Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin

Eisiau gwybod rhagor am gynllun Cymorth i Brynu’r llywodraeth a sut all y cynllun effeithio arnoch chi? Rydym yn ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin.

A yw Cymorth i Brynu’n ei wneud yn haws imi brynu eiddo?

Gall helpu os ydych wedi cynilo o leiaf 5% o’r blaendal, ac yn medru profi eich bod yn medru fforddio taliadau’r morgais a bodloni amodau benthyca’r darparwr (sy’n amrywio o un darparwr i’r llall).

Ymhle mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae’r cynlluniau Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu ar gael yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ond gall pris uchaf yr eiddo a brynwch amrywio. Yn Lloegr y swm uchaf y gallwch ei dalu am eich cartref yw £600,000, ac yng Nghymru y trothwy yw £300,000. Yn yr Alban mae’r trothwy uchaf yn dibynnu ar werth yr eiddo a pha bryd y cwblheir eich cais. Er enghraifft, ar gyfer ceisiadau a gwblhawyd cyn 31 Mawrth 2017 neu cyn hynny, ni all y pris prynu uchaf fod yn uwch na £230,000

Y math arall o gynllun Cymorth i Brynu yw’r un gwarantu morgais, sydd ar gael ledled y DU ac ni fydd hwn ar gael i geisiadau newydd o 31 Rhagfyr 2016.

A ddylwn i ddefnyddio’r cynllun benthyciad ecwiti neu warantu morgais?

Mae’r Cynllun Gwarant Morgais ar gau i fenthyciadau newydd ers 31 Rhagfyr 2016.

Os ydych yn dymuno prynu hen eiddo ni chewch ond defnyddio’r cynllun gwarantu morgais yn unig. Ar gyfer fflatiau a thai newydd eu hadeiladu, gallwch un ai defnyddio’r cynllun benthyciad ecwiti neu’r un gwarantu morgais. Siaradwch â chynghorydd morgeisi i helpu penderfynu pa gynllun sydd fwyaf addas i chi.

Mae angen i mi werthu fy nghartref er mwyn prynu un mwy – a ydw i’n gymwys ar gyfer y ddau gynllun?

Ydych, mae’r ddau gynllun ar gael i berchnogion cartref presennol yn ogystal â phrynwyr tro cyntaf cyhyd â nad yw pris yr eiddo’n fwy na £600,000 (£250,000 ar gyfer y cynllun benthyciad ecwiti yn yr Alban a £300,000 yng Nghymru).

A fyddaf yn cael anhawster i werthu fy nghartref os y’i prynwyd trwy’r cynllun gwarantu morgais?

Na fyddwch - ni fydd prynu cartref trwy’r cynllun gwarantu morgais yn effeithio ar y gallu i’w werthu yn y dyfodol.

A fyddaf yn cael anhawster i werthu fy nghartref os y’i prynwyd trwy’r cynllun benthyciad ecwiti?

Na fyddwch, ond peidiwch ag anghofio y bydd angen i chi ad-dalu’r benthyciad, yn ogystal â chyfran o’r cynnydd yn y pris, pan werthwch.

A fyddaf yn ei gael yn anodd i gael morgais arall pan symudaf?

Os bydd gwerth eich cartref yn gostwng neu’n aros yr un fath, gallai fod yn anoddach ad-dalu cyfran ecwiti’r llywodraeth. Gallai hyn ei gwneud hi’n anoddach cael morgais arall pan symudwch.

Gallwch gymryd morgais ad-dalu’n unig trwy’r cynllun Cymorth i Brynu, felly bydd y swm rydych wedi’i fenthyca’n gostwng yn raddol dros gyfnod o amser. Golyga hyn y dylech fod yn berchen ar gyfran fwy o’ch eiddo erbyn yr adeg y byddwch yn gwerthu’r eiddo, hyd yn oed os nad yw prisiau tai wedi codi.

Trafodwch eich dewisiadau gyda’ch darparwr morgeisi neu frocer cyn i chi gychwyn chwilio am eiddo arall.

A fydd fy nhaliadau morgais yn codi ar ôl i’r cynllun gwarantu ddod i ben?

Na fydd – ni fydd y cynllun gwarantu morgais yn effeithio ar eich cyfraddau morgais yn y dyfodol. Os ydych yn poeni am hyn, gallwch holi a ydynt yn cynnig cyfraddau sefydlog.

Mae’n ddyletswydd ar eich brocer neu’ch darparwr benthyciadau i ddweud wrthych pan fydd eich cyfraddau’n cynyddu.

A fyddai’n well imi rentu, neu brynu trwy Cymorth i Brynu?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Cynllunir y ddau gynllun i helpu pobl sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad i brynu ac sydd â blaendal o 5% o leiaf ac sy’n medru fforddio’r taliadau morgais. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r costau eraill, fel y ffioedd cyfreithiol a’r Treth Stamp.

Sut ydw i’n medru gwybod pa ddarparwyr morgeisi sydd yn rhan swyddogol o’r cynllun gwarantu morgais?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ddarparwyr morgeisi sy’n cymryd rhan ar wefan Cymorth i Brynuyn agor mewn ffenestr newydd.

Am ba mor hir y bydd y cynllun cymorth i brynu ar gael?

Y bwriad i ddechrau oedd rhedeg y cynllun hyd Ragfyr 2016 gyda Banc Lloegr yn cadw’r hawl i atal y cynllun cyn hynny. Ond yn y Gyllideb yn 2014 cyhoeddodd y canghellor estyniad i’r Cynllun Benthyciad Ecwiti Help i Brynu hyd 2020.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?