Rhestr wirio symud – awgrymiadau da i gynllunio ar gyfer cost diwrnod symud

Gyda chymaint o bethau i’w trefnu, mae’n hawdd anghofio am y gost benodol o symud tŷ. Drwy gynllunio ymlaen llaw, gallwch leihau tipyn o’r straen ar y dydd. Dyma’n rhestr wirio sydyn yn rhoi rhai awgrymiadau da i’w hystyried os ydych yn bwriadu symud, boed yn rhentu neu’n prynu.

1. Deallwch y gost

Pan fyddwch wedi deall eich taliadau morgais newydd, eich polisïau yswiriant newydd, ffioedd y cyfreithiwr a’r asiant tai, gwnewch amser i ddod i ddeall costau’r diwrnod symud. Ni waeth a ydych yn prynu am y tro cyntaf neu wedi hen arfer â symud tŷ, mae’n bwysig deall y costau sy’n gysylltiedig â’r diwrnod – gall fod yn syndod o ddrud.

Amcangyfrifwch eich costau prynu a symud cyffredinol

2. Gwybod beth sydd ar y gweill

Awgrym da

Pan fyddwch wedi cael yr allweddi ac agor y drws i’ch cartref newydd, yn ogystal â threulio amser yn gosod eich dodrefn yn eu lle, cofiwch wneud amser i addasu’ch cyllid i’ch cartref newydd hefyd.

Wrth i’r diwrnod symud nesáu, hwyrach y byddwch yn synnu cymaint y mae’r costau a’r ffioedd yn cronni. Ond drwy gynllunio’n ofalus, gallwch ymbaratoi ar gyfer cost y diwrnod symud, er mwyn osgoi unrhyw bethau annisgwyl. Ewch ati i bwyso a mesur i weld beth sy’n dod, er mwyn ichi wybod pa gostau y mae angen eu talu ac erbyn pryd.

Dyma rai pethau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

 • Costau symud dodrefn – chwiliwch o gwmpas am nifer o wahanol ddyfynbrisiau (a thystlythyrau hefyd) i ddod o hyd i gwmni dibynadwy. Gall Cymdeithas Symudwyr Dodrefn Prydain (BAR) amcangyfrif y costau o
  cwmnïau wedi’u cymeradwyo gan BAR.
 • Yswiriant symud dodrefn – sicrhewch fod y cwmni symud dodrefn a ddefnyddiwch wedi’i yswirio. Os ydych chi’n symud eich hun, ystyriwch drefnu yswiriant. Holwch i weld a fydd polisi yswiriant eich cartref presennol yn diogelu’ch symud – bydd llawer o bolisïau’n gwneud hynny os ydych yn defnyddio cwmni proffesiynol.
 • Costau storio – chwiliwch o gwmpas i gymharu prisiau a threfniadau diogelwch, ac i gael syniad o’r costau cyfartalog. Ewch ati i amcangyfrif am faint y bydd angen y cyfleuster arnoch, oherwydd mae prisiau’n amrywio yn ôl tymor y contract.
 • Costau glanhau – os ydych yn symud o gartref rhent, fel rheol bydd rhaid ichi ei adael yn lân ac yn daclus. Os na wnewch chi hynny, gallech fod yn torri’ch Cytundeb Tenantiaeth ac efallai bydd eich landlord yn gallu codi arnoch am gost glanhawr proffesiynol. O ystyried hyn, hwyrach y byddwch am chwilio o gwmpas a thalu rhywun proffesiynol i lanhau’ch lle cyn ichi adael.
 • Costau ailgyfeirio post – Mae gwasanaeth Ailgyfeirio’r Post Brenhinol yn fodd dibynadwy a chost effeithiol o barhau i gael post pan fyddwch yn symud tŷ. Mae hefyd yn lleihau’r risg y byddwch yn dioddef twyll hunaniaeth. Mae’r gwasanaeth ar gael am gyfnodau o 1, 3, 6 neu 12 mis, a gallwch ailgyfeirio post i unrhyw gyfeiriad yn y DU neu dramor.
 • Costau ychwanegol y diwrnod symud – meddyliwch ymlaen i’r diwrnod ei hun. Oes angen ichi drefnu arian am ofal plant ychwanegol neu gytiau i anifail anwes? A fydd gennych yr amser neu’r cyfleusterau i goginio neu a ddylech drefnu cludfwyd am ddiwrnod neu ddau? Mae’r costau hyn i gyd yn gallu cronni felly cofiwch eu cynnwys yn eich cyllideb.

3. Mynnwch yswiriant

Awgrym da

Os ydych wedi prynu cartref ac wedi dewis bargen morgais arbennig neu gyfradd sefydlog, cofiwch nodi pryd mae’n dod i ben. Wedyn, ychydig fisoedd cyn iddi ddod i ben, holwch beth sydd ar gael i sicrhau y cewch chi fargen dda ac na fyddwch yn talu mwy nag sy’n rhaid ichi.

Os ydych wedi prynu tŷ newydd, bydd angen ichi gael yswiriant adeiladu yn fwy na thebyg. Os oes gennych forgais, bydd eich benthyciwr yn mynnu hyn. Cofiwch, nid oes rhaid i chi ei brynu gan eich benthyciwr, felly chwiliwch o gwmpas am y fargen orau i chi.

Gallwch hefyd brynu yswirianti ddiogelu colled neu ddifrod i gynnwys eich cartref, fel eich dodrefn a’ch nwyddau trydanol. Peidiwch ag anghofio cymharu telerau ac amodau yn ogystal â phrisiau.

4. Rhowch drefn ar eich biliau newydd

 • Ewch i’r afael â biliau cyfleustod eich cartref newydd cyn gynted ag y gallwch. Nid oes rhaid i chi aros gyda darparwyr y preswylwyr blaenorol. Mae hwn yn amser da i chwilio o gwmpas am y bargeinion gorau i chi.
 • Ewch ati i drefnu Debydau Uniongyrchol er mwyn i’r arian gael ei dalu’n awtomatig o’ch cyfrif banc pan fydd yn ddyledus. Bydd hyn yn eich helpu i gadw llygad ar eich cyllideb ac osgoi costau talu’n hwyr. Ac mae’n bosibl y bydd rhai cwmnïau cyfleustodau’n rhoi disgownt i chi os talwch yn y ffordd hon.
 • Dysgwch am eich Treth Gyngoropens in new window. Os ydych yn byw ar eich pen eich hun, efallai byddwch chi’n gallu cael disgownt.

5. Cadwch lygad ar eich cyllideb newydd

Mae’n syniad da adolygu’ch cyllideb pryd bynnag y bydd eich sefyllfa ariannol yn newid.

Wrth ichi ymgartrefu yn eich cartref newydd, gwnewch amser i gyfrifo faint sydd gennych yn dod i mewn ac yn mynd allan bob mis.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i gael darlun clir o’ch sefyllfa ariannol ac i gadw llygad ar eich gwariant rheolaidd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?