Defnyddio bondiau buddsoddi i dalu am eich gofal hirdymor

Nid yw bondiau buddsoddi yn cael eu hystyried fel y ffordd orau o ariannu eich gofal hirdymor. Er hyn, mewn rhai sefyllfaoedd gallant fod o gymorth. Darllenwch ymlaen i gael gwybod rhagor ac i ystyried y manteision a’r anfanteision.

Beth yw bondiau buddsoddi?

I egluro, y bondiau buddsoddi dan sylw yma yw’r rhai tymor canolig a hirdymor sydd wedi eu creu i gynhyrchu twf cyfalaf. Gan ddibynnu ar faint eich buddsoddiad, gellid defnyddio’r elw hefyd i ddarparu incwm rheolaidd i dalu am ffioedd gofal hefyd.

Ni ddylid drysu rhwng mathau eraill o fuddsoddiadau sydd â bondiau yn yr enw, megis bondiau sicr, bondiau tramor a bondiau corfforaethol.

Gallai bondiau buddsoddi fod yn addas i chi os:

 • gallwch eu trin fel buddsoddiadau hirdymor
 • na fyddwch eu hangen fel arian parod
 • ydych yn barod i dderbyn elfen o risg

Ni fydd bondiau buddsoddi yn addas i chi os:

 • byddwch yn dibynnu’n llwyr arnynt i ariannu eich gofal
 • na allwch fforddio colli dim o’ch cyfalaf
 • bydd angen i chi gael gafael ar yr arian yn gynnar

Sut mae bondiau buddsoddi yn gweithio?

Gallwch dalu cyfandaliad, efallai allan o werthiant eich tŷ, i gwmni yswiriant bywyd. Maent yn buddsoddi’r arian ar eich rhan, fel arfer mewn cyfres o gronfeydd, hyd nes i chi eu trosglwyddo’n arian parod neu pan fyddwch yn marw.

Er bod bondiau buddsoddi yn bennaf wedi eu creu ar gyfer twf cyfalaf ac elw hirdymor, mae’n bosib i’w defnyddio i roi cymorth i ariannu eich gofal. Mae’r bond yn cynnwys ychydig o yswiriant bywyd hefyd, a phan fydd marwolaeth bydd y bond yn talu ychydig mwy na gwerth y gronfa, fel arfer 1% o werth y gronfa.

A yw bondiau buddsoddi yn cael effaith ar eich cyfrif prawf modd?

Pan fydd eich awdurdod lleol yn cynnal prawf modd i weithio faint y byddwch yn ei dalu tuag at eich gofal, efallai bydd arian sydd wedi’i glymu mewn bondiau buddsoddi yn cael ei eithrio o’u cyfrifiadau oherwydd eu bod yn cael eu trin fel polisïau yswiriant bywyd ac yn cael eu diystyru. Fodd bynnag, mae hyn yn ôl disgresiwn yr awdurdod lleol.

Er hyn, os ydych chi eisoes angen gofal, ni allwch roi’ch arian i mewn i fondiau er mwyn osgoi talu. Bydd eich cyngor yn trin hyn fel ‘amddifadu o asedau bwriadol’ ac yn ystyried eu gwerth.

Beth yw manteision ac anfanteision bondiau buddsoddi?

Manteision

 • Dros amser, gall yr elw o’ch buddsoddiad fod yn uwch na gyda chyfrif cynilo arian parod – cymharwch gyfraddau llog cyn penderfynu bob amser.
 • Er bod peth risg yn gysylltiedig â nhw, credir bod bondiau buddsoddi yn fwy diogel na nifer o ddewisiadau buddsoddi eraill.
 • Os allwch chi ddal eich gafael ar eich cyfalaf gan ddefnddio’r elw yn unig, gall bondiau buddsoddi greu’r arian sydd ei angen arnoch ar gyfer gofal, a gadael cyfandaliad i’w drosglwyddo i’ch plant.
 • Er bod arian a gynhyrchir drwy fondiau buddsoddi yn cael ei drethu, gallwch dynnu hyd at 5% o’r buddsoddiad gwreiddiol bob blwyddyn cyn bod yn atebol i Dreth Incwm. Gellir tynnu’r arian hyn yn fisol er mwyn darparu incwm rheolaidd.
 • Gallwch osgoi rhoi eich wyau i gyd yn yr un fasged a lleihau peryglon y farchnad stoc drwy fuddsoddi mewn cyfres o gronfeydd.
 • Gallwch symud o un gronfa i’r llall heb gost fel arfer, er mae’n bosib y cewch eich eich cosbi petaech yn symud eich cronfeydd yn aml.

Anfanteision

 • Fel arfer bydd gofyn i chi beidio â chyffwrdd yn eich arian am bum mlynedd o leiaf a gallwch orfod talu ffi os byddwch yn tynnu’r arian allan o’r bond yn gynnar. Os na fedrwch chi adael eich arian yno am y cyfnod hwn, efallai byddai’n fwy o fantais i chi ei roi mewn ISA.
 • Nid oes sicrwydd o ran yr elw a geir o fondiau buddsoddi. Gallant gynyddu neu ostwng mewn gwerth ac efallai na fyddant yn cwrdd â chost eich gofal. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall amodau’r bondiau cyn buddsoddi.
 • Mae gwahanol gostau’n gysylltiedig â bondiau buddsoddi – o gostau cychwynnol a chostau blynyddol i gostau am dynnu peth o’r arian neu’r cwbl allan yn gynnar.
 • Er bod y buddion treth yn ymddangos yn apelgar iawn ar y cychwyn, mae’n well disgrifio bondiau buddsoddi fel ‘treth ohiriedig’ yn hytrach na ‘di-dreth’. Pan fyddwch yn tynnu’r arian allan, mae’r cyfanswm yn cael ei ychwanegu at unrhyw elw a wnaed gan y bondiau ac yn cael eu trethu fel incwm yn y flwyddyn honno.

Risg

Fel gydag unrhyw fuddsoddiad, gall gwerth bondiau buddsoddi leihau a chynyddu. Mae’n bosib y gwnewch chi fwy o arian nag a fuasech o gyfrif cynilo, ond gallech golli peth o’r arian hefyd.

Mae rhai buddsoddiadau yn cynnig sicrwydd na fyddwch yn cael llai yn ôl nag a fuddsoddwyd yn wreiddiol, ond bydd y math hwn o gronfa yn costio mwy i chi mewn ffioedd.

Camau nesaf

Rhybudd

Mae achosion adnabyddus o gwmnïau yn camwerthu bondiau buddsoddi, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael cyngor annibynnol cyn gwneud penderfyniad.

Dim ond un o’r ffyrdd posib o hunangyllido gofal hirdymor yw bondiau buddsoddi ac yn anaddas i rhai pobl. Mae’n bwysig eich bod yn cael cyngor ariannol dibynadwy ac annibynnol i drafod pa ddewis sydd fwyaf addas i’ch amgylchiadau chi.

Os dewiswch chi i fwrw ymlaen wedi i chi gael cyngor, gallwch brynu bondiau buddsoddi trwy gynghorydd ariannol neu’n uniongyrchol gan gwmni yswiriant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?