Dod o hyd i’r bargeinion gorau gyda gwefannau cymharu prisiau

Os ydych yn chwilio am y fargen orau ar gyfer eich morgais, nwy a thrydan neu gyfrif cynilo, mae gwefannau cymharu prisiau yn lleoedd gwych i gychwyn arni. Fodd bynnag, mae rhai pwyntiau y dylid eu cofio cyn i chi benderfynu defnyddio un.

Rheolau cyffredinol

  1. Peidiwch â defnyddio un gwefan cymharu prisiau yn unig. Nid yw gwefannau cymharu prisiau unigol yn cynnig yr un canlyniadau, felly gwiriwch amryw ohonynt cyn i chi benderfynu newid darparwr, cyflenwr neu brynu cynnyrch. Efallai y bydd hyn yn cymryd ychydig yn fwy o amser, ond mae’n werth gwneud hynny oherwydd gallech arbed cryn dipyn o arian.
  2. Gwnewch yn siŵr fod y cynnyrch yn bodloni’ch anghenion. Gwnewch ychydig o ymchwil cyn i chi benderfynu’n derfynol a sicrhau bod y cynnyrch yn addas ar eich cyfer chi. Efallai nad y fargen rataf fydd yr un orau ar gyfer eich anghenion neilltuol. Er enghraifft, a fyddai’n well i chi ddewis cyfradd sefydlog neu amrywiol ar gyfer eich morgais? A ddylech chi ddewis cytundeb pris sefydlog ar ynni dros gyfnod byr neu hirdymor? Ni fydd rhai gwefannau cymharu yn cynnig fawr o ganllaw o gwbl, felly mae’n beth doeth casglu peth gwybodaeth cyn i chi wneud penderfyniad terfynol.

Pa bryd ddylwn i ddefnyddio gwefan cymharu prisiau?

Chwilio am y fargen orau

Yn awr mae hi’n haws dod o hyd i’r fargen orau drwy rannu’ch gwybodaeth fancio. Dysgwch ragor am hyn yma.

Os ydych yn chwilio am ffyrdd i leihau’ch biliau neu ganfod pa gynnyrch fyddai’n bodloni’ch anghenion orau, mae gwefannau cymharu prisiau’n ffordd dda i gael trosolwg o’r hyn sydd ar gael. Bydd rhai gwefannau arbed arian yn gofyn an fanylion ynglŷn â’ch anghenion, er enghraifft faint o ynni a ddefnyddiwch, a defnyddio’r wybodaeth honno i benderfynu pa un o’r opsiynau sydd ar gael sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Os nad ydych yn siŵr a yw cynnyrch neilltuol yn addas ar eich cyfer chi, mynnwch gyngor ariannol neu trafodwch eich opsiynau gyda’r darparwr

Wedi i chi wirio beth sydd ar gael drwy ddefnyddio amryw o wefannau cymharu prisiau, gallwch un ai newid drwy’r wefan ei hun neu drwy gysylltu â’r darparwr yn uniongyrchol. Cofiwch fod rhai cynigion ar gael drwy wefannau cymharu yn unig. Mae hyn yn digwydd yn aml gyda rhoddion ychwanegol fel arian yn ôl neu deganau meddal hyd yn oed.

A yw gwefannau cymharu’n dangos pob darparwr sydd ar y farchnad?

Nac ydynt.

Er y bydd amryw o wefannau cymharu prisiau yn rhoi ystod eang o opsiynau i chi, anaml iawn y byddant yn cynnwys pob darparwr ar y farchnad. Efallai y bydd gan rai darparwyr fargeinion unigryw ar gael gyda gwefan gymharu neilltuol, neu wedi dewis peidio ag ymddangos ar wefannau cymharu o gwbl. Weithiau bydd darparwr newydd ar gael ar y farchnad ond heb ei ychwanegu at gronfa ddata’r wefan eto.

Am y rhesymau hynny, mae’n beth doeth cymharu amryw o wefannau i weld pa opsiynau eraill sydd ar gael cyn i chi wneud penderfyniad.

Cofiwch mai chi sydd â’r gair olaf. Os bydd gennych chi unrhyw amheuon ynglŷn â chynnyrch neilltuol gwnewch ragor o ymchwil – yn aml gall chwiliad sydyn ar y we roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Os ydych yn ansicr hyd yn oed wedyn siaradwch â’ch darparwr neu’ch brocer presennol, yn ddibynnol ar y cynnyrch a ddymunwch.

Sut i ddefnyddio gwefan cymharu prisiau?

Rydym wedi creu rhestr o wefannau a argymhellir, yn seiliedig ar y math o gynnyrch ydymunwch ei brynu. Sgroliwch i lawr a chlicio er mwyn cychwyn ar eich gwaith cymharu.

Bydd nifer o wefannau cymharu prisiau yn gofyn am eich manylion personol cyn rhoi rhestr o ddarparwyr i chi. Er enghraifft, os hoffech gael pris rhatach ar eich yswiriant car, bydd gwefan gymharu’n gofyn i chi gwblhau manylion ynglŷn â’ch cyfeiriad, eich car a’ch defnydd ohono. Byddwch mor gywir â phosib gyda’r wybodaeth hon, oherwydd caiff ei defnyddio fel sail ar gyfer y prisiau a ddangosir i chi.

Mae gan rai gwefannau cymharu prisiau gytundebau gyda chyflenwyr neilltuol ac yn cael comisiwn bob tro y bydd rhywun yn newid cynnyrch neu ei ddewis am y tro cyntaf. Byddwch yn wyliadwrus o flychau sydd wedi’u ticio’n barod, hidlwyr a osodwyd ymlaen llaw ac unrhyw gwestiynau sy’n gofyn i chi a hoffech chi gynnal chwiliad ar draws y farchnad gyfan. Mae rhai gwefannau’n defnyddio’r dulliau hyn i geisio’ch tywys tuag at un o’u darparwyr partneriaethol, er nad y darparwr hwnnw fyddai’r dewis gorau ar eich cyfer chi.

Nid yw ambell gynnyrch yn cynnig dolen i wefan y darparwr. Os felly bydd angen i chi fynd i wefan y darparwr yn uniongyrchol.

Dewis gwefan cymharu prisiau

Byddwch yn wyliadwrus

Mae nifer o wefannau cymharu yn amlygu bargeinion ar frig eu tudalen ganlyniadau. Yn aml, dangosir y rhain fel blychau lliw, neu cânt eu nodi fel canlyniad a noddir, ond nid y rhain sy’n cynnig y gwerth gorau am arian bob tro.

Mae digon o wefannau cymharu prisiau ar gael, felly gall fod yn anodd penderfynu pa un i’w ddefnyddio. Rhai o’r gwefannau mwyaf poblogaidd yw Compare the Market, Money Saving Expert, Money Super Market, uSwitch a Which?

I roi cymorth i chi wneud penderfyniad, rydym wedi creu rhestr o’r gwefannau a argymhellir i chi eu defnyddio wrth chwilio am fargen ar gynnyrch neilltuol. Mae pob un o’r isod yn rhoi argraff gynrychiadol o’r farchnad ac wedi eu dewis yn seiliedig ar gyfuniad o feini prawf, yn cynnwys nodweddion unigryw ac ansawdd y wybodaeth.

Cofiwch, mae hi bob amser yn syniad da i ddefnyddio mwy nag un safle cymharu cyn i chi wneud penderfyniad.

Cyfrifon cyfredol

Gyda dyfodiad y Gwasanaeth Newid Cyfrif Cyfredol saith diwrnod gwaith yn unig a gymerir i newid eich cyfrif banc. Felly os ydych chi’n chwilio am gyfraddau llog gwell, neu well gwasanaeth cwsmer, mae’n syniad da gwirio beth sydd ar gael. Gallwch ddysgu rhagor yn ein canllaw Sut i ddewis y cyfrif banc cywir.

  • Go Compare – Mae hyn yn eich galluogi i ddefnyddio teclyn midata a gefnogir gan y llywodraeth i lanlwytho’ch trafodion blaenorol yn ddiogel ar gyfer argymhellion personol ar gyfrif cyfredol.
  • Moneyfacts
  • Money Saving Expert
  • Which?

Gallwch hefyd ddefnyddio ein Hofferyn cymharu ffioedd a chostau cyfrif banc i weld yr holl ffioedd a chostau sy’n berthnasol i gyfrifon banc – mae’n dangos popeth o ffioedd gorddrafft i gostau am dynnu arian parod mewn arian tramor.

Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd roi cynnig ar y Offeryn Cymharu Cyngor Defnyddwyr.

Dysgwch ragor am gynnal cyfrif banc.

Morgeisi

Mae amryw o bethau i’w hystyried cyn penderfynu ymgeisio am forgais, felly mae’n beth doeth darllen Morgeisi – canllaw i ddechreuwyr cyn cynnal cymhariaeth i ddod o hyd i’r gyfradd orau ar eich cyfer chi.

Cyfrifon cynilo

Gwnewch y mwyaf o’ch cynilion drwy sicrhau eich bod wedi arwyddo i gael y cyfrif gorau ar eich cyfer chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein hawgrymiadau ar gyfer dewis cyfrif cynilo cyn i chi wneud eich dewis.

Ynni

Gall newid darparwr ynni arbed cannoedd o bunnoedd i chi ar filiau cyfleustodau. O ganlyniad i reolau newydd, gall amryw o ddarparwyr ynni eich newid mewn 17 diwrnod, felly mae’r holl broses yn gynt ac yn fwy hwylus nag erioed o’r blaen.

Os ydych chi’n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes, gwnewch yn siŵr bod y cyflenwr rydych yn newid iddo yn cynnig y gostyngiad. Dysgwch fwy yn ein hadran Help gyda chostau gwresogi.

Cyflenwyr ffôn neu fand llydan

Gallwch arbed llawer iawn o arian drwy newid a chael bargen ffôn a band llydan rhatach. Rhowch gynnig ar y gwefannau a ardystir gan Ofcom yn gyntaf – mae’r ardystiad yn golygu bod: “gwybodaeth a ddarparir i brynwyr yn hygyrch, yn gywir, yn eglur, yn gynhwysfawr ac yn gyfoes.”

  • Broadband.co.uk: Chwiliwch yn ôl cod post neu rif ffôn i gael y bargeinion perthnasol yn eich ardal. Rhannwch y prisiau’n gost fisol neu wythnosol a’r rhai sy’n dangos sgôr ar ddibynadwyedd.

  • Broadbandchoices: Chwiliwch yn ôl cod post. Yn dangos prisiau yn ôl cost fisol a blynyddol.
  • Broadbanddeals: Chwiliwch yn ôl cod post. Dangosir y prisiau yn awtomatig fel costau misol, ond gellir eu hidlo yn ôl blwyddyn.

Cyflenwyr ffôn symudol

Mae sicrhau eich bod yn cael y fargen orau a ddim yn talu am alwadau, negeseuon testun a data diangen, na mynd dros eich terfyn credyd yn rheolaidd, yn ffordd wych o gwtogi costau.

Billmonitor: Bydd yn dadansoddi’ch biliau ar-lein, neu yn eich galluogi i fewnbynnu’ch terfynau rheolaidd neu ofynnol â llaw. Yna fe ddaw o hyd i’r cynigion mwyaf addas ar y farchnad a’ch cyfeirio at y manwerthwr mwyaf perthnasol. Mae’n bodloni canllawiau Ofcom.

HandsetExpert: Dewiswch y ffôn a ddymunwch ac yna nodwch eich anghenion o ran galwadau, negeseuon testun a data. Yna bydd y wefan yn dangos y cynigion gorau sydd ar gael a gallwch fynd yn uniongyrchol i wefan y manwerthwyr. Mae’n bodloni canllawiau llym Ofcom.

Moneysupermarket.comopens in new window: Yn eich galluogi i chwilio am y bargeinion mwyaf poblogaidd ar gyfer ffonau’r cwmniau mwyaf adnabyddus a chymharu cytundebau misol a SIM yn unig. Gellir defnyddio hyn i’ch helpu i ddod o hyd i fargen well. Nid yw wedi ei gymeradwyo gan Ofcom.

Siopa

Mae siopa ar-lein yn rhoi cyfle i ni ddod o hyd i brisiau bargen ar hanfodion bob dydd ac anrhegion, yn ogystal â phrynu pethau drutach fel technoleg neu ddodrefn. Fodd bynnag, mae cymaint o wefannau yn cynnig prisiau is, gall fod yn anodd sicrhau eich bod yn cael bargen dda.

Gall gwefannau cymharu eich helpu i dorri trwy werthu a gostyngiadau camarweiniol trwy olrhain pris eitem dros y blynyddoedd a dangos i chi pa wefan sydd wir yn rhoi’r fargen orau i chi.

MySupermarket – Mae’r offeryn hwn yn cynharu eitemau o archfarchnadoedd mwyaf y DU a fferyllwyr y stryd fawr.

CamelCamelCamel – Yn siopa’n rheolaidd ar Amazon? Gallwch ddefnyddio CamelCamelCamel i sefydlu rhybuddion prisiau ac i olrhain hanes prisiau.

Idealo – Yn cymharu prisiau cyfredol ar draws e-fasnachwyr dibynadwy a siopao ar y stryd fawr fel Currys, Argos, John Lewis ac Amazon. Gallwch weld prisiau’r gorffenol a sefydlu hysbysiadau e-bost ar gyfer pan fydd prisiau’n gostwng.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?