Dod o hyd i gyfrifon banc, cynilion neu Fondiau Premiwm coll

Mae amcangyfrif o £850 miliwn yn sefyll heb ei hawlio mewn cyfrifon banc coll. Os ydych chi’n meddwl bod peth ohono’n perthyn i chi, peidiwch â’i wastraffu! Mae gwirio am gyfrifon banc neu gymdeithas adeiladu coll, neu gynilion gyda Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I), yn dasg syml, ac am ddim. Hefyd gallwch wirio ar-lein am wobrau Bondiau Premiwm sydd heb eu hawlio.

Sut mae dod o hyd i gyfrifon coll

Os ydych chi’n ceisio lleoli hen gyfrif banc, eich cam cyntaf yw siarad â’r banc neu gymdeithas adeiladu.

Os na all eich banc eich helpu chi, neu os na allwch chi gofio ym mha fanc neu gymdeithas adeiladu yr oedd y cyfrif, darllenwch ymlaen i ddysgu sut i ddefnyddio ‘fy nghyfrif banc coll’.

Peidiwch â thalu unrhyw un i chwilio am eich hen gyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu NS&I - defnyddiwch y gwasanaeth am ddim yn fy nghyfrif coll.

Beth yw cyfrif ‘coll’?

Mae cyfrif coll yn gyfrif y mae eich banc neu eich cymdeithas adeiladu wedi’i nodi yn un anweithredol, oherwydd:

  • Nid oes unrhyw weithgarwch wedi bod. Fel arfer am o leiaf tair blynedd.
  • Nid ydynt wedi llwyddo i gysylltu â chi. Fel arfer oherwydd newid cyfeiriad.

Defnyddio fy nghyfrif coll

Yn aml iawn mae cyfrifon yn diflannu am fod pobl yn newid eu cyfeiriad neu eu henw. Wrth i chi chwilio, cofiwch nodi unrhyw enwau blaenorol hefyd.

Mae gwasanaeth am ddim i’ch helpu chi i ganfod cyfrifon coll, o’r enw fy nghyfrif coll. Mae’n wasanaeth ar-lein, ond os oes yn well gennych chi gallwch wneud cais ar bapur.

Fe’i sefydlwyd gan Gymdeithas Bancwyr Prydain, Cymdeithas Cymdeithasau Adeiladu a Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol(NS&I). Gall eich helpu chi i ddod o hyd i unrhyw gyfrifon coll gydag unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladu yn y DU neu NS&I, yn ogystal â gyda rhai banciau tramor sydd â changhennau yn y DU.

Os yw eich cyfrif chi dramor, bydd rhaid i chi gysylltu â’r banc neu’r sefydliad cynilo sy’n dal y cyfrif.

Dim ond cyfrifon anweithredol nad ydynt wedi’u defnyddio am o leiaf tair blynedd y byddan nhw’n eu canfod.

Pwy all ganfod fy nghyfrif coll a pha bryd y dylech chi ei wneud

Chi biau’r arian mewn cyfrif coll bob amser yn gyfreithiol, hyd yn oed os byddwch yn aros blynyddoedd lawer i’w hawlio.

Fel rheol byddwch yn defnyddio mylostaccount.org.uk i ddod o hyd i’ch cyfrif eich hun. Gall ysgutorion ewyllys ddefnyddio’r gwasanaeth hefyd.

Fe allech chi hefyd ddefnyddio mylostaccount.org.uk os:

  • Nad ydych chi’n siŵr gyda pha fanc neu gymdeithas adeiladu y mae’ch cyfrif.
  • os nad ydych yn sicr a yw cyfrif yn bodoli o gwbl

Beth i’w ddisgwyl

Unwaith y byddwch chi’n rhoi’ch manylion yn fy nghyfrif coll, mae’n eich helpu chi i ddod o hyd i unrhyw gyfrifon sy’n berchen i chi. Mae tua hanner miliwn o gyfrifon coll yn y DU, felly gallai’r chwilio gymryd hyd at dri mis i’w gwblhau.

Os deuir ar draws cyfrif coll, bydd angen i chi brofi mai chi yw pwy yr ydych chi’n honni yr ydych chi, a bod gennych chi hawl gyfreithiol i’r arian. Yna gellir ailagor eich cyfrif neu gallwch adfer yr arian.

Byddwch chi hefyd yn derbyn unrhyw log sy’n ddyledus i chi (os oedd yn gyfrif creu llog).

Ewch i fy nghyfrif coll i ddod o hyd i’ch arian coll.

Dod o hyd i Dystysgrifau Cynilion Ulster coll

Os ydych chi wedi colli Tystysgrif Cynilion Ulster, bydd rhaid i chi lenwi ffurflen a’i hanfon at Adran Cyllid a Phersonél Gogledd Iwerddon.

Cewch ffurflen Tystysgrif Cynilion Ulsteropens in new window o Adran Cyllid a Phersonél Gogledd Iwerddon.

Gwirio am wobrau Bondiau Premiwm heb eu hawlio

Does dim cyfyngiad amser ar hawlio gwobr Bond Premiwm felly os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi anghofio am un ewch i wiriwr gwobrau’r Bondiau Premiwm yng ngwefan NS&I

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhif deiliad Bond Premiwm. Os ydych chi wedi colli’r rhif hwn, mae ffyrdd eraill y gallwch chi chwilio am eich gwobr.

Beth i’w wneud os oes gennych chi gŵyn am y banc neu os ydych chi’n anghytuno â’i ymateb

Os ydych chi’n anghytuno â sut y mae banc neu gymdeithas adeiladu wedi delio â’ch cyfrif coll, gofynnwch am gopi o’u proses gwyno a gwnewch gŵyn ffurfiol.

Os nad ydych chi’n hapus â’u hymateb, gallwch ofyn am gymorth am ddim gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?