Sut i ddewis cerdyn credyd a gwneud cais amdano

Gall fod yn gyffrous cael cerdyn credyd, ond rhaid i chi ddewis yn ddoeth a’i ddefnyddio’n ofalus. Dysgwch am ddewis y cerdyn cywir i chi, a sut i wneud cais llwyddiannus heb niweidio eich statws credyd.

Dewis cerdyn credyd – beth i chwilio amdano

Gall dewis cerdyn credyd olygu dysgu llawer o wybodaeth a rhifau – mae’n llawer haws os ydych yn gwybod am beth i chwilio. Dyma rai pwyntiau allweddol.

Edrychwch ar yr APR

Mae’r gyfradd canran blynyddol (APR) yn fesur o gost gyffredinol y cerdyn. Fodd bynnag, rydych angen cymryd gofal wrth ei ddefnyddio.

Mae’r ffordd y cyfrifir yr APR wedi’i amlinellu yn y gyfraith, ac yn seiliedig ar dybiaethau penodol.

Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i chi allu cymharu un cerdyn gydag un arall, ond mae’n golygu ei bod yn bosib na fydd yn cyd-fynd gyda beth mae’n ei gostio i chi mewn gwirionedd.

Bydd hyn yn ddibynnol ar sut ydych chi’n defnyddio’r cerdyn – mewn geiriau eraill, faint fyddwch chi’n ei wario arno bob mis, ar bryniannau neu drafodion eraill, a faint fyddwch chi’n ad-dalu.

Mae’r APR yn tybio y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer pryniannau yn unig, ac nid yw’n ystyried y gost o drosglwyddo balans a thynnu arian parod allan. Mae hefyd yn anwybyddu unrhyw gyfraddau agoriadol.

Awgrym da

Gall benthyca ar gerdyn credyd roi ychydig o hyblygrwydd ychwanegol – ond sicrhewch eich bod yn dewis y cerdyn cywir ac yn ei dalu’n ôl yn llawn bob mis os gallwch

Yn gryno, mae’n tybio bod eich pryniannau i gyd ar y gyfradd llog a godir unwaith bydd y cyfnod agoriadol wedi dod i ben, gan ystyried unrhyw ffi flynyddol neu fisol.

Mae hefyd yn tybio y byddwch yn defnyddio’r terfyn credyd llawn ar y diwrnod cyntaf ac yn ad-dalu mewn rhandaliadau misol cyfartal yn ystod y flwyddyn, heb unrhyw drafodion pellach.

Rhaid i ddarparwyr benthyciadau gynnwys APR yn y cytundeb credyd a’r wybodaeth credyd cyn contract, ac yn y rhan fwyaf o hysbysebion, gan y gellir ei ddefnyddio i gymharu gwahanol gardiau credyd, ond dim ond man cychwyn ddylai hyn fod.

Rhaid i chi hefyd edrych ar y cyfraddau llog unigol ar gyfer:

 • Pryniannau
 • Codi arian
 • Trosglwyddiadau balans. Am ba hyd mae unrhyw gyfnod agoriadol yn para

Efallai na fydd rhywbeth sy’n addas i un person yn addas i rywun arall, os oes ganddynt batrwm gwahanol o wario ac ad-daliadau.

Gwyliwch allan am ‘APR cynrychiadol’

Nid yr hyn a welwch yw’r hyn a gewch bob amser. Mae llawer o ddarparwyr cardiau’n gosod eich cyfradd llog ar sail eich hanes credyd.

Mae hyn yn golygu, os nad oes gennych chi statws credyd da, efallai y byddwch yn talu cyfradd llog uwch ac felly bydd yr APR yn uwch nag yr hysbysebwyd.

Bydd hysbysebion fel arfer yn dyfynnu ‘APR cynrychiadol’ – un a gynigir i’r rhan fwyaf o bobl, sef o leiaf 51%.

Os oes gennych hanes credyd gwael, neu os ydych chi’n newydd i gredyd felly mae eich ffeil credyd yn ‘denau’, efallai y codir cyfradd uwch arnoch.

Gofynnwch i ddarparwr y cerdyn am ddyfynbris cyn ymgeisio – gweler isod.

Edrych beth yw’r ffioedd

Nid yw’r APR yn cynnwys unrhyw daliadau am daliadau hwyr, am dalu mwy na’ch terfyn credyd neu am daliadau a ddychwelir. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd y rhain i ystyriaeth hefyd.

Dysgwch sut i leihau’r ffioedd rydych yn eu talu yn ein canllaw Rheoli cyfrif eich cerdyn credyd.

Pwyso a mesur cynigion agoriadol

Yn aml mae darparwyr cardiau yn eich temtio gyda chynigion sy’n para am gyfnod penodol. Y mwyaf cyffredin yw talu llog o 0% ar bethau rydych yn eu prynu neu drosglwyddiadau balans (dyled rydych yn ei drosglwyddo o gerdyn arall). Mewn rhai achosion, efallai y bydd y cynnig 0% ar bryniannau a throsglwyddiadau balans, ond fel arfer mae ar drosglwyddiadau balans yn unig, neu efallai y bydd y cyfnodau agoriadol yn wahanol. Gwriwch yn ofalus beth sy’n cael ei gynnig.

Mae cynnig 0% yn ffordd rad o fenthyca pan fyddwch chi angen prynu rhywbeth mawr.

Ond gwnewch yn siŵr y gallwch ei dalu’n llawn cyn i’r cyfnod agoriadol ddod i ben, fel arall byddwch yn dechrau talu llog ar y gyfradd APR.

Efallai na fyddwch yn gallu trosglwyddo’r balans i gerdyn arall bryd hynny, gan na fydd yr un cynnig ar gael o reidrwydd, yn arbennig os yw’ch statws credyd wedi gostwng yn y cyfamser.

Gwiriwch yr amodau a thelerau ar gynigion trosglwyddo balans

Mae trosglwyddo balans yn golygu symud eich dyled o un cerdyn credyd i un arall.

Mae yna rai cynigion agoriadol da ar gael, ond gwiriwch am faint maent yn para.

Bydd rhaid i chi dalu ffi, fel arfer tua 3% o’r balans a drosglwyddwyd, felly dylech ystyried hyn. Hefyd, gwiriwch a oes terfyn amser ar y trosglwyddiad. Os nad ydych chi’n talu’r isafswm ar bob adeg, efallai y bydd y cynnig 0% yn cael ei dynnu yn ôl.

Nid yw rhai cardiau trosglwyddo balans 0% yn codi ffi. Gallai hyn fod yn werth da, hyd yn oed os yw’r cyfnod 0% yn fyrrach nag ar gardiau eraill, ar yr amod y gallwch fforddio ad-dalu’r ddyled cyn i’r cyfnod agoriadol ddod i ben.

A oes arnoch wir angen y buddion?

Daw rhai cardiau gyda buddion fel:

 • milltiroedd hedfan
 • arian yn ôl
 • yswiriant teithio am ddim
 • gwasanaeth porthor fel cynorthwyydd personol dros y ffôn – unrhyw beth o drefnu llety mewn gwesty i archebu bwyd i’w ddanfon i’ch cartref.

Meddyliwch cyn i chi ddewis unrhyw un o’r rhain. A ydynt yn werth chweil? Fel arfer bydd pris i’w dalu am hyn, fel cyfradd llog llawer uwch neu ffi flynyddol neu fisol.

Gwiriwch beth y byddwch yn ei dalu bob mis

Os nad ydych chi’n bwriadu talu eich balans yn ôl yn llawn ar ddiwedd y mis, defnyddiwch ein Cyfrifiannell cerdyn credyd i gyfrifo faint o log y gallech fod yn ei dalu.

Gall y ffigurau fod yn frawychus. Oni bai eich bod ar delerau 0% neu fod gennych ddyledion drytach, dylech anelu i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych ar ddiwedd y mis bob amser.

Os na allwch chi wneud hynny, talwch cymaint ag y gallwch, er mwyn cadw cyfanswm y costau yn isel.

Sut i wneud cais am gerdyn credyd

Ffyrdd o wneud cais

Mae sawl ffordd i wneud cais am gerdyn credyd:

 • Trwy’r post – rydych yn cwblhau ffurflen bapur, y gallwch ei chael gan y banc sy’n cynnig y cerdyn fel arfer
 • Ar-lein – rydych yn cwblhau ffurflen ar y we. Efallai yr anfonir gwaith papur atoch i’w lofnodi a’i ddychwelyd yn y post
 • Mewn cangen – gall rhywun yn eich banc eich helpu gyda’r cais. Fel arfer, bydd rhaid i chi wneud apwyntiad

Dan y gyfraith rhaid i chi dderbyn gwybodaeth credyd cyn contract mewn ffurflen safonol, a elwir yn SECCI, a chytundeb credyd i’w llofnodi – naill a’i electronig neu ar bapur.

Rhaid i chi hefyd dderbyn esboniad digonol o’r termau allweddol a’r risgiau, er mwyn i chi allu deall beth ydych chi’n ymgymryd i’w wneud. Os ydych yn ansicr, gofynnwch gwestiynau.

Os oes Cwestiynau Cyffredin ar y wefan, ond nad yw’r rhain yn trafod y cwestiwn penodol sydd gennych chi, gofynnwch i’r darparwr benthyciadau yn uniongyrchol.

Mae sawl ffordd i wneud cais am gerdyn credyd.

 • Ar-lein – rydych yn cwblhau ffurflen ar y we. Efallai yr anfonir gwaith papur ychwanegol atoch i’w lofnodi a’i ddychwelyd yn y post.
 • Trwy’r post – rydych yn cwblhau ffurflen bapur, y gallwch ei chael gan y banc sy’n cynnig y cerdyn fel arfer.
 • Mewn cangen – gall rhywun yn eich banc eich helpu gyda’r cais. Fel arfer, bydd rhaid i chi wneud apwyntiad.

Dan y gyfraith rhaid i chi dderbyn gwybodaeth credyd cyn contract mewn ffurflen safonol (y SECCI) a chytundeb credyd i’w llofnodi – naill a’i electronig neu ar bapur. Rhaid i chi hefyd dderbyn esboniad digonol o’r termau allweddol a’r risgiau, er mwyn i chi allu deall beth ydych chi’n ymgymryd ag ef. Os ydych yn ansicr, gofynnwch gwestiynau. Os oes Cwestiynau Cyffredin ar y wefan, ond nad yw’r rhain yn trafod y pwynt penodol, gofynnwch i’r darparwr benthyciadau yn uniongyrchol.

Anfantais gwneud cais am gerdyn credyd – gall effeithio ar eich statws credyd

Os byddwch yn siopa o gwmpas ac yn cymharu cynigion credyd amrywiol, sicrhewch nad ydych yn gwneud cais am gredyd nes i chi benderfynu ar y fargen orau.

Pob tro y byddwch chi’n gwneud cais am gerdyn credyd, mae’n cael ei nodi ar eich ffeil credyd.

Os byddwch yn gwneud gormod neu os caiff eich ceisiadau eu gwrthod, gall awgrymu eich bod mewn trafferthion ariannol, sy’n medru niweidio eich statws credyd.

Gallai hyn achosi i ddarparwyr eraill wrthod cais, neu i gynyddu pris y benthyciad i chi.

Os ydych chi eisiau gwybod a ydych chi’n gymwys i gael cerdyn, neu’r pris yr ydych yn debygol o gael ei gynnig, gofynnwch i ddarparwr y cerdyn am ddyfynbris.

Does dim rhaid iddynt ddarparu un – ond os na fyddant, efallai y byddwch yn penderfynu cerdded i ffwrdd a chwilio rhywle arall.

Mewn rhai achosion, efallai y byddant yn gallu darparu dyfynbris, neu ddynodi a ydych yn gymwys, wedi cyflawni gwiriad asiantaeth credyd (CRA) yn unig.

Os nad ydych yn barod i ymgeisio eto, gofynnwch a allant wneud ‘chwiliad dyfynbris’ neu ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn’. Mae hyn yn ymchwil nad yw’n gadael marc ar eich ffeil credyd, yn hytrach na chwiliad ar gyfer cais, sydd yn gadael marc.

Os byddant yn gwrthod, ystyriwch yn ofalus a ydych am barhau.

Hefyd, os cynigir dyfynbris i chi, gwiriwch a yw wedi ei warantu.

Gall rhai fod yn rhoi syniad o gymhwyster neu bris tebygol yn unig. Bydd mwyafrif y darparwyr yn cadw’r hawl i newid eu meddwl os daw gwybodaeth newydd i law.

Gwella’ch siawns o gael cerdyn

Dilynwch y camau hyn i wella’r siawns y derbynnir eich cais.

 • Sicrhewch eich bod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol.
 • Diddymwch unrhyw gardiau nad ydych yn eu defnyddio.

Os gwrthodir eich cais am gerdyn credyd

Os bydd y darparwr benthyciadau yn eich gwrthod ar sail gwiriad CRA, rhaid iddynt ddweud hynny wrthych a rhoi manylion cyswllt y CRA a ddefnyddiodd i chi.

Yna gallwch ymgeisio i’r CRA am gopi o’ch ffeil credyd am ffi fechan. Beth bynnag yw’r sefyllfa, mae’n syniad da i ofyn i’r darparwr benthyciadau pam y gwrthodwyd eich cais am gredyd.

Mae eich CRA yn dangos:

 • chwiliadau credyd blaenorol
 • eich hanes ad-dalu, a ydych yn tueddu i dalu biliau eich cardiau mewn pryd
 • unrhyw anawsterau ad-dalu gyda benthyciadau eraill neu ymroddiadau credyd
 • unrhyw broblemau ariannol sydd gennych, fel Dyfarniadau Llys Sirol neu ddiffygion wedi’u cofrestru yn eich erbyn
 • manylion y gofrestr etholiadol.

Os oes rhywbeth o’i le yno, siaradwch â’r CRA, ac os oes angen cysylltwch â’r darparwr credyd, i’w ddatrys.

Sut i gadw statws credyd da

Y peth pwysicaf yw cyflwyno eich ad-daliadau mewn pryd bob amser – gall ad-daliadau credyd cerdyn, benthyciad neu forgais hwyr neu sy’n methu niweidio eich statws credyd yn ddifrifol. Y ffordd orau i osgoi colli taliad yw talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae pethau eraill sy’n effeithio ar eich statws credyd yn cynnwys:

 • eich swydd – a yw’n barhaol a’n ddiogel, ac am ba mor hir y mae wedi bod gennych?
 • eich cartref – ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun, neu ydych chi wedi byw yn yr un cyfeiriad am o leiaf blwyddyn?
 • eich rhif ffôn – mae’n helpu i nodi rhif eich llinell tir yn hytrach na’ch rhif ffôn symudol ar y ffurflen gais.

Cardiau adeiladu credyd

Os gwrthodwyd cerdyn ichi gan fod gennych statws credyd gwael, un ffordd o ailadeiladu’ch hanes credyd yw defnyddio cerdyn adeiladu credyd. Ond mae’r rhain yn dueddol o fod yn fwy drud, felly ystyriwch yn ofalus cyn dewis un – a chofiwch os byddwch yn colli taliadau, neu’n talu’r isafswm yn unig bob mis, gallai wneud eich statws credyd hyd yn oed yn waeth.

Gallwch weld argymhellion ar y cardiau gorau ar gyfer ailadeiladu’ch sgôr credyd ar wefan Money Saving Expert.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?