Cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Ers Hydref 2012, mae system newydd o gofrestru awtomatig ar gyfer pensiynau gweithle’n cael ei chyflwyno o gam i gam. Golyga hyn y bydd y mwyafrif o weithwyr yn aelodau o gynllun pensiwn gweithle fel mater o drefn erbyn 2018. Mewn llawer o achosion, bydd cyflogwyr yn defnyddio cynllun amlgyflogwr, a elwir weithiau’n “ymddiriedolaeth feistr”.

Beth yw cynllun pensiwn amlgyflogwr?

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig eu cynllun pensiwn eu hunain, a elwir fel arfer yn gynllun pensiwn gweithle. Mae cynllun amlgyflogwr yn gweithio fel cynllun galwedigaethol ond fe’i darperir gan sefydliad nad yw’n eich cyflogi.

Mae yna nifer o gynlluniau amlgyflogwr mawr ar gyfer cyflogwyr a chyflogeion y mae cofrestru awtomatig yn effeithio arnynt, yn cynnwys NEST, sydd yn ymddiriedolaeth feistr pensiwn gweithle a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Darllenwch ein canllaw ar Bensiynau NEST.
Gweler y Nod Ansawdd Pensiwn am enghreifftiau o gynlluniau pensiwn amlgyflogwr eraill.

Nodweddion cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Bydd gan wahanol gynlluniau wahanol gostau, yn seiliedig fel arfer ar gyfraniadau a wnaed a’r swm o arian a fuddsoddwyd gennych yn eich cronfa bensiwn. Mae rhai cynlluniau yn cynnig dewisiadau buddsoddi a gallant hefyd gyfyngu ar bwy all ymuno a faint o arian ellir ei dalu i mewn bob blwyddyn.

Os ydych yn gyflogai ac yn dymuno gwybod rhagor am gynllun pensiwn eich cyflogwr dylech siarad â’ch cyflogwr.

Os ydych yn gyflogwr, efallai yr hoffech chi siarad â chynghorydd ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?