Diogelu eich pensiwn gweithle ar ôl cael babi

Dylai’ch cyflogwr barhau i dalu eich cyfraniadau pensiwn gweithle fel mater o drefn tra byddwch ar absenoldeb mamolaeth. Newyddion da os yw’ch dwylo’n llawn gyda babi newydd. Ond beth arall ddylech chi ei ystyried yn awr er mwyn sicrhau eich bod yn medru ariannu’r ffordd o fyw y mae arnoch ei heisiau ar ôl ymddeol?

Cyfraniadau pensiwn tra byddwch ar absenoldeb mamolaeth

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn cwmni ac mae’ch cyflogwr yn cyfrannu ato, mae’n rhaid iddo barhau i wneud felly tra byddwch yn derbyn Tâl Mamolaeth Statudol. Mae hynny hyd at 39 wythnos, ac o bosibl yn hirach os yw’ch cyflogwr yn ei gynnig yn eich contract.

Darllenwch ragor am Dâl Mamolaeth Statudol ar wefan GOV.UK.

Gwiriwch gyda’ch cyflogwr bod eich cyfraniadau pensiwn yn cael eu talu tra yr ydych ar absenoldeb mamolaeth.

Darllenwch ragor o wybodaeth am eich pensiwn gweithle yn ystod absenoldeb mamolaeth ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Yn bryderus nad yw’ch cyflogwr yn talu’r hyn y mae gennych hawl iddo?

Fel gyda’r rhan fwyaf o drafferthion gweithle, mae’n well siarad â’ch cyflogwr yn gyntaf. Efallai mai camgymeriad yn unig ydyw. Ond os ydych yn dal yn anfodlon, cysylltwch â’ch undeb llafur (os oes gennych chi un), neu siaradwch â’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau ar 0300 123 1047.

Gallwch hefyd gysylltu â Llinell Gymorth Cyflogeion Cyllid a Thollau EM yn uniongyrchol ar 0300 200 3300

Mae sicrhau bod arian yn cael ei dalu i’ch cynllun pensiwn pan ydych ar absenoldeb mamolaeth yn un peth, ond nid yw’n parhau am byth. Gallai beth fyddwch yn penderfynu ei wneud nesaf gael effaith fawr ar eich pensiwn ac effeithio ar eich incwm pan fyddwch yn ymddeol. Felly, bydd angen i chi ystyried eich dewisiadau’n ofalus.

Opsiwn 1 – Mynd yn ôl i weithio’n amser llawn

Manteision:

  • Ni fydd gennych fylchau yn eich cyfraniadau pensiwn, a gallwch barhau i dalu’r un faint ag o’r blaen wrth i chi elwa o gyfraniadau eich cyflogwr (os bydd yn eu talu).

Anfanteision:

  • Costau posibl am ofal plant

Opsiwn 2 – Dychwelyd i’r gwaith yn rhan-amser neu gyda llai o oriau

Manteision:

  • Gallwch barhau i dalu i’ch cynllun pensiwn gwaith.

Anfanteision:

  • Os ydych chi a’ch cyflogwr yn talu llai i mewn, bydd eich pensiwn terfynol yn llai.

Opsiwn 3 – Cael swydd wahanol neu weithio’n hunangyflogedig

Manteision:

  • Oriau gweithio hyblyg neu fwy o amser gartref.

Anfanteision:

  • Efallai na fydd trefniadau pensiwn gyda chyflogwr newydd mor ffafriol, ac os byddwch yn gweithio’n hunangyflogedig, bydd raid i chi drefnu pensiwn personol eich hun (heb unrhyw gyfraniadau pensiwn o gwbl).

Opsiwn 4 – Rhoi’r gorau i’r gwaith yn llwyr tra bydd eich babi yn fychan

Manteision:

  • Amser gartref i fwynhau bod yn rhiant.

Anfanteision:

  • Bydd yn rhaid i chi adael unrhyw gynllun pensiwn cyflogwr, felly ni fydd eich hawl neu gronfa bensiwn yn tyfu – er y byddwch yn dal i’w gael pan fyddwch yn ymddeol.
Mae mwy o wybodaeth ar gael am y dewisiadau hyn ar wefan GOV.UK.

Sut i sicrhau nad ydych ar eich colled

Awgrym Da

Mae’n gwneud synnwyr cynllunio i gael rhywfaint o gynilion pensiwn yn eich enw chi. Os bydd eich trefniadau teuluol yn newid, bydd gennych rywbeth wrth gefn ar gyfer eich ymddeoliad.

Bron bob tro mae’n werth ymuno â phensiwn yn y gweithle, yn arbennig os yw’ch cyflogwr yn talu i mewn i’r cynllun ar eich rhan hefyd.

Ond os nad oes gan eich cyflogwr un, neu os ydych yn hunangyflogedig neu ddim yn gweithio o gwbl, bydd angen i chi wneud trefniadau eraill.

Ceisiwch bensiwn personol

Os nad oes pensiwn gweithle ar gael, os ydych yn hunangyflogedig neu os nad ydych yn mynd yn ôl i’r gwaith, dylech gychwyn eich pensiwn eich hun a thalu i mewn iddo’n rheolaidd. Mae’r rhyddhad treth ar gynilion pensiwn yn hael (ac mae rhyddhad treth yn golygu fwy neu lai eich bod yn cael cyfraniad gan y llywodraeth).

Darllenwch ragor am bensiynau personol ar wefan GOV.UK.

Os nad ydych yn ennill digon i dalu Treth Incwm, gallwch ddal i gael gostyngiad treth ar gyfraniadau pensiwn, hyd at uchafswm o £3,600 y flwyddyn neu 100% o enillion, pa bynnag un sydd fwyaf.

Er enghraifft, os nad oes gennych incwm gallwch dalu £2,880 i mewn a bydd y llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfraniad i’w wneud yn £3,600.

Gallai rhywun arall, fel eich partner, dalu i mewn i’ch pensiwn ar eich rhan hefyd.

Dychwelyd i’r gwaith ar ôl 12fed pen-blwydd eich plentyn ieuengaf

Dyna pryd fydd y llywodraeth yn stopio rhoi credydau Yswiriant Gwladol i chi tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth Sylfaenol a Phensiwn Atodol, felly bydd angen i chi fod yn ennill eto os ydych eisiau rhoi hwb i’r hyn fyddwch yn ei gael wrth ymddeol.

Lawrlwythwch wybodaeth ar gredydau ar gyfer rhieni a gofalwyr ar wefan GOV.UK.

Ceisiwch gyngor

Mae pensiynau’n gymhleth. Y peth gorau i chi ei wneud fel arfer yw siarad â chynghorydd ariannol annibynnol cyn i chi wneud dim byd.

Darllenwch ein canllaw Dewis cynghorydd ariannolopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?