Digollediad os yw’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu yn mynd yn fethdalwr

Petai eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn mynd i’r wal, byddai gennych hawl i ddigollediad trwy’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol o hyd at £85,000. Dysgwch beth sy’n digwydd ynglŷn â chyfrifon ar y cyd ac os oes gennych arian mewn dau fanc sy’n rhan o’r un grŵp bancio.

Beth yw’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS)?

Gall y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) dalu digollediad i bobl sydd ar eu colled oherwydd i fanc neu ddarparwr gwasanaethau ariannol arall fynd yn fethdalwr.

Mae hefyd yn helpu pobl sydd ar eu colled oherwydd cyngor gwael gan gynghorydd ariannol sydd wedi mynd allan o fusnes ers hynny.

Beth mae Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol yn ei gwmpasu

Mae’r cynllun yn cwmpasu nifer o wahanol fathau o wasanaethau ariannol. Gallech dderbyn digollediad os:

  • Fe wnaethoch golli arian mewn cyfrifon adnau gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd os yw’r cwmni’n methu. Cyn belled nad oes gennych chi fwy na £85,000 gydag un sefydliad. Defnyddiwch offeryn Which? i weld pa fanciau sy’n rhan o’r un grŵp.
  • Mae eich cwmni yswiriant yn mynd yn fethdalwr. Gall y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol dalu hawliadau wedi eu diogelu a cheisio trefnu, neu helpu gyda, trosglwyddo’r busnes yswiriant i gwmni arall os yw hyn yn gost effeithiol ac yn ymarferol
  • Mae eich darparwr pensiwn yn mynd yn fethdalwr. Dim ond pensiynau sydd wedi eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol sydd wedi eu diogelu gan y cynllun – gallwch gael trosolwg o ba gynlluniau sydd wedi eu cynnwys a’r rhai nad ydynt felly ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.
  • Rydych wedi colli’ch arian oherwydd i chi gael cyngor ariannol gwael neu bu i’ch darparwr gwasanaethau ariannol gyflawni twyll. Yn yr achos hwn, gall y cynllun eich diogelu os na all darparwr y gwasanaethau ariannol, neu mae’n debygol na all, dalu hawliadau yn ei erbyn.

Diogelwch ar gyfer balans uchel dros dro

Mae’n werth nodi y gall rhai sydd â balans uchel dros dro fod wedi eu diogelu dan yr FSCS hyd at £1miliwn, am hyd at chwe mis o’r dyddiad pan gafodd yr arian ei dalu i mewn i’r cyfrif gyntaf.

Mae sicrwydd ar gyfer balansau uchel dros dro ar gael i unigolion yn unig, ac nid i gwmnïau.

Os, er enghraifft, y byddwch chi’n gwerthu eich cartref ac felly bod gennych swm anarferol o uchel yn eich cyfrif, efallai y bydd yr arian wedi ei warchod dros dro pe byddai’ch banc yn mynd yn fethdalwr, hyd yn oed os yw’n fwy na’r trothwy £85,000.

Yr hyn nad yw’n cael ei gwmpasu gan y cynllun

Ni fyddwch wedi’ch diogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol:

  • Os yw’r cwmni’n parhau mewn busnes. Rhaid i chi gwyno iddynt yn gyntaf, ac yna fynd â’ch achos at yr Ombwdsmon Ariannol os nad ydych yn fodlon. Nid yw’r cynllun yn talu hawliadau yn y dyfodol yn erbyn cwmnïau sy’n dal mewn busnes.
  • Os nad oedd y cwmni’n gyfrifol am eich colled. Er enghraifft, os achoswyd eich colled gan fuddsoddiad sylfaen yn mynd i’r wal.
  • Nid oedd y cwmni wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) na’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. Gallwch ddarganfod a yw eich un chi wedi ei ddiogelu drwy ddefnyddio Cofrestr y Gwasanaethau Ariannol.
  • Roedd y cwmni wedi ei leoli yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Rhaid i bawb sy’n derbyn adneuon gyda phencadlys yn yr AEE gofrestru i gynllun digolledu adneuon eu gwlad gartref. Mae’n ofynnol i bob gwlad Ewropeaidd gael terfyn digolledu sy’n cyfateb i €100,000.
  • Mae’ch hawliad yn ymwneud â busnes a ddigwyddodd cyn dyddiad penodol. Mae’r dyddiad hwn yn ddibynnol ar y math o hawliad – gallwch wirio dyddiadau allweddol ar wefan y Cynllun.
  • Busnes taliadau neu e-arian yw eich busnes. Nid yw arian a ddelir gyda busnesau taliadau ac e-arian yn cael ei warchod gan FSCS. Gweler ein tudalen E-daliadau - pam, pryd a sut i’w defnyddio i gael rhagor o wybodaeth. Mae gan yr FCA wybodaeth hefyd ar Ddefnyddio darparwyr gwasanaeth talu.

Os ydych yn meddwl y gwerthwyd cynnyrch anaddas i chi ac mae’r cwmni wedi mynd i’r wal – cam-werthu – efallai y byddwch yn gallu hawlio digollediad.

Sut i hawlio

Pan fydd banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd allan o fusnes, bydd Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol yn talu adnau cymwys i bob adneuwr o hyd at £85,000.

Efallai y bydd yn rhaid i gwsmeriaid mathau eraill o wasanaethau ariannol gysylltu’n uniongyrchol gyda’r FSCS.

Cysylltwch â’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol ynglŷn â gwneud hawliad.

Faint o ddigollediad gewch chi?

Mae yna derfynau ar beth fydd y cynllun yn ei dalu.

Bydd angen i chi fod yn arbennig o ofalus faint o arian fyddwch yn ei gadw gyda phob banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd ac, os oes gennych gynilion sy’n fwy na’r trothwy digolledu, sut ydych yn rhannu’ch arian rhwng gwahanol grwpiau bancio.

Os mai dim ond un cyfrif sydd gennych

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS).

Terfyn diogelwch adneuon yr FSCS yw £85,000 fesul cwmni awdurdodedig.

Os oes gennych fwy nag un cyfrif gyda’r un banc neu gymdeithas adeiladu

Yr uchafswm fyddech yn ei gael yw £85,000 o hyd, hyd yn oed os yw cyfanswm eich holl gyfrifon gwahanol gyda’r un banc yn dod i fwy na hyn.

Os oes gennych fwy nag un cyfrif, ond gyda banciau neu gymdeithasau adeiladu gwahanol

Bydd y lefel o amddiffyniad sydd gennych yn ddibynnol ar gyda pha fanciau a chymdeithasau adeiladu mae’ch cyfrifon ynddynt. Dim ond unwaith fydd y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol yn talu ei uchafswm o £85,000 y pen ar gyfer pob ‘sefydliad awdurdodedig’ neu grŵp bancio.

Mae rhai banciau dan berchnogaeth cwmni bancio mwy mewn gwirionedd. Er enghraifft, HSBC yw perchnogion First Direct. Felly petai gennych chi £80,000 gyda First Direct a £10,000 gyda HSBC, byddai gennych chi gyfanswm o £90,000 gyda Banc HSBC Plc. Mae hynny’n golygu na fyddai £5,000 wedi ei ddiogelu gan yr FSCS.

Os oes gennych gyfrif ar y cyd

Os oes gennych gyfrif ar y cyd, terfyn diogelu blaendal y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol yw £170,000.

Byddwch yn ofalus o gwmnïau sy’n cynnig gwasanaethau rheoli hawliadau

Ni chodir tâl i wneud hawliad i’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol. Ond, bydd rhai cwmnïau yn cynnig eich helpu i hawlio gan godi ffi arnoch. Gall hyn fod yn gymaint â chwarter eich digollediad a TAW – felly os cawsoch £2,000 yn ôl, gallech dalu cymaint â £600 i’r cwmni.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am hawlio digollediad ar wefan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?