Dewis y cartref gofal cywir

Dewis y cartref gofal cywir yw un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnewch mewn bywyd. Mae angen i chi sicrhau y bydd yno bopeth ar eich cyfer, mewn lle fydd yn eich gwneud yn hapus, ac am bris fforddiadwy.

Pa fath o gartrefi gofal sydd ar gael?

Awgrym da

Nid yw’n rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o bobl yn hoffi meddwl amdano, ond pan fyddwch yn dewis cartref gofal fe ddylech sylweddoli y bydd eich anghenion gofal yn debygol o gynyddu gydag amser.

Rhedir cartrefi gofal gan awdurdodau lleol, cwmnïau preifat a sefydliadau gwirfoddol. Rhaid i bob un ohonynt gael eu cymeradwyo gan y corff rheoliadol priodol yn eich gwlad.

Mae rhai yn cynnig llety a rhoi cymorth gyda gofal personol tra mae eraill yn cynnig gofal nyrsio hefyd. Mae rhai yn arbenigo mewn salwch meddwl neu afiechyd Alzheimer’s. Ceir opsiwn hefyd o dai gwarchod neu lety byw cynorthwyol.

Pa fath o ofal sydd ei angen arnoch?

Mae’n dibynnu. Os ydych mewn iechyd gwael, mae’n bosib y bydd angen gofal sylweddol arnoch. Os ydych yn heini ac yn medru symud, mae’n debygol na fydd angen gofal nyrsio llawn amser arnoch. I’r rhan fwyaf o bobl, gofal rhwng y ddau begwn yma fydd ei angen arnynt ac fe gaiff hyn ei gadarnhau gan arfarniad anghenion gofal awdurdod lleol.

Nodweddion a manteision Llety gwarchod Gofal cartref Cartref gofal nyrsio
Wedi’i gofrestru gyda chorff rheoliadol Ydy Ydy Ydy
Byw hunangynhwysol Oes Nag oes Nag oes
Staff ar y safle Warden neu Reolwr Oes Oes
Larymau Diogelwch 24/7 Oes Oes Oes
Addas ar gyfer preswylwyr anabl Rhai Rhai Ydy
Darperir gofal nyrsio neu feddygol Na Na Ar gael 24/7
Lefel o ofal Isel Cymedrol Uchel
Anghenion dibyniaeth Isel Cymedrol Uchel
Caniateir anifeiliaid anwes Rhai Rhai Na
Cost cyfartalog O £8,500 y flwyddyn O £28,000 y flwyddyn O £37,500 y flwyddyn
Beth sy’n cael ei gynnwys yn y ffioedd preswyl? Mae’n amrwyio, ond gall gynnwys: digwyddiadau/gweithgareddau cymdeithasol, lleoedd cymunedol, rheolaeth ystad, warden ar y safle a ‘phryd ar glud’. Staff ar gael 24 awr, cymorth gyda gwisgo ac ymolchi, bwyd. digwyddiadau/gweithgareddau cymdeithasol, a lleoedd cymunedol. Nyrsio a gofal personol 24 awr, bwyd, digwyddiadau/gweithgareddau cymdeithasol, a lleoedd cymunedol.

Dewis cartref gofal - rhestr wirio

Bydd eich awdurdod lleol (neu Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd a Chymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon) ym medru rhoi rhestr i chi o’r cartrefi gofal addas yn eich ardal. Gall elusennau lleol neu grwpiau cefnogol roi cymorth i chi hefyd, felly hefyd eich corff rheoliadol cenedlaethol.

 • Gwnewch restr fer o’r cartrefi gofal addas yn eich ardal y gallwch eu fforddio.
 • Gofynnwch am becyn gwybodaeth gan y cartrefi sydd ar eich rhestr fer.
 • Gofynnwch am gopi o’u cytundebau ac/neu eu telerau.
 • Gwnewch yn siŵr fod ganddynt le a pha mor hir yw eu rhestr aros.
 • Mae cost gofal yn amrywio o ardal i ardal gallech arbed arian drwy symud.
 • Peidiwch ag anghofio am y costau ychwanegol nad ydynt yn rhan o’r ffioedd preswyl, megis prydau bwyd a theithiau dydd.
 • Gwiriwch faint o rybudd fydd angen i chi ei roi petaech yn symud allan a faint o rybudd a gewch petai’r cartref yn cau.
 • Os ydych yn cael cymorth ariannol gan eich awdurdod lleol, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu’r un faint â’r rheini sydd yn talu’n bersonol a gwiriwch a oes angen taliad ychwanegol.

Darllenwch adroddiad arolwg swyddogol y cartref gofal

Gallwch wirio safon y cartref a’u hadroddiad arolwg mwyaf diweddar gyda’r sefydliadau canlynol.

Dod o hyd i fanylion ac adolygiadau o gartrefi gofal ymddiried yn eich ardal chi ar wefan Cartref Gofal.

Trefnwch i ymweld â’r cartrefi hynny sydd ar eich rhestr fer

Cyn ymweld ag unrhyw un o’r cartrefi gofal yn bersonol, rhaid i chi fod yn gwbl sicr o’ch anghenion. Gwnewch restr wirio o’r pethau sydd yn bwysig i chi, yn ogystal â rhestr o gwestiynau i’w gofyn i’r rheolwyr a’r staff. Peidiwch â theimlo unrhyw gywilydd - rydych ar fin gwneud penderfyniad all newid eich bywyd.

Gall eich rhestr wirio fod yn un faith. Dyma ambell syniad i chi:

 • Fyddwch chi’n medru cael eich bwyd arferol a’ch anghenion deiet?
 • A all y cartrtef gofal ddarparu’r lefel o ofal sydd ei angen arnoch - a yw’r gallu gan y staff?
 • Ydy hi’n amlwg fod gan y preswylwyr yr un anghenion â chi?
 • Ydych chi’n cael cadw anifeiliaid anwes?
 • Ydy’r cartref yn agos i siopau, eglwysi a chyfleusterau eraill - ac yn hawdd i ffrindiau a theulu i ymweld?
 • Pa bryd ac am ba hyd mae’r oriau agor?
 • Ydy’r cartref yn cynnig gweithgareddau cymunedol?
 • A fyddai’r cartref yn cytuno i gyfnod prawf i chi gael gweld a ydych chi’n hoffi’r lle ai peidio?
 • Petai chi angen gofal nyrsio yn y dyfodol, fyddai’r cartref yn medru darparu hynny?
 • A fydd gennych fynediad at ffonau preifat a’r rhyngrwyd?
 • Faint o le sydd yno ar gyfer eich eiddo personol?
 • A oes gan y cartref y cyfleusterau ymolchi a thoiled y bydd eu hangen arnoch?
 • A oes yna ddigon o ganllawiau a chymhorthion symudedd?
 • Pa mor hawdd yw hi i gael gwasanaeth meddyg teulu, deintyddion, optegwyr a gwasanaethau iechyd eraill?
 • Pa drefniadau sy’n bodoli ar gyfer diogelu eich arian a’ch pethau gwerthfawr?
 • Faint o staff sy’n gyflogedig ar gyfer pob preswylydd?

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Mae costau cartrefi gofal yn amrywio’n sylweddol ledled y wlad, ond gallwch ddisgwyl talu tua £28,500 y flwyddyn ar gyfartaledd am gartref gofal preswyl a £37,500 os oes angen gofal nyrsio.

Defnyddiwch y gyfrifiannnell costau Gofal yn y DU ar wefan y BBC i gael gwybod beth yw ffioedd cyfartalog y flwyddyn mewn cartref gofal yn eich ardal chi.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai gall eich cyngor lleol roi cymorth i chi gyda chostau.

Rhagor o wybodaeth

Am fanylion ynglŷn â’r holl gartrefi gofal, gan gynnwys adroddiadau arolygu a chwynion, cysylltwch â’ch corff rheoliadol cenedlaethol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?