Datrys problemau os yw aelodau o'r teulu yn eich helpu

Pan fydd aelod o’r teulu yn rheoli eich arian ar eich rhan chi neu aelod arall o’r teulu, gall pryderon godi. Yn aml, gellir datrys y problemau’n hawdd. Os credwch fod rhywbeth o’i le, dylech wirio a yw eich pryderon yn ddilys a chael cyngor arbenigol am eich camau nesaf.

A yw eich pryderon yn ddilys?

Mae camreoli arian yn broblem wirioneddol, ac mae’n iawn i chi gymryd eich pryderon o ddifrif. Ar y llaw arall, mae llawer o bryderon yn seiliedig ar gamddealltwriaeth syml. Trwy fod yn bwyllog, efallai y gallwch dawelu eich meddwl heb i neb gael ei niweidio.

Byddwch yn ofalus

Peidiwch â gwneud cyhuddiadau – gofynnwch am eglurhad yn unig. Fel hynny, ni fydd camddealltwriaeth yn arwain at wrthdaro.

Efallai y bydd rheswm da iawn am daliad anesboniadwy, felly eich cam cyntaf yw gofyn am esboniad am y taliad rydych yn poeni amdano.

Bydd y sgwrs yn llai tanllyd os na chaiff ei geirio fel cyhuddiad. Yn hytrach, gofynnwch: ‘Ro’n i eisiau holi tybed beth oedd y taliad hwn ar gyfer …’

Efallai mai dyna’r cyfan y bydd yn rhaid i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Ond os nad ydych yn gyfforddus â’r ateb a gewch, peidiwch â theimlo’n euog am fynd â phethau ymhellach.

Cael cyngor arbenigol

Os ydych chi’n poeni o hyd ar ôl i chi siarad â’r aelod o’r teulu sy’n rheoli’r arian, mae’n syniad da iawn cael rhywfaint o gyngor arbenigol. Gallwch:

  • Siarad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol yn am gyngor cyfrinachol, annibynnol yn am ddim.
  • Gofynnwch i gyfreithiwr – os ydych eisoes wedi bod yn defnyddio un i wneud trefniadau, byddant yn gyfarwydd â’r sefyllfa ac efallai’n gallu cynnig cyngor anffurfiol. Efallai y bydd rhaid i chi dalu am hyn, felly gofynnwch ymlaen llaw bob amser a sicrhewch eich bod yn hapus gyda’r cyfraddau.

Dod o hyd i gyfreithiwr yng:

Cymerwch gamau os bydd angen

Os credwch fod rhywun mewn perygl dybryd (naill ai bod rhwyun yn dwyn eu harian neu eu bod mewn perygl o niwed corfforol) dylech ffonio’r heddlu ar unwaith.

Yn yr un modd, efallai y credwch fod rhywun yn cael ei orfodi gan berson arall i ddefnyddio asedau neu arian mewn ffordd annarferol. Gallai hyn fod yn fath o gam-drin ariannol neu’r hyn a elwir yn ‘coercive control’.

Os yw’r broblem yn llai brys, mae’r camau y byddwch yn eu dilyn yn y pen draw yn dibynnu ar y sefyllfa.

  • Os ydych yn anghytuno ynglŷn â sut caiff arian ei ddefnyddio, mae’n aml yn well cael sgwrs â meddwl clir. Gallai anghytundeb fod yn rhywbeth fel a ddylid gwario’r arian ar ofal cartref neu ofal dydd. Os na fyddwch yn gallu datrys y broblem eich hunain, ceisiwch gael cyngor proffesiynol – gan feddygon neu weithwyr cymdeithasol, er enghraifft.
  • Os ydych yn poeni am atwrnai, dirprwy, gwarcheidwad, ymyrrwr neu reolwr, dylech roi gwybod i’r awdurdodau cywir.
  • Os ydych yn poeni am ymddiriedolwr, efallai y byddai’n well tynnu’r cyfrifoldeb oddi wrthynt.
  • Os bydd llawer o arian wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd nad ydych yn cytuno â hi, efallai y bydd rhaid i chi ystyried mynd â’r person i’r llys. Dylech gadw mewn cof ei fod yn debygol o chwalu eich perthynas â’r person hwnnw, o roi straen ar y ddwy ochr ac nad oes sicrwydd o lwyddiant i unrhyw un.

Mae gan wefan GOV.UK wybodaeth am wneud hawliad llys am arianopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?