Dewis a gwneud cais am gerdyn credyd

Gall fod yn gyffrous cael cerdyn credyd, ond rhaid i chi ddewis yn ddoeth a’i ddefnyddio’n ofalus. Dysgwch am ddewis y cerdyn cywir i chi, a sut i wneud cais llwyddiannus heb niweidio eich sgôr credyd.

Dewis cerdyn credyd – beth i chwilio amdano

Awgrym da

Gall benthyca ar gerdyn credyd roi ychydig o hyblygrwydd ychwanegol – ond sicrhewch eich bod yn dewis y cerdyn cywir ac yn ei dalu’n ôl yn llawn bob mis

Gall dewis cerdyn credyd olygu dysgu llawer o wybodaeth a rhifau – mae’n llawer haws os ydych yn gwybod am beth i chwilio. Dyma’r pwyntiau allweddol a’r hyn y maent yn ei olygu.

Edrychwch ar yr APR

Mae’r gyfradd ganrannol flynyddol (APR) yn dweud wrthych faint mae darparwr eich cerdyn yn ei godi arnoch am gredyd. Mae’n cynnwys y gyfradd log wirioneddol ac unrhyw ffioedd misol neu flynyddol. Mae’r APR yn seiliedig ar yr elfen brynu yn unig (gan anwybyddu unrhyw gyfraddau cychwynnol), ac nid yw’n ystyried y gost o drosglwyddo balansau a thynnu arian parod allan.

Mae’r ffordd y cyfrifir yr APR wedi’i amlinellu yn y gyfraith, a dyma’r ffigwr y mae’n rhaid i ddarparwyr ei ddefnyddio mewn hysbysebion. Y rheswm am hynny yw er mwyn i chi fedru cymharu’r gwahanol gyfraddau a gynigir ganddynt.

Mae’r APR yn rhywbeth y gallwch ei ddefnyddio i gymharu cardiau credyd gwahanol. Maent yn amrywio’n sylweddol – gall un cerdyn fod yn 13% APR ac un arall yn 29% efallai. Po isaf yw’r APR, y gorau fydd hynny, ond rhaid i chi hefyd wirio beth fydd cost y cerdyn. Gall hyn amrywio yn ddibynnol ar sut y byddwch yn bwriadu defnyddio’r cerdyn.

Gwyliwch allan am ‘APR cynrychiadol’

Nid yr hyn a welwch yw’r hyn a gewch bob amser. Mae llawer o ddarparwyr cardiau’n gosod eich cyfradd llog ar sail eich hanes credyd. Maent yn hysbysebu’r APR cynrychiadol – un a gynigir i’r rhan fwyaf o bobl (o leiaf 51%). Ond os oes gennych hanes credyd gwael, efallai y codir cyfradd uwch arnoch.

Gwiriwch y ffioedd

Cymharwch yr hyn a godir arnoch am daliadau hwyr, am dalu mwy na’ch terfyn credyd ac am daliadau a ddychwelir. Dysgwch sut i leihau’r ffioedd rydych yn eu talu yn ein canllaw Rheoli cyfrif eich cerdyn credyd.

Pwyso a mesur cynigion dechreuol

Yn aml mae banciau yn eich temtio gyda chynigion sy’n para am gyfnod penodol. Y mwyaf cyffredin yw i dalu llog o 0% ar bethau rydych yn eu prynu neu drosglwyddiadau balans (dyled rydych yn ei drosglwyddo o gerdyn arall). Mae’r cynnig 0% yn ffordd rad o fenthyg pan fydd rhaid i chi brynu rhywbeth mawr, ond mae’n rhaid amseru pethau’n iawn – sicrhewch y gallwch dalu bil y cerdyn cyn i’ch cyfnod dechreuol ddod i ben, neu drosglwyddo i gerdyn arall i gael cynnig newydd sbon.

Gwiriwch yr amodau a thelerau ar gynigion trosglwyddo balans

Mae trosglwyddo balans yn golygu symud eich dyled o un cerdyn credyd i un arall. Mae banciau’n aml yn cynnig cyfraddau llog dechreuol arbennig ar gyfer trosglwyddo balans – ond efallai na fyddwch yn sylweddoli bod rhaid talu ffi, sef tua 3% o’r balans fel arfer. Bydd angen i chi dalu’r isafswm bob tro. Os na wnewch chi hynny, gallai’r cynnig gael ei annilysu a’i dynnu’n ôl.

Gwiriwch a ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd.

A oes arnoch wir angen y budd-daliadau?

Daw rhai cardiau â manteision fel yswiriant teithio am ddim, milltiroedd teithio neu wasanaeth concierge (fel cynorthwyydd personol dros y ffôn – maent yn gwneud unrhyw beth o archebu gwestai i archebu blodau pen-blwydd ar y funud olaf). Meddyliwch cyn i chi ddewis unrhyw un o’r rhain. A ydynt yn werth chweil?

Gwiriwch beth y byddwch yn ei dalu bob mis

Os nad ydych chi’n bwriadu talu eich balans yn ôl yn llawn ar ddiwedd y mis, defnyddiwch ein Cyfrifiannell cerdyn credyd i gyfrifo faint o log y byddwch yn ei dalu ar sail gwahanol APR a chyfnodau amser. Cofiwch fod yr APR yn gwbl seiliedig ar bryniant yn unig a byddwch fel arfer yn talu cyfraddau gwahanol ar gyfer gwahanol elfennau.

Gall y ffigurau fod yn frawychus. Oni bai eich bod ar delerau 0% neu fod gennych ddyledion drytach, dylech anelu i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych ar ddiwedd y mis bob amser.

Ymchwiliwch i’r cerdyn credyd gorau i chi ar wefan Which?.

Gwneud cais am gerdyn credyd

Ffyrdd o wneud cais

Mae tair ffordd i wneud cais am gerdyn credyd.

 • Ar-lein – rydych yn cwblhau ffurflen ar y we. Efallai yr anfonir gwaith papur ychwanegol atoch i’w lofnodi a’i ddychwelyd yn y post.
 • Trwy’r post – rydych yn cwblhau ffurflen bapur, y gallwch ei chael gan y banc sy’n cynnig y cerdyn fel arfer.
 • Mewn cangen – gall rhywun yn eich banc eich helpu gyda’r cais. Fel arfer, bydd rhaid i chi wneud apwyntiad.

Anfantais gwneud cais – gall effeithio ar eich statws credyd

Os byddwch yn siopa o gwmpas ac yn cymharu cynigion credyd amrywiol, sicrhewch nad ydych yn gwneud cais am gredyd nes i chi benderfynu ar y fargen orau.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd benthyciwr yn gallu rhoi syniad i chi o’r gyfradd log debygol y gall ei gynnig i chi heb fod angen chwilio am gais credyd. Er, mewn rhai achosion, ni fydd y gyfradd llog yn seiliedig ar eich statws credyd. Os gofynnwch a yw’r cyfleuster hwn ar gael, bydd y benthyciwr yn dweud naill ai:

 • Ei fod ar gael, ac os felly bydd y benthyciwr yn cofrestru chwiliad am ‘ddyfynbris’, na fydd yn effeithio ar eich sgôr credyd, neu
 • Nad yw ar gael, sy’n golygu y bydd rhaid i’r benthyciwr chwilio am gais er mwyn gallu darparu’r arwydd hwn.

Bob tro y byddwch yn gwneud cais am gerdyn credyd neu gerdyn siop, fe’i nodir ar eich ffeil credyd. Os byddwch yn gwneud gormod neu os caiff eich ceisiadau eu gwrthod, gall awgrymu eich bod mewn trafferthion ariannol, sy’n medru niweidio eich sgôr credyd.

Os bydd angen i’r darparwr benthyciadau wneud gwiriad gyda’r asiantaeth cyfeirio credyd (CRA), gallwch ofyn i hyn fod yn ‘chwiliad am ddyfynbris’ ar y sail eich bod yn chwilio am y fargen orau yn unig yn hytrach na bod yn barod i ymgeisio. Os byddant yn gwrthod, ystyriwch yn ofalus a ydych am barhau. Ceir dim gwarant y byddant yn benthyca i chi ar y gyfradd honno. Gall rhagor o wybodaeth ddod i’r amlwg wrth i chi ymgeisio, a allai olygu y byddant yn eich gwrthod neu’n cynnig cerdyn i chi ar gyfradd APR uwch

Gwella’ch siawns o gael cerdyn

Dilynwch y camau hyn i wella’r siawns y derbynnir eich cais.

 • Sicrhewch eich bod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol.
 • Diddymwch unrhyw gardiau nad ydych yn eu defnyddio. Y dyddiau hyn, mae gan gwmnïau ddiddordeb mewn faint o gredyd sydd gennych ar gael, yn hytrach na’ch cofnod credyd yn unig. Os oes gennych gynifer o gardiau credyd y gallech fynd i filoedd o bunnoedd o ddyled, maent yn annhebygol o roi un arall i chi.

Os gwrthodir eich cais am gerdyn

Os bydd y darparwr benthyciadau yn eich gwrthod ar sail gwiriad CRA, rhaid iddo ddweud hynny wrthych a rhoi manylion cyswllt y CRA a ddefnyddiwyd ganddo i chi. Beth bynnag yw’r sefyllfa, gallwch ofyn i’r darparwr benthyciadau pam y gwrthodwyd eich cais am gredyd. Yna gallwch ofyn am gopi o’ch ffeil gredyd o’r asiantaeth cyfeirio credyd am ffi fechan. Bydd yn dangos:

 • Eich hanes ad-dalu (a ydych yn tueddu i dalu biliau eich cardiau mewn pryd)
 • Unrhyw broblemau ariannol sydd gennych, fel Dyfarniadau Llys Sirol neu ddiffygion wedi’u cofrestru yn eich erbyn
 • Manylion y gofrestr etholiadol
 • Chwiliadau credyd blaenorol

Os oes rhywbeth o’i le yno, siaradwch â’r CRA a’ch banc i’w ddatrys.

Dysgwch sut i wirio eich adroddiad credyd.

Sut i gadw sgôr credyd da

Y peth pwysicaf yw i gyflwyno eich ad-daliadau mewn pryd bob amser – gall ad-daliadau credyd cerdyn, benthyciad neu forgais hwyr neu sy’n methu niweidio eich sgôr credyd yn ddifrifol. Y ffordd orau i osgoi colli taliad yw i dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae pethau eraill sy’n effeithio ar eich sgôr credyd yn cynnwys:

 • Eich swydd – a yw’n barhaol a’n ddiogel, ac am ba mor hir y mae wedi bod gennych?
 • Eich cartref – ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun, neu ydych chi wedi byw yn yr un cyfeiriad am o leiaf blwyddyn?
 • Eich rhif ffôn – mae’n helpu i nodi rhif eich llinell tir yn hytrach na’ch rhif ffôn symudol ar y ffurflen gais

Cardiau adeiladu credyd

Os gwrthodwyd cerdyn ichi gan fod gennych statws credyd gwael, un ffordd o ailadeiladu’ch hanes credyd yw defnyddio cerdyn adeiladu credyd. Ond rhaid i chi dalu’r cyfan yn ôl yn brydlon bob tro neu gallech waethygu’ch statws credyd.

Gallwch weld argymhellion ar y cardiau gorau ar gyfer ailadeiladu’ch sgôr credyd ar wefan Money Saving Expert.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?