Cynyddu'ch morgais – cael benthyciad ychwanegol ar y morgais

Os yw gwerth eich cartref wedi cynyddu ers ichi ei brynu, gallech fenthyg rhagor gan eich benthyciwr morgais. Canfyddwch pryd y gallai hyn fod yn beth doeth i’w wneud, ond hefyd pryd y dylid osgoi gwneud hyn.

Cynyddu fy morgais - beth ydy benthyciad ychwanegol?

I bob pwrpas mae cymryd benthyciad ychwanegol ar y morgais yn golygu eich bod yn benthyg mwy gan eich benthyciwr morgais presennol, fel arfer ar gyfradd wahanol i’ch prif forgais.

Os nad ydych chi eisiau ail-forgeisio neu newid benthyciwr, a bod benthyciad ychwanegol eich benthyciwr yn gystadleuol, gall y llwybr hwn wneud synnwyr. Cewch ledaenu’ch taliad dros dymor hir a dylai’ch cyfradd llog fod yn is na benthyciad personol – ond dylech bob amser daro golwg ar y farchnad i weld a oes gwell bargen i’w chael cyn ymrwymo.

Pryd allai benthyciad ychwanegol ar y morgais wneud synnwyr

Mae dwy sefyllfa benodol pan all benthyciad ychwanegol fod yn addas:

 • i ariannu gwelliannau i’r cartref.
 • i godi blaendal ar gyfer ail eiddo, fel buddsoddiad prynu i osod efallai.

Ydy benthyciadau ychwanegol ar y morgais yn syniad da ar gyfer talu dyledion?

Gall cynyddu’ch morgais ar gyfer gwelliannau cartref ychwanegu gwerth at eich eiddo ond anaml iawn mae defnyddio benthyciad ychwanegol fel ffordd o dalu dyledion yn syniad da. Ystyriwch opsiynau eraill yn gyntaf.

Byddai’r benthyciad ychwanegol yn gysylltiedig â’ch eiddo, y byddech mewn perygl o’i golli pe na fyddech yn gallu parhau i wneud y taliadau ar y benthyciad ychwanegol. Ac er bod cyfraddau llog ar forgeisi yn is fel arfer na’r cyfraddau ar fenthyciadau personol – ac yn llawer is na chardiau credyd – efallai y byddwch yn talu llawer mwy yn y tymor hwy.

Cyn ystyried benthyca yn erbyn eich eiddo, ceisiwch flaenoriaethu’ch benthyciadau a’u clirio ar wahân. Darllenwch ein canllawiau isod i’ch helpu i gael trefn ar bethau.

Cyn ichi wneud cais am fenthyciad ychwanegol ar eich morgais

Cyn ichi ystyried gwneud cais am fenthyciad ychwanegol ar eich morgais, dylech chi wneud yn siŵr fod y canlynol i gyd yn berthnasol:

 • Mae gwerth eich cartref wedi cynyddu’n sylweddol uwchlaw swm y morgais y gwnaethoch ei fenthyg ar y cychwyn – y term am hyn yw bod ag ecwiti yn eich eiddo
 • Mae gennych gofnod credyd da, a
 • Rydych yn gyfforddus gyda’r taliadau misol ychwanegol ac wedi gwneud yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r rheini – gweler isod.

Ystyriwch faint y gallwch ei fforddio

I ganfod mwy am faint y gallwch fforddio ei fenthyg, defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais.

Fel man cychwyn, rhaid ichi ganfod a allwch chi fforddio benthyca rhagor. Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i weld a allwch chi fforddio’r ad-daliadau.

Os ydych chi’n credu y gallwch chi fforddio’r llwybr hwn, dilynwch y camau hyn:

 1. Cysylltwch â’ch benthyciwr morgais a gofyn iddo esbonio’i broses a’i amserlen. Bydd benthycwyr yn eich tywys trwy’ch cyllideb gan edrych yn agos ar eich incwm ac alldaliadau er mwyn gwneud yn siŵr y gallwch ei fforddio. Mae alldaliadau’n cynnwys ad-daliadau dyled eraill, biliau’r cartref a chostau byw. Hefyd byddant yn rhoi ‘prawf pwysau’ i’r cynnydd yn eich morgais er mwyn sicrhau y gallech ymdopi os bydd cyfraddau llog yn codi neu os bydd eich amgylchiadau’n newid. Bydd benthycwyr yn argymell cynnyrch os yw’n addas ar eich cyfer chi yn unig. Gofynnwch a oes yn rhaid ichi fenthyca dros gyfnod llawn y morgais, neu a allwch chi fenthyca dros gyfnod byrrach. Gofynnwch am y gost derfynol.
 2. Holwch i weld a oes unrhyw ffioedd i’w talu ar gyfer cynyddu’ch morgais.
 3. Cyfrifwch gost unrhyw fenthyca ychwanegol gan ddefnyddio’n Cyfrifiannell Morgeisi – cofiwch ystyried effaith cynnydd yn y gyfradd llog.

Benthyca ar gyfer pryniannau mawr eraill

Os ydych chi’n ystyried ariannu gwariant mawr a hynny ar gyfer rhywbeth heblaw gwelliannau i’r cartref neu eiddo buddsoddi, dechreuwch drwy edrych ar eich opsiynau lle nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich eiddo.

Er enghraifft, gallech chi:

 • Gymryd benthyciad personol heb ei warantu, sy’n golygu nad yw eich cartref mewn perygl – darllenwch ein canllaw Benthyciadau personol.
 • Gwneud cais am fenthyciad cymheiriaid i gymheiriaid heb ei warantu lle rydych yn benthyca oddi wrth rywun arall drwy’r hyn a elwir yn fenthyciwr cymdeithasol - cewch wybod mwy yn Benthyciadau cymheiriaid i gymheiriaid.
 • Gwneud cais am drefniant ariannu os ydych chi eisiau prynu car – darllenwch ein canllaw ar y pwnc Trefniant ar gyfer ariannu prynu car, a
 • Cynilo nes y gallwch fforddio i brynu’r hyn rydych ei eisiau heb fenthyca arian.

Mewn rhai achosion (yn dibynnu ar hyd cyfnod y benthyciad a’r gyfradd llog), er na fydd yr opsiynau hyn mor rhad â chael benthyciad ychwanegol ar y morgais, ni fyddant yn cael eu gwarantu yn erbyn eich cartref.
Mae’n bwysig deall gwir gost benthyca – a’r canlyniadau os na fyddwch yn gwneud eich ad-daliadau. Darllenwch ein canllaw isod i’ch helpu i benderfynu pa opsiwn yw’r gorau i chi.

Pan allai ail-forgeisio fod yn opsiwn

Gallech chi hefyd newid i fenthyciwr morgeisi arall a chynyddu’r swm yr ydych yn ei fenthyca, ond dim ond os gallwch arbed mwy o arian nag y byddwch yn ei dalu mewn ffioedd cais i’r benthyciwr newydd a ffioedd ad-dalu cynnar am adael eich benthyciwr presennol mae hyn yn addas.

Cofiwch y gallech chi gael gwell bargen gan rywun arall ac, yn aml, mae benthycwyr yn cynnig y bargeinion gorau i gwsmeriaid newydd. Felly ystyriwch sawl cynnig. Byddwch yn dal i orfod mynd trwy’r un gwiriadau fforddiadwyedd llym sy’n edrych ar incwm ac alldaliadau pan ewch at fenthyciwr newydd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?