Cynlluniau prynu cartref sy'n cydymffurfio â chyfraith Sharia

Mae cynlluniau prynu cartref sy’n cydymffurfio â chyfraith Sharia yn eich helpu i brynu’ch cartref mewn ffordd nad yw’n golygu talu llog. Gwaherddir talu llogau dan Gyfraith Islam.Maent yn gynhyrchion cymhleth a gall fod gwahaniaeth mawr rhwng yr hyn y mae cwmnïau yn ei gynnig, felly ystyriwch gael cyngor ariannol proffesiynol i’ch helpu i benderfynu. Bydd angen ichi gael cyngor cyfreithiol hefyd i sicrhau bod eich hawl i fyw yn yr eiddo wedi’i ddiogelu.

Sut mae cynlluniau prynu cartref yn gweithio

Gyda chynllun prynu cartref bydd y banc, y gymdeithas adeiladu neu ddarparwr arall sy’n cynnig y cynllun yn prynu’r eiddo ac yn dod yn berchennog cyfreithiol arno, ond gyda chytundeb y byddwch chi’n prynu’r eiddo ganddynt ar ddiwedd cyfnod penodol am yr un pris y gwnaethon nhw ei dalu. Mae’n dal yn bosibl ichi werthu’r eiddo pryd bynnag rydych chi’n dymuno.

Gan mai’r banc neu’r gymdeithas adeiladu sy’n berchen ar yr eiddo, byddwch yn cymryd les i rentu’r cartref ganddynt. Felly bydd y taliadau misol y byddwch yn eu gwneud yn gyfuniad o rent ac arian sy’n mynd tuag at brynu eu cyfran nhw. Ni fydd rhaid ichi dalu llog.

Ar ddiwedd y cyfnod, ar yr amod eich bod wedi cadw at delerau’r cytundeb, byddwch chi wedi prynu’r eiddo gan y banc a chi fydd unig berchennog yr eiddo. Ond gallai hyn gymryd cryn amser.

Mae cynlluniau prynu cartref sy’n cydymffurfio â Sharia ar gael ar ddwy ffurf ychydig yn wahanol:

 • Ijara
 • Musharaka gostyngol

Ijara

Ijara – term, a elwir hefyd yn Ijarah, sy’n cyfeirio at elfen brydlesu cynllun prynu cartref. Gyda chynllun Ijara bydd y taliadau misol y byddwch chi’n eu gwneud, sy’n mynd yn rhannol tuag at y rhent ac yn rhannol tuag at y cyfalaf (ac yn rhannol tuag at y costau), yn cael eu cadw gan y banc neu’r gymdeithas adeiladu. Byddant wedyn yn cael eu defnyddio i dalu am brynu’r eiddo ar ddiwedd y cyfnod.

O ganlyniad, bydd eich cyfran chi o’r eiddo’n aros yn gyson drwy gydol y trefniant, tan y diwrnod y prynir cyfran y benthyciwr.

Musharaka gostyngol

Musharaka gostyngol – cytundeb cydberchnogaeth yw hwn i bob pwrpas, sydd hefyd yn cael ei alw’n Musharakah neu Murabaha. Mae hyn yn golygu eich bod chi a’r banc neu’r gymdeithas adeiladu yn berchen ar yr eiddo gyda’ch gilydd, gyda chyfrannau gwahanol. Felly mae pob ad-daliad – sy’n mynd yn rhannol tuag at y rhent ac yn rhannol tuag at y cyfalaf (ac yn rhannol tuag at y taliadau) – yn cael ei ddefnyddio i brynu cyfranddaliadau’r banc yn yr eiddo dros amser.

Wrth i’ch cyfran chi gynyddu, bydd cyfran y banc yn lleihau. Bydd hyn yn lleihau faint o rent y bydd yn rhaid i chi ei dalu am ddefnyddio cyfran y banc o’r eiddo.

Blaendal, ffioedd a chostau

Blaendal

Fel arfer, bydd arnoch angen blaendal o 20% o’r eiddo o leiaf er mwyn bod yn gymwys i gael cynllun prynu cartref sy’n cydymffurfio â Sharia. Er enghraifft, os yw’r eiddo rydych am ei brynu werth £200,000, mae’n bosibl y bydd angen ichi roi o leiaf £40,000 o flaendal.

Trwy ddarparwyr Cynlluniau Prynu Cartref, gallwch hefyd ddefnyddio cynllun Cymorth i Brynu a gefnogir gan y llywodraeth sy’n golygu mai rhwng 5-20% y byddwch ei angen fel blaendal.

Anelir y cynllun gwarantu Cymorth i Brynu: Cynlluniau Prynu Cartref at roi cymorth i brynwyr tro cyntaf a symudwyr cartref. Mae’n debyg iawn i gynllun gwarantu morgais Cymorth i brynu, ond mae’n ystyried y gwahanol ffyrdd y strwythurir y Cynllun Prynu Cartref.

Ffioedd a chostau

Pan fyddwch chi’n meddwl am beth y gallwch chi ei fforddio, cofiwch gyllidebu ar gyfer y canlynol.

 • Treth Stamp – mae’n rhaid ichi dalu’r swm hwn ar y dechrau.
 • Ffioedd cyfreithiol – bydd angen ichi dalu am ddau gyfreithiwr – un i weithredu ar eich rhan chi ac un i gynrychioli’r benthyciwr.
 • Ffi prisio’r benthyciwr – bydd y swm hwn yn amrywio gan ei fod yn dibynnu ar werth yr eiddo.
 • Arolwg.
 • Yswiriant adeiladau.

Dylai’r cwmni ddarparu taflen brisiau ichi sy’n nodi’r holl ffioedd a chostau y bydd yn eu codi arnoch – gweler yr adran ddiweddarach ‘Gwybodaeth y byddwch yn ei chael’.

Meddyliwch beth y gallwch chi wir ei fforddio

Cofiwch

Os na allwch fforddio gwneud eich ad-daliadau, gallech golli eich cartref.

Mae’n hollbwysig eich bod yn meddwl yn ofalus ar y cychwyn faint y gallwch chi ei fforddio – nid dim ond ar gyfer y costau ymlaen llaw, ond ei dalu bob mis hefyd. Cofiwch y gallai eich costau gynyddu yn y dyfodol, gan y bydd y rhent yn cael ei adolygu bob chwe mis fel arfer.

Ble gallwch gael cynllun prynu cartref sy’n cydymffurfio â Sharia?

Mae’r banciau canlynol yn cynnig y cynlluniau hyn ar hyn o bryd:

 • Islamic Bank of Britain
 • United National Bank
 • Ahli United Bank
 • ABC International Bank

Cael cyngor ar y cynllun gorau ar eich cyfer chi

Ers mis Ebrill 2014, rhaid i ddarparwyr cynllun prynu cartref gynnig gwasanaeth cynghori i chi. Golyga hyn bydd yn rhaid iddynt ofyn cwestiynau i chi er mwyn deall eich amgylchiadau ariannol ac argymell cynnyrch y gallwch ei fforddio yn unig ac sy’n addas ar eich cyfer. Rhaid i ddarparwyr asesu hefyd a fyddai morgais confensiynol yn fwy addas ar eich cyfer chi.

Mae gennych yr hawl i wrthod y cyngor a gawsoch, ond wrth brynu yn dilyn derbyn cyngor cewch ragor o hawliau os na fydd y cynnyrch, ymhen amser, yn addas.

Gwybodaeth y byddwch yn ei chael

Gwybodaeth allweddol am wasanaeth y cwmni

Rhaid i’r darparwr cynllun prynu cartref, yn ddarparwr benthyciad neu’n gynghorwr, egluro’r negeseuon allweddol i chi am y gwasanaeth a gewch ganddo. Rhaid i hyn gynnwys:

 • A fydd yn rhaid i chi dalu am wasanaeth y cwmni, ac os felly beth fydd y ffi.
 • Yr ystod o gynnyrch sydd ar gael, gan amlygu unrhyw gyfyngiadau.. Bydd darparwr benthyciadau, er enghraifft, yn cynnig cynlluniau’r cwmni hwnnw yn unig ond gall brocer gynnig ystod ehangach. Cewch enwau ysgolorion Islamaidd y cwmni. Dyma’r bobl sy’n ardystio bod gwasanaethau’r cwmni’n cydymffurfio â chyfraith Islamaidd. Os bydd gennych unrhyw amheuon ynghylch natur Islamaidd y cynnyrch neu’r gwasanaethau a gynigir gan y cwmni, dylech siarad â’ch Imam neu ysgolor Islamaidd annibynnol.

Gofynnwch am y wybodaeth hon yn ysgrifenedig.

Ffeithiau allweddol am y cynllun prynu cartref

Pan argymhellir cynnyrch rhaid i’r cwmni roi’r wybodaeth ganlynol i chi hefyd:

 • Risgiau allweddol a nodweddion y cynllun prynu cartref hwn – yn egluro prif risgiau, nodweddion a buddion y cynllun.
 • Datganiad gwybodaeth ariannol allweddol – sy’n gosod costau llawn y cynllun a faint byddwch yn ei dalu bob mis.
 • Llythyr cynnig sy’n cynnwys datganiad gwybodaeth ariannol Keyfacts diwygiedig – byddwch yn cael y ddogfen hon pan fydd y cwmni’n cynnig cynllun prynu cartref ichi.

Diogelu eich hun

Mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol yn mynnu bod cwmnïau sy’n cynnig cynlluniau prynu cartref yn gwarchod eich buddiannau. Fodd bynnag, bydd terfynau ar yr hyn y gall y darparwr ei wneud. Er enghraifft, os bydd yn mynd i’r wal neu’n gwerthu ei gyfran yn yr eiddo i rywun arall, gallech fod mewn perygl o golli eich cyfran chi yn yr eiddo a’ch hawl i fyw yno.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cyngor cyfreithiol annibynnol i sicrhau bod eich buddion yn cael eu gwarchod yn briodol. Er enghraifft, gall cyfreithiwr warchod eich hawl i aros yn yr eiddo drwy sicrhau bod y les gyda’r cwmni cynllun prynu eiddo wedi’i chofrestru gyda Chofrestrfa Tir EM.

Am ffi fechan, gallwch wirio gyda’r Gofrestrfa Tir yng Nghymru a Lloegr neu Registers of Scotland (ar gyfer yr Alban) i wneud yn siŵr bod eich les wedi cael ei chofrestru drwy lawrlwytho lesoedd a dogfennau eraill sy’n ymwneud â’r eiddo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?