Cynlluniau Diogelwch Unigol a Sefydlog 2014 ar gyfer cynilion pensiwn

Cwtogwyd y lwfans oes ar gyfer cynilion pensiwn o £1.5 miliwn i £1.25 miliwn ar 6 Ebrill 2014. Os oedd eich cynilion pensiwn yn fwy nag £1.25 miliwn ar neu wedi’r dyddiad hwn, efallai y byddech wedi ymgeisio i ddiogelu eich cynilion dan y cynlluniau Diogelwch Unigol 2014 (IP2014) a Diogelwch Sefydlog 2014 (FP2014). Mae’r canllaw hwn yn egluro’r cynlluniau hyn.

Diogelwch Unigol 2014

Argaeledd

Mae Diogelwch Unigol 2014 (IP2014) ond ar gael os oedd gwerth cynilion eich pensiwn dros £1.25 miliwn ar 5 Ebrill 2014. Fodd bynnag, roedd rhaid i chi ymgeisio am y cynllun diogelu hwn ar neu cyn 5 Ebrill 2017, felly nid yw’r cynllun hwn bellach yn agored i ymgeiswyr newydd.

Defnyddiwch archwilydd lwfans oes HMRC

Lefel o ddiogelwch

Rhoddodd IP2014 lwfans oes wedi’i ddiogelu i chi sy’n gyfwerth â gwerth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2014, yn amodol ar uchafswm cyffredinol o £1.5 miliwn.

Allwch chi ddal i gynilo mewn pensiwn?

Gallwch, os oes gennych chi amddiffyniad dan IP2014 gallwch barhau i gynilo i mewn i bensiwn ond bydd unrhyw gynilion pensiwn sy’n uwch na’r lwfans oes wedi’i ddiogelu’n agored i dreth ar y gormodedd a elwir yn dâl lwfans oes.

Gweld ydy hyn yn berthnasol i chi

Bob tro y bydd taliad o’ch cynlluniau pensiwn yn dechrau, caiff ei werth ei gymharu yn erbyn y lwfans oes sydd gennych yn weddill i weld a oes treth ychwanegol i’w thalu.

Gallwch ganfod a ydych yn debygol o gael eich effeithio drwy gyfrifo gwerth disgwyliedig eich buddion.

Mae gwerth buddion pensiwn yn cael eu cyfrifo’n wahanol yn ddibynnol ar y math o gynllun yr ydych yn rhan ohono:

● O ran cynlluniau pensiwn cyfraniadau diffiniedig, gan gynnwys pob pensiwn personol, gwerth eich buddion fydd gwerth eich pot pensiwn a ddefnyddir i ariannu eich incwm wedi ymddeol ac unrhyw gyfandaliad.

● Gyda chynlluniau pensiwn buddion diffiniedig, rydych yn cyfrifo’r gwerth cyfan drwy luosi eich pensiwn blynyddol disgwyliedig gydag 20. Ar ben hynny, bydd angen i chi ychwanegu hyn at swm unrhyw gyfandaliad di-dreth os yw’n ychwanegol i’r pensiwn. Mewn nifer o gynlluniau, dim ond drwy ildio ychydig o bensiwn y cewch gyfandaliad, ac os felly mae gwerth y pensiwn llawn yn cynnwys gwerth llawn eich buddion. Noder bod buddion cyfandaliad di-dreth a delir i’ch goroeswyr os byddwch chi farw cyn eich bod yn 75 oed hefyd yn defnyddio’r lwfans oes.

● Pryd bynnag y dechreuwch dynnu arian o’ch pensiwn, dylai cyfriflen o’ch cynllun roi gwybod i chi faint o’ch lwfans oes rydych chi’n ei ddefnyddio.

Diogelwch Sefydlog 2014

Argaeledd

Cafodd Diogelwch Sefydlog 2014 (FP2014) ei anelu at bobl a oedd yn disgwyl i werth eu cronfa fod yn uwch na’r Lwfans Oes o £1.25 miliwn ar yr adeg pan fu iddynt gymryd eu buddion (a elwir yn ddyddiad rhoi). Fodd bynnag, roedd y cynllun ar gael yn unig i bobl nad oedd ganddynt ddiogelwch sylfaenol, diogelwch uwch neu Ddiogelwch Sefydlog 2012.

Roedd yn rhaid i ymgeiswyr i’r cynllun roi’r gorau i gynilo i mewn i bensiwn neu gronni buddion cyn 6 Ebrill 2014.

Roedd ceisiadau ar gyfer y cynllun yn cau ar 5 Ebrill 2014.

Lefel o ddiogelwch

Rhoddodd FP2014 lwfans oes o £1.5 miliwn.

Pwysig! Sut i osgoi colli eich Diogelwch Sefydlog

Os cawsoch ddiogelwch dan FP2014, collir y diogelwch hwnnw os byddwch yn cronni unrhyw gynilion pensiwn newydd.

Ond mae camau y gallech eu cymryd i osgoi colli’r amddiffyniad hwn.

Mae angen i chi:

Sicrhau ar eich union nad ydych yn rhan o unrhyw gofrestru awtomatig – fel arfer mae gennych gyfnod o fis i wneud hyn ac i gael ad-daliad am eich cyfraniad.

Beidio â gwneud unrhyw daliadau pellach i mewn i unrhyw gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig – os gwnewch hynny byddwch yn colli eich diogelwch yn awtomatig ac yn mynd yn ôl i’r terfyn presennol.

Feddwl yn ofalus cyn parhau fel aelod gweithredol o gynllun buddion diffiniedig – mae optio allan o aelodaeth weithredol a mynd yn aelod gohiriedig yn lleihau’r risg o golli’ch diogelwch yn sylweddol. Efallai’r hoffech drafod eich dewisiadau gydag ymgynghorydd ariannol.

Cymryd cyngor

Mae’r rheolau diogelwch yn gymhleth ac mae’r ffyrdd y gellir colli’r diogelwch yn gwahaniaethu yn dibynnu ar a ddarperir eich incwm ymddeol (gan gynnwys cyfandaliadau) o gynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig neu fuddion diffiniedig.

Efallai yr hoffech chi chwilio am gyngor ariannol proffesiynol neu siarad gyda’ch gweinyddwr pensiwn os ydych chi’n meddwl eich bod mewn perygl o golli amddiffyniad presennol neu os yr hoffech ymgeisio am amddiffyniad. Mae ein canllaw ar y Lwfans Oes yn cynnig manylion pellach ar y cynlluniau diogelu sydd ar gael ar hyn o bryd.

Er mwyn cael gwybod mwy am y gwahanol fathau o gyngor sydd ar gael, edrychwch ar ein canllaw Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?