Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin

Eisiau gwybod rhagor am gynllun Cymorth i Brynu’r llywodraeth a sut all y cynllun effeithio arnoch chi? Rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

A yw Cymorth i Brynu’n ei wneud yn haws imi brynu eiddo?

Gall helpu os ydych wedi cynilo o leiaf 5% o’r blaendal, ac yn medru profi eich bod yn medru fforddio taliadau’r morgais a bodloni amodau benthyca’r darparwr (sy’n amrywio o un darparwr i’r llall).

Ymhle mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae’r cynlluniau Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu ar gael yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ond gall pris uchaf yr eiddo a brynwch amrywio. Yn Lloegr y swm uchaf y gallwch ei dalu am eich cartref yw £600,000, ac yng Nghymru y trothwy yw £300,000. Yn yr Alban mae’r trothwy uchaf yn dibynnu ar werth yr eiddo a pha bryd y cwblheir eich cais. Er enghraifft, ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd cyn 31 Mawrth 2017 neu cyn hynny, ni all y pris prynu uchaf fod yn uwch na £230,000.

A fyddaf yn ei gael yn anodd i gael morgais arall pan symudaf?

Os bydd gwerth eich cartref yn gostwng neu’n aros yr un fath, gallai fod yn anoddach ad-dalu cyfran ecwiti’r llywodraeth. Gallai hyn ei gwneud hi’n anoddach cael morgais arall pan symudwch.

Gallwch gymryd morgais ad-dalu’n unig trwy’r cynllun Cymorth i Brynu, felly bydd y swm rydych wedi’i fenthyca’n gostwng yn raddol dros gyfnod o amser. Golyga hyn y dylech fod yn berchen ar gyfran fwy o’ch eiddo erbyn yr adeg y byddwch yn gwerthu’r eiddo, hyd yn oed os nad yw prisiau tai wedi codi.

Trafodwch eich dewisiadau gyda’ch darparwr morgeisi neu frocer cyn i chi gychwyn chwilio am eiddo arall.

A fyddai’n well imi rentu, neu brynu trwy Cymorth i Brynu?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Cynllunir y ddau gynllun i helpu pobl sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad i brynu ac sydd â blaendal o 5% o leiaf ac sy’n medru fforddio’r taliadau morgais. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r costau eraill, fel y ffioedd cyfreithiol a’r Treth Stamp.

Am ba mor hir y bydd y cynllun cymorth i brynu ar gael?

Y bwriad i ddechrau oedd rhedeg y cynllun hyd Ragfyr 2016 gyda Banc Lloegr yn cadw’r hawl i atal y cynllun cyn hynny. Ond yn y Gyllideb yn 2014 cyhoeddodd y canghellor estyniad i’r Cynllun Benthyciad Ecwiti Help i Brynu hyd 2020.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?