Dewisiadau buddsoddi pensiwn – trosolwg

Pan fyddwch yn cynilo ar gyfer pensiwn, ni ddylech ganolbwyntio ar faint rydych yn ei gyfrannu ato yn unig. Dylech adolygu sut y mae’n cael ei fuddsoddi yn rheolaidd hefyd. Ac wrth i chi fynd yn hŷn, mae’n debyg y dylech newid eich strategaeth fuddsoddi i leihau risg wrth i ymddeoliad ddynesu.

A oes angen i chi wneud dewisiadau buddsoddi pensiwn?

Cynlluniau personol, cyfranddeiliaid a chyfraniadau wedi’u diffinio

Os oes gennych bensiwn personol neu randdeiliaid, neu arian mewn cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio yn y gweithle fel arfer bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau buddsoddi.

Mae darparwyr pensiwn yn aml yn ei gwneud mor syml â phosibl i benderfynu beth i’w wneud. Maent yn cynnig amrywiaeth o gronfeydd fel rheol, gan eich galluogi i ddewis o blith nifer o strategaethau buddsoddi eang sy’n addas i’r rhan fwyaf o bobl.

Ceir dewis wedi’i bennu fel rheol hefyd, fel nad oes rhaid i chi wneud dewis ymarferol eich hun. Bydd darparwr y pensiwn yn buddsoddi eich pensiwn mewn cronfa sydd wedi ei chynllunio i fod yn addas ar gyfer amrywiaeth mor eang â phosibl o bobl.

Cynlluniau man gwaith buddion wedi’u diffinio

Mae eich sefyllfa’n wahanol os ydych yn aelod o gynllun buddion wedi’u diffinio man gwaith. Mae eich cynllun yn addo’r incwm ymddeol y byddwch yn ei dderbyn, felly eich cyflogwr ac nid chi sy’n gwneud y penderfyniadau (ac yn cymryd y risgiau) buddsoddi angenrheidiol i gyrraedd y targed hwnnw.

Ond hyd yn oes os ydych ar gynllun buddion wedi’u diffinio, efallai y bydd angen i chi wneud penderfyniadau buddsoddi pensiwn o hyd ar ryw adeg - er enghraifft, os byddwch yn penderfynu rhoi hwb i’ch cynilion pensiwn trwy wneud cyfraniadau ychwanegol at gynllun buddion wedi’u diffinio.

Beth yw’r prif ddewisiadau buddsoddi pensiwn?

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau pensiwn yn cynnig amrywiaeth o wahanol gronfeydd buddsoddi sydd â’r nod o fuddsoddi eich arian mewn gwahanol ffyrdd yn ystod y blynyddoedd hyd at eich ymddeoliad.

  • Yn gyffredinol, mae angen i chi ddewis cronfa sy’n cynnig y strategaeth fuddsoddi eang sydd ei hangen arnoch.
  • Arbenigwyr buddsoddi’r gronfa benodol sy’n ymdrin â’r holl fanylion – fel y dewis o asedau penodol y mae’r gronfa’n buddsoddi ynddynt

Mae cronfeydd buddsoddi yn buddsoddi mewn nifer o gategorïau o asedau fel rheol, gan gynnwys cyfranddaliadau, bondiau ac arian parod. Mae’n debyg y byddwch yn cael cynnig o gronfeydd sy’n:

  • Arbenigo mewn asedau penodol - ee cronfa yn canolbwyntio ar gyfranddaliadau mewn cwmnïau Ewropeaidd
  • Buddsoddi mewn cymysgedd o wahanol asedau – ee cronfa yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau byd-eang a bondiau llywodraeth

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis buddsoddi eu pensiwn yn yr ail fath o gronfa, gan fod gwasgaru – neu arallgyfeirio – eich buddsoddiadau rhwng y gwahanol fathau o asedau yn ffordd dda o reoli risg. Gallech hefyd arallgyfeirio eich buddsoddiadau fel hyn eich hun, trwy rannu eich cynilion pensiwn rhwng amrywiaeth o gronfeydd arbenigol. Ond mae hyn yn gofyn am ragor o amser a gwybodaeth ariannol.

Cronfeydd ffordd o fyw

Dros yr hirdymor, mae cyfranddaliadau wedi tueddu i berfformio’n well yn hanesyddol na bondiau neu arian parod, sy’n fuddsoddiadau risg is. Felly mae’n strategaeth gyffredin i bobl fuddsoddi mewn cronfa sydd â chyfranddaliadau yn bennaf tan y byddant yn agosach at ymddeol, ac yna dechrau gostwng proffil risg eu buddsoddiadau.

Nid yw’r newid hwn yn rhywbeth y mae angen i chi ei reoli eich hun. Mae llawer o gynlluniau pensiwn yn cynnig cronfa ‘ffordd o fyw’ sy’n symud cydbwysedd eich buddsoddiadau at asedau â llai o risg (fel bondiau ac arian parod) yn awtomatig wrth i chi ddynesu ymddeoliad. Mae cronfeydd ‘dyddiad targed’ yn gweithio mewn ffordd debyg.

SIPPau

Os oes gennych gronfa pensiwn gymharol fawr, gallwch gymryd mwy o reolaeth ar eich pensiwn a chael mynediad at amrywiaeth ehangach o asedau trwy ddefnyddio SIPP (pensiwn buddsoddi personol). Fodd bynnag, mae hwn yn addas ar gyfer buddsoddwyr profiadol yn unig, sy’n gyfforddus iawn yn gwneud penderfyniadau buddsoddi.

Y pethau allweddol i’w hystyried wrth ddewis

Nid oes angen gor-gymhlethu eich penderfyniadau buddsoddi. Os cofiwch chi un neu ddau o bethau bydd yn gychwyn da.

Buddsoddwch ar gyfer yr hirdymor

Peidiwch â bod ofn buddsoddi mewn cyfranddaliadau, oni bai eich bod yn agos at ymddeol. Rydych am weld eich buddsoddiadau yn tyfu ac mae hynny’n anodd os byddwch yn dewis buddsoddiadau ceidwadol, fel arian parod a bondiau, yn unig. Ar gyfartaledd, mae cyfranddaliadau wedi tueddu i berfformio’n well nag arian parod neu fondiau dros yr hirdymor, ond mae angen i chi fod yn ymwybodol nad oes unrhyw sicrwydd y bydd hynny’n wir bob amser.

Arallgyfeiriwch

Peidiwch â rhoi eich wyau i gyd yn yr un fasged. Os byddwch yn dewis cronfa a reolir sylfaenol dylai fod wedi’i harallgyfeirio’n drylwyr eisoes, felly efallai na fydd angen gwasgaru eich arian ymhellach. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis cronfeydd hynod arbenigol, mae’n debyg y byddwch am ddewis rhai cymharol wahanol i wasgaru eich risg.

Beth yw’r ffioedd a’r costau?

Gwiriwch faint y mae’r gwahanol gronfeydd sydd ar gael yn ei godi – dewiswch gronfeydd sydd â chostau cystadleuol yn unig.

Adolygwch eich dewisiadau buddsoddi bob blwyddyn

Efallai na fydd yn rhaid i chi wneud unrhyw newidiadau, ond mae’n arfer da gwirio eich dewisiadau buddsoddi yn flynyddol er mwyn sicrhau eu bod yn dal i adlewyrchu lefel y risg rydych yn gyfforddus ag ef ac nad yw’r costau wedi cynyddu. Mae hyn yn bwysicach fyth wrth i chi ddynesu ymddeoliad – mae’n debyg y byddwch am symud i fuddsoddiadau mwy ceidwadol yr adeg honno.

Mae hyn yn bwysicach fyth wrth i chi nesau at ymddeoliad. Ar y pwynt hwn, byddwch am sicrhau bod y strategaeth yn cydfynd â’ch bwriad.
Er enghraifft:

  • Os ydych am ddefnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu incwm a warantir o flwydd-dal, efallai y dymunwch symud i fuddsoddiadau gyda llai o risg er mwyn diogelu’r gronfa
  • Os dymunwch ddefnyddio’ch cronfa bensiwn ar gyfer incwm hyblyg sy’n tynnu arian i lawr, efallai y dymunwch lunio strategaeth i fodloni’ch anghenion buddsoddi hirdymor parhaus.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?