Cynlluniau ymddeol cyfraniadau wedi’u diffinio

Gyda phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio, rydych yn casglu cronfa o arian y byddwch yn ei throi’n incwm wedyn ar ôl ymddeol. Yn wahanol i gynlluniau buddion wedi’u diffinio sy’n addo incwm penodol, mae’r incwm o gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio yn dibynnu ar ffactorau sy’n cynnwys y swm rydych yn ei dalu i mewn, perfformiad buddsoddi’r gronfa a’r dewisiadau a wnewch wrth ymddeol.

Beth yw pensiwn cyfraniad wedi’i ddiffinio?

Mae pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio yn casglu cronfa pensiwn gan ddefnyddio eich cyfraniadau chi a chyfraniadau eich cyflogwr (os yw’n berthnasol) yn ogystal â dychweliadau buddsoddi a gostyngiad yn y dreth.

Os ydych yn aelod o’r cynllun drwy eich man gwaith, yna bydd eich cyflogwr yn didynnu eich cyfraniadau o’ch cyflog cyn ei drethu fel rheol. Os byddwch wedi sefydlu’r cynllun dros eich hun, byddwch yn trefnu’r cyfraniadau eich hun.

Mae’n helpu i ystyried pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio mewn dau gam.

Cam 1 – Tra byddwch yn gweithio

Caiff y gronfa ei buddsoddi mewn stociau a chyfranddaliadau fel rheol, ynghyd â buddsoddiadau eraill, gyda’r nod o’i chynyddu yn ystod y blynyddoedd cyn i chi ymddeol. Gallwch ddewis o amrywiaeth o gronfeydd i fuddsoddi ynddynt fel rheol. Ond cofiwch y gall gwerth buddsoddiadau godi neu ostwng.

Os bydd angen cymorth arnoch i benderfynu sut i fuddsoddi eich cyfraniadau, dilynwch y dolenni isod:

Cam 2 – Pan fyddwch yn ymddeol

Gallwch gael mynediad at eich cronfa bensiwn a’i defnyddio mewn unrhyw ffordd a ddymunwch ar ôl eich pen-blwydd yn 55 oed. Gallwch:

 • Gymryd eich cronfa bensiwn gyfan fel un cyfandaliad. Bydd chwarter (25%) yn ddi-dreth a bydd y gweddill yn drethadwy fel Treth Incwm yn ôl yr arfer. Cofiwch y gall cyfandaliad mawr eich rhoi mewn band treth uwch am y flwyddyn.
 • Cymryd cyfandaliadau yn ôl yr angen. Bydd chwarter pob cyfandaliad yn ddi-dreth a bydd y gweddill yn drethadwy fel Treth Incwm yn ôl yr arfer. Cofiwch y gall cyfandaliad mawr eich rhoi mewn band treth uwch am y flwyddyn.
 • Cymryd chwarter o’ch cronfa bensiwn (neu’r swm a ddynodir gennych i’w dynnu) fel cyfandaliad di-dreth, ac yna defnyddio’r gweddill fel incwm rheolaidd trethadwy.
 • Cymryd chwarter o’ch cronfa fel cyfandaliad di-dreth ac yna trosi rhywfaint neu’r cyfan o’r gweddill yn incwm ymddeol trethadwy (a elwir yn flwydd-dal).

Bydd maint eich cronfa bensiwn a swm yr incwm a gewch wrth ymddeol yn dibynnu ar:

 • faint rydych yn ei dalu i mewn i’ch cronfa
 • am ba hyd rydych yn cynilo
 • faint mae’ch cyflogwr yn ei gyfrannu at y gronfa (os yw’n bensiwn gweithlu)
 • pa mor dda y perfformiodd eich buddsoddiadau
 • pa gostau a gymerwyd allan o’ch cronfa gan ddarparwr eich pensiwn
 • faint rydych yn ei gymryd fel cyfandaliad arian parod
 • y dewisiadau a wnewch pan fyddwch yn ymddeol
 • cyfraddau blwydd-dal ar yr adeg y byddwch yn ymddeol – os dewiswch y llwybr blwydd-dal

Pan fyddwch yn ymddeol, bydd darparwr eich pensiwn yn cynnig incwm ymddeol (neu flwydd-dal) sy’n seiliedig ar faint eich cronfa i chi, ond nid oes rhaid i chi gymryd hwn ac nid dyma’ch unig opsiwn.

Os ydych yn ansicr am eich opsiynau a sut maent yn gweithio, gallwch gael arweiniad diduedd a rhad ac am ddim gan Pension Wise, gwasanaeth a redir gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Chyngor ar Bopeth.

Ond ni all y gwasanaeth Pension Wise ddweud wrthych chi pa opsiwn sydd orau i chi. Os ydych yn ansicr ynglŷn â beth i’w wneud, ceisiwch gyngor gan gynghorydd ariannol a reoleiddir.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cynghorwyr ariannol rheoledig yn ein Cyfeirlyfr Cynghorydd Ymddeoliad.

Dysgwch ragor am eich opsiynau gyda’n hofferyn Dewisiadau incwm ymddeol.

Os, ar ôl cael cyngor, rydych yn ystyried bod blwydd-dal yn addas i chi, dylech chwilio o gwmpas am gyfradd well bob amser.

Yr hyn y mae angen i chi ei ystyried

Os yw eich gwaith yn caniatáu i chi ddefnyddio pensiwn y bydd eich cyflogwr yn talu iddo, mae gwrthod y pensiwn yr un fath â gwrthod codiad cyflog. Oni bai na allwch fforddio cyfrannu neu eich bod yn rhoi blaenoriaeth i ymdrin â dyled na allwch ei rheoli, mae’n beth doeth ymuno.

Gall faint y mae eich cyflogwr yn ei gyfrannu ddibynnu ar faint rydych yn fodlon ei gynilo, a gallai gynyddu wrth i chi fynd yn hŷn. Er enghraifft, efallai y bydd eich cyflogwr yn barod i dalu’r un cyfraniad â chi ar sail gyfatebol hyd at lefel benodol, ond gallai fod yn fwy hael.

Beth sy’n digwydd os byddwch yn newid swydd?

Os byddwch yn newid swydd, byddwch yn rhoi’r gorau i gyfrannu at y pensiwn ac efallai y byddwch yn gallu ei adael ble y mae. Pensiwn a gadwyd neu a ohiriwyd yw’r enw ar hyn.

Os nad ydych yn gallu – neu nad ydych yn dymuno – aros yn rhan o’r pensiwn, efallai yr hoffech ei drosglwyddo i’ch cyflogwr newydd neu i bensiwn cyfranddeiliaid neu bersonol, ond mae risgiau a chostau yn gysylltiedig â hyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?