Cynlluniau angladd ac yswiriant angladd

Mae cynlluniau angladd ac yswiriant angladd yn ddwy ffordd wahanol o dalu am ran o angladd o flaen llaw. Felly, pan fyddwch chi’n marw, bydd llai o gyfrifoldeb ariannol ar eich teulu. Rydym yn eu hesbonio a’r dewisiadau amgen y gallwch chi ystyried. Gelwir polisïau yswiriant angladd yn ‘gynlluniau i’r rhai dros 50 oed’ hefyd. Dyma rai pethau i’w cofio os ydych yn ystyried cychwyn un.

Pam defnyddio cynllun angladd?

Mae cost angladd yn ddibynnol iawn ar y dewisiadau a wnewch. Gallant fod yn helaeth iawn a allai gostio miloedd o bunnoedd neu’n finimol iawn a fyddai’n ffracsiwn o’r gost.

Ar un pen o’r raddfa, gallwch dalu am geffylau, eirch crand, cerrig coffa marmor – beth bynnag allwch chi ddychmygu; tra ar y llaw arall, gallech gael amlosgiad uniongyrchol sy’n costio tua £1,712. Gallech hyd yn oed drefnu’r angladd eich hun.

Sut bynnag ydych chi’n bwriadu ei wneud, mae llawer o bobl yn poeni pan fyddant yn marw, na fyddant yn gadael digon o arian ar gyfer eu hangladd

Gyda chynllun angladd, rydych yn ei drefnu ac yn talu amdano ymlaen llaw, felly does dim rhaid i’ch perthnasau dalu’r holl gost eu hunain.

Gallwch drefnu cynllun angladd ar gyfer eich angladd eich hun neu i angladd rhywun arall, cyn belled ag y caiff yr angladd ei gynnal yn y DU.

Ond nid cynllun angladd rhagdaledig yw’r unig ffordd i dalu am angladd. Mae opsiynau a ffyrdd eraill o arbed ar gost angladdau.

Dysgwch fwy am faint mae angladd yn costio a sut allwch chi gynllunio angladd dda ond fforddiadwy.

Dewisiadau amgen i gynlluniau angladd ac yswiriant angladd

Amrywiaeth o ffyrdd

· Rhoi arian mewn cyfrif cynilo – ond mae hyd yn oed hyn heb fod yn glir o risg gan y gallech farw cyn i chi gronni digon i dalu am angladd.

· Talu o’ch ystâd –

· Marwolaeth mewn gwasanaeth gan gyflogwr - Mae rhai cyflogwyr yn talu allan os byddwch chi’n marw tra dal yn gyflogedig.

· Yswiriant bywyd – defnyddio’r cyfandaliad i dalu am angladd. Yn gyffredinol mae taliadau yn cymryd oddeutu mis yn ôl yr ABI. Efallai y bydd oedi pellach os oes angen ymchwilio i’r farwolaeth.

· Os ydych chi’n aelod o undeb llafur, corff proffesiynol neu gymdeithas arall, mae’n bosibl y byddant yn talu budd-dal pan fydd aelod yn marw, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol i holi.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar pwy sy’n talu am yr angladd a beth sy’n digwydd os na allwch chi fforddio angladd ar ein tudalen ar Help i dalu am angladd.

Esbonio cynlluniau angladdau

Sut maent yn gweithio

Gyda chynllun angladd safonol, byddwch yn talu o flaen llaw am eich angladd, ar brisiau heddiw. Rydych yn talu cyfandaliad neu randaliadau i ddarparwr y cynllun, neu i drefnydd angladdau.

Efallai y bydd cynllun yn talu costau amlosgi yn llawn, ond dim ond yn talu costau claddu yn rhannol ac nid yn cynnwys gwasanaeth eglwys

Esbonio cynlluniau dros 50 oed

Sut maent yn gweithio

Mae cynlluniau dros 50 oed yn gynlluniau yswiriant, felly unwaith bydd yr arian wedi ei dalu i mewn, allwch chi ddim ei gael yn ôl.

Manteision

· Gyda chynlluniau dros 50 oed, does dim angen tansgrifeniad meddygol, felly dydy afiechyd ddim yn effeithio ar eich taliad.

Anfanteision

· Os byddwch yn methu un taliad ac nad ydych yn gyfredol gyda’ch taliadau, does yna ddim taliad a fyddwch chi ddim yn cael unrhyw arian yn ôl.

· Dydy’r taliad ar rai cynlluniau ddim yn cynyddu gyda chwyddiant, sy’n golygu y gallech dalu mwy mewn premiymau na fyddwch chi’n hawlio.

· Gallai yswiriant bywyd dalu mwy na 40% yn fwy pan fyddwch chi’n marw na chynllun dros 50 oed yn ôl Which?

· Fel arfer bydd rhaid i chi oroesi tu hwnt i ddwy flynedd gyntaf polisi dros 50 oed i dderbyn y taliad llawn

Sut mae cynlluniau angladd neu yswiriant angladd yn gweithio?

Rydych yn talu cyfandaliad neu randaliadau i ddarparwr y cynllun, neu i drefnydd angladdau.

Buddsoddir eich arian un ai:

· i mewn i gronfa ymddiriedolaeth, neu

 • i mewn i bolisi yswiriant, a ddefnyddir wedyn i dalu am yr angladd, pryd bynnag y bydd

Nod y ddau ddull yw diogelu eich arian tan fod ei angen, gan sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio i ddarparu’r angladd yr ydych wedi talu amdano.

Beth sy’n rhan o gynllun angladd?

Fel arfer nid yw cynlluniau angladd yn talu am bopeth sydd ei angen ar gyfer angladd.

Bydd yr hyn sydd wedi ei gynnwys yn amrywio o un darparwr i’r llall, felly dylech wirio manylion unrhyw gynllun yn ofalus cyn i chi ei brynu.

Yn aml, nid yw cost plot claddu wedi’i gynnwys, ac nid yw costau nad yw’r trefnydd angladdau fel arfer yn talu amdanynt, megis cost blodau ac arlwyo.

Hefyd, dim ond cyfraniad y bydd rhai darparwyr yn ei dalu tuag at gostau amlosgi neu gladdu, sy’n golygu y bydd yn rhaid i’ch teulu dalu am weddill y bil.

Pa mor ddiogel yw fy arian?

Nid yw’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn rheoleiddio cynlluniau angladd a ddiogelir gan yswiriant neu drefniadau ymddiriedolaeth.

Serch hynny, mae’r Awdurdod yn pennu rheolau ar gyfer y ddau ddull o fuddsoddi, felly diogelir arian a delir gan y cwsmer ac mae’r arian hwnnw ar gael i dalu am yr angladd pan ddaw’r angen.

Os ydych yn talu’ch bil angladd ymlaen llaw, dylech ystyried talu am ran ohono ar eich cerdyn credyd.

Pan dalwch gyda’ch cerdyn credyd, gallwch elwa o Adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n cael diogelwch ychwanegol os aiff pethau o’i le gyda’r trefnydd angladdau.

Gallech hefyd gael y diogelwch hwn petaech yn talu o leiaf £100 o’r bil angladd ymlaen llaw, ac yna talu’r hyn sy’n weddill mewn rhandaliadau misol.

Cwestiynau i’w gofyn i ddarparwr y cynllun a’ch ymgynghorydd

 • A oes unrhyw gostau am ganslo?
 • Beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn y cynllun a pha gostau posib sy’n ychwanegol?
 • A allai fod unrhyw gostau eraill am yr angladd, a beth sy’n digwydd os oes?
 • A yw’n bosibl canslo’r cynllun os bydd amgylchiadau’n newid, er enghraifft os ydych wedi trefnu angladd eich priod ond eich bod yna’n gwahanu?
 • A yw’r cynllun yn eich galluogi i ddewis trefnydd angladdau?
 • Beth os aiff busnes y trefnydd angladdau a ddewisoch i’r wal?
 • Beth sy’n digwydd os yw’r unigolyn y mae’r angladd wedi’i fwriadu ar ei gyfer yn marw dramor neu oddi cartref?
 • A all y trefnydd angladd drefnu angladd o safon wahanol i’r un yr ydych wedi’i ddewis?
 • Os ydych yn talu mewn rhandaliadau, am ba mor hir yr ydych yn gwneud hyn ac a oes rhaid talu llog?
 • Beth sy’n digwydd os oes rhandaliadau heb eu gwneud ar adeg y farwolaeth?
 • Pa ryddid sydd gennych i newid manylion eich cynllun angladd?
 • Sut fydd y cwmni cynllunio angladd yn gwybod am farwolaeth deiliad y cynllun?

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau angladdau, costau a helpu ystyried os ydych chi angen un, ewch i wefan Which?

Yswiriant angladd neu yswiriant i’r rhai dros 50 oed

Ffordd arall o dalu am eich angladd o flaen llaw yw prynu yswiriant angladd, a elwir weithiau yn ‘gynllun i’r rhai dros 50 oed’.

Mae hwn yn bolisi yswiriant a fydd yn talu swm penodol tuag at gost angladd pan fyddwch chi’n marw.

Yn aml mae’r polisïau yswiriant hyn yn cynnig gwerth am arian gwael.

Rhaid i chi barhau i dalu premiymau misol hyd nes i chi farw (neu mewn rhai achosion, nes i chi droi’n 90 oed) ac erbyn hynny mae’n ddigon posibl eich bod chi wedi talu mwy mewn premiymau na’r swm penodol a fydd yn cael ei dalu ar eich marwolaeth.

Hefyd, os byddwch chi’n colli un taliad, ni fydd y polisi yn talu. Ac oherwydd mai polisi yswiriant ydyw, ac nid buddsoddiad, ni allwch dynnu’r arian yr ydych chi wedi’i dalu yn ôl, ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi os ydych chi eisiau canslo’r polisi.

Fe allai fod yn well talu i mewn i gyfrif cynilo safonol i dalu am eich angladd yn hytrach na phrynu yswiriant angladd.

Dysgwch fwy am risgiau yswiriant angladd ar wefan Money Saving Expert.

Y camau nesaf

Os byddwch chi’n prynu cynllun angladd neu yswiriant angladd:

 • dylech chi dderbyn cadarnhad ysgrifenedig o’ch sicrwydd - cadwch ef mewn man
 • gwnewch yn siŵr bod eich perthynas agosaf yn gwybod eich bod eisoes wedi talu am eich angladd a beth yw’r manylion
 • gwiriwch a oes gan y darparwr cynllun weithdrefn gwynion glir.

Dewisiadau amgen ar gyfer cynllun angladd neu yswiriant angladd

Gallwch dalu am eich angladd o flaen llaw heb brynu cynllun angladd neu bolisi yswiriant angladd.

Fe allai fod mor syml â gadael arian mewn cyfrif banc a rhoi gwybod i’ch cyfreithiwr a’r teulu bod yr arian wedi’i neilltuo ar gyfer eich angladd.

Bydd pwy bynnag sy’n trefnu’ch angladd hefyd yn gallu hawlio treuliau angladd yn ôl o’ch ystâd.

Os ydych chi’n disgwyl i’ch ystâd fod dros y trothwy treth etifeddiaeth, gall hyn fod yn ffordd dda o ostwng eich rhwymedigaeth treth etifeddiaeth.

Mwy o wybodaeth am angladdau

Gan ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch ddod o hyd i wybodaeth fwy cyffredinol am angladdau - er enghraifft y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael, dewis trefydd angladdau, hawliau, dewisiadau a chymorth gyda chostau.

Mae’r ffynonellau gwybodaeth yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn byw:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?