eu defnyddio ar gyfer gofal hirdymor, maent yn rhoi sicrwydd o incwm am oes i ariannu gofal hirdymor.

Gellir galw’r math hwn o flwydd-dal yn::

 • Gynllun gofal brys
 • Blwydd-dal anghenion brys
 • Cynllun talu ffi gofal angen brys

Mae’n bwysig iawn chwilio am y fargen orau gyda’r cynllun. Mae’r UK Care Guide yn amcangyfrif y gallai’r gwahaniaeth rhwng y cyfraddau blwydd-dal gorau a’r gwaethaf olygu y byddech yn gwastraffu £30,000; petai gennych chi £100,000 i brynu blwydd-dal. Gall cynghorydd arbenigolroi help ichi osgoi hynny.

Sut mae blwydd-dal anghenion brys yn gweithio

Wyddoch chi?

Cost cyfartalog cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol yw £69,000.

Ffynhonnell: PSSRU, Blwydd-daliadau Angen Uniongyrchol yn Lloegr, Ion 2011

Pwrpas blwydd-dal anghenion brys yw pontio’r diffyg rhwng eich incwm a’ch costau gofal am weddill eich bywyd.

Mae pris y cynllun yn seiliedig ar faint o incwm sydd ei angen arnoch ac aseisad y cwmni yswiriant am ba hyd y bydd ei angen arnoch.

Bydd y swm rydych yn ei dalu yn y cychwyn yn dibynnu ar:

 • Eich oedran
 • Cyfraddau blwydd-dâl cyfredol
 • Faint o incwm sydd ei angen arnoch
 • Eich iechyd a disgwyliad oes (bydd y cynllun yn rhatach os yw eich iechyd yn wael a’ch disgwyliad oed yn fyrrach)

Mae’r incwm o’r cynllun yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Os ydych yn pryderu am godiad ym mhrisiau ffioedd yn y dyfodol, gallwch ychwanegu’r gost o ysgwyddo hynny i’ch cynllun gofal.

Am bris ychwanegol cewch hefyd roi cymal ‘diogelu cyfalaf’ ynddo.

Mae hyn yn galluogi’ch teulu gael peth o’r cyfandaliad yn ôl petaech yn marw’n gynnar.

Gallai cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol fod yn ddelfrydol i chi os:

 • ydych mewn cartref gofal yn barod, ar fin symud i mewn i un, neu yn cael gofal yn eich cartref
 • rydych y dymuno cael tawelwch meddwl drwy wybod bod gennych incwm rheolaidd am weddill eich bywyd all gael ei ddefnyddio tuag at gostau gofal beth bynnag wnaiff ddigwydd
 • mae’r arian ar gael i’w fuddsoddi gennych
 • rydych yn dymuno rhoi uchafswm ar gost eich gofal, fydd o bosib yn diogelu gweddill eich cyfalaf

Gall cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol fod yn ANADDAS i chi os:

 • na fyddwch angen talu am ofal yn syth
 • ydych yn credu mai dim ond gofal dros dro fydd ei angen arnoch
 • byddwch angen eich arian yn ôl yn y dyfodol efallai
 • ei bod hi’n debygol y byddech yn medru hawlio Gofal Parhaus y GIG

Risgiau

Unwaith y byddwch wedi cychwyn ar gynllun talu ffi gofal angen brys, nid oes troi yn ôl.

Felly ni fuasech yn medru canslo’r cynllun a chael peth o’r arian yn ôl, er enghraifft, petai’r angen am ofal ar eich cyfer yn dod i ben.

Rhaid i chi hefyd bwyso a mesur cael incwm rheolaidd, diogel i dalu am ofal yn erbyn colli’r cyfandaliad a fuddsoddwyd gennych petaech yn marw’n gynnar.

Mae’n bosibl hefyd na fydd eich gofal wedi’i ddiogelu’n llwyr – a gydag amryw o flwydd-daliadau nid ydynt yn diogelu’n llawn ar gyfer cost parhaus eich gofal am weddill eich bywyd.Am ragor o wybodaeth am hyn ewch i wefan UK Care Guide.

Ffyrdd eraill i gyllido’ch gofal hirdymor

Nid blwydd-dal angen brys yw’r unig ffordd o dalu am ofal hirdymor:

● Dysgwch ragor am hunangyllido’ch gofal hirdymor

Ceisio cyngor a chymorth

Mae’r dewisiadau ar gyfer cyllido’ch gofal hirdymor yn gymhleth. Dylech bob amser geisio cyngor proffesiynol i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch arian ac nid yn buddsoddi mewn cynnyrch sy’n anaddas i’ch anghenion.

● Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyngor annibynnol gan gynghorydd ffioedd gofal arbenigol a gweld beth arall sydd ar gael cyn prynu cynllun anghenion brys.

● Defnyddiwch Gyfeirlyfr Cynghorwyr Ymddeoliad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i ddod o hyd i gynghorydd ariannol rheoledig sydd â’r achrediad ‘Society of Later Life Advisers (SOLLA). Mae cynghorwyr SOLLA yn arbenigwyr.

● Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr SOLLA ar wefan Society of Later Life Advisershefyd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?