Blwydd-dal anghenion brys

Os oes angen incwm rheolaidd arnoch i dalu am ofal yn y cartref neu gartref gofal, gall blwydd-dal anghenion brys (neu gynllun talu ffi gofal angen brys), gynnig yr ateb. Mae’r incwm o’r math hwn o flwydd-dal yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Beth yw blwydd-dal anghenion brys?

Yn syml, math o bolisi yswiriant yw blwydd-dal sy’n rhoi incwm rheolaidd yn gyfnewid am fuddsoddiad cyfandaliad cychwynnol.

Pan gânt eu defnyddio ar gyfer gofal hirdymor, maent yn rhoi sicrwydd o incwm am oes i ariannu gofal hirdymor.

Gellir galw’r math hwn o flwydd-dal yn:

 • Cynllun gofal brys
 • Blwydd-dal anghenion brys
 • Cynllun talu ffi gofal anghenion brys

Mae’n bwysig iawn chwilio am y fargen orau gyda’r cynllun. Mae’r UK Care Guide yn amcangyfrif y gallai’r gwahaniaeth rhwng y cyfraddau blwydd-dal gorau a’r gwaethaf olygu y byddech yn gwastraffu £30,000; petai gennych chi £100,000 i brynu blwydd-dal. Gall cynghorydd arbenigolroi help ichi osgoi hynny.

Sut mae blwydd-dal anghenion brys yn gweithio

Wyddoch chi?

Yn arferol mae pobl yn defnyddio blwydd-dal anghenion brys i gwmpasu rhan o’u costau gofal ac ariannu’r gweddill o’u hincwm ac unrhyw adnoddau eraill.

Pwrpas blwydd-dal anghenion brys yw pontio’r diffyg rhwng eich incwm a’ch costau gofal am weddill eich bywyd.

Mae pris y cynllun yn seiliedig ar faint o incwm sydd ei angen arnoch ac aseisad y cwmni yswiriant am ba hyd y bydd ei angen arnoch.

Bydd y swm rydych yn ei dalu yn y cychwyn yn dibynnu ar:

 • Eich oedran
 • Cyfraddau blwydd-dâl cyfredol
 • Faint o incwm sydd ei angen arnoch
 • Eich iechyd a disgwyliad oes (bydd y cynllun yn rhatach os yw eich iechyd yn wael a’ch disgwyliad oed yn fyrrach)

Mae’r incwm o’r cynllun yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau gofal yn darparu incwm sydd unai’n cynyddu gyda chwyddiant neu o swm penodol bob blwyddyn i’ch helpu i ymdopi gyda chodiadau mewn costau gofal yn y dyfodol.

Am bris ychwanegol cewch hefyd roi cymal ‘diogelu cyfalaf’ ynddo. Mae hyn yn galluogi’ch teulu gael peth o’r cyfandaliad yn ôl petaech yn marw’n gynnar.

Gallai cynlluniau talu ffi gofal anghenion brys fod yn addas i chi os:

 • ydych mewn cartref gofal yn barod, ar fin symud i mewn i un, neu yn cael gofal yn eich cartref
 • rydych y dymuno cael tawelwch meddwl drwy wybod bod gennych incwm rheolaidd am weddill eich bywyd all gael ei ddefnyddio tuag at gostau gofal beth bynnag wnaiff ddigwydd
 • mae’r arian ar gael gennych i brynu’r cynllun

Yn aml mae pobl yn talu am y cynllun drwy gymryd allan cynllun rhyddhau ecwiti neu leihau maint eu cartref.

NID yw cynlluniau talu ffi gofal anghenion brys i chi os:

 • na fyddwch angen talu am ofal yn syth
 • rydych yn credu mai dim ond gofal dros dro fydd ei angen arnoch
 • byddwch angen eich arian yn ôl yn y dyfodol efallai
 • ei bod hi’n debygol y byddech â hawl i gael Gofal Parhaus y GIGopens in new window
 • Os credwch y gallech fod angen talu costau gofal yn y dyfodol, dewis arall yw cynllun ffioedd angen gofal gohiriedig. Mae hyn yn gweithio yn yr un modd â chynllun angen brys heblaw nad yw’r incwm yn cychwyn yn syth. Yn lle hynny bydd yn cychwyn rhai misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd yn y dyfodol.

Risgiau

Unwaith y byddwch wedi cychwyn ar gynllun talu ffi gofal anghenion brys, mae cyfnod ystyried (fel arfer 30 diwrnod) ble y gallwch newid eich meddwl. Ond ar ôl hynny, nid oes troi yn ôl.

Ni fyddwch yn gallu canslo’r cynllun a chael peth o’r arian yn ôl os, er enghraifft, rydych yn stopio bod angen gofal.

Rhaid i chi hefyd bwyso a mesur cael incwm rheolaidd, diogel i helpu i dalu am ofal yn erbyn colli’r cyfandaliad a fuddsoddwyd gennych petaech yn marw’n gynnar.

Efallai y bydd eich costau gofal yn cynyddu’n gyflymach na’r incwm o’ch cynllun. Mae hyn yn golygu y gallai fod gennych ddiffyg yn y dyfodol y bydd angen i chi ei gwrdd mewn ffyrdd eraill.

Ffyrdd eraill i gyllido’ch gofal hirdymor

Mae blwydd-dal anghenion brys ond yn un ffordd o dalu am ofal hirdymor:

Ceisiwch gyngor a chymorth

Mae’r dewisiadau ar gyfer cyllido’ch gofal hirdymor yn gymhleth. Dylech bob amser geisio cyngor proffesiynol i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch arian ac nid yn buddsoddi mewn cynnyrch sy’n anaddas i’ch anghenion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?