Dewis rhwng pŵer petrol a diesel

Mae dewis a ddylech fynd am bŵer petrol neu ddiesel yn un o’r penderfyniadau cyntaf y bydd yn rhaid ichi ei wneud cyn prynu car newydd. P’un fydd y gorau ar gyfer eich math chi o foduro? I gael y ffeithiau a fydd yn eich helpu i benderfynu, ac awgrymiadau ar gyfer torri’ch costau tanwydd, darllenwch ymlaen.

Cyfatebwch eich anghenion moduro

Wyddoch chi?

Bydd y modurwr cyfartalog yn gwario mwy na £100,000 ar danwydd dros hynt oes - a phetrol a diesel yw’r gost foduro fwyaf oll.

Ffynhonnell: MoneySupermarket.com

Yn gyffredinol, os byddwch yn teithio llawer iawn o filltiroedd a bod y rhan fwyaf o’r milltiroedd hynny ar draffyrdd, yna injan diesel yw’r dewis gorau i chi.

Ond os yw rhan fwyaf eich teithiau’n lleol ac mae’ch milltiredd yn is, gallai car petrol bach fod yn addasach ichi.

Mae ceir diesel a thanwydd diesel ychydig yn ddrutach, ond yn fwy effeithlon.

Bydd angen ichi gyfrifo a fydd yr arbedion hyn o ran defnydd tanwydd yn gwrthbwyso’r gost ychwanegol o gar diesel a’i danwydd.

Er enghraifft, os ydych yn gyrru car diesel fwy na 12,000 o filltiroedd y flwyddyn, gallech adennill £1,000 o fewn blwyddyn neu ddwy. Ond os yw’ch milltiredd oddeutu 6,000 y flwyddyn gallai gymryd oddeutu pedair blynedd i adennill yr un swm.

Cymharwch gostau rhedeg car diesel a phetrol ar wefan Which? Car.

Cymharu ceir petrol a diesel

Awgrym da

I ganfod faint mae’ch car yn ei gostio i’w redeg, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

O’r blaen roedd canfyddiad negyddol bod ceir diesel yn arafach, yn fwy drewllyd, yn fwy swnllyd ac yn ddrutach na cheir petrol.

Ond mae gwelliannau mawr wedi bod ers hynny ac erbyn hyn nid oes ond ychydig o wahaniaeth rhwng pŵer petrol a diesel. Rydym wedi rhestru manteision ac anfanteision pob un isod.

Manteision diesel

 • Ariannol: Mae peiriannau diesel yn fwy effeithlon gan ddefnyddio 15-20% yn llai o danwydd. Mae’r ceir yn tueddu i fod â gwerth ychydig yn uwch wrth eu hailwerthu.
 • Amgylcheddol: Mae allyriadau CO2 is yn golygu y gwobrwyir gyrwyr diesel gyda bandiau treth is na pherchnogion petrol.
 • Economi: Mae effeithlonrwydd fwy diesel yn golygu bod allyriadau CO2 20% yn is na phetrol.
 • Profiad gyrru: Mae ceir diesel yn cynnig mwy o drorym ar gyflymder isel felly mae ganddynt bŵer gwell wrth oddiweddyd a gallu halio gwell.

Anfanteision diesel

 • Ariannol: Fel arfer mae ceir diesel yn costio mwy o arian na’u cyfatebwyr petrol. Mae tanwydd diesel yn ddrutach na phetrol a gall gwasanaethu car diesel fod ychydig yn ddrutach.
 • Amgylcheddol: Er gwaethaf ei allyriadau CO2 is, mae tanwydd diesel yn cynhyrchu gronynnau bychain sydd wedi’u cysylltu ag anhwylderau anadlu fel asthma.
 • Profiad gyrru: Mae peiriannau diesel yn tueddu i fod ychydig yn fwy swnllyd, ond mae’r broblem hon yn gwella.

Manteision petrol

 • Ariannol: Mae petrol yn rhatach na thanwydd diesel ac mae’r ceir yn tueddu i fod ychydig yn rhatach i’w prynu.
 • Profiad gyrru: Mae peiriannau petrol yn fwy coeth, felly maent yn llai swnllyd.

Anfanteision petrol

 • Ariannol: Mae peiriannau’n llai effeithlon ac yn defnyddio mwy o danwydd na pheiriannau diesel, ac mae’r ceir yn colli gwerth ychydig yn fwy.
 • Amgylcheddol: Mae peiriannau petrol yn allyrru mwy o CO2 na cheir diesel.

Canfyddwch y tanwydd rhataf

Wyddoch chi?

Yn 1989, cost gyfartalog petrol di-blwm oedd 38.5c y litr a chost gyfartalog diesel oedd 36.1c y litr. Erbyn 2014 y ffigyrau oedd 130c (di-blwm) a 137c (diesel).

Y ffordd semlaf i dorri cost eich moduro bob dydd yw prynu’ch petrol neu ddiesel yn yr orsaf betrol rataf yn eich ardal.

Ewch i Petrolprices.com i gymharu’r prisiau tanwydd ar gyrtiau blaen mewn unrhyw god post. Hefyd gallwch gyfrifo’ch bil tanwydd blynyddol a chofrestru ar gyfer rhybudd e-bost i roi’r prisiau tanwydd diweddaraf yn eich ardal ichi.

Gallech ganfod bod archfarchnadoedd yn eich ardal yn cynnig pris da ar danwydd, ond byddwch yn ofalus rhag ofn y byddwch yn ychwanegu milltiroedd at eich taith dim ond i arbed ceiniog y litr.

Ar y llaw arall, gall talu ychydig o geiniogau ychwanegol yn eich cwrt blaen agosaf ychwanegu punnoedd at eich bil terfynol. Felly mae’n bwysig pwyso a mesur pethau’n ofalus wrth ystyried y rhataf yn erbyn yr agosaf.

Awgrym da

Yn aml mae archfarchnadoedd yn rhedeg hyrwyddiadau petrol yn cynnig gostyngiadau o 5c–10c oddi ar bob litr o danwydd os ydych yn gwario swm penodol (er enghraifft £30) wrth siopa yn yr archfarchnad.

Rydych yn cael taleb i’w defnyddio yng ngorsafoedd petrol yr archfarchnad.

Canfyddwch wir gost eich teithiau car ar y wefan fuel-economy.co.uk.

Canfyddwch sut i leihau eich costau cludiant a lleihau eich ôl troed carbon trwy ddefnyddio’r ar wefan Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynniyn agor mewn ffenestr newydd.

Eich cam nesaf

Darllenwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

Sut mae dod o hyd i’r car iawn ar gyfer eich cyllideb

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?