Budd-dal Plant a Phensiwn y Wladwriaeth

Wyddech chi fod hawlio Budd-dal Plant yn golygu y gallech chi gael mwy o Bensiwn y Wladwriaeth? Efallai mai ymddeol yw’r peth olaf ar eich meddwl wrth i chi ofalu am fabi newydd, ond gallai’r hyn a wnewch yn awr gael effaith sylweddol ar eich sefyllfa ariannol yn y dyfodol.

Diogelu eich Pensiwn gan y Wladwriaeth

Er gwaethaf yr hyn y gallech ei feddwl, nid oes neb yn cael Pensiwn y Wladwriaeth llawn fel mater o drefn pan fyddant yn ymddeol.

Dim ond os byddwch wedi talu, neu wedi cael eich credydu â chyfraniadau Yswiriant Gwladol am 35 o flynyddoedd y byddwch yn cael y swm llawn.

Y gair allweddol yma yw ‘credydu’.

Hyd yn oed os nad ydych yn gweithio wrth edrych ar ôl eich babi, pan fyddwch yn hawlio Budd-dal plant nes bydd eich plentyn ieuengaf yn 12 oed cewch gredydau Yswiriant Gwladol. Mae Gofalwyr maeth yn eu cael hefyd.

Ychwanegir y credydau fel mater o drefn i’ch cyfrif Yswiriant Gwladol pan hawliwch Fudd-dal Plant, felly nid oes raid i chi wneud dim.

Os byddwch yn cyrraedd Oed Pensiwn y Wladwriaeth ar neu wedi 6 Ebrill 2016, cewch Bensiwn newydd y Wladwriaeth.

Y swm llawn o Bensiwn y Wladwriaeth newydd ar gyfer 2021-22 fydd £ 179.60 yr wythnos.

Beth yw Budd-dal Plant?

Taliad rheolaidd gan y llywodraeth yw Budd-dal Plant i roi cymorth gyda’r cost o fagu plentyn.

Gallwch hawlio Budd-dal Plant am bob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdano os yw:

Yn y flwyddyn dreth 2021-22 gallech gael:

  • £21.15 yr wythnos am eich plentyn cyntaf
  • £14 yr wythnos am unrhyw blant eraill

Nid oes treth i’w thalu os nad yw yr un o’r rhieni’n ennill rhagor na £50,000 y flwyddyn.

Os byddwch chi’n ennill mwy na hyn, bydd yn rhaid i chi dalu rhywfaint o’r arian yn ôl fel Treth Incwm ychwanegol. Gelwir hyn yn ‘Daliad Budd-dal Plant Incwm Uchel’.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Budd-dal Plant ar gyfer pobl sy’n ennill £50,000+

Sut i hawlio Budd-dal Plant

I hawlio Budd-dal Plant bydd angen i chi gwblhau ffurflen Hawlio Budd-dal Plant (CH2).

Anfonwch y ffurflen i’r Swyddfa Budd-dal Plant ynghyd â thystysgrif geni neu fabwysiadu gwreiddiol eich plentyn.

Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl y bydd gennych hawl i rywbeth gan eich bod chi neu’ch partner yn ennill mwy na’r terfyn di-dreth o £50,000, dylech barhau i hawlio er mwyn i chi beidio â cholli allan ar gredydau Yswiriant Gwladol.

Os bydd y naill ohonoch neu’r llall yn ennill dros £60,000, gallwch bob amser ddewis peidio â derbyn y taliadau - ac osgoi’r ffi dreth - ond parhau i gael y budd-daliadau.

Dysgwch ragor am hawlio Budd-dal Plant

Os ydych chi’n ofalwr maeth

Os ydych chi’n ofalwr maeth cofrestredig, bydd angen ichi wneud cais i Cyllid a Thollau EM am gredydau Yswiriant Gwladol.

Trosglwyddo Credydau Yswiriant Gwladol

Os ydych chi’n gweithio ac yn cael Budd-dal Plant, efallai’ch bod yn casglu mwy o gredydau Yswiriant Gwladol nag sydd arnoch eu hangen mewn gwirionedd.

Y newyddion da yw y gallwch eu trosglwyddo i’ch partner os nad yw’n gweithio neu ar incwm isel a ddim yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Gallwch hawlio ar gyfer trosglwyddo credydau bob blwyddyn ar ddiwedd pob blwyddyn dreth.

Credydau teidiau a neiniau

Ers Ebrill 2011, gallwch hefyd eu trosglwyddo i rywun arall yn eich teulu, fel taid/nain, brawd/chwaer neu aelod uniongyrchol arall o’r teulu os ydynt yn gofalu am eich plentyn (dan 12 oed) am o leiaf 20 awr yr wythnos – does dim angen iddyn nhw fod yn ofalwyr plant cofrestredig. Yr enw cyffredin ar y rhain yw ‘credydau teidiau a neiniau’.

Sut i gael cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth

Mae’n hawdd dod i wybod faint o flynyddoedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol sydd gennych ar hyn o bryd a faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gall y rhain ei roi i chi. Hefyd gallwch gyfrifo faint yn rhagor o flynyddoedd – os o gwbl – sydd eu hangen arnoch i gael Pensiwn llawn y Wladwriaeth.

Dysgwch ragor am gael cyfriflen Pensiwn y Wladwriaeth ar GOV.UK

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?