Diogelu incwm tymor byr – dewis polisi

Gall diogelwch incwm tymor byr, a elwir hefyd yn STIP, eich helpu wrth gadw i fyny â’ch rhent neu daliadau morgais a threuliau eraill os cewch eich diswyddo neu os ydych yn rhy sâl i weithio am gyfnod byr o amser. Darllenwch fwy i ganfod sut y gallwch eich diogelu eich hun yn y tymor byr. Efallai y byddwch yn penderfynu cael cyngor proffesiynol gan ymgynghorydd ariannol i’ch helpu i ddewis.

Nodweddion polisi diogelu incwm tymor byr

Mae STIP yn cymryd lle eich incwm os nad ydych chi’n gallu gweithio oherwydd eich bod yn sâl neu wedi anafu ac mae hyn yn arwain at golli incwm, neu os ydych yn cael eich diswyddo.

Wrth gymryd polisi, mae angen i chi sicrhau eich bod yn gwybod beth ydych chi eisiau ei yswirio (e.e. eich rhent, morgais, eich incwm, biliau…) a bod y polisi yn cyd-fynd â’ch amgylchiadau.

Yn y canllaw hwn, rydym wedi amlygu’r prif rannau i chi eu hystyried.

Hyd y taliadau

Bydd polisi yn talu hyd at ddyddiad dod i ben y polisi, nes eich bod yn dychwelyd i’r gwaith neu tan ddiwedd y cyfnod sefydlog a gytunwyd o flaen llaw (e.e. dwy flynedd). Po fyrraf yw’r cyfnod sefydlog, lleiaf drud fydd y polisi.

Efallai y byddwch yn gallu hawlio nifer o weithiau o fewn yr un polisi os ydych chi i ffwrdd o’r gwaith yn fynych oherwydd salwch.

Swm y taliadau

Gallwch ddewis polisi sy’n talu swm penodol i dalu am filiau a threuliau penodol, neu gallwch ddiogelu canran o’ch cyflog clir.

Ffactorau sy’n dylanwadu ar y gost

  • Swydd – po fwyaf mae’n cynnwys gwaith llaw neu’n arbenigol, yr uchaf yw’r gost
  • Oedran
  • Iechyd (eich iechyd cyfredol, eich pwysau, a’ch hanes meddygol teuluol)
  • P’un a ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu yn flaenorol
  • Faint ydych chi eisiau ei ddiogelu
  • Y cyfnod aros dros ben cyn eich bod yn cael eich tâl (cyfnod gohiriedig) (gweler Pryd fydd y polisi yn talu? isod)

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm tymor byr.

Pryd fydd y polisi yn talu?

Gelwir y cyfnod o amser y byddwch yn sâl cyn i’ch polisi dalu yn ‘gyfnod gohiriedig’ (y swm dros ben neu gyfnod aros). Efallai y byddwch yn penderfynu, os na allwch weithio, na fyddech angen taliad nes:

  • Bydd eich tâl salwch statudol yn dod i ben (chwe mis)
  • Bydd tâl salwch eich cyflogwr yn dod i ben, os byddant yn eich cynnal am ychydig yn hwy, gallai fod yn 12 mis
  • Bydd eich cynilion yn dod i ben

Felly, os oes gennych werth chwe mis o dâl salwch a chwe mis arall o gynilion, fe allwch ohirio eich hawliad am flwyddyn. Neu gallech ohirio am chwe mis a chadw’ch cynilion. Hiraf yn y byd fydd eich cyfnod aros, rhataf yn y byd fydd eich premiwm. Mae’r cyfnodau aros mwyaf cyffredin yn 4, 13, 26 wythnos a blwyddyn.

Incwm arall

Os oes gennych incwm neu daliadau o yswiriannau diogelu incwm eraill, gall y rhain leihau’r budd-dal y byddwch yn ei dderbyn o’ch polisi petaech yn hawlio. Gwiriwch amodau’r polisi i weld a yw hyn yn berthnasol pan fyddwch yn ystyried pa bolisi i’w brynu neu beidio.

Gwasanaethau cefnogi hawliadau

Mae rhai polisïau yn cynnwys gwasanaethau cefnogi hawliadau sy’n darparu help a chefnogaeth, fel llinellau cymorth a gwybodaeth am eich cyflwr meddygol neu gyngor cyfreithiol os byddwch yn hawlio, i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith cyn gynted â phosibl.

Mae budd-dal gosod mewn ysbyty yn daliad arian parod dan rai polisïau ar gyfer pob noson mae deiliad y polisi yn treulio yn yr ysbyty, fel arfer wedi’r saith niwrnod cyntaf.

Cael cyngor

Mae’n ddefnyddiol i gael cyngor arbenigol. Mae’r rhan fwyaf o gwynion am STIP yn ymwneud â dadl a yw defnyddiwr yn bodloni’r diffiniadau yn y polisi.

Gall cynghorwyr drafod manylion yr amrywiol bolisïau sydd ar gael a sicrhau’ch bod yn dewis yr un iawn.

Darllenwch fwy yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm tymor byr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?