Cynlluniau angladd ac yswiriant angladd

Mae cynlluniau angladd a chynlluniau dros 50 yn ddwy ffordd wahanol o dalu am ran o angladd o flaen llaw. Dyma rai pethau i’w cofio os ydych yn ystyried cychwyn un.

Pam defnyddio cynllun angladd?

Mae llawer o bobl yn poeni na fyddant yn gadael digon o arian ar gyfer eu hangladd a bydd rhaid i’w caredigion dalu’r bil.

Gyda chynllun angladd, rydych yn ei drefnu ac yn talu amdano ymlaen llaw, felly does dim rhaid i’ch perthnasau dalu’r holl gost eu hunain.

Gallwch drefnu cynllun angladd ar gyfer angladd chi eich hun neu i angladd rhywun arall, cyn belled ag y caiff yr angladd ei gynnal yn y DU.

Dewch o hyd i fwy yn ein canllaw faint mae angladd yn costio?.

Esbonio cynlluniau angladdau

Gyda chynllun angladd safonol, rydych yn talu o flaen llaw am eich angladd, ar brisiau heddiw. Rydych yn talu cyfandaliad neu randaliadau i ddarparwr y cynllun. Gallwch brynnu cynllun gan y rhan fwyaf o drefnwyr angladdau.

Mae cynlluniau angladd yn amrywio o ran beth caiff ei gynnwys. Mae pob cynllun yn cynnwys gwasanaethau’r drefnydd angladdau sy’n gofalu dros yr ymadawedig, yn trefnu’r angladd, ac yn trefnu trafnidiaeth.

Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng y gwasanaethau y mae cynlluniau gwahanol yn eu cynnig. Efallai bydd rhai yn darparu arch o safon uchel, mynediad i weld yr ymadawedig mewn capel gorffwys, a limousines i gludo gwesteion i’r angladd. Bydd cynlluniau eraill yn fwy sylfaenol.

Yn ogystal â chostau craidd y trefnydd angladdau a’r arch, bydd cynlluniau angladd hefyd yn cynnwys – neu’n darparu ar gyfer – costau trydydd parti. Gall y rhain gynnwys y cost o ddefnyddio amlosgfa, ffioedd meddygon, a chost gweinidog neu weinydd. Fel arfer gelwir y costau trydydd parti hyn yn ‘alldaliadau’.

Os ydych yn prynu cynllun angladd amlosgi, ni fydd fel arfer yn cwmpasu cost alldaliadau yn llawn. Yn hytrach, cânt eu cwmpasu gan lwfans, sy’n cynyddu yn unol â chwyddiant. Fodd bynnag, mae perygl os yw costau angladdau’n cynyddu’n gyflymach na chwyddiant, ni fydd digon o arian yn eich cynllun i gwmpasu’r costau hyn. Byddai hynny’n gadael eich teulu neu’ch ystad ag arian ychwanegol i’w dalu pan fyddwch yn marw. Mae rhai cynlluniau angladdau yn gwarantu cwmpasu’r holl gostau trydydd parti.

Os ydych yn penderfynu ar gynllun angladd claddu, bydd fel arfer yn cynnwys cost torri’r bedd. Ond ni caiff cost y llain claddu – yn ogystal â phethau ychwanegol fel beddfeini – eu cynnwys.

Nid yw cynlluniau angladdau byth yn cynnwys cost blodau na threfnu gwylnos. Ond bydd rhai cynlluniau’n caniatáu neilltuo arian ychwanegol i gwmpasu’r costau hyn.

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn gwybod beth mae eich cynllun yn darparu, a beth nad yw’n ei ddarparu, cyn i chi dalu.

Pa mor ddiogel yw’r arian mewn cynllun angladd?

Byddwch yn wyliadwrus

Mae achosion o arfer gwael wedi digwydd â chynlluniau angladdau. Mae hwn wedi cynnwys gwerthu dan bwysau a chamarweiniol, a diffyg amddiffyniad i’r cwmser os yw pethau’n mynd o chwith.

Mae rhaid i’ch arian naill ai gael ei fuddsoddi mewn gronfa ymddiriedaeth ag ymddiriedwyr, neu mewn polisi yswiriant, sydd wedyn yn cael ei ddefnyddio i dalu am yr angladd.

Ni chaiff cynlluniau angladd eu rheoleiddio ar hyn o bryd. Ond mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynlluniau i ddod â nhw o dan reoliad gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Am y presennol, mae’r diwydiant yn dibynnu ar rheoleiddiwr gwirfoddol o’r enw Awdurdod Cynllunio Angladdau (FPA). Nid oes ganddynt yr un lefel o ddiogelwch â rheoleiddwyr y Llywodraeth, ond mae ganddynt set o safonau y mae rhaid i’w haelodau eu dilyn. Maent hefyd yn helpu i ddatrys cwynion gan gwsmeriaid.

Sicrhewch eich bod dim ond yn prynu cynlluniau gan gwmnïoedd sy’n rhan o’r FPA. Gallwch wirio eu rhestr aelodau ar wefan FPA.

Os ydych yn talu am eich cynllun angladdau mewn cyfandaliad, gallech ystyried talu am ran ohonno ar eich cerdyn credyd.

Pan fyddwch yn talu â’ch cerdyn credyd, gallwch gael diogelwch ychwanegol os bydd pethau’n mynd o chwith â’r trefnydd angladdau. Gallwch hefyd gael y diogelwch hwn os ydych yn talu o leiaf £100 ar eich cerdyn credyd, a’r gweddill wedyn mewn rhandaliadau.

Os byddwch yn marw cyn i chi orffen talu’r rhandaliadau, bydd rhaid i’ch teulu neu’ch ystad talu’r balans. Mae rhai cynlluniau’n cynnig talu gweddill y rhandaliadau trwy ffurf yswiriant.

Manteision ac anfanteision cynlluniau angladd

Manteision:

 • Mae cynlluniau angladd yn rhoi’r cyfle i chi wneud y trefniadau rydych eisiau ar gyfer eich angladd.
 • Gallant eich amddiffyn yn erbyn costau cynyddol.

Anfanteision:

 • Gallant fod yn ddrud. Hyd yn oed os ydych yn talu rhandlaidau, maent yn debygol o gostio o leiaf £20 y mis – ac weithiau’n llawer fwy.
 • Os bydd costau angladdau yn gostwng, gallwch ordalu am eich angladd.
 • Nid yw pob cynllun yn gwarantu’r holl gostau.
 • Ni chaiff cynlluniau angladd eu rheoleiddio ar hyn o bryd.

Cwestiynau i’w gofyn i ddarparwr y cynllun

 • A oes unrhyw ffioedd canslo?
 • Beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn y cynllun a pha gostau posibl nad ydynt yn cael eu cynnwys?
 • A allai fod unrhyw gostau eraill ar gyfer yr angladd, a beth fydd yn digwydd os bydd?
 • A yw’n bosibl canslo’r cynllun os bydd amgylchiadau’n newid, er enghraifft os ydych wedi trefnu ar gyfer angladd eich priod, ond eich bod wedyn yn gwahanu?
 • A yw’r cynllun yn gadael i chi ddewis y trefnydd angladd?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd eich dewis o drefnydd angladd yn mynd allan o fusnes?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd y person mae’r angladd wedi trefnu ar ei gyfer yn marw dramor neu i ffwrdd o gartref?
 • A all y trefnydd angladd drefnu angladd o safon arall i’r un rydych wedi ei dewis?
 • Os ydych yn talu mewn rhandaliadau, pa mor hir byddwch yn gwneud hyn ac a fydd rhaid i chi dalu llog?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd rhandaliadau heb eu talu ar amser y farwolaeth?
 • Pa ryddid sydd gennych i newyd manylion eich cynllun angladd?
 • Sut bydd y cwmni sy’n trefnu’r angladd yn gwybod am farwolaeth deilydd y cynllun?

Am ragor o wybodaeth am gynlluniau angladdau ac am help i weithio allan a ydych angen un, ewch i wefan Which?.

Mae Fairer Finance hefyd yn cyhoeddi asesiadau o gynlluniau angladdau ac amlosgiadau

Esbonio cynlluniau dros 50 oed

Mae cynlluniau dros 50 oed yn bolisïau yswiriant sy’n gwarantu i dalu allan pan fyddwch yn marw. Byddwch yn talu swm sefydlog bob mis am weddill eich bywyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw’r taliad terfynol i chi yn cynyddu â chwyddiant.

Gallant fod yn werth gwael am arian os byddwch yn byw bywyd hir – gan fyddwch yn talu llawer mwy i mewn nag y cewch allan. Fodd bynnag, efallai byddant yn gywir i chi os na allwch fforddio cynllun angladd ac nad ydych yn ymddiried ynoch eich hun i gynilo am eich angladd mewn cyfrif cynilo, heb wario’r arian ar rywbeth arall.

Manteision ac anfanteision cynlluniau dros 50 oed

Manteision

 • Nid oes angen unrhyw dansgrifeniad meddygol ar gynlluniau dros 50 oed. Mae hynny’n golygu nad yw iechyd gwael yn gwneud gwahaniaeth i’r taliad terfynol i chi.
 • Gallwch dalu cymaint ag y gallwch ei fforddio – yn wahanol i gynlluniau angladd lle mae premiymau’n llawer uwch.

Anfanteision

 • Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch colli’ch taliad terfynol i gyd ac ni fyddwch yn cael unrhyw arian yn ôl, os gwnewch stopio talu yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Fodd bynnag, mae rhai cyflenwyr bellach yn cynnig gwyliau talu – er mwyn rhoi lle i chi anadlu os cewch drafferth wrth gadw i fyny â’ch taliadau. Ac mae nifer cynyddol o bolisïau’n dal i ddiogelu peth o’ch taliad os gwnewch stopio talu ar ôl nifer penodol o flynyddoedd.
 • Ni fydd y taliad terfynol i chi ar y rhan fwyaf o gynlluniau’n cynyddu â chwyddiant. Mae hynny’n golygu bod llawer o bobl yn talu llawer mwy mewn premiymau yn y diwedd nag y cânt yn eu taliad.
 • Gallai yswiriant Bywyd Cyfan talu mwy na 40% yn fwy pan fyddwch yn marw na chynllun dros 50 – yn ôl Which?.
 • Fel arfer bydd angen i chi oroesi’n fwy na dwy flynedd cyntaf cynllun dros 50 er mwyn cael y taliad terfynol cyfan.
 • Mae rhai cynlluniau’n gofyn i chi barhau i dalu premiymau hyd nes y byddwch yn marw. Mae hynny’n golygu os gwnewch fyw am amser hir iawn, gallech dalu llawer mwy mewn premiymau nag y cewch yn ôl.

Dysgwch ragor am beryglon cynlluniau dros 50 oed ar wefan MoneySavingExpert.

Mae Fairer Finance yn darparu adolygiadau o gynlluniau dros 50 oed{:target=”_blank”}.

Cofiwch

Os byddwch yn penderfynu cymryd cynllun angladd neu gynllun dros 50 oed, cadwch y gwaith papur mewn lle diogel a gwnewch yn siwr bod eich perthynas agosaf yn gwybod amdano.

Dewisiadau amgen i gynlluniau angladd a chynlluniau dros 50 oed

Rhoi arian mewn cyfrif cynilo

Maee rhoi ychydig arian i’r ochr bob mis yn un ffordd syml o gynilo am angladd. Ond nid yw hwn heb risg, gan efallai byddwch yn marw cyn cynilo digon i dalu am angladd. Ac mae llawer o bobl yn poeni nad oes ganddynt y ddisgyblaeth i adael eu cynilon heb eu cyffwrdd.

Defnyddio’r arian byddwch yn gadael yn eich ewyllys

Efallai bod gennych asedau gellir eu gwerthu pan fyddwch yn marw, fel eich tŷ. Gallech wneud yn glir yn eich ewyllys eich bod am i’r rhain gael eu defnyddio i dalu am eich angladd. Fodd bynnag, gellir cymryd peth amser i eiddo gael ei werthu ar ôl i rywun farw. Felly mae’n werth siarad ag aelod y teulu rydych am iddynt drefnu’ch angladd a gwirio bod ganddynt ddigon i dalu ymlaen llaw.

Taliad marwolaeth mewn gwasanaeth gan gyflogwr

Mae rhai cyflogwyr yn darparu taliad os byddwch yn marw tra byddwch yn dal i weithio iddynt. Os ydych yn aelod o undeb lafur, corff proffesiynol, neu gymdeithas arall, efallai byddant yn talu budd-dal pan fydd aelod yn marw. Cysylltwch â nhw i wybod.

Yswiriant bywyd

Gall defnyddio cyfandaliad o bolisi yswiriant bywyd dalu am angladd. Yn ôl yr Association of British Insurers, mae taliadau’n tueddu i gael eu gwneud tua mis ar ôl i ddeilydd y polisi farw. Gallai gymryd mwy o amser os bydd rhaid archwilio’r farwolaeth.

Am ragor o wybodaeth ar bwy sy’n talu am yr angladd a beth sy’n digwydd os na allwch fforddio un, gwelwch ein canllaw Help i dalu am angladd.

Rhagor o wybodaeth am angladdau

Mae’r dolenni isod yn cynnwys rhagor o wybodaeth gyfferdinol am angladdau. Er enghraifft, y gwahaol opsiynau sydd ar gael, dewis trefnydd angladd, hawliau, dewisiadau, a help â’r costau.

Mae ffynonellau’r wybodaeth yn amrywio gan ddibynnu ar ble rydych yn byw:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?