Datrys problemau os yw aelodau o'r teulu yn eich helpu

Pan fydd aelod o’r teulu yn rheoli eich arian i chi, neu i aelod arall o’r teulu, gall pryderon godi. Yn aml, gellir datrys y problemau’n hawdd. Os credwch fod rhywbeth o’i le, dylech wirio a yw eich pryderon yn ddilys a chael cyngor arbenigol am eich camau nesaf.

Gwiriwch bod eich pryderon yn ddilys

Mae camreoli arian yn broblem wirioneddol, ac mae’n iawn i chi gymryd eich pryderon o ddifrif. Ar y llaw arall, mae llawer o bryderon yn seiliedig ar gamddealltwriaeth syml. Trwy fod yn bwyllog, efallai y gallwch dawelu eich meddwl heb i neb gael ei niweidio.

Byddwch yn ofalus

Peidiwch â gwneud cyhuddiadau – gofynnwch am eglurhad yn unig. Fel hynny, ni fydd neb yn cael ei anafu gan gamddealltwriaeth.

Efallai y bydd rheswm da iawn am daliad anesboniadwy, felly eich cam cyntaf yw gofyn am esboniad am y taliad rydych yn poeni amdano. Bydd y sgwrs yn dawelach os na chaiff ei geirio fel cyhuddiad. Yn hytrach, gofynnwch: ‘Roeddwn i am wybod tybed beth oedd hyn ar ei gyfer …’

Efallai mai dyna’r cyfan y bydd yn rhaid i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Ond os nad ydych yn gyfforddus â’r ateb a gewch, peidiwch â theimlo’n euog am gymryd phethau ymhellach.

Cael cyngor arbenigol

Os ydych chi’n poeni o hyd ar ôl i chi siarad â’r aelod o’r teulu sy’n rheoli’r arian, mae’n syniad da iawn cael rhywfaint o gyngor arbenigol. Gallwch:

  • Siarad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol yn am gyngor cyfrinachol, annibynnol yn am ddim.
  • Gofynnwch i gyfreithiwr – os ydych eisoes wedi bod yn defnyddio un i wneud trefniadau, byddant yn gyfarwydd â’r sefyllfa ac efallai’n gallu cynnig cyngor anffurfiol. Efallai y bydd rhaid i chi dalu am hyn, felly gofynnwch ymlaen llaw bob amser a sicrhewch eich bod yn hapus gyda’r cyfraddau.

Dod o hyd i gyfreithiwr yng:

Cymerwch gamau os bydd angen

Os credwch fod rhywun mewn perygl uniongyrchol (naill ai bod eu harian yn cael ei ddwyn neu eu bod mewn perygl o niwed corfforol) dylech ffonio’r heddlu ar unwaith.

Os yw’r broblem yn llai brys, mae’r camau y byddwch yn eu dilyn yn y pen draw yn dibynnu ar y sefyllfa.

  • Os ydych yn anghytuno ynglŷn â sut caiff arian ei ddefnyddio, mae’n aml yn well cael sgwrs â meddwl clir. Gallai anghytundeb fod yn rhywbeth fel a ddylid gwario’r arian ar ofal cartref neu ofal dydd. Os na fyddwch yn gallu datrys y broblem eich hunain, ceisiwch gael cyngor proffesiynol – gan feddygon neu weithwyr cymdeithasol, er enghraifft.
  • Os ydych yn poeni am atwrnai, dirprwy, gwarcheidwad neu ymyrrwr, neu reolwr, dylech roi gwybod i’r awdurdodau cywir.
  • Os ydych yn poeni am ymddiriedolwr, efallai y byddai’n well tynnu’r cyfrifoldeb oddi wrthynt.
  • Os bydd llawer o arian wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd nad ydych yn cytuno â hi, efallai y bydd rhaid i chi ystyried mynd â’r person i’r llys. Dylech gadw mewn cof ei fod yn debygol o ddifa eich perthynas â’r person hwnnw, o roi straen ar y ddwy ochr ac nad oes sicrwydd o lwyddiant i unrhyw un.

Mae gan wefan GOV.UK wybodaeth am wneud hawliad llys am arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?