Cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Ers Hydref 2012, mae system newydd o gofrestru awtomatig ar gyfer pensiynau gweithle’n cael ei chyflwyno o gam i gam. Golyga hyn y bydd y mwyafrif o weithwyr yn aelodau o gynllun pensiwn gweithle fel mater o drefn erbyn 2018. Mewn llawer o achosion, bydd cyflogwyr yn defnyddio cynllun amlgyflogwr, a elwir weithiau’n “ymddiriedolaeth feistr”.

Beth yw cynllun pensiwn amlgyflogwr?

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig eu cynllun pensiwn eu hunain, a elwir fel arfer yn gynllun pensiwn gweithle. Mae cynllun amlgyflogwr yn gweithio fel cynllun galwedigaethol ond fe’i darperir gan sefydliad nad yw’n eich cyflogi.

Mae yna nifer o gynlluniau amlgyflogwr mawr ar gyfer cyflogwyr a chyflogeion y mae cofrestru awtomatig yn effeithio arnynt, yn cynnwys NEST, sydd yn ymddiriedolaeth feistr pensiwn gweithle a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Gweler y Nod Ansawdd Pensiwnopens in new window am enghreifftiau o gynlluniau pensiwn amlgyflogwr eraill.

Nodweddion cynlluniau pensiwn amlgyflogwr

Bydd gan wahanol gynlluniau wahanol gostau, yn seiliedig fel arfer ar gyfraniadau a wnaed a’r swm o arian a fuddsoddwyd gennych yn eich cronfa bensiwn.

Mae rhai cynlluniau yn cynnig dewisiadau buddsoddi a gallant hefyd gyfyngu ar bwy all ymuno a faint o arian ellir ei dalu i mewn bob blwyddyn.

Os ydych yn gyflogai ac yn dymuno gwybod rhagor am gynllun pensiwn eich cyflogwr dylech siarad â’ch cyflogwr.

Os ydych yn gyflogwr, efallai yr hoffech chi siarad â chynghorydd ariannol. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol sy’n cynnig cyngor ar bensiynau gweithle i gyflogwyr a’u cyflogeion ar Gyfeiriadur Cynghorwyr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Gall cyflogwyr hefyd gymharu cynlluniau trwy wefan newydd o’r enw Pension Solution, sy’n rhan o’r Gymdeithas Pensiynau a Chynilion Gydol Oes (PLSA) sef sefydliad annibynnol, nid er elw sy’n cynrychioli cynlluniau pensiwn yn y gweithle.

Mae’n cynnig arweiniad i gyflogwyr i rai o’r cynlluniau pensiwn yn y farchnad sy’n cynnwys graddiad gan gyflogwyr eraill sydd wedi defnyddio’r darparwr.

Fel arfer mae Pension Solution yn costio £49 a TAW i ymuno, ond gall cwsmeriaid y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ymuno am ddim.

Dylai cyflogwyr fynd i www.PensionSolution.co.uk a rhoi’r cod hyrwyddo MAS2017 yn yr adran ‘Talu Nawr’.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?