Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin

Eisiau gwybod rhagor am gynllun Cymorth i Brynu’r llywodraeth a sut all y cynllun effeithio arnoch chi? Rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

A yw Cymorth i Brynu’n ei wneud yn haws imi brynu eiddo?

Gall helpu os ydych wedi cynilo o leiaf 5% o’r blaendal, ac yn medru profi eich bod yn medru fforddio taliadau’r morgais a bodloni amodau benthyca’r darparwr (sy’n amrywio o un darparwr i’r llall).

Ymhle mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae’r cynllun Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu ar gael yn Lloegr. Os ydych chi’n byw yn rhywle arall yn y DU, gallwch ddefnyddio:

A fyddaf yn ei gael yn anodd i gael morgais arall pan symudaf?

Os bydd gwerth eich cartref yn gostwng neu’n aros yr un fath, gallai fod yn anoddach ad-dalu cyfran ecwiti’r llywodraeth. Gallai hyn ei gwneud hi’n anoddach cael morgais arall pan symudwch.

Gallwch gymryd morgais ad-dalu’n unig trwy’r cynllun Cymorth i Brynu, felly bydd y swm rydych wedi’i fenthyca’n gostwng yn raddol dros gyfnod o amser. Golyga hyn y dylech fod yn berchen ar gyfran fwy o’ch eiddo erbyn yr adeg y byddwch yn gwerthu’r eiddo, hyd yn oed os nad yw prisiau tai wedi codi.

Trafodwch eich dewisiadau gyda’ch darparwr morgeisi neu frocer cyn i chi gychwyn chwilio am eiddo arall.

A fyddai’n well imi rentu, neu brynu trwy Cymorth i Brynu?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Cynllunir y ddau gynllun i helpu pobl sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad i brynu ac sydd â blaendal o 5% o leiaf ac sy’n medru fforddio’r taliadau morgais. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r costau eraill, fel y ffioedd cyfreithiol a’r Treth Stamp.

Am ba mor hir y bydd y cynllun cymorth i brynu ar gael?

Mae’r Llywodraeth wedi cadarnhau y bydd yn ymestyn ei gynllun benthyciad ecwiti Cymorth i Brynu o 2021 i 2023. Fodd bynnag, cyfyngir ar yr estyniad hwn i brynwyr am y tro cyntaf sy’n prynu cartrefi a adeiladir o’r newydd.

O 2021, bydd capiau rhanbarthol newydd hefyd a allai ostwng uchafswm gwerth cartref y gellir ei brynu drwy’r Cynllun Benthyciad Ecwiti.

Beth sy’n digwydd pa werthaf fy Nghartref Cymorth i Brynu?

Pan werthwch eich cartref Cymorth i Brynu byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad ecwiti ar yr un pryd. Felly os prynoch i ddechrau gyda morgais 75% a blaendal arian parod o 5% ac nid ydych wedi gwneud unrhyw ad-daliadau eraill, mi fyddwch yn ad-dalu 20% o werth eich cartref wrth i chi werthu.

Cofiwch y gallwch werthu’ch cartref ar unrhyw amser, ond rhaid i brisiwr annibynnol benderfynu ar ei werth.

Beth sy’n digwydd os bydd gwerth eiddo yn gostwng?

Pan fyddwch yn gwerthu bydd yn rhaid talu’r swm llawn o’r benthyciad ecwiti a gawsoch, fel canran o’r gwerthiant.

Golyga hyn, os bydd pris marchnad eich eiddo yn gostwng o dan lefel y pris a dalwyd amdano pan brynwyd i ddechrau, byddwch yn ad-dalu llai na’r swm gwreiddiol a fenthycwyd gennych drwy’r cynllun benthyciad ecwiti. Er enghraifft, os prynoch gartref sydd â gwerth o £250,000 gyda 20% ohono’n cynnwys benthyciad ecwiti (£50,000) a bod gwerth eich cartref wedi gostwng wedyn i £200,000. Byddai angen i chi ad-dalu 20% yn unig o £200,000, sef £40,000.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?