Dewis rhwng pŵer petrol a diesel

Mae dewis rhwng pŵer petrol neu ddiesel yn un o’r penderfyniadau cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud cyn prynu car newydd. Pa un fydd orau ar gyfer eich math chi o foduro, i’r amgylchedd ac i’ch waled? Dyma’r ffeithiau i’ch helpu i benderfynu rhyngddynt ac awgrymiadau ar gyfer lleihau eich costau tanwydd.

Pa un sy’n cyfateb orau i’ch anghenion moduro?

Wyddoch chi?

Bydd modurwr cyffredin yn gwario mwy na £100,000 ar danwydd dros eu hoes - a phetrol a diesel yw’r gost foduro fwyaf oll.

Ffynhonnell: MoneySupermarket.com

Yn gyffredinol, os byddwch yn teithio llawer iawn o filltiroedd a bod y rhan fwyaf o’r milltiroedd hynny ar draffyrdd, yna injan diesel yw’r dewis gorau i chi oherwydd mae’n fwy effeithlon na cheir gydag injans petrol.

Ond os yw rhan fwyaf o’ch teithiau’n lleol ac nad ydych chi’n gwneud milltiroedd mawr, gallai car bach petrol fod yn fwy addas i chi.

Mae ceir diesel a thanwydd diesel ychydig yn ddrutach ond yn fwy effeithlon, felly gallai arbed arian i chi yn yr hirdymor.

Felly, bydd angen i chi gyfrifo a fydd yr arbedion hyn o ran defnydd tanwydd yn gwrthbwyso’r gost ychwanegol o brynu car diesel a’i danwydd.

Er enghraifft, os ydych yn gyrru dros 12,000 o filltiroedd y flwyddyn mewn car diesel, gallech adennill £1,000 o fewn blwyddyn neu ddwy. Ond os ydych chi dim ond yn gwneud oddeutu 6,000 y flwyddyn, gallai gymryd tua pedair blynedd i adennill yr un swm.

Cymharwch gostau rhedeg car diesel a phetrol ar wefan Which? Car.

Ceir Petrol neu Geir Diesel

Gair i gall

I ganfod faint mae’ch car yn ei gostio i’w redeg, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

O’r blaen roedd canfyddiad negyddol bod ceir diesel yn arafach, yn fwy drewllyd, yn fwy swnllyd ac yn ddrutach na cheir petrol.

Ond mae gwelliannau mawr wedi bod ac erbyn hyn nid oes fawr dim gwahaniaeth rhyngddynt. Dyma rai manteision ac anfanteision y naill ai’r llall.

Manteision diesel

 • Ariannol: mae peiriannau diesel yn fwy effeithlon gan ddefnyddio 15-20% yn llai o danwydd. Mae’r ceir yn tueddu i ddal eu gwerth yn well os ydych yn eu hailwerthu
 • Amgylcheddol: mae allyriadau CO2 is yn golygu bandiau treth gyrwyr diesel yn is na pherchnogion petrol
 • Economi: mae gwell effeithlonrwydd injan diesel yn golygu bod allyriadau CO2 yn 20% yn is na phetrol
 • Profiad gyrru: mae ceir diesel yn cynnig mwy o drorym (torque) ar gyflymder isel, felly mae ganddynt mwy o bŵer wrth oddiweddyd ac maent yn well wrth dynnu ôl-gerbyd

Anfanteision diesel

 • Ariannol: fel arfer mae ceir diesel yn costio mwy na’r un car gydag injan petrol. Mae tanwydd diesel yn ddrutach na phetrol a gall gwasanaethu car diesel fod ychydig yn ddrutach
 • Amgylcheddol: er gwaethaf ei allyriadau CO2 is, mae tanwydd diesel yn cynhyrchu gronynnau bychain sydd wedi’u cysylltu ag anhwylderau anadlu fel asthma
 • Profiad gyrru: mae injans diesel yn tueddu i fod ychydig yn fwy swnllyd, ond mae’r broblem hon yn gwella

Manteision petrol

 • Ariannol: mae petrol yn rhatach na thanwydd diesel ac mae’r ceir yn tueddu i fod ychydig yn rhatach i’w prynu
 • Profiad gyrru: mae injans petrol yn fwy cywrain, felly maent yn llai swnllyd

Anfanteision petrol

 • Ariannol: mae’r injans yn llai effeithlon ac yn defnyddio mwy o danwydd nag injans diesel, ac mae’r ceir yn colli eu gwerth ychydig yn fwy
 • Amgylcheddol: mae injans petrol yn allyrru mwy o CO2 na cheir diesel

Dod o hyd i’r tanwydd rhataf

Wyddoch chi?

Yn 1989, cost gyfartalog petrol di-blwm oedd 38.5c y litr a chost gyfartalog diesel oedd 36.1c y litr. Erbyn 2016 y ffigyrau oedd £1.09 a £1.10.

Y ffordd symlaf o leihau eich costau moduro bob dydd yw prynu’ch petrol neu ddiesel yn yr orsaf betrol rataf yn eich ardal.

Ewch i Petrolprices.com i gymharu prisiau tanwydd ar gyrtiau blaen mewn unrhyw god post. Hefyd gallwch gyfrifo’ch bil tanwydd blynyddol a chofrestru ar gyfer rhybudd e-bost i roi’r prisiau tanwydd diweddaraf yn eich ardal i chi.

Gallech ganfod bod archfarchnadoedd yn eich ardal yn cynnig pris da ar danwydd, ond byddwch yn ofalus rhag ofn y byddwch yn ychwanegu milltiroedd at eich taith dim ond i arbed ceiniog y litr.

Ar y llaw arall, gall talu ychydig o geiniogau ychwanegol yn eich garej agosaf ychwanegu punnoedd at eich bil terfynol. Felly mae’n bwysig pwyso a mesur pethau’n ofalus wrth ystyried y rhataf yn erbyn yr agosaf.

Gair i gall

Yn aml mae archfarchnadoedd yn cynnal ymgyrchoedd hyrwyddo sy’n cynnig gostyngiadau o 5c–10c oddi ar bob litr o danwydd os ydych yn gwario swm penodol (er enghraifft £30) wrth siopa yn yr archfarchnad.

Rydych yn cael taleb i’w defnyddio yng ngorsafoedd petrol yr archfarchnad.

Canfyddwch wir gost eich teithiau car ar y wefan fuel-economy.co.uk.

Canfyddwch sut i leihau eich costau cludiant a lleihau eich ôl troed carbon trwy ddefnyddio’r ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynniopens in new window.

Eich cam nesaf

Darllenwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

Sut mae dod o hyd i’r car iawn ar gyfer eich cyllideb

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?