Defnyddio bondiau buddsoddi i dalu am eich gofal hirdymor

Nid yw bondiau buddsoddi yn cael eu hystyried fel y ffordd orau i ariannu eich gofal hirdymor. Er hyn, mewn rhai sefyllfaoedd gallant fod o gymorth. Darllenwch ymlaen i gael gwybod rhagor ac i ystyried y manteision a’r anfanteision.

Beth yw bondiau buddsoddi?

I egluro, y bondiau buddsoddi dan sylw yma yw’r rhai tymor canolig a hirdymor sydd wedi eu creu i gynhyrchu twf cyfalaf. Gan ddibynnu ar faint eich buddsoddiad, gellid defnyddio’r elw hefyd i ddarparu incwm rheolaidd i dalu am ffioedd gofal hefyd.

Ni ddylid drysu rhwng mathau eraill o fuddsoddiadau sydd â bondiau yn yr enw, megis bondiau sicr, bondiau tramor a bondiau corfforaethol.

Gallai bondiau buddsoddi fod yn addas i chi os:

 • gallwch eu trin fel buddsoddiadau hirdymor
 • na fyddwch eu hangen fel arian parod
 • ydych yn barod i dderbyn elfen o risg

Ni fydd bondiau buddsoddi yn addas i chi os:

 • byddwch yn dibynnu’n llwyr arnynt i ariannu eich gofal
 • na allwch fforddio colli dim o’ch cyfalaf
 • bydd angen i chi gael gafael ar yr arian yn gynnar

Sut mae bondiau buddsoddi yn gweithio?

Gallwch dalu cyfandaliad, efallai allan o werthiant eich tŷ, i gwmni yswiriant bywyd. Maent yn buddsoddi’r arian ar eich rhan, fel arfer mewn cyfres o gronfeydd, hyd nes i chi eu trosglwyddo’n arian parod neu pan fyddwch yn marw.

Er bod bondiau buddsoddi yn bennaf wedi eu creu ar gyfer twf cyfalaf ac elw hirdymor, mae’n bosib i’w defnyddio i roi cymorth i ariannu eich gofal. Mae’r bond yn cynnwys ychydig o yswiriant bywyd hefyd, a phan fydd marwolaeth bydd y bond yn talu ychydig mwy na gwerth y gronfa.

A yw bondiau buddsoddi yn cael effaith ar eich cyfrif prawf modd?

Pan fydd eich awdurdod lleol yn gwneud prawf modd i weld faint byddwch yn ei dalu tuag at eich gofal, ni fydd arian sydd ynghlwm â bondiau buddsoddi yn cael ei gyfrifo ganddynt fel arfer.

Er hyn, ni allwch roi’ch arian i mewn i fondiau er mwyn osgoi talu. Bydd eich cyngor yn trin hyn fel ‘amddifadu o asedau bwriadol’ ac yn ystyried eu gwerth.

Beth yw manteision ac anfanteision bondiau buddsoddi?

Manteision

 • Dros amser, gall yr elw o’ch buddsoddiad fod yn uwch na gyda chyfrif cynilo arian parod – cymharwch gyfraddau llog cyn penderfynu bob amser.
 • Er bod peth risg yn gysylltiedig â nhw, credir bod bondiau buddsoddi yn fwy diogel na nifer o ddewisiadau buddsoddi eraill.
 • Os allwch chi ddal eich gafael ar eich cyfalaf gan ddefnddio’r elw yn unig, gall bondiau buddsoddi greu’r arian sydd ei angen arnoch ar gyfer gofal, a gadael cyfandaliad i’w drosglwyddo i’ch plant.
 • Er bod arian a gynhyrchir drwy fondiau buddsoddi yn cael ei drethu, gallwch dynnu hyd at 5% o’r buddsoddiad gwreiddiol bob blwyddyn cyn bod yn atebol i Dreth Incwm.
 • Gallwch osgoi rhoi eich wyau i gyd yn yr un fasged a lleihau peryglon y farchnad stoc drwy fuddsoddi mewn cyfres o gronfeydd.
 • Gallwch symud o un gronfa i’r llall heb gost fel arfer, er mae’n bosib y cewch eich eich cosbi petaech yn symud eich cronfeydd yn aml.

Anfanteision

 • Fel arfer bydd gofyn i chi beidio â chyffwrdd yn eich arian am bum mlynedd o leiaf a gallwch orfod talu ffi os byddwch yn tynnu’r arian allan o’r bond yn gynnar. Os na fedrwch chi adael eich arian yno am y cyfnod hwn, efallai byddai’n fwy o fantais i chi ei roi mewn ISA.
 • Nid yw’r elw a geir o fondiau buddsoddi bob amser yn sicr ac efallai na fydd yn cwrdd â chost eich gofal. Gwnewch yn siwr eich bod yn deall amodau’r bondiau cyn buddsoddi.
 • Mae gwahanol gostau’n gysylltiedig â bondiau buddsoddi – o gostau cychwynnol a chostau blynyddol i gostau am dynnu peth o’r arian neu’r cwbl allan yn gynnar.
 • Er bod y buddion treth yn ymddangos yn apelgar iawn ar y cychwyn, mae’n well disgrifio bondiau buddsoddi fel ‘treth ohiriedig’ yn hytrach na ‘di-dreth’. Pan fyddwch yn tynnu’r arian allan, mae’r cyfanswm yn cael ei ychwanegu at unrhyw elw a wnaed gan y bondiau ac yn cael eu trethu fel incwm yn y flwyddyn honno.

Risg

Fel gydag unrhyw fuddsoddiad, gall gwerth bondiau buddsoddi leihau a chynyddu. Mae’n bosib y gwnewch chi fwy o arian nag a fuasech o gyfrif cynilo, ond gallech golli peth o’r arian hefyd.

Mae rhai buddsoddiadau yn cynnig sicrwydd na fyddwch yn cael llai yn ôl nag a fuddsoddwyd yn wreiddiol, ond bydd y math hwn o gronfa yn costio mwy i chi mewn ffioedd.

Camau nesaf

Rhybudd

Mae achosion adnabyddus o gwmnïau yn camwerthu bondiau buddsoddi, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael cyngor annibynnol cyn gwneud penderfyniad.

Dim ond un o’r ffyrdd posib o hunangyllido gofal hirdymor yw bondiau buddsoddi ac yn anaddas i rhai pobl. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor ariannol dibynadwy ac annibynnol i drafod pa ddewis sydd fwyaf addas i’ch amgylchiadau chi.

Os dewiswch chi i fwrw ymlaen wedi i chi gael cyngor, gallwch brynu bondiau buddsoddi trwy gynghorydd ariannol neu’n uniongyrchol gan gwmni yswiriant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?