Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol

I dderbyn Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill, bydd angen i chi gael cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, neu gyfrif gyda darparwr arall megis undeb credyd. Yma rydym yn esbonio’r dewisiadau sydd ar gael a manteision ac anfanteision pob un. O ganlyniad, gallwch ddewis y cyfrif sy’n addas i chi neu wirio a yw’r un sydd gennych yn addas.

Pa gyfrifon all dderbyn taliadau budd-dal?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Bydd angen i chi gael cyfrif sy’n medru derbyn taliadau awtomatig.

Y dewisiadau yw:

 • Cyfrif cyfredol
 • Cyfrif banc sylfaenol
 • Cyfrif ‘jar jam’ (a elwir yn gyfrif rhent neu gyfrif cyllidebu hefyd)
 • Rhai mathau o gyfrifon undebau credyd
 • Cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post®, a
 • Cardiau rhagdaledig

Os byddwch yn rhentu gan landlord cymdeithasol, holwch a ydynt yn argymell cyfrif penodol – os felly, nid oes raid i chi ei ddefnyddio, ond bydd rhai landlordiaid yn talu swm fel cymhelliant i chi os gwnewch chi.

Trefnu taliadau rhent a biliau eraill

Yn ddelfrydol dylai eich cyfrif adael i chi wneud taliadau electronig allan o’r cyfrif – fel Debyd Uniongyrchol neu archebion sefydlog – am filiau fel rhent, nwy a thrydan.

Y cyfrifon hyn yn unig fydd yn gadael i chi wneud taliadau allan yn electronig:

 • Cyfrif cyfredol
 • Cyfrif banc sylfaenol
 • Cyfrif jar jam, a
 • Chyfrif undeb credyd

Nid yw cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post® a rhai cardiau rhagdaledig yn gadael i chi wneud taliadau allan yn electronig.

Beth mae pob cyfrif yn ei gynnig?

Gwasanaethau a nodweddion Cyfrif cyfredol Cyfrif banc sylfaenol Cyfrif jar jam Cyfrif Swyddfa’r Post® Cardiau rhagdaledig
Yn derbyn taliadau Credyd cynhwysol a budd-daliadau eraill Ydy Ydy Ydy Ydy Ydy
Yn derbyn mathau eraill o incwm fel cyflogau o’r gwaith Ydy Ydy Ydy Na Ydy
Yn caniatáu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog Ydy Ydy Ydy Na Nid bob tro (gwiriwch gyda’r darparwr)
Cyfleuster gorddrafft Ydy Na Na Na Na
Cerdyn arian parod gyda PIN ar gyfer peiriant arian Ydy Ydy      
Gall gael ei gyfyngu i beiriannau’r darparwr yn unig Ydy Ydy. Dim ond ei ddefnyddio yn Swyddfa’r Post Ie – ond gallech orfod talu ffi    
Cerdyn debyd Ydy Weithiau Na Na Gellir defnyddio’r rhan helaeth o gardiau rhagdaledig yn yr un mannau â cherdyn debyd
Llyfr siec Ydy Na Na Na Na
Angen gwiriadau credyd wrth agor y cyfrif Ydy Na Na Na Na
Ffioedd a thaliadau Ffioedd a llog ar orddrafftiau. Taliadau am Ddebydau Uniongyrchol a wrthodir Dim ffioedd Ffi fisol tua £5-£15. Dim ffioedd eraill Dim ffioedd Mae taliadau’n amrywio. Gall gynnwys ffioedd am sefydlu, ychwanegu at, ac am dynnu arian parod

Cyfrifon cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu i reoli eu harian o ddydd i ddydd.

 • Mae ganddynt yr holl nodweddion y bydd arnoch eu hangen, megis taliadau electronig, cardiau arian parod, cardiau debyd, Debydau Uniongyrchol a sieciau
 • Gallwch ddefnyddio eich cyfrif cyfredol mewn cangen ar y stryd fawr, ar-lein, trwy ddefnyddio bancio symudol neu dros y ffôn
 • Gallwch gael cyfriflenni cyson i’ch helpu i gadw llygad ar eich arian
 • Mae rhai cyfrifon yn codi ffioedd uchel a llog os byddwch yn mynd i orddrafft, ac mae gan y rhan fwyaf ffioedd os nad oes digon yn eich cyfrif i dalu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog

.

Cyfrifon banc sylfaenol

Os nad oes gennych chi fynediad i gyfrif banc safonol, gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi ei gwneud hi’n haws i chi reoli’ch arian. Nid oes cyfleuster gorddrafft ynghlwm â’r cyfrifon hyn, felly ni fyddwch yn medru mynd i ddyled drwy wario mwy o arian nag sydd gennych.

Cyfrifon ‘jar jam’ (a elwir yn gyfrifon rhent a chyfrifon cyllidebu hefyd)

Gyda chyfrif jar jam, rydych yn rhannu eich cyfrif yn ‘botiau’ neu ‘jariau’ gwahanol. Yn nodweddiadol, mae potiau gwahanol ar gyfer biliau a gwario ac efallai y bydd pot ar gyfer cynilo hefyd. Byddwch chi’n penderfynu faint o arian sy’n mynd i bob pot trwy gyfrif faint y bydd arnoch ei angen ar gyfer eich biliau a faint sydd yn weddill i’w wario neu i gynilo.

Mae rhai cyfrifon jar jam yn cyfuno cyfrif banc sylfaenol a cherdyn rhagdaledig. Felly telir eich cyflog ac/neu fudd-daliadau i’r cyfrif. Chi sy’n penderfynu faint sydd angen i chi ei neilltuo ar gyfer talu biliau ac yna rhoi’r arian sy’n weddill ar y cerdyn rhagdaledig i’w wario.

Mae’r rhan fwyaf o gyfrifon jar jam yn cynnwys cyngor cyllidebu a chefnogaeth ar-lein neu dros y ffôn. Maent yn rhoi cymorth i chi sefydlu’r cyfrif a phenderfynu faint o arian sydd angen i chi ei neilltuo ar gyfer biliau a gwariant arall bob mis.

 • Mantais cyfrif jar jam yw y gallwch fod yn siŵr, pan ddaw’r diwrnod rhent (neu fil), y bydd yr arian yno i dalu amdano
 • Efallai y byddwch yn medru trefnu rhybuddion neges testun i’ch rhybuddio os bydd y cyfrif yn mynd yn isel
 • Efallai y byddwch yn medru cael cyngor ar reoli eich arian
 • Yr anfantais yw bod y cyfrifon hyn yn codi ffi – rhyw £5-£15 y mis fel rheol – serch hynny efallai y penderfynwch ei fod yn bris sydd yn werth ei dalu os gallwch osgoi talu ffioedd am daliadau a fethwyd neu ffioedd gorddrafft

Os oes gennych ddiddordeb mewn agor cyfrif jar jam a’ch bod yn rhentu eiddo cyngor neu gymdeithas tai, gall fod yn syniad da i siarad â’ch landlord neu’r cyngor. Mae rhai landlordiaid tai cymdeithasol ac awdurdodau lleol yn gwneud trefniadau gyda darparwyr (megis eich undeb credyd lleol) i gynnig y mathau hyn o gyfrifon ac mae gan y rhain ffioedd is yn aml neu maent yn talu’r ffi ar eich cyfer.

Neu gallech roi cynnig ar eich undeb credyd lleol - gweler isod - i weld a ydynt yn cynnig cyfrif jar jam. Neu chwiliwch ar y rhyngrwyd am ‘gyfrifon jar jam’ er mwyn gweld beth sydd ar gael a chymharu ffioedd a gwasanaethau.

Cyfrifon undebau credyd

Sefydliadau cymunedol ‘nid er elw’ yw undebau credyd sydd yn bennaf wedi eu sefydlu i gynnig cyfrifon cynilo a benthyciadau i’w haelodau. Mae rhai ohonynt hefyd yn cynnig cyfrifon banc sylfaenol sy’n gadael i chi dderbyn taliadau electronig a sefydlu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog. Mae rhai undebau credyd hefyd yn datblygu cyfrifon jar jam.

 • Gall undebau credyd fod yn ddewis os byddwch wedi cael anhawster i agor cyfrif gyda banc neu gymdeithas adeiladu
 • Nid ydynt yn cynnig gorddrafftiau, ond efallai y byddwch yn medru gwneud cais am fenthyciad. Maent yn eich annog i gadw eich benthyciadau at yr hyn y gallwch fforddio ei ad-dalu
 • Nid yw pob undeb credyd yn cynnig cyfleusterau cyfrif banc, ac efallai na fydd undeb credyd lle’r ydych chi’n byw – felly nid yw hynny’n ddewis i bawb
 • Fel arfer bydd gan gyfrifon jar jam ffi fisol ond bydd hon yn eithaf isel yn aml

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i undeb credyd trwy un o’r dolenni isod:

Ffederasiwn Undebau Credyd Ulsteropens in new window.

Cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post®

Cynlluniwyd cyfrifon cerdyn Swyddfa’r Post® yn benodol ar gyfer derbyn taliadau budd-daliadau a phensiwn.

 • Ar ôl i’r cyfrif gael ei agor, mae eich taliadau budd-daliadau yn cael eu talu yn syth i’ch cyfrif
 • Ni allwch fynd i ddyled gan nad oes cyfleuster gorddrafft ar y cyfrif cerdyn
 • Dim ond yn un o ganghennau Swyddfa’r Post y gallwch dynnu arian neu weld beth sydd yn eich cyfrif – ddim mewn unrhyw beiriant arian arall
 • Ni allwch ddefnyddio’r cyfrif i dderbyn cyflogau o’r gwaith neu daliadau eraill
 • Ni allwch ddefnyddio’r cyfrifon yma i drefnu taliadau bil awtomatig fel Debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog. Bydd hyn yn fwy fyth o anfantais dan y Credyd Cynhwysol oherwydd chi fydd yn gyfrifol am dalu eich rhent eich hun

Cardiau rhagdaledig

Er ei bod yn bosibl trefnu trosglwyddo eich budd-daliadau i gerdyn rhagdaledig, mae rhai pethau y dylech gael gwybod amdanynt cyn gwneud hynny.

 • Mae amrywiaeth o ffioedd ynghlwm â chardiau rhagdaledig. Bydd angen i chi wirio gyda’r darparwr cyn prynu
 • Nid yw cael eich holl arian ar un cerdyn yn caniatáu i chi gadw arian eich biliau ar wahân i’ch arian gwario
 • Nid yw pob cerdyn rhagdaledig yn gadael i chi drefnu i dalu biliau yn awtomatig ar gyfer eich rhent, nwy neu drydan. Gall hyn olygu gorfod tynnu symiau mawr o arian allan bob tro y bydd angen talu bil

Ond, mae ganddynt rai manteision:

 • Ni allwch fynd i ddyled gan nad oes cyfleuster gorddrafft ar gerdyn rhagdaledig
 • Mae’n bosibl gwneud un taliad bil electronig gyda rhai cardiau rhagdaledig, gan roi rheolaeth i chi dros amseriad y taliad

Un ffordd o ddefnyddio cardiau rhagdalu yw i’w weithredu ar y cyd â chyfrif banc. Rydych yn gadael digon o arian i dalu eich rhent a biliau eraill yn eich cyfrif ac yn llwytho eich arian gwario i gyd ar y cerdyn rhagdalu. Mae hyn yn rhoi rheolaeth i chi dros faint ydych chi’n ei wario ac yn golygu eich bod yn osgoi taliadau banc a chosbau ar eich cyfrif ar gyfer archebion sefydlog a ddychwelwyd neu Ddebydau uniongyrchol.

Dewis y cyfrif banc gorau ar gyfer eich anghenion

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych chi’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo neu gyfrif banc syml sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon banc:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad
 • Mae’n bwysig hefyd gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch i’ch cyfrif banc ei gynnig
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cyfrif ar y cyd neu sengl?

Os ydych yn briod neu yn byw gyda’ch gilydd, byddwch yn cael un taliad Credyd Cynhwysol i’ch aelwyd. Gofynnir i chi enwebu i ba gyfrif yr ydych am i’r arian gael ei dalu iddo a gall hyn fod yn:

 • Gyfrif sengl yn eich enw chi neu yn enw eich partner
 • Gyfrif ar y cyd yn enw’r ddau ohonoch

Agor eich cyfrif banc a threfnu taliadau biliau

Gall cwsmeriaid yn awr newid eu cyfrif cyfredol mewn saith diwrnod gwaith. Dilynwch y ddolen isod i ddysgu sut i newid eich cyfrif.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?