Cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol

Os oes angen incwm rheolaidd arnoch i dalu am ofal yn y cartref neu gartref gofal, gall cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol, neu’r blwydd-dal gofal uniongyrchol fel y’i gelwir, gynnig yr ateb. Os yw’r incwm yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal, mae’n ddi-dreth.

Beth yw cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol?

Math o gytundeb blwydd-dâl yw cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol.

Yn syml, math o bolisi yswiriant yw blwydd-dâl sy’n rhoi incwm rheolaidd mewn cyfnewid â buddsoddiad cyfandaliad cychwynnol.

Yn yr achos hwn, mae’n rhoi sicrwydd o incwm dros gyfnod bywyd i ariannu gofal hirdymor.

Sut mae cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol yn gweithio

Wyddoch chi?

Cost cyfartalog cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol yw £69,000.

Ffynhonnell: PSSRU, Blwydd-daliadau Angen Uniongyrchol yn Lloegr, Ion 2011

Pwrpas cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol yw pontio’r diffyg rhwng eich incwm a’ch costau gofal am weddill eich bywyd. Mae pris y cynllun yn seiliedig ar faint o incwm sydd ei angen arnoch ac aseisad y cwmni yswiriant am ba hyd y bydd ei angen arnoch.

Os yw’r incwm o’r cynllun yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr, mae’n ddi-dreth.

Bydd y swm rydych chi’n ei dalu yn y cychwyn yn dibynnu ar:

 • faint o incwm fydd ei angen arnoch
 • eich oed
 • cyflwr eich iechyd (po waelaf yw eich iechyd pan fyddwch yn prynu’r cynnyrch, y rhataf y bydd i’w brynu)
 • cyfradd blwydd-dâl
 • eich disgwyliad hyd bywyd (y byrraf ydyw, y rhataf fydd y cynllun)

Os ydych yn poeni am effaith chwyddiant, gallwch gymryd hynny i ystyriaeth yn eich cynllun.

Am gost ychwanegol gallwch roi cymal pellach i mewn hefyd – sef ‘diogelwch cyfalaf’ – sydd yn caniatáu i’ch teulu gael ychydig o’r cyfandaliad yn ôl petaech chi’n marw’n gynnar.

Mae rhai cwmnïau yswiriant yn cynnig dewis “gohirio” yn eu cynlluniau. Mae’r dewis hwn yn eich galluogi i ohirio derbyn incwm o’r cynllun tan ddyddiad diweddarach. Po hiraf fydd y cyfnod gohirio, yr isaf fydd cost y cynllun. Os ydych yn ystyried cynllun, gwiriwch a yw’r dewis hwn yn cael ei gynnig er mwyn i chi fedru cymharu costau.

Gallai cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol fod yn ddelfrydol i chi os:

 • ydych mewn cartref gofal yn barod, ar fin symud i mewn i un, neu yn cael gofal yn eich cartref
 • rydych y dymuno cael tawelwch meddwl drwy wybod bod gennych incwm rheolaidd am weddill eich bywyd all gael ei ddefnyddio tuag at gostau gofal beth bynnag wnaiff ddigwydd
 • mae’r arian ar gael i’w fuddsoddi gennych
 • rydych yn dymuno rhoi uchafswm ar gost eich gofal, fydd o bosib yn diogelu gweddill eich cyfalaf

Gall cynlluniau talu ffi gofal angen uniongyrchol fod yn ANADDAS i chi os:

 • na fyddwch angen talu am ofal yn syth
 • ydych yn credu mai dim ond gofal dros dro fydd ei angen arnoch
 • byddwch angen eich arian yn ôl yn y dyfodol efallai
 • ei bod hi’n debygol y byddech yn medru hawlio Gofal Parhaus y GIG

Peryglon

Unwaith y byddwch wedi cychwyn ar gynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol, nid oes troi yn ôl. Felly ni fuasech yn medru canslo’r cynllun a chael peth o’r arian yn ôl, er enghraifft, petai’r angen am ofal ar eich cyfer yn dod i ben. Felly hefyd, petaech yn marw’n gynnar, ni fyddai modd i chi hawlio’r cyfandaliad cychwynnol, os na fyddech chi wedi gwneud trefniadau arbennig yn hyn o beth.

Yn gryno, rhaid i chi bwyso a mesur y tawelwch meddwl y byddech chi’n ei deimlo o gael incwm rheolaidd sicr yn erbyn y posibilrwydd o golli cyfalaf petaech yn marw yn ystod y tymor byr.

Camau nesaf

Dim ond un ffordd o roi cymorth i hunangyllido gofal hirdymor yw cynllun talu gofal angen uniongyrchol. I ymchwilio’r dewisiadau ac ystyried pa un yw’r gorau i chi, siaradwch gyda chynghorydd ariannol annibynnol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyngor annibynnol gan gynghorydd ffioedd gofal arbenigol cyn prynu cynllun talu ffi gofal angen uniongyrchol.

Am fwy o wybodaeth ar hunangyllido eich gofal hirdymor ewch i Hunangyllido’ch gofal hirdymor – eich dewisiadau.

I ddod o hyd i gynghorydd ffioedd gofal arbenigol yn eich ardal ewch i gwefan Society of Later Life Advisersopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?