Dewis rhwng pŵer petrol a diesel

Mae dewis rhwng pŵer petrol neu ddiesel yn un o’r penderfyniadau cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud cyn prynu car newydd. Pa un fydd orau ar gyfer eich math chi o foduro, i’r amgylchedd ac i’ch waled? Dyma’r ffeithiau i’ch helpu i benderfynu rhyngddynt ac awgrymiadau ar gyfer lleihau eich costau tanwydd.

Pa un sy’n cyfateb orau i’ch anghenion moduro?

Wyddoch chi?

Bydd modurwr cyffredin yn gwario mwy na £100,000 ar danwydd dros eu hoes - a phetrol a diesel yw’r gost foduro fwyaf oll.

Ffynhonnell: MoneySupermarket.com

O safbwynt ariannol, mae yna nawr lai a llai o wahaniaeth rhwng car petrol a diesel.

Mae’n dal i fod yn wir os ydych chi’n edrych ar gostau rhedeg yn unig, bydd diesel yn costio llai. Fodd bynnag, bydd angen eich bod yn gwneud nifer fawr o filltiroedd y flwyddyn ac yn defnyddio traffyrdd yn aml i gael y buddion ariannol.

Mae hyn oherwydd bod gan gerbydau diesel mwy newydd nawr dreth uwch, sy’n gallu costio bron gymaint â’r arbedion tanwydd mewn blwyddyn, ac mae yno hefyd bryderon ynghylch llygredd aer a achosir gan gerbydau diesel. Cymrwch olwg ar brisiau treth car i weld os yw’r cerbyd sydd gennych dan sylw wedi ei effeithio.

Angen gwybod

Bydd gwerthu ceir diesel a phetrol newydd yn cael ei wahardd yn 2035. Mae hynny’n golygu yn y blynyddoedd i ddod y bydd newid arwyddocaol yn y mathau o gerbydau fyddwn ni’n gyrru, beth yw gwerth ceir traddodiadol, a hyd yn oed anogaeth ariannol i brynu cerbydau tanwydd amgen fel ceir trydanol.

Mae hefyd yn wir y bydd cerbyd diesel fel arfer yn costio mwy na char petrol cyfatebol. Mae tanwydd diesel hefyd yn costio mwy na phetrol. Mae diesel wedi cau’r bwlch yn sylweddol yn y categorïau hyn.

Bydd angen ichi gyfrifo os bydd yr arbedion hyn o ran defnydd tanwydd yn gwrthbwyso’r gost ychwanegol o gar diesel a’i gostau rhedeg.

Er enghraifft, os ydych yn gyrru car diesel fwy na 12,000 o filltiroedd y flwyddyn, efallai y byddwch yn adennill £1,000 o fewn ychydig flynyddoedd. Amser?.

Ond os yw’ch milltiredd oddeutu 6,000 y flwyddyn gallai gymryd oddeutu pedair blynedd i adennill yr un swm.

Cofiwch

Dengys ymchwil gan Which? y gall gymryd rhwng chwech ac 11 mlynedd i geir diesel newydd adennill cost ychwanegol car diesel dros gar petrol.

Gyda’r rheolau newydd ynghylch trethi ar gerbydau diesel, a disgwyl i rai dinasoedd fel Llundain gynyddu taliadau i gosbi cerbydau diesel, disgwylir hefyd y bydd gwerthoedd adwerthu diesel yn is, yn arbennig os ydych chi’n ystyried newid ceir yn y pum mlynedd nesaf.

Mae hyn yn golygu os yw rhan fwyaf eich teithiau’n lleol ac mae’ch milltiredd yn is, gallai car petrol bach fod yn fwy addas i chi, yn arbennig os ydych chi’n bwriadu newid cerbydau yn y pum mlynedd nesaf.

Hefyd, cofiwch fod gan gerbydau diesel mwy diweddar hidlydd arbennig wedi ei osod i helpu atal llygredd. Fe’i gelwir yn hidlydd gronynnau diesel (DPF). Gall y rhain dagu os na ddefnyddir y cerbyd yn rheolaidd ar draffordd, ac mae’n ddrud i’w drwsio neu amnewid. Golyga hyn os nad ydych chi’n defnyddio traffyrdd yn aml, efallai nad diesel yw’r mwyaf addas i chi.

Cymharwch gostau rhedeg car diesel a phetrol ar wefan Which? Car.

Ceir Petrol neu Geir Diesel

Gair i gall

I ganfod faint mae’ch car yn ei gostio i’w redeg, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

O’r blaen roedd canfyddiad negyddol bod ceir diesel yn arafach, yn fwy drewllyd, yn fwy swnllyd ac yn ddrutach na cheir petrol.

Ond mae gwelliannau mawr wedi bod ac erbyn hyn nid oes fawr dim gwahaniaeth rhyngddynt.

Fodd bynnag, mae yna wahaniaethau mawr o hyd yn nodweddion ceir yn defnyddio gwahanol danwydd sy’n eu gwneud yn addas i wahanol ddefnydd.

Dyma rai manteision ac anfanteision y naill ai’r llall.

Manteision diesel

 • Ariannol: mae peiriannau diesel yn fwy effeithlon gan ddefnyddio 15-20% yn llai o danwydd sy’n golygu costau rhedeg is. Yn hanesyddol mae’r ceir wedi tueddu i fod â gwerth ailwerthu ychydig yn uwch hefyd, ond bydd hyn yn newid gydag amser.
 • Amgylcheddol: golyga allyriadau CO2 is fod cerbydau diesel o cyn Ebrill 2017 yn derbyn band treth is na cheir injan petrol. Ond ar gyfer ceir diesel mwy newydd, mae treth yn gyffredinol yn uwch nag ar gyfer petrol.
 • Profiad gyrru: mae ceir diesel yn cynnig mwy o drorym ar gyflymder isel sy’n golygu bod ganddynt bŵer gwell wrth oddiweddyd a gallu halio gwell.

Anfanteision diesel

 • Ariannol: fel arfer mae ceir diesel yn costio mwy na phetrol. Mae tanwydd diesel yn ddrutach na phetrol a gall gwasanaethu neu drwsio problem ddifrifol ar gar diesel fod ychydig yn ddrutach. Mae ceir diesel newydd hefyd yn costio mwy i’w trethu na cheir petrol, ac mae dibrisiant nawr ychydig yn uwch. Mae yna nifer o daliadau newydd, fel T-Charge Llundain a’r Parth Allyriadau Isel Iawn, a fydd yn ei gwneud yn ddrytach eto i yrru cerbydau diesel mewn dinasoedd penodol.
 • Amgylcheddol: er gwaethaf ei allyriadau CO2 is, mae tanwydd diesel yn cynhyrchu gronynnau bychain cysylltiedig i anhwylderau anadlu fel asthma.
 • Profiad gyrru: mae peiriannau diesel yn tueddu i fod ychydig yn fwy swnllyd, ond mae’r broblem hon yn gwella.

Manteision petrol

 • Ariannol: mae petrol yn rhatach na thanwydd diesel ac mae’r ceir yn tueddu i fod ychydig yn rhatach i’w prynu a gwasanaethu.
 • Amgylcheddol: Tra bod allyriadau CO2 yn uwch na diesel, mae ceir petrol yn cynhyrchu llai o rai o’r allyriadau peryglus eraill fel nitrogen.
 • Profiad gyrru: mae peiriannau petrol yn dueddol o fod yn llai swnllyd.

Anfanteision petrol

 • Ariannol: peiriannau yn llai effeithiol ar yn defnyddio mwy o danwydd na diesel.
 • Amgylcheddol: mae peiriannau petrol yn allyrru mwy o CO2 na cheir diesel.
 • Profiad gyrru: Mae peiriannau petrol angen i’r gyrrwr newid gêr yn amlach, er enghraifft, wrth oddiweddyd, i wneud y gorau o bŵer yr peiriannau – ond bydd yn well gan rai pobl y math yma o yrru.

Dod o hyd i’r tanwydd rhataf

Wyddoch chi?

Yn 1989, cost gyfartalog petrol di-blwm oedd 38.5c y litr a chost gyfartalog diesel oedd 36.1c y litr. Erbyn 2016 y ffigyrau oedd £1.09 a £1.10.

Y ffordd symlaf o leihau eich costau moduro bob dydd yw prynu’ch petrol neu ddiesel yn yr orsaf betrol rataf yn eich ardal.

Ewch i Petrolprices.com i gymharu prisiau tanwydd ar gyrtiau blaen mewn unrhyw god post. Hefyd gallwch gyfrifo’ch bil tanwydd blynyddol a chofrestru ar gyfer rhybudd e-bost i roi’r prisiau tanwydd diweddaraf yn eich ardal i chi.

Gair i gall

Yn aml mae archfarchnadoedd yn cynnal ymgyrchoedd hyrwyddo sy’n cynnig gostyngiadau o 5c–10c oddi ar bob litr o danwydd os ydych yn gwario swm penodol (er enghraifft £30) wrth siopa yn yr archfarchnad.

Rydych yn cael taleb i’w defnyddio yng ngorsafoedd petrol yr archfarchnad.

Gallech ganfod bod archfarchnadoedd yn eich ardal yn cynnig pris da ar danwydd, ond byddwch yn ofalus rhag ofn y byddwch yn ychwanegu milltiroedd at eich taith dim ond i arbed ceiniog y litr.

Ar y llaw arall, gall talu ychydig o geiniogau ychwanegol yn eich garej agosaf ychwanegu punnoedd at eich bil terfynol. Felly, dylech bwyso a mesur pethau’n ofalus wrth ystyried y rhataf yn erbyn yr agosaf.

Canfyddwch wir gost eich teithiau car ar y wefan fuel-economy.co.uk.
Canfyddwch sut i leihau eich costau cludiant a lleihau eich ôl troed carbon trwy ddefnyddio’r ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Dewisiadau ar wahân i geir petrol a disel

Mae datblygiadau technolegol yn dechrau gwneud cerbydau ynni amgen yn ddewis realistig yn lle rhai petrol a diesel.

Gyda cherbydau hybrid, trydan, cell tanwydd hydrogen a LPG, mae mwy o ddewis nag erioed, rhai cyfleoedd i arbed arian, ac wrth gwrs mae manteision amgylcheddol sylweddol i ddefnyddio cerbydau o’r fath.

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Dewisiadau ar wahân i geir petrol a diselopens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?