Cynlluniau angladd

Mae cynllun angladd yn ffordd o dalu heddiw am angladd yn y dyfodol. Nid yw’n gynllun buddsoddi gan eich bod mewn gwirionedd yn talu am wasanaeth ymlaen llaw yn hytrach na cheisio cael elw ar eich buddsoddiad. Dyma rai pethau i’w cofio os ydych yn ystyried cychwyn un.

Pam defnyddio cynllun angladd?

Mae angladdau’n gallu bod yn ddrud, yn gallu costio miloedd o bunnau, ac mae llawer o bobl yn poeni na fyddant yn gadael digon o arian ar gyfer eu hangladd pan maent yn marw. Gyda chynllun angladd, rydych yn ei drefnu ac yn talu amdano ymlaen llaw.

Gallwch drefnu cynllun angladd i’ch angladd eich hun neu i angladd rhywun arall, cyn belled ag y caiff yr angladd ei gynnal yn y DU.

Ond nid cynllun angladd rhagdaledig yw’r unig ffordd i dalu am angladd. Mae dewisiadau eraill ar gael a ffyrdd i arbed ar gost angladd.

Dysgwch ragor am ffyrdd eraill i dalu am angladd yn Help i dalu am angladd

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Rydych yn talu cyfandaliad neu randaliadau i ddarparwr y cynllun, neu i gyfarwyddwr angladdau. Buddsoddir eich arian un ai:

 • I mewn i gronfa ymddiriedolaeth, neu
 • I mewn i bolisi yswiriant, a ddefnyddir wedyn i dalu am yr angladd, pryd bynnag y bydd hwnnw.

Nod y ddau ddull yw diogelu eich arian tan fod ei angen, gan sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio i ddarparu’r angladd yr ydych wedi talu amdano.

Pa mor ddiogel yw fy arian?

Nid yw’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn rheoleiddio cynlluniau angladd a ddiogelir gan yswiriant neu drefniadau ymddiriedolaeth. Serch hynny, mae’r Awdurdod yn pennu rheolau ar gyfer y ddau ddull o fuddsoddi, felly diogelir arian a delir gan y cwsmer ac mae’r arian hwnnw ar gael i dalu am yr angladd pan ddaw’r angen.

Mae yna gorff hunanreoli o’r enw’r Awdurdod Cynllunio Angladdau (FPA) a gall cwmnïau geisio cofrestru â’r FPA. I gael eu cofrestru rhaid iddynt ddangos y gallant weithredu o fewn set o Reolau a Chod Ymarfer sydd â’r nod o gynnig rhagor o ddiogelwch i gwsmeriaid. Os yw’ch darparwr wedi’i gofrestru gyda’r FPA ac yn mynd yn fethdalwr “bydd y Darparwyr Cofrestredig eraill yn cydweithredu i chwilio am ffyrdd lle y gall yr FPA gynorthwyo i drefnu i gyflawni angladdau’r cwsmer”. Mae hyn yn rhan o’r Addewid a wnaed gan y darparwyr cofrestredig.

Cwestiynau i’w gofyn i ddarparwr y cynllun a’ch ymgynghorydd

 • Beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn y cynllun a pha gostau posib sy’n ychwanegol?
 • A allai fod unrhyw gostau eraill am yr angladd, a beth sy’n digwydd os oes?
 • A yw’n bosibl canslo’r cynllun os bydd amgylchiadau’n newid, er enghraifft os ydych wedi trefnu angladd eich priod ond eich bod yna’n gwahanu?
 • A oes unrhyw gostau am ganslo?
 • A yw’r cynllun yn eich galluogi i ddewis cyfarwyddwr angladdau?
 • Beth os aiff busnes y cyfarwyddwr angladdau a ddewisoch i’r wal?
 • Beth sy’n digwydd os yw’r unigolyn y mae’r angladd wedi’i fwriadu ar ei gyfer yn marw dramor neu oddi cartref?
 • A all cyfarwyddwr yr angladd drefnu angladd o safon wahanol i’r un yr ydych wedi’i ddewis?
 • Os ydych yn talu mewn rhandaliadau, am ba mor hir yr ydych yn gwneud hyn ac a oes rhaid talu llog?
 • Beth sy’n digwydd os oes rhandaliadau heb eu gwneud ar adeg y farwolaeth?
 • Pa ryddid sydd gennych i newid manylion eich cynllun angladd?
 • Sut fydd y cwmni cynllunio angladd yn gwybod am farwolaeth deiliad y cynllun?

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau angladd, costau a phenderfynu a ydych angen un, ewch i Which?

Camau nesaf

Os cychwynnwch gynllun angladd:

 • Gwnewch yn siŵr bod gennych gofnod ysgrifenedig o’r trefniadau, a’i gadw’n ddiogel. Dylech dderbyn cadarnhad o’r cynllun.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich perthynas agosaf yn gwybod eich bod eisoes wedi talu am eich angladd a beth yw’r manylion.
 • Gwiriwch i weld a oes gan ddarparwr y cynllun drefn gwyno glir, a’i fod yn aelod o’r Awdurdod Cynllunio Angladdau, corff hunanreoli’r diwydiant. Rhaid i ddarparwyr cynlluniau angladdau cofrestredig ddilyn Rheolau a Chod Ymarfer wrth ddelio â chi ac wrth ystyried unrhyw gwynion.

Rhagor o wybodaeth am angladdau

Gan ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch ddod o hyd i wybodaeth fwy cyffredinol am angladdau – er enghraifft y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael, dewis cyfarwyddwr angladdau, hawliau, dewisiadau a chymorth gyda chostau. Mae’r ffynonellau gwybodaeth yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn byw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?