Cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Rhaid i gyflogwyr nawr gofrestru gweithwyr cymwys ar gynllun pensiwn gweithle yn awtomatig a chyfrannu iddo. Mewn llawer o achosion, bydd cyflogwyr yn defnyddio cynllun amlgyflogwr, a elwir weithiau’n “ymddiriedolaeth feistr”.

Beth yw cynllun pensiwn amlgyflogwr?

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig eu cynllun pensiwn eu hunain, ar gael i’r cyflogwr hwnnw a’i gyflogeion yn unig.

Mae cynllun pensiwn amlgyflogwr yn gynllun pensiwn gweithle ‘ambarel’ sydd ar gael i wahanol gyflogwyr nad oes cyswllt rhyngddynt, a’u cyflogeion.

Mae yna nifer o gynlluniau amlgyflogwr mawr ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr, gan gynnwys NEST, sydd yn ymddiriedolaeth feistr pensiwn gweithle a sefydlwyd gan y Llywodraeth.

Gweler y Nod Ansawdd Pensiwnopens in new window am enghreifftiau o gynlluniau pensiwn amlgyflogwr eraill.

Nodweddion cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Bydd gan wahanol gynlluniau gostau gwahanol a dewisiadau buddsoddi gwahanol. Gallai rhai hefyd gyfyngu ar bwy all ymuno a faint o arian a ellir ei dalu i mewn bob blwyddyn. Eich cyflogwr sy’n dewis pa gynllun pensiwn amlgyflogwr mae’n dymuno ei ddefnyddio.

Os ydych yn gyflogai ac yn dymuno gwybod rhagor am gynllun pensiwn eich gweithle, pa un ai yw’n gynllun pensiwn amlgyflogwr neu beidio, dylech siarad â’ch cyflogwr.

Os ydych yn gyflogwr sy’n dymuno sefydlu cynllun pensiwn gweithle newydd neu newid i gynllun arall, mae’n syniad da siarad â chynghorydd ariannol rheoledig i’ch helpu gyda’ch dewisiadau. Gall cynghorwyr ariannol gynnig cyngor ariannol rheoledig hefyd, drwy’r gweithle, i gyflogeion.

Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol sy’n cynnig cyngor ar bensiynau gweithle i gyflogwyr a’u cyflogeion ar Gyfeiriadur Cynghorwyr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?