Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin

Eisiau gwybod rhagor am gynllun Cymorth i Brynu’r llywodraeth a sut all y cynllun effeithio arnoch chi? Rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

A yw Cymorth i Brynu’n ei wneud yn haws i mi brynu eiddo?

Gall helpu os ydych wedi cynilo o leiaf 5% o’r blaendal, ac yn medru profi eich bod yn medru fforddio taliadau’r morgais a bodloni amodau benthyca’r darparwr (sy’n amrywio o un darparwr i’r llall).

Ymhle mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae cynlluniau Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu ar gael yn Lloegr. Os ydych yn byw rhywle arall yn y DU, gallwch ddefnyddio:

A fyddaf yn ei chael yn anodd i gael morgais arall pan symudaf?

Os bydd gwerth eich cartref yn gostwng neu’n aros yr un fath, gallai fod yn anoddach ad-dalu cyfran ecwiti’r llywodraeth. Gallai hyn ei gwneud hi’n anoddach cael morgais arall pan symudwch.

Gallwch gymryd morgais ad-dalu’n unig trwy’r cynllun Cymorth i Brynu, felly bydd y swm rydych wedi’i fenthyca’n gostwng yn raddol dros gyfnod o amser. Golyga hyn y dylech fod yn berchen ar gyfran fwy o’ch eiddo erbyn yr adeg y byddwch yn gwerthu’r eiddo, hyd yn oed os nad yw prisiau tai wedi codi.

Trafodwch eich dewisiadau gyda’ch darparwr morgeisi neu frocer cyn i chi gychwyn chwilio am eiddo arall.

A fyddai’n well i mi rentu, neu brynu trwy Cymorth i Brynu?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Cynllunir y ddau gynllun i helpu pobl sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad i brynu ac sydd â blaendal o 5% o leiaf ac sy’n medru fforddio’r taliadau morgais. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r costau eraill, fel y ffioedd cyfreithiol a’r Treth Stamp.

Darganfyddwch am y gost o brynu tŷ a symud.

Am ba mor hir y bydd y cynllun cymorth i brynu ar gael?

Mae’r cynllun yn agor i geisiadau newydd o 16 Rhagfyr 2020 a bydd yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023. Bydd ar agor i brynwyr cartref cyntaf ac yn destun i gapiau prisiau rhanbarthol.

Darganfyddwch fwy am y cynllun Cymorth i Brynu.

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn gwerthu fy nghartref Cymorth i Brynu?

Pan werthwch eich cartref Cymorth i Brynu byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad ecwiti ar yr un pryd. Felly os gwnaethoch brynu yn y lle cyntaf gyda morgais 75% a blaendal arian parod o 5% ac nad ydych wedi gwneud unrhyw ad-daliadau eraill byddwch yn ad-dalu 20% o werth eich cartref ar yr adeg y byddwch yn gwerthu.

Cofiwch y gallwch werthu eich cartref ar unrhyw adeg, ond rhaid i brisiwr annibynnol benderfynu beth yw ei werth.

Beth sy’n digwydd os yw gwerth eiddo yn disgyn?

Pan fyddwch yn gwerthu, bydd yn rhaid talu swm llawn y benthyciad ecwiti a gawsoch fel canran o’r gwerthiant.

Mae hyn yn golygu os yw gwerth marchnad eich eiddo yn disgyn yn is na’r lefel y cafodd ei brynu gyntaf, byddwch yn ad-dalu llai na’r swm gwreiddiol y gwnaethoch ei fenthyg trwy’r cynllun benthyciad ecwiti. Er enghraifft, os gwnaethoch brynu cartref gwerth £250,000 roedd 20% ohono’n fenthyciad ecwiti (£50,000) a gostyngodd gwerth eich cartref i £200,000 wedi hynny. Dim ond 20% o £200,000 y byddai angen i chi ei dalu yn ôl, sef £40,000.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?