Dirwyn eich polisi gwaddol neu oes cyfan gydag elw i ben yn gynnar

Os bydd eich cyfriflen yn dangos nad yw eich polisi gydag elw yn werth cymaint ag yr oeddech wedi’i ddisgwyl – neu os bydd angen i chi gael gafael ar eich arian cyn diwedd y tymor – efallai y byddwch yn ystyried cyfnewid eich polisi am arian yn gynnar neu hyd yn oed ei werthu. Dyma rai pethau i’w hystyried wrth benderfynu beth i’w wneud.

Pethau i’w hystyried cyn i chi ddod â’ch polisi i ben

Os ydych o’r farn bod gwaddol wedi’i gamwerthu i chi

Gair o gyngor

Os ydych yn pryderu am wneud y penderfyniad ar eich pen eich hun, yna gallai fod yn ddoeth cael rhywfaint o gyngor ariannol.

Os felly, efallai y gallech gwyno i’r darparwr cyn gwerthu neu gyfnewid eich polisi am arian ac yn gymwys i gael iawndal efallai. Ond gwiriwch a ydych chi o fewn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno cwyn. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Which?.

Mae gweddill y dudalen hon yn ystyried yr opsiynau os na fyddwch yn credu bod y polisi wedi’i gamwerthu i chi.

Beth fydd yn digwydd os byddwch yn dod â’r polisi i ben yn gynnar?

Fel arfer bydd cost yn gysylltiedig â dod â pholisi i ben yn gynnar, ond bydd maint y gost honno yn dibynnu i raddau helaeth ar y canlynol:

 • pa un ai gwaddol neu bolisi oes gyfan yw eich polisi
 • am ba mor hir rydych wedi bod yn talu i mewn i’r polisi – os byddwch yn dod â pholisi i ben yn ystod y blynyddoedd cynnar, mae’n bosibl y cewch lai yn ôl na’r swm y gwnaethoch ei dalu i mewn

Er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r holl ffeithiau, gofynnwch i’ch cynghorydd ariannol neu frocer polisi am y canlynol:

 • pa fonysau neu warantau y byddwch yn eu colli drwy godi’r arian yn gynnar
 • pa gosbau a gostyngiadau yng ngwerth y farchnad (MVR) a wynebwch os diweddwch y polisi’n gynnar ac a fyddai’n well i chi ei gadw
 • gwerth aros – gall eich cynghorydd roi amcangyfrif i chi o werth eich polisi os byddwch yn dal gafael arno tan ddiwedd y cyfnod
 • beth fydd yn digwydd os byddwch yn cadw’r polisi ond yn rhoi’r gorau i dalu unrhyw bremiymau ychwanegol
 • pryd y bydd rhwymedigaeth treth os byddwch yn cyfnewid y polisi am arian neu’n rhoi’r gorau i dalu premiymau

Unwaith y byddwch yn gwybod beth sydd yn y fantol, gofynnwch y canlynol i chi’ch hun:

 • a wyf yn barod i golli’r arian hwn?
 • a yw’r penderfyniad yn gwneud synnwyr ariannol?
 • pa nod ariannol oeddwn i’n anelu ato gyda’r polisi hwn ac a wyf yn dal i anelu at ei gyrraedd?
 • a oes buddsoddiad arall a all fy helpu’n well i gyrraedd fy nodau?

Eich opsiynau os byddwch yn penderfynu dod â’ch polisi i ben yn gynnar

Os byddwch wedi penderfynu mai dod â’ch polisi i ben yn gynnar yw’r penderfyniad cywir i chi, bydd angen i chi ystyried sut rydych am ymadael â’r cynllun. Mae dwy ffordd bosibl o ddod â pholisi i ben, ond nid ydynt i gyd ar gael gyda phob polisi. Gallwch:

 • godi’r arian o’ch polisi
 • gwerthu’r polisi i drydydd parti

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall goblygiadau dod â’ch polisi i ben – ffioedd, taliadau neu alldaliadau is – ar gyfer pa bynnag ddewis y byddwch yn ei wneud.

Rhoi’r gorau i daliadau

 • Mae rhai polisïau yn rhoi’r dewis i chi roi’r gorau i daliadau. Gelwir hyn yn ‘gorffen talu’ eich polisi (‘paid-up’ yn Saesneg).
 • Gyda pholisi gorffen talu, bydd eich cwmni yswiriant yn parhau i ddal eich arian tan y dyddiad aeddfedu ond byddwch yn cael llai yn ôl ar ddiwedd y tymor na phe byddech wedi parhau i dalu i mewn i’r polisi.
 • Os yw’ch polisi yn cynnwys yswiriant bywyd, mae’n debygol y bydd ei werth yn llawer llai os byddwch yn stopio’ch taliadau.

Codi’r arian o’ch polisi

 • Gyda’r opsiwn hwn, byddwch yn atal eich polisi yn gynnar ac yn cael gwerth cyfnewid am arian (‘cash-in’ yn Saesneg) neu ildio.
 • Fel arfer, bydd taliadau uchel a chosbau ymadael pan fyddwch yn cyfnewid polisi gydag elw am arian. Gall y cwmni gymhwyso gostyngiad neu addasiad gwerth y farchnad (y cyfeirir atynt fel MVR neu MVA) pan fyddwch yn cyfnewid am arian. Maent yn gwneud hyn er mwyn sicrhau na fyddwch yn gadael y gronfa gyda mwy na’ch cyfran deg.

Gwerthu eich polisi

 • Os oes gennych bolisi gwaddol gydag elw, mae’n bosibl y byddwch yn gallu ei werthu ar y farchnad gwaddolion ail-law.
 • Os ydych wedi bod yn talu i mewn i’r polisi ers saith mlynedd o leiaf, fwy na thebyg y byddwch yn ennill mwy os byddwch yn gwerthu polisi gydag elw yn hytrach na’i gyfnewid am arian.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?