Cynllunio ymlaen ar gyfer pan na fyddwch yn gallu rheoli’ch arian

Hyd yn oed os ydych yn gallu rheoli’ch arian eich hun nawr, gall fod yn werth chweil meddwl am bwy fyddai’n eich helpu pe na allech wneud hyn yn y dyfodol.

Os ydych yn credu y gallech fod angen cymorth parhaol yn y dyfodol

Efallai y byddwch angen cymorth parhaus i reoli’ch arian os, er enghraifft, eich bod wedi cael diagnosis o gyflwr sy’n effeithio ar eich gallu meddyliol – eich gallu i ddeall a gwneud eich penderfyniadau eich hun. Neu efallai yr hoffech gynllunio ymlaen. Naill ffordd neu’r llall, gallwch sefydlu trefniant cyfreithiol sy’n rhoi’r hawl i rywun arall wneud penderfyniadau am eich arian ar eich rhan.

Does neb yn hoffi meddwl am adeg yn y dyfodol lle na fydd ganddynt alluedd meddyliol a lle na byddant yn gallu gwneud y penderfyniadau cywir. Ond dylai pawb ystyried sefydlu pŵer atwrnai. Gall fod yn gostus ac yn gymhleth i rywun arall ddelio â’ch materion os nad oes gennych bŵer atwrnai mewn grym.

Peidiwch ag anghofio

Dim ond tra’ch bod yn dal i allu gwneud penderfyniadau y gallwch drefnu pŵer atwrnai.

Mae enw gwahanol i’r trefniant hwn mewn gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig:

  • Yng Nghymru a Lloegr – pŵer atwrnai parhaol
  • Yn yr Alban – pŵer atwrnai parhaus, ac
  • Yng Ngogledd Iwerddon – pŵer atwrnai barhaol

Pwy i’w ddewis yn atwrnai

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn penodi eu gŵr, gwraig, partner, aelod arall o’r teulu neu ffrind agos yn atwrnai iddynt. Rhaid iddo fod yn rhywun rydych yn ymddiried yn llwyr ynddynt.

Bydd eich atwrnai yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan, ond dylai weithredu er eich lles bob amser. Gall eich atwrnai hefyd fod yn gwmni – er enghraifft, cwmni cyfreithwyr neu fanc. Bydd cwmnïau yn codi ffi am ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Meddwl am bŵer atwrnai – rhestr wirio

Dewiswch rywun yr ydych yn ymddiried yn llwyr ynddynt

Mae’n syniad da enwi un neu fwy o atwrneiod wrth gefn a allai gymryd drosodd pe bai eich dewis cyntaf yn marw neu os na allai weithredu ar eich rhan mwyach.

Sicrhau eu bod yn barod i weithredu ar eich rhan

Sicrhewch eich bod yn trafod eich materion gyda nhw, er mwyn sicrhau ei fod yn deall y sefyllfa, beth fyddai eich dymuniadau a ble i ddod o hyd i’ch gwaith papur, yn cynnwys y ddogfen atwrnai.

Cofrestrwch y pŵer atwrnai mewn da bryd

Mae’n cymryd nifer o wythnosau i gofrestru a hyd yn oed os byddwch eisoes wedi colli galluedd meddyliol, ni fyddai eich atwrnai yn gallu gweithredu ar eich rhan yn ystod y cyfnod hwnnw. Felly mae’n gwneud synnwyr i gynllunio ymlaen llaw.

Meddyliwch am oed y rhai dan ystyriaeth gennych

Os ydych yn hŷn a bod y bobl a ddewiswch yr un oed â chi, efallai nad y rhain yw’r bobl orau i weithredu ar eich rhan pan fyddwch angen eu help.

Creu pŵer atwrnai – eich camau nesaf

Nid yw sefydlu pŵer atwrnai ynddo’i hun yn cymryd rheolaeth oddi wrthych. Ni ellir ei ddefnyddio tan iddo gael ei gofrestru’n ffurfiol. Nid oes rhaid i chi ei gofrestru ar unwaith – gallwch sefydlu pŵer atwrnai nawr ac yna’i gofrestru dim ond pan fydd angen gwneud hynny.

Cofiwch, rhaid i’ch atwrnai weithredu er eich lles gorau ar ôl sefydlu’r atwrneiaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?