Cynlluniau ffioedd ysgolion

Nod cynlluniau ffioedd ysgolion yw helpu rhieni a gwarcheidwaid i dalu ffioedd ysgol Yn aml maent yn cynnig rhywfaint o ddiogelwch ar gyfer eich buddsoddiad a gellir eu teilwra’n arbennig ar gyfer eich amgylchiadau a’ch anghenion unigol.

Sut mae cynlluniau ffioedd ysgolion yn gweithio

Gair o gyngor

Gall cynlluniau ffioedd ysgolion fod yn fuddsoddiadau deniadol – ond dylech bob amser siarad â chynghorydd ariannol cyn ymrwymo.

Mae cynlluniau ffioedd ysgolion yn ffordd o gynilo sydd fel arfer yn dreth-effeithlon, ac fel arfer yn cynnig rhyw fath o ddiogelwch. Er mai eu diben yw talu ffioedd ysgol a phrifysgol, gellir defnyddio’r arian i dalu am bethau eraill os byddwch yn dewis gwneud hynny.

Mae tri phrif opsiwn:

  • Cynlluniau cyfalaf. Fel arfer mae buddsoddi cyfandaliad mewn cronfa warantedig yn gwarantu y cewch o leiaf eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl. Fodd bynnag ni fydd pob cynllun yn rhoi gwarant. Gorau po gyntaf y byddwch yn buddsoddi (yn ddelfrydol, pan gaiff eich baban ei eni, neu hyd yn oed cyn hynny) oherwydd bydd gennych fwy o siawns o wneud arian ar y buddsoddiad.
  • Cynlluniau incwm neu gynilo rheolaidd. Byddwch yn gwneud taliadau misol neu flynyddol rheolaidd i mewn i gynllun cynilo. Unwaith eto, gorau po gyntaf y byddwch yn dechrau cynilo, oherwydd gall eich buddsoddiad ennill fwy o arian.
  • Cynlluniau cyfun. Byddwch yn buddsoddi cyfandaliad ar ddechrau’r cynllun ac yn ychwanegu ato gyda thaliadau rheolaidd neu afreolaidd dros dymor byr.

Pethau i’w hystyried cyn dewis eich cynllun ffioedd ysgolion

A ydych yn fodlon ar y risgiau?

Fel pob buddsoddiad, gyda chynlluniau ffioedd ysgolion, nid oes sicrwydd llwyr faint y byddwch yn ei gael. Gall gwerth eich buddsoddiad ostwng yn ogystal â chynyddu ac mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych. Efallai na fydd yn ddigon i dalu’r ffioedd pan ddaw’n amser i’w talu mewn gwirionedd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn fodlon ar y risgiau cyn i chi fuddsoddi.

Faint o dreth y byddwch yn ei thalu?

Cynlluniwyd cynlluniau ffioedd ysgolion i fod yn dreth-effeithlon, ond ni fydd hyn yn wir bob amser, yn enwedig os byddwch yn cyfnewid y cynllun am arian parod yn gynnar. Bydd faint o dreth y gallai fod angen i chi ei thalu yn dibynnu ar y math o gynllun y byddwch yn ei ddewis a’ch amgylchiadau.

Cyn prynu eich cynllun, siaradwch â’r darparwr a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall faint o dreth y gallai fod yn rhaid i chi ei thalu.

A fydd yn rhaid i chi dalu taliadau?

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd cychwynnol, taliadau rheoli blynyddol neu hyd yn oed ganran o’r elw, yn dibynnu ar y cynllun ffioedd ysgolion y byddwch yn ei ddewis.

Gofynnwch i’r darparwr pa ffioedd a thaliadau y bydd yn rhaid i chi eu talu cyn i chi brynu ei gynllun.

A ydych wedi eich diogelu os bydd rhywbeth yn mynd o chwith?

Os byddwch yn defnyddio cwmnïau ariannol sydd wedi’u rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), mae ffyrdd o gwyno neu geisio iawndal os bydd gennych broblem gyda’r cynllun neu’r ffordd y cafodd ei werthu.

Ni chaiff pob cynllun ffioedd ysgolion ei reoleiddio gan yr FCA. Gall buddsoddi mewn cynllun na chaiff ei reoleiddio beri risg mawr. Gallwch edrych i weld a yw cwmni wedi’i reoleiddio drwy chwilio drwy Gofrestr yr FCA.

A oes opsiynau buddsoddi gwell?

Nid cynllun ffioedd ysgolion yw’r unig opsiwn, ac efallai nad hwn yw’r dewis gorau i chi. Mae ystod eang o gynhyrchion cynilo a buddsoddi gwahanol ar gael, a allai fod yn addas o ran cynllunio ar gyfer ffioedd ysgolion, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyn gwneud penderfyniad, ymchwiliwch i gynhyrchion eraill ar y farchnad i weld a ydynt yn fwy addas i’ch anghenion.

A ydych wedi cael y cyngor cywir?

Oni fyddwch yn deall cynlluniau ffioedd ysgolion a’r opsiynau eraill sydd ar gael i chi yn llawn, mae’n well cael cyngor ariannol. Efallai y bydd cynghorydd yn gallu dod o hyd i fuddsoddiad mwy cost-effeithiol i chi.

Sut i brynu

Gallwch brynu cynllun ffioedd ysgolion yn uniongyrchol gan gwmni ffioedd ysgolion arbenigol neu drwy gynghorydd ariannol annibynnol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?