Deall ffioedd buddsoddi

Mae ffioedd a thaliadau yn gysylltiedig â’r rhan fwyaf o gynnyrch cynilo a buddsoddi, ond mae’r erthygl hon yn canolbwyntio ar gynnyrch buddsoddi. Er y caiff rhai ffioedd eu hegluro o’r cychwyn, byddwch yn ymwybodol efallai y bydd ffioedd cudd hefyd.

Sut mae ffioedd yn atal eich arian rhag tyfu

Mae rheoli buddsoddiadau yn cymryd amser ac arian a rhaid i chi ddisgwyl talu taliadau rhesymol. Ond mae ffioedd yn erydu’r hyn y byddwch yn ei ennill ar eich buddsoddiad. Er mwyn gweld faint, edrychwch ar yr adenillion mae John a Jo yn eu cael yn y tabl isod.

Buddsoddiad o £10,000 John Jo
Elw blynyddol cyn ffioedd 5% 5%
Ffioedd gweithredu blynyddol 1.25% 0.5%
Gwerth mewn 20 mlynedd £20,696 £24,014

Wrth gwrs, eich gobaith yw bod cronfa sy’n codi ffioedd uwch yn gwneud hynny am ei fod yn hyderus y bydd yn perfformio’n well na’r cyfartaledd, ond does yna ddim tystiolaeth wirioneddol y gall unrhyw gronfa neu reolwr cronfa gyflawni perfformiad uwch ar bob adeg. Ceisiwch sicrhau eich bod yn gwybod faint rydych yn ei dalu a bodloni’ch hun ei fod yn darparu gwerth da am y gwasanaeth a’r perfformiad buddsoddi rydych yn ei gael neu’n disgwyl ei gael.

Taliadau blynyddol nodweddiadol ar gyfer gwahanol fathau o fuddsoddiad

Rhaid i nifer o gronfeydd nawr ddarparu dogfen gwybodaeth buddsoddwyr i fuddsoddwyr sy’n arddangos ffigwr tâl parhaus.

Mae’r tabl hwn yn dangos y costau blynyddol arferol ar gyfer gwahanol gynnyrch buddsoddi, yn seiliedig ar ffigurau taliadau parhaus (OCF). Mae hyn yn debyg i’r cyfanswm cymhareb treuliau (TER) y mae rhai cronfeydd yn dal i’w cyhoeddi ble caniateir. Mae’r OCF fel y TER ond nid yw’n cynnwys pethau fel ffioedd perfformiad, gan y bydd y rhain yn amrywio yn ddibynnol ar ba mor dda mae’r gronfa’n perfformio.

Mae’r OCF yn ystyried y tâl rheoli blynyddol (AMC) a’r holl gostau o redeg y gronfa. Mae’n ddangosydd mwy teg a chywir o’r taliadau a’u heffaith ar berfformiad cronfa yn hytrach na’r tâl rheoli blynyddol (AMC) a ddyfynnir. Fe’i dyfynnir fel ffigwr canrannol sengl.

Mae’r elw blynyddol yn seiliedig ar gronfa sydd wedi buddsoddi yn y farchnad ac felly mae wedi cronni costau delio.

Cynnyrch buddsoddi Cost nodweddiadol y flwyddyn
Cronfeydd a reolir yn weithredol 0.75% - 1.25%
Cronfeydd tracio 0.25 - 0.85%
Ymddiriedolaethau buddsoddi 0.8% - 1.8%

Beth sy’n creu’r gost a ddangosir yn y tabl?

Mae hyn yn dibynnu ar y math o fuddsoddiad. Mae’r costau yn cynnwys rhai neu bob un o’r canlynol - dylech bob amser ofyn cyn i chi brynu.

Taliadau rheoli buddsoddiad

Didynnir taliadau rheoli buddsoddiad o werth eich buddsoddiad er mwyn talu costau ymchwilio a dewis buddsoddiadau ar gyfer y gronfa. Maent yn rhan o’r tâl parhaus.

Taliadau gweinyddol

Mae’r taliadau hyn ar gyfer gweinyddu a gwasanaethau eraill megis cynnal cofnod o’ch buddsoddiad a chyfrifo gwerth y gronfa bob dydd. Maent yn rhan o’r tâl parhaus.

Ffi llwyfan

Mae ‘llwyfan cronfa’ yn wasanaeth ar-lein sy’n gweinyddu’ch buddsoddiadau, mae fel arfer yn gadael i chi adolygu’ch portffolio cyfan ar unrhyw adeg a gall gynnig detholiad o offer rhyngweithiol i’ch helpu i archwilio eich opsiynau buddsoddi (mae archfarchnad cronfeydd yn enghraifft o lwyfan cronfa).

Mae’r llwyfan yn creu ffi am y gwasanaethau hyn.

Hyd at Ebrill 2014, casglwyd y tâl hwn fel rhan o’r taliadau parhaus fel arfer ac fe’i trosglwyddwyd i ddarparwr y llwyfan ar ffurf ad-daliad.

Ar gyfer buddsoddiad newydd, o Ebrill 2014, mae taliadau ad-daliad o ddarparwyr cynnyrch i lwyfannau, ac ad-daliadau arian parod i ddefnyddwyr, wedi eu gwahardd.

Mae’r rhan fwyaf o lwyfannau yn codi tâl gweinyddol parhaus, a allai fod yn ganran yn seiliedig ar gyfanswm eich buddsoddiad, er y bydd rhai yn codi ffi sefydlog ar sail fisol neu flynyddol.

Pa gostau eraill fydd angen i chi dalu

Ffioedd a chostau ymuno ac ymadael

Os byddwch yn prynu neu’n gwerthu OEICS ac ymddiriedolaethau uned yn uniongyrchol gan gwmni buddsoddi, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu taliadau ymuno neu ymadael. Gall fod yn rhatach prynu drwy frocer (yn enwedig brocer disgownt), gan gymryd i gyfrif ffioedd broceru, felly mae’n werth cymharu’r costau cyn i chi brynu.

Rydych chi’n buddsoddi mewn ymddiriedolaethau buddsoddi trwy brynu eu cyfranddaliadau sydd wedi eu dyfynnu ar y farchnad stoc, felly mae angen caniatáu ar gyfer y taliadau delio y bydd rhaid i chi dalu i’r brocer stoc wrth brynu ac wrth werthu. Mae yna hefyd ledaeniad da rhwng y prisiau prynu a gwerthu sydd, mewn effaith, yn dâl arall.

Costau masnachu cronfa a threth stamp

Dyma yw costau prynu a gwerthu cyfranddaliadau a buddsoddiadau eraill sy’n llunio’r gronfa. Maent yn gyfatebol i’r costau fyddai’n codi pe byddech yn penderfynu prynu’r cyfranddaliadau eich hun. Felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn y ffigwr taliadau parhaus, sef y gost atodol sy’n codi o ddefnyddio cronfa i fuddsoddi.

Byddant yn is ar gyfer gronfeydd tracio gan eu bod fel arfer yn newid eu buddsoddiadau yn llai aml.

Ffioedd perfformiad

Mae rhai mathau o gronfeydd (er enghraifft, cronfeydd elw absoliwt targedig) yn codi’r rhain ar ben y tâl blynyddol rheolaidd. Yn nodweddiadol, codir 20% o unrhyw berfformiad uwchlaw’r lefel darged, gan anelu at gysoni buddiannau rheolwr y gronfa a’r buddsoddwr. Gwiriwch i weld a oes ffi perfformiad, a beth fyddai’n ei ysgogi a faint fyddai hyn yn ei gostio i chi.

Ffi am gyngor

Ers dechrau 2013, os ydych chi’n buddsoddi gyda chymorth cynghorydd ariannol, rydych chi’n talu ffi ar wahân am y cyngor hwn. Penderfynir ar faint yw’r tâl rhyngoch chi a’r cynghorydd, ond mae yna sawl ffordd wahanol o dalu. Er enghraifft, gallech dalu cyfandaliad yn uniongyrchol i’r cynghorydd ar yr un pryd ag y derbyniwch gyngor. Neu, efallai yr hoffech drefnu lledaenu’r taliad ar gyfer y cyngor cychwynnol neu dalu swm rheolaidd i’r cynghorydd am gymorth parhaus, gyda’r taliad yn cael ei gasglu fel didyniad o werth eich buddsoddiad, o bosibl.

Mae cost cyngor yn amrywio, ond gallai fod oddeutu £150 yr awr, dyweder, neu 0.5% y flwyddyn o werth eich cronfa.

Sut i gymharu costau

Cofiwch

Gall fod yn werth talu ffioedd uwch os cewch well gwasanaeth neu berfformiad. Ond dylech gofio nad yw perfformiadau o’r gorffennol yn ddangosydd dibynadwy o berfformiad i’r dyfodol. Ac mae elw uwch ar gael drwy fuddsoddiadau o risg uwch yn unig, gyda’r risg o golli arian yn uwch hefyd.

Mae’r ffigwr taliadau parhaus wedi dod yn ffordd safonol o gymharu cost gwahanol gronfeydd. Gallent fod hyd at 1.25% (neu fwy) ar gronfeydd a reolir yn weithredol , o gymharu â 0.5% ar gyfer cronfa dracio.

Felly, ar fuddsoddiad gwerth £1,000, gallech dalu mwy na £12.50 y flwyddyn ar y gronfa a reolir yn weithredol neu lai na £5 ar y gronfa mynegai.

Gallwch ddefnyddio ffigwr y taliadau parhaus i gymharu cronfeydd – ond cofiwch nad yw’n ystyried costau masnachu cyfrifon na ffioedd perfformiad. Ceisiwch weld yr holl ffioedd y byddwch yn eu talu.

Ffioedd a thaliadau ar gynnyrch buddsoddi sy’n gysylltiedig ag yswiriant bywyd

Codir y rhan fwyaf o’r taliadau hyn ar bolisïau gwaddol, bondiau buddsoddi a pholisïau bywyd hefyd. Ond mae eu strwythurau codi tâl yn wahanol i fuddsoddiadau eraill. Gall nodwedd allweddol enghreifftiol gael ei ddarparu sy’n dangos y ffioedd a dalwch, yn cynnwys cost unrhyw gomisiynau a sut allai’r rhain effeithio ar yr arian a allech ei gael yn ôl.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?