Datblygu hanes credyd fel defnyddiwr ifanc

Cyn derbyn eich cais am fenthyciad neu gerdyn credyd, mae’n rhaid i ddarparwyr asesu eich lefel o risg. Rydym yn edrych ar ba wybodaeth y mae banciau a chymdeithasau adeiladu yn eu hystyried wrth wirio’ch hanes ariannol a sut i adeiladu a diogelu eich adroddiad credyd.

Asiantaeth cymeradwyo credyd

Mae’r asiantaethau hyn yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’n holl weithgareddau ariannol. Drwy wneud hyn gallant greu darlun ariannol o bob unigolyn y mae ganddynt wybodaeth amdanynt. Yna, gyda chaniatâd y defnyddiwr, rhoddir y data i’r banciau a chymdeithasau adeiladu i’w cynorthwyo i benderfynu a fyddant yn rhoi benthyciad i chi neu beidio.

Mae tair prif asiantaeth gwirio credyd yn y Deyrnas Unedig – Experian, Equifax a Callcredit.

Pa wybodaeth y mae asiantaethau cymeradwyo credyd yn eu tracio?

Mae asiantaethau cymeradwyo credyd yn casglu:

  • Eich manylion personol o’r gofrestr etholiadol (rhestr o bawb sydd â’r hawl i bleidleisio)
  • Unrhyw ddyfarniadau llys sirol neu orchymynion Albanaidd yn eich herbyn
  • Unrhyw fethdaliadau
  • Gwybodaeth gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ynglŷn â cheisiadau am fenthyciadau
  • Gwybodaeth gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ynglŷn ag unrhyw ad-daliadau benthyciadau a fethwyd
  • Unrhyw daliadau biliau a fethwyd (e.e. nwy a thrydan, cytundebau ffonau symudol)

Ar gyfer beth y defnyddir adroddiadau credyd?

Bydd banciau a chymdeithasau adeiladu’n defnyddio eich adroddiad credyd i benderfynu a ddylent roi benthyciad i chi neu beidio, a gallai hyn gael effaith ar ba gyfradd llog y byddant yn cynnig benthyca i chi. Os yw eich adroddiad credyd yn dangos eich bod eisoes yn dal llawer o gredyd ac efallai wedi methu nifer o daliadau, yna gallent benderfynu bod benthyca arian i chi’n ormod o risg.

Os yw eich adroddiad credyd yn dangos ambell i daliad a fethwyd yn y gorffennol ond dim byd mwy sylweddol na hynny, gallech gael cyfradd llog uwch nag a ddisgwylioch. Y rheswm am hyn yw bod y banc neu’r gymdeithas adeiladu’n cymryd ychydig mwy o risg wrth fenthyca arian i chi.

Unwaith y byddwch yn 18 oed neu hŷn gallwch wneud cais am eich adroddiad credyd eich hun gan bob un o’r asiantaethau gwirio credyd ar gost o £2 yr un:

Mae Noddle, rhan o’r grŵp Callcredit, hefyd yn cynnig mynediad yn rhad ac am ddim i chi at eich adroddiad credyd, am eich oes.

Mae rhai o’r asiantaethau cyfeirio credyd yn cynnig cyfleoedd arbennig i chi fedru darllen eich adroddiad credyd ar-lein am gyfnod byr. Ar ôl hynny fel arfer codir ffi misol arnoch i barhau â’ch mynediad ar-lein. Gall hyn fod yn ddefnyddiol, ond cofiwch ganslo cyn i’r cyfnod profi am ddim ddod i ben os nad ydych yn dymuno parhau â’r gwasanaeth.

Adroddiadau credyd i fenthycwyr ifanc

Gallech feddwl mai’r adroddiad credyd cryfaf fyddai’r un yn dangos eich manylion personol yn unig a dim cofnod o unrhyw fenthyciadau neu daliadau a fethwyd – dyma sydd i’w weld gan amlaf ar adroddiadau credyd pobl ifanc. Mewn gwirionedd, gall banciau gael anhawster gyda’r rhain gan nad ydynt yn rhoi unrhyw wybodaeth o gwbl iddynt ynglŷn â syt yr ydych yn rheoli’ch arian, gan ei gwneud hi’n anoddach i asesu’ch risg. Gwell gan fanciau a chymdeithasau adeiladu weld adroddiad credyd sy’n dangos benthyciadau wedi eu rheoli’n dda.

Cynnal hanes credyd da o’r cychwyn cyntaf

Gall edrych ar ôl eich hanes credyd fod yn eithriadol o bwysig yn hwyrach yn eich bywyd pan allech chi fod angen defnyddio cynnyrch benthyca megis morgeisi a benthyciadau personol. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cynnal hanes credyd da:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod ar y gofrestr etholwyr os ydych yn 18 oed neu hŷn
  • Rheolwch eich taliadau biliau’n effeithiol er mwyn sicrhau nad ydych yn methu taliadau
  • Os methwch unrhyw daliadau cysylltwch â’ch darparwr yn syth
  • Peidiwch â benthyca mwy nag y medrwch ei fforddio

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?