Dilyn hynt eich pensiwn a chynilion ymddeoliad eraill

I wneud yn siŵr eich bod ar y trywydd iawn i gyrraedd eich targedau ar gyfer eich ymddeoliad, mae’n bwysig adolygu cynilion eich pensiwn ac amcangyfrif yr incwm y maent yn debygol o’i gynhyrchu ar ôl i chi ymddeol. Os bydd eich cynilion yn brin, y cynharaf y sylwch ar hynny, yr hawsaf fydd cywiro’r sefyllfa.

Ble i ddechrau a pha ffigurau i’w defnyddio

Mae’r adrannau isod yn egluro ble i gael amcangyfrifon o’r incwm misol y gallwch ei ddisgwyl o wahanol fathau o bensiynau ar ôl ymddeol.

Nid oes angen i chi boeni am effeithiau chwyddiant rhwng nawr a’ch ymddeoliad.

Bydd y cyfriflenni pensiwn a’r rhagolygon y cyfeirir atynt isod yn rhoi amcangyfrifon o’ch incwm pensiwn yn y dyfodol fel “arian heddiw”.

Cofiwch fod yr holl amcangyfrifon yn cael eu dangos cyn treth.

Amcangyfrif eich ffynonellau incwm posibl ar ôl ymddeol

Pensiwn y Wladwriaeth

Mae’n syniad da i ofyn yn rheolaidd am ddatganiad Pensiwn y Wladwriaeth i chi allu gweld faint o Bensiwn y Wladwriaeth ydych wedi ei gronni hyd yn hyn.

Gallwch wneud cais am un ar-lein neu dros y ffôn neu drwy’r post os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac yn o leiaf 30 diwrnod i ffwrdd o’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch weld manylion sut i wneud hyn ar GOV.UKopens in new window.

Am ragor o wybodaeth, gweler ein canllaw ar y Pensiwn y Wladwriaeth.

Pensiynau buddion wedi’u diffinio (cyflog terfynol)

Mae’r rhain yn talu incwm ymddeoliad yn seiliedig ar eich cyflog ac ers pa bryd y buoch chi’n aelod o’r cynllun.

Fe’i gelwir hefyd yn gynllun pensiwn ‘cyflog terfynol’ neu ‘gyfartaledd gyrfa’. Yn gyffredinol maent ar gael gan gynlluniau pensiwn gweithle hŷn neu sector cyhoeddus yn unig.

Os ydych chi’n perthyn i un, fel arfer fe anfonir datganiad neu gyfriflen budd-dal blynyddol i chi gan eich cynllun pensiwn. Os nad ydych yn cael cyfriflen, gallwch ofyn am un.

Mae’r datganiad/cyfriflen yn dangos faint o bensiwn allech chi ei gael. Efallai y bydd neu na fydd yn tybio eich bod yn cymryd eich cyfandaliad di-dreth.

Pensiynau cyfraniadau wedi’u diffinio (prynu arian)

Gyda’r cynlluniau hyn, rydych yn casglu cronfa y byddwch yn ei throi’n incwm wedyn ar ôl ymddeol.

Mae gwerth eich cronfa yn seiliedig ar eich cyfraniadau, cyfraniadau eich cyflogwr (os yw’n berthnasol) yn ogystal ag elw ar fuddsoddiadau a gostyngiad treth.

Mae cynlluniau â chyfraniad yn cynnwys pensiynau’r gweithle, personol a rhanddeiliaid. Gellir cynnal cynlluniau trwy gwmni yswiriant, darparwr ymddiriedolaeth meistr, neu gallwch fod yn aelod o gynllun unigryw a sefydlwyd gan eich cyflogwr.

Mae eich cyfriflenni blynyddol yn rhoi amcangyfrif o’r incwm ymddeol misol y mae eich pensiwn ar y trywydd i’w gynhyrchu pe byddech yn ei droi’n incwm a warentir am oes (a elwir hefyd yn flwydd-dal).

Mae blwydd-dal yn darparu incwm ymddeol rheolaidd, fel arfer am oes. Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r datganiadau diweddaraf a anfonwyd atoch, oherwydd y rhain fydd yn cynnwys yr amcangyfrifon mwyaf cyfredol.

Efallai na fydd yr incwm ar eich cyfriflen yn tybio eich bod yn cymryd eich cyfandaliad arian parod di-dreth.

Nawr mae gennych ryddid llwyr ynglŷn â sut allwch chi ddefnyddio’ch cronfeydd pensiwn os ydych yn 55 oed neu’n hŷn a bod gennych chi gynllun o’r math hwn.

Felly er bod eich cyfriflenni pensiwn yn darparu amcangyfrifon defnyddiol o’ch incwm ymddeol tebygol yn seiliedig ar drosi eich cronfa bensiwn yn flwydd-dal, mae gennych opsiynau eraill.

Ffynonellau eraill o incwm ar ôl ymddeol

Yn ogystal â’ch pensiynau, efallai y bydd gennych gynilion a buddsoddiadau eraill a fydd yn cynhyrchu incwm i chi ar ôl i chi ymddeol, megis adneuon arian parod, buddsoddiadau mewn cyfranddaliadau neu eiddo yr ydych yn ei rentu i rywun arall.

Defnyddio ein dalen waith cynllunio ymddeoliad i weld eich cynnydd

Ar ôl i chi gyfrifo pob ffigur incwm misol sy’n berthnasol i chi, defnyddiwch ein dalen waith cyllidebu mewn ymddeoliad i’w cymharu â’ch targed incwm ar ôl ymddeol.

Eich camau nesaf

Os oes diffyg yn yr incwm ymddeoliad a ragwelir i chi, darllenwch ein canllaw am lenwi bwlch yn eich cynilion pensiwn.

Os yw eich cynilion ar y trywydd iawn, gwych – ond efallai fod pethau y gallwch eu gwneud i wneud iddynt weithio’n galetach fyth i chi. Darllenwch ein canllaw am wneud y gorau o’ch cynilion pensiwn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?