Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad Credyd Cynhwysol

I gael Credyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill, bydd angen i chi gael cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu, neu gyfrif gyda darparwr arall megis undeb credyd. Rhaid i’r cyfrif roi caniatâd i chi wneud a derbyn taliadau awtomatig. Yma rydym yn esbonio’r dewisiadau sydd ar gael a manteision ac anfanteision pob un.

Pa gyfrifon all dderbyn taliadau budd-dal?

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Bydd angen i chi gael cyfrif sy’n medru derbyn taliadau awtomatig.

Y dewisiadau yw:

 • cyfrif cyfredol
 • cyfrif banc sylfaenol
 • cerdyn rhagdaledig

Os na allwch chi agor unrhyw un o’r cyfrifon hyn, cysylltwch â’r swyddfa sy’n gyfrifol am dalu’ch budd-dal i weld sut allwch chi sicrhau bod eich budd-dal yn cael ei dalu i chi.

Os oes gennych gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post ar gyfer eich budd-daliadau, credydau treth neu daliadau Pensiwn y Wladwriaeth, bydd hyn yn cau ym mis Tachwedd.

Darganfyddwch beth i’w wneud nesaf yn y canllaw hwn.

Os ydych yn rhentu gan landlord cymdeithasol, holwch a ydynt yn argymell cyfrif penodol – os felly, nid oes raid i chi ei ddefnyddio, ond bydd rhai landlordiaid yn talu swm fel cymhelliant i chi os gwnewch chi.

Trefnu taliadau rhent a biliau eraill

Yn ddelfrydol dylai’ch cyfrif adael i chi wneud taliadau electronig allan o’r cyfrif hefyd – fel Debydau Uniongyrchol neu archebion sefydlog, fel biliau rhent, nwy a thrydan.

Y cyfrifon hyn yn unig fydd yn gadael i chi wneud taliadau allan yn electronig:

 • cyfrif cyfredol
 • cyfrif banc sylfaenol

Nid yw rhai cardiau rhagdaledig yn gadael i chi wneud taliadau allan yn electronig.

Beth mae pob cyfrif yn ei gynnig?

Gwasanaethau a nodweddion Cyfrif cyfredol Cyfrif banc sylfaenol Cardiau rhagdaledig
Yn derbyn taliadau Credyd cynhwysol a budd-daliadau eraill Ydi Ydi Ydi
Yn derbyn mathau eraill o incwm fel cyflogau o’r gwaith Ydi Ydi Ydi
Yn caniatáu Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog Ydi Ydi Nid bob tro (gwiriwch gyda’r darparwr)
Cyfleuster gorddrafft Ydi Na Na
Cerdyn arian parod gyda PIN ar gyfer peiriant arian Ydi Ydi  
Gall gael ei gyfyngu i beiriannau’r darparwr yn unig Ie – ond gallech orfod talu ffi    
Cerdyn debyd Ydi Weithiau Gellir defnyddio’r rhan helaeth o gardiau rhagdaledig yn yr un mannau â cherdyn debyd
Llyfr siec Ydi Na Na
Angen gwiriadau credyd wrth agor y cyfrif Ydi Na Na
Ffioedd a thaliadau Ffioedd a llog ar orddrafftiau. Taliadau am Ddebydau Uniongyrchol a wrthodir Dim ffioedd Mae taliadau’n amrywio. Gall gynnwys ffioedd am sefydlu, ychwanegu at, ac am dynnu arian parod

Gallwch hefyd ddefnyddio ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Cyfrifon cyfredol

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cyfrif cyfredol i reoli eu harian o ddydd i ddydd. Y rheswm am hyn yw nad oes gan gyfrif cyfredol unrhyw un o’r cyfyngiadau sydd gan gerdyn rhagdaledig.

Cynigir cyfrifon cyfredol gan fanciau, cymdeithasau adeiladu a rhai undebau credyd.

Cyfrifon cyfredol banciau a chymdeithasau adeiladu

 • Mae ganddynt yr holl nodweddion y bydd arnoch eu hangen, megis taliadau electronig, cardiau arian parod, cardiau debyd, Debydau Uniongyrchol a sieciau.
 • Gallwch ddefnyddio eich cyfrif cyfredol mewn cangen ar y stryd fawr, ar-lein, trwy ddefnyddio bancio symudol neu dros y ffôn.
 • Gallwch gael cyfriflenni cyson i’ch helpu i gadw llygad ar eich arian.
 • Mae rhai cyfrifon yn codi ffioedd uchel a llog os byddwch yn mynd i orddrafft, ac mae gan y rhan fwyaf ffioedd os nad oes digon yn eich cyfrif i dalu Debyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog.

.

Cyfrifon cyfredol undebau credyd

Os ydych yn cael trafferth cael eich derbyn ar gyfer cyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu, efallai y gallech roi cynnig ar undeb credyd.

Nid fydd angen i chi basio gwiriad credyd i gael cyfrif undeb credyd, oherwydd nid yw’r cyfrifon hyn yn cynnig gorddrafftiau fel arfer.

Fel arfer mae undebau credyd yn codi ffi weinyddol o £5 i £10 y mis ar gyfrifon cyfredol, yn enwedig os ydynt yn cynnig cymorth gyda chyllidebu.

Dysgwch fwy yn ein canllaw ar gyfrifon cyfredol undebau credyd.

Cyfrifon banc sylfaenol

Os nad oes gennych chi fynediad i gyfrif banc safonol, gall cyfrif banc sylfaenol heb ffi ei gwneud hi’n haws i chi reoli’ch arian. Nid oes cyfleuster gorddrafft ynghlwm â’r cyfrifon hyn, felly ni fyddwch yn medru mynd i ddyled drwy wario mwy o arian nag sydd gennych.

Darllenwch ein canllaw ar gyfer cyfrifon banc syml heb ffi.

Cardiau rhagdaledig

Er ei bod yn bosibl trefnu trosglwyddo eich budd-daliadau i gerdyn rhagdaledig, mae rhai pethau y dylech gael gwybod amdanynt cyn gwneud hynny.

 • Mae amrywiaeth o ffioedd ynghlwm â chardiau rhagdaledig. Bydd angen i chi wirio gyda’r darparwr cyn prynu.
 • Nid yw cael eich holl arian ar un cerdyn yn caniatáu i chi gadw arian eich biliau ar wahân i’ch arian gwario.
 • Nid yw pob cerdyn rhagdaledig yn gadael i chi drefnu i dalu biliau yn awtomatig ar gyfer eich rhent, nwy neu drydan. Gall hyn olygu gorfod tynnu symiau mawr o arian allan bob tro y bydd angen talu bil.

Ond, mae ganddynt rai manteision:

 • Ni allwch fynd i ddyled gan nad oes cyfleuster gorddrafft ar gerdyn rhagdaledig.
 • Mae’n bosibl gwneud un taliad bil electronig gyda rhai cardiau rhagdaledig, gan roi rheolaeth i chi dros amseriad y taliad.

Un ffordd o ddefnyddio cardiau rhagdalu yw i’w weithredu ar y cyd â chyfrif banc. Rydych yn gadael digon o arian i dalu eich rhent a biliau eraill yn eich cyfrif ac yn llwytho eich arian gwario i gyd ar y cerdyn rhagdalu. Mae hyn yn rhoi rheolaeth i chi dros faint ydych chi’n ei wario ac yn golygu eich bod yn osgoi taliadau banc a chosbau ar eich cyfrif ar gyfer archebion sefydlog a ddychwelwyd neu Ddebydau uniongyrchol.

Dewis y cyfrif banc gorau ar gyfer eich anghenion

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn os ydych chi’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo neu gyfrif banc syml sy’n addas ar gyfer eich anghenion chi.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon banc:

 • Money Saving Expert.
 • Go Compare - Mae hyn yn eich galluogi i ddefnyddio teclyn midata a gefnogir gan y llywodraeth i lanlwytho’ch trafodion blaenorol yn ddiogel ar gyfer argymhellion personol ar gyfrif cyfredol.
 • Moneyfacts.
 • Which?opens in new window.

Cofiwch

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Mae’n bwysig hefyd gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch i’ch cyfrif banc ei gynnig.
Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cyfrif ar y cyd neu sengl?

Os ydych yn briod neu yn byw gyda’ch gilydd, byddwch yn cael un taliad Credyd Cynhwysol i’ch aelwyd. Gofynnir i chi enwebu i ba gyfrif yr ydych am i’r arian gael ei dalu iddo a gall hyn fod yn:

 • gyfrif sengl yn eich enw chi neu yn enw eich partner
 • gyfrif ar y cyd yn enw’r ddau ohonoch.

Agor eich cyfrif banc a threfnu taliadau biliau

Gall cwsmeriaid yn awr newid eu cyfrif cyfredol mewn saith diwrnod gwaith. Dilynwch y ddolen isod i ddysgu sut i newid eich cyfrif.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?