Defnyddio ymddiriedolaeth i leihau eich Treth Etifeddiaeth

Pan roddwch arian neu eiddo i mewn i ymddiriedolaeth, nid chi sydd berchen arno wedyn – felly mae’n bosib na fydd yn cyfrif tuag at eich bil Treth Etifeddiaeth pan fyddwch chi’n marw. Rydym yn egluro’r pethau sylfaenol fan hyn.

Beth yw ymddiriedolaeth?

Trefniant cyfreithiol yw ymddiriedolaeth lle y rhoddwch chi arian, eiddo neu fuddsoddiadau i rywun arall er mwyn iddyn nhw edrych ar eu holau er budd trydydd person. Felly, er enghraifft, gallwch roi peth o’ch cynilion i un ochr mewn ymddiriedolaeth er budd eich plant.

Mae dwy rôl bwysig mewn unrhyw ymddiriedolaeth y dylech chi eu deall cyn parhau i ddarllen.

 • Yn dechnegol yr ymddiriedolwr yw’r person sydd piau’r asedau yn yr ymddiriedolaeth – eu swyddogaeth nhw yw rheoli’r ymddiriedolaeth mewn ffordd gyfrifol.
 • Y buddiolwr yw’r person y sefydlwyd yr ymddiriedolaeth ar ei gyfer – a nhw fydd yn elwa o’r arian, eiddo neu fuddsoddiadau.

Beth yw gwaith ymddiriedolaeth?

Cymryd Cyngor

Gall ymddiriedolaeth fod yn ffordd wych o leihau’r dreth y byddwch chi yn ei thalu ar eich etifeddiaeth, ond mae angen cyngor proffesiynol arnoch i gael popeth mewn trefn. Siaradwch â chyfreithiwr bob amser.

Os rhoddwch bethau mewn ymddiriedolaeth yna nid chi fydd eu piau nhw. Golyga hyn, pan fyddwch chi’n marw, ni fydd gwerth y pethau hyn yn cyfrif pan fydd eich bil Treth Etifeddiaeth yn cael ei weithio allan.

Yn hytrach, perthyn yr arian, y buddsoddiadau a’r eiddo i’r ymddiriedolwr, sydd â goblygiad cyfreithiol i’w cadw ar gyfer y person gaiff fudd o’r ymddiriedolaeth yn y diwedd. Pan sefydlwch ymddiriedolaeth chi sydd yn penderfynu ar y rheolau ynglŷn â sut i’w rheoli – er enghraifft, gallech ddweud y bydd eich plant yn medru defnyddio’r ymddiriedolaeth pan fyddant yn 18 oed.

Pa fathau o ymddiriedolaethau sy’n bodoli?

Mae nifer o wahanol fathau o ymddiriedolaethau. Gallwch ysgrifennu rhai i mewn i’ch ewyllys, tra gallwch sefydlu rhai yn syth. Bydd rhai ymddiriedolaethau yn gorfod talu Treth Etifeddiaeth eu hunain fel rhan o’ch bil treth chi; gall eraill orfod talu Treth Incwm neu Dreth ar Enillion Cyfalaf.

Mae’r math o ymddiriedolaeth a ddewiswch yn dibynnu ar beth yw ei bwrpas i chi. Dyma rai o’r dewisiadau mwyaf cyffredin.

 • Ymddiriedolaeth syml – y math symlaf o ymddiriedolaeth, mae ymddiriedolaeth yn rhoi popeth i’r buddiolwr yn syth (os ydynt dros 18 oed).
 • Ymddiriedolaeth diddordeb mewn meddiant – gall y buddiolwr gael peth o’r incwm o’r ymddiriedolaeth yn syth, ond nid oes ganddo’r hawl i gael yr arian, yr eiddo na’r buddsoddiadau sy’n creu’r incwm hwnnw. Bydd yn rhaid i’r buddiolwr dalu treth incwm ar yr incwm a dderbyniwyd. Gallwch sefydlu’r math hwn o ymddiriedolaeth ar gyfer eich partner, gyda’r dealltwriaeth y bydd y buddsoddiadau yn cael eu trosglwyddo i’ch plant chi pan fydd eich partner yn marw.
 • Ymddiriedolaeth ddiamod – mae gan yr ymddiriedolwyr hawl lwyr i benderfynu sut i ddosbarthu asedau’r ymddiriedolaeth. Gallech sefydlu’r math hwn o ymddiriedolaeth ar gyfer eich wyrion gan adael i’r ymddiriedolwyr (sef rhieni’r wyrion efallai) benderfynu sut i rannu’r incwm a’r cyfalaf rhwng yr wyrion. Bydd gan yr ymddiriedolwyr y gallu i wneud penderfyniadau buddsoddi ar ran yr ymddiriedolaeth.
 • Ymddiriedolaeth gymysg – yn cyfuno elfennau o wahanol fathau o ymddiriedolaethau. Er enghraifft, gall buddiolwr fod â diddordeb mewn meddiant (hy hawl i incwm o) yn hanner cronfa’r ymddiriedolaeth a gall hanner arall y gronfa ymddiriedolaeth fod yn ymddiriedolaeth ddiamod.
 • Ymddiriedolaeth ar gyfer person bregus – os mai person bregus yw’r unig un i elwa o’r ymddiriedolaeth, – er enghraifft, rhywun ag anabledd neu blentyn amddifad – yna mae llai o dreth i’w thalu fel arfer ar incwm ac elw o’r ymddiriedolaeth.
 • Ymddiriedolaeth preswylwyr allanol – ymddiriedolaeth pan mae’r holl ymddiriedolwyr yn byw y tu allan i’r DU. Weithiau gall hyn olygu nad yw’r ymddiriedolwyr yn talu dim treth neu leihad mewn treth ar incwm o’r ymddiriedolaeth.

Eisiau sefydlu ymddiriedolaeth?

Gallwch sefydlu ymddiriedolaeth yn syth neu ysgrifennu un yn eich ewyllys. Pan fyddwch yn sefydlu ymddiriedolaeth rhaid i chi ddatgan yn glir:

 • Pa bryd fydd yr ymddiriedolaeth yn weithredol – yn syth, neu wedi i chi farw?
 • Pwy yw’r ymddiriedolwyr a’r buddiolwyr, a
 • Beth yw asedau’r ymddiriedolaeth

Bydd nifer o bobl sydd yn sefydlu ymddiriedolaeth yn eu hewyllys yn enwi ysgutor yr ewyllys fel yr ymddiriedolwr, ond nid yw’n ofynnol gwneud hyn.

Angen mwy o wybodaeth?

Mae cyfraith ymddiriedolaeth yn gymhleth. I sicrhau eich bod yn gwneud pethau yn gywir, mae’n hanfodol eich bod yn cael cyngor proffesiynol cyn sefydlu ymddiriedolaeth. Siaradwch â chyfreithiwr bob amser.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?