Beth yw cynllun aberthu cyflog?

Aberthu cyflog yw pan fyddwch yn cytuno i ildio rhan o’ch cyflog, er mwyn i chi gael buddion ychwanegol gan eich cyflogwr. Gall y buddion a gynigir gynnwys talebau gofal plant, car cwmni a chyfraniadau pensiwn ychwanegol. Ond a yw’r cynllun yn werth ei wneud? Darllenwch ragor am fanteision ac anfanteision aberthu cyflog.

Sut mae aberthu cyflog yn gweithio?

A yw eich cyflogwr yn cynnal cynllun aberthu cyflog? Os felly, gallwch fod ar eich ennill pan ddaw at gostau gofal plant a’ch pensiwn terfynol.

Mae nifer o sefydliadau nawr yn cynnig cynlluniau aberthu cyflog.

Mae’r syniad gwreiddiol yn eithaf syml. Rydych yn ildio rhan o’ch cyflog, ac am hynny, cewch fudd nad yw’n ariannol gan eich cyflogwr, fel talebau gofal plant, neu gynnydd yn eich cyfraniadau pensiwn.

Unwaith y byddwch wedi derbyn aberth cyflog, bydd eich cyflog cyffredinol yn llai, felly byddwch yn talu llai o dreth ac Yswiriant Cenedlaethol.

Yn ogystal, ni fydd angen i’ch cyflogwr dalu eu cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol y Cyflogwr ar y rhan y byddwch yn ei ildio.

Mae rhai cyflogwyr yn trosglwyddo rhai neu’r cyfan o’r cynilion hyn i chi.

Pethau i’w hystyried cyn cymryd cynllun aberthu cyflog

 • Mae aberthu rhan o’ch cyflog yn golygu eich bod yn ennill llai. Gall hyn effeithio ar dâl mamolaeth neu geisiadau am forgais.
 • Gallai enillion is hefyd effeithio ar eich Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-daliadau’r wladwriaeth. Gallai’r rhain gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Fodd bynnag, gallech fedru hawlio mwy o gredydau treth.
 • Gan fod eich cyflog yn llai o ganlyniad i’ch aberth cyflog, gallai unrhyw yswiriant bywyd drwy gynllun yn y gwaith fod yn is. Mae’n werth gwirio – mae rhai cyflogwyr yn cynnig yswiriant bywyd ar lefel eich cyflog gwreiddiol fel nad ydych yn colli allan.

Enghreifftiau o fuddion aberthu cyflog

Dim ond os yw’r buddion cysylltiedig yn ddi-dreth y bydd cynlluniau aberthu cyflog o werth i chi a’ch cyflogwr. Gallai’r rhain gynnwys:

 • talebau gofal plant
 • cyfraniadau pensiwn cyflogwr ychwanegol
 • cynlluniau seiclo i’r gwaith
 • ceir cwmni
 • hyfforddiant cysylltiedig â’r gwaith
 • parcio car yn agos i’r gweithle.

Cynlluniau aberthu cyflog ar gyfer talebau gofal plant

Rydych yn cytuno i aberthu rhan o’ch cyflog ac mae eich cyflogwr yn rhoi talebau di-dreth y gallwch eu defnyddio ar gyfer gofal plant.

Gallwch dal ddewis eich darparwr gofal plant neu feithrinfa eich hun ond mae’n rhaid iddynt fod wedi eu cofrestru neu eu cymeradwyo gan Ofsted.

Mae yna derfynau ar faint allwch chi hawlio mewn talebau di-dreth, yn dibynnu ar ba gyfradd treth yr ydych yn ei thalu.

Lefel y dreth a dalwch Terfyn taleb di-dreth
Treth cyfradd sylfaenol £243 y mis
Treth cyfradd uwch £124 y mis (os ydych wedi ymuno â’r cynllun ar 6 Ebrill 2011 neu ar ôl hynny). Os ymunoch cyn hynny, gallwch gael hyd at £243 y mis.
Treth cyfradd ychwanegol £110 y mis (os ydych wedi ymuno â’r cynllun ar 6 Ebrill 2011 neu ar ôl hynny). Os ymunoch cyn hynny, gallwch gael hyd at £243 y mis.

Os bydd eich cyflogwr yn cynnig unrhyw dalebau gofal plant ychwanegol, yna chi fydd yn talu treth arnynt.

Sut mae aberthu cyflog yn effeithio ar gredydau treth

I weld beth fyddai orau i chi, defnyddiwch gyfrifiannell Cyllid a Thollau EM.

Gall derbyn talebau gofal plant gan eich cyflogwr gael effaith ar eich credydau treth.

Os ydych eisoes yn cael credydau treth i roi cymorth costau gofal plant, mae’n debyg eich bod ar eich ennill drwy beidio ag optio am aberth cyflog.

Y rheswm am hyn yw gallwch ond hawlio credydau treth am y gofal plant yr ydych yn ei dalu gyda’ch arian eich hun, yn hytrach na gyda thalebau.

Enghraifft

Os yw person yn cael £2,000 y mis o daliad gros, byddant yn cael £1,571 yn eu poced ar ôl tynnu treth ac Yswiriant Gwladol.

Byddai aberthu £243 y mis o dâl gros am yr un gwerth mewn talebau gofal plant yn gostwng eich tâl yn eich poced i £1,406.

Ond gyda’r talebau gofal plant, byddai gan y person bellach £1,406 + £243 = £1,649 o gyfanswm.

Buasent £78 ar eu hennill o ganlyniad i’r arbediad treth ac Yswiriant Gwladol.

Cynllun gofal plant newydd

O fis Medi 2017, bydd rhieni sy’n gweithio gyda phlant tair a phedair blwydd oed yn medru cael 30 awr o ofal plant am ddim yr wythnos, sy’n werth tua £5,000 y flwyddyn fesul plentyn.

Bydd y cynllun Gofal plant presennol yn parhau hyd nes y bydd y cynllun newydd, Gofal Plant Di-dreth, yn cael ei lansio yn gynnar yn 2017. (Bydd ar gael yn lleol mewn rhai ardaloedd o fis Medi 2016).

Bydd ar gael i deuluoedd â phlant dan 12 oed pan fydd y ddau riant yn gweithio (a rhieni sengl sy’n gweithio) nad ydynt eisoes yn hawlio credydau treth i helpu gyda chostau gofal plant.

Dan y system hon, telir 20% o’ch bil blynyddol am ofal plant gan y llywodraeth.

Dyma’r ffordd y bydd yn gweithio:

 • Rydych yn agor cyfrif ar-lein trwy GOV.UK a thalu iddo er mwyn talu am eich costau gofal plant.
 • Yna bydd y Llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfrif gyda chyfraniad o 20% (yr un peth â chyfradd sylfaenol treth incwm), hyd uchafswm cyfraniad o £2,000 y flwyddyn y plentyn.
Canfyddwch ragor ynghylch y cynllun gofal plant newydd ar wefan GOV.UKopens in new window.

Newidiadau i fuddion cyflogeion o fis Ebrill 2017

Cyhoeddodd y llywodraeth y bydd manteision treth PAYE (treth incwm) rhai trefniadau sydd ynghlwm â buddion cyflogeion a gynigir drwy gynlluniau aberthu cyflog, yn dod i ben ar gyfer unrhyw un a fydd yn ymuno â’r cynllun ym mis Ebrill 2017. Bydd ychydig o ddiogelwch ar gyfer staff fydd yn ymuno â’r cynlluniau hyn cyn y terfyn ym mis Ebrill (gweler isod).

Ar ôl y dyddiad hwn, bydd yn rhaid i chi dalu PAYE ar y buddion hyn os byddwch yn eu cymryd fel rhan o becyn cyflogaeth.

Byddwch yn parhau i gael cynilion Yswiriant Gwladol a dylech barhau i gael cadw cynilion presennol am fod yn aelod o gynllun Aberthu Cyflog. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys gostyngiad mewn cyfraniad pensiynau gwaith, neu gyfraniadau i Undeb Llafur, mewn achosion lle mae’r rhain yn seiliedig ar ganran o’ch enillion gros.

Cynlluniau eithredig

Bydd rhai buddion yn parhau i gael eu cynnig yn ddi-dreth o ran PAYE ac yn rhydd o Yswiriant Gwladol drwy gynlluniau aberthu cyflog ar ôl mis Ebrill 2017. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • pensiynau (yn cynnwys cyngor)
 • gofal plant
 • cynlluniau Beicio i’r Gwaith
 • ceir allyriadau isel iawn.

Diogelu

Bydd cyflogeion sydd wedi cofrestru ar gyfer cytundebau aberthu cyflog ar gyfer car, llety neu ffi ysgol, cyn 6 Ebrill 2017, wedi eu diogelu tan ddiwedd eu cytundeb, neu tan 5 Ebrill 2021, pa bynnag un ddaw gyntaf.

Ar gyfer pob cynllun arall mae’r diogelwch yn para tan ddyddiad olaf y cytundeb, neu tan 5 Ebrill 2018, pa bynnag un ddaw gyntaf.

Sylwer: Gan fod yna gymaint o gynlluniau aberthu cyflog a gwahanol amodau a theleru, fe’ch cynghorwn i wirio gyda’ch tîm buddion cyflogwr neu adnoddau dynol (neu wefannau mewnrwyd dynodedig, os ydynt ar gael), i weld a oes yna unrhyw fuddion ychwanegol a risgiau ynghlwm â bod yn rhan ohonynt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?