Cynllunio ac ariannu eich gofal hirdymor

Wrth i chi nesáu at ymddeoliad, efallai y byddwch yn ystyried sut fyddwch chi’n ymdopi gyda chostau talu am ofal hirdymor, naill ai i chi’ch hun neu berthynas. Neu efallai y byddwch yn canfod eich bod yn gofalu am rywun nad yw’n gallu gofalu amdano ei hun bellach.

Mae’r canllaw hwn yn rhoi trosolwg i chi o pa ofal hirdymor sydd ar gael, pwy sy’n talu am ofal a sut i ddod o hyd i’r wybodaeth i gyfrifo beth yw’r dewis gorau i chi.

Pa fath o ofal hirdymor?

Os ydych chi neu berthynas yn ei chael yn anodd dod i ben â bywyd o ddydd i ddydd oherwydd salwch neu anabledd, efallai y byddwch angen gofal hirdymor.

Y cam cyntaf wrth drefnu gofal yw gofyn i’ch awdurdod lleol gyflawni asesiad anghenion gofal i weld pa fath o help fyddwch chi angen, pa ofal sydd ar gael a faint ohono fydd rhaid i chi dalu amdano.

Gellir darparu gofal naill ai yn eich cartref neu mewn cartref gofal. Mae hyn yn benderfyniad mawr a bydd yn seiliedig ar eich amgylchiadau personol, fel pa fath o ofal ydych chi angen, ble’r hoffech chi fyw a faint o arian sydd gennych i dalu am ofal.

Dysgwch fwy am Sut mae asesiad anghenion gofal awdurdod lleol yn gweithio.

Dysgwch fwy am fanteision ac anfanteision aros adref neu symud i ofal preswyl yn Cartref gofal neu ofal cartref?

Dysgwch fwy am y dewisiadau gofal eraill Cipolwg ar wasanaethau gofal tymor hir.

Pwy sy’n talu am ofal hirdymor?

Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod gennych anghenion gofal cymwys, byddant yn cyflawni asesiad ariannol i gyfrifo faint fydd rhaid i chi dalu tuag at gostau gofal. Bydd faint fyddwch chi’n ei dalu yn ddibynnol ar eich incwm, cynilion ac asedau ac, os byddwch yn mynd i ofal preswyl, gallai gynnwys gwerth eich cartref

Os oes rhaid i chi gyfrannu tuag at gostau gofal tymor hir, mae sawl ffordd i dalu amdano ac mae’n bwysig edrych ar bob un i weld a yw’n addas i chi.

Dysgwch fwy yn Sut i ariannu’ch gofal hirdymor – canllaw i ddechreuwyr.

Derbyn cyngor i gynllunio ar gyfer gofal hirdymor

P’un a ydych yn cynllunio ymlaen llaw ar gyfer gofal hirdymor, neu angen datrys y mater ar unwaith, mae’n syniad da siarad â chynghorydd ariannol arbenigol.

Gallant eich helpu i gyfrifo:

  • faint o arian allech chi fod angen ar gyfer eich gofal
  • pa opsiwn gofal sy’n gweddu orau i’ch anghenion
  • y ffordd orau i chi ariannu gofal

Gallai derbyn cyngor ariannol da olygu y gallech:

  • gael help arbenigol gyda deall system ofal gymhleth, yn arbennig os ydych chi’n wynebu’r straen o anghenion gofal brys
  • wneud y defnydd gorau o’ch incwm, cynilion ac asedau, yn arbennig os ydych chi’n berchen ar eich cartref
  • fod yn siŵr y darparwyd ar gyfer eich anghenion gofal yn y dyfodol, a rhai’ch dibynyddion
  • gael cymorth gyda hawlio budd-daliadau y gallech ddefnyddio tuag at dalu am gost eich gofal
  • gael mwy o ddewis o ran yr opsiynau ariannu gofal na fyddwch wedi dod o hyd iddynt eich hun
  • wneud penderfyniad cwbl wybodus am y ffordd orau i dalu am ofal

Dysgwch fwy yn Cael cyngor ariannol ar sut i ariannu eich gofal hirdymor.

Gallwch ddod o hyd i gynghorwyr ariannol cofrestredig y FCA sy’n arbenigo mewn cynllunio ar gyfer ymddeoliad yn ein Cyfeirlyfr cynghorydd ymddeoliad.

Defnyddio eich awdurdod lleol i ddod o hyd i gyngor ariannol ar gyfer gofal hirdymor

Dywed y Ddeddf Gofal 2014 bod yn rhaid i awdurdodau lleol nawr geisio’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth a chyngor ariannol fydd yn eich helpu i gynllunio ar gyfer a thalu am eich anghenion gofal.

Gall hyn amrywio o’ch helpu i lenwi ffurflenni hawlio budd-daliadau i ddangos i chi ble allwch chi gael cyngor ariannol annibynnol wedi ei reoleiddio am ddewis yr opsiwn gofal hirdymor gorau i chi. Byddant hefyd yn gallu’ch rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau a chynghorwyr lleol.

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol er mwyn gweld sut allant eich helpu.

Dewch o hyd i’ch cyngor lleol

Os byddwch yn dod yn ofalwr

Mae’n bosibl wedi i chi ymddeol y byddwch yn darganfod eich bod yn gofalu am gymar, partner neu berthynas sydd ag anghenion gofal hirdymor.

Os ydych chi’n gofalu am rywun, mae’n bwysig cael asesiad gofalwr i ganfod a ydych yn gymwys am gymorth ariannol gan eich awdurdod lleol. Dylech hefyd wirio a ydych yn gallu hawlio unrhyw fudd-daliadau gofalwr.

Dysgwch fwy am wasanaethau cefnogaeth a chymorth ariannol sydd ar gael i ofalwyr

Gall pryderon ariannol gronni os ydych chi’n ofalwr, yn arbennig os ydych chi’n gofalu’n llawn amser am rywun. Os ydych chi’n ei chael yn anodd ymdopi’n ariannol neu’n mynd i ddyled, mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor am beth i’w wneud. Gorau po gyntaf y byddwch yn delio â dyledion neu bryderon ariannol, er mwyn cael pethau yn ôl ar y trywydd iawn.

I ganfod cyngor ar ddyledion sydd am ddim, yn ddiduedd a chyfrinachol, gweler Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion.

Am ragor o help a chefnogaeth fel gofalwr, ewch i’r wefan Carer’s UKopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?