Ffyrdd o ad-dalu morgais llog yn unig

Gyda morgais llog yn unig bydd eich ad-daliadau ond yn talu’r llog ar y swm a fenthycwyd gennych. Dysgwch sut i drefnu cynllun ad-dalu i dalu’r cyfalaf ar ddiwedd y morgais.

Sut mae morgais llog yn unig yn gweithio?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Gyda morgeisi ad-dalu rydych yn talu’r llog ac ychydig o’r cyfalaf bob mis i sicrhau y bydd y morgais yn cael ei glirio ar ddiwedd y cyfnod.

Gyda morgeisi llog yn unig dim ond y llog sy’n ddyledus ar y swm yr ydych chi wedi’i fenthyca yr ydych chi’n ei dalu.

Rydych yn defnyddio cynilion, buddsoddiadau, neu asedau eraill sydd gennych (a elwir yn ‘ddulliau ad-dalu’) i dalu’r swm a fenthycwyd ar ddiwedd cyfnod eich morgais.

Enghraifft

Os oes gennych chi forgais llog yn unig o £100,000 am 25 mlynedd, rydych yn talu’r llog ar y swm a fenthycwyd bob mis.

Pan ddaw’r 25 mlynedd i ben, bydd raid i chi dalu’r £100,000 yn llawn.

Eich cynllun ad-dalu

Defnyddiwch ein Savings calculator i weithio allan y swm misol bydd angen i chi roi i ffwrdd i glirio’ch morgais ar ddiwedd y tymor.

Mae’n rhaid eich bod yn gallu dangos i’r darparwr benthyciadau sut y byddwch yn ad-dalu’r morgais ar ddiwedd y cyfnod.

Chi - nid y darparwr benthyciadau - sy’n gyfrifol am drefnu a chynnal cynllun ad-dalu credadwy i ad-dalu’r benthyciad gwreiddiol.

Ni allwch ddibynnu ar addewid o arian yn y dyfodol fel etifeddiaeth neu fonws. Ni allwch ychwaith ddyfalu y bydd prisiau eiddo’n codi’n ddigonol i ganiatáu ichi brynu cartref llai a thalu’ch morgais yn llawn hefyd.

Bydd y darparwr benthyciadau’n gwirio o leiaf unwaith yn ystod cyfnod eich morgais, bod eich cynllun ad-dalu ar y trywydd iawn i dalu am eich morgais.

Dulliau ad-dalu

Ymhlith yr enghreifftiau o ddulliau ad-dalu y mae:

Bydd eich darparwr benthyciadau yn cymryd safbwynt ynghylch y tebygolrwydd a fydd eich dull ad-dalu’n talu’r cyfalaf yn llawn ar ddiwedd y morgais.

Oni bai eich bod yn deall sut mae buddsoddiad yn gweithio, mae’n well siarad â chynghorydd ariannol.
Dysgwch ragor am gynilo a buddsoddi.

Cyfrifwch faint sydd angen i chi ei gynilo

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cynilion syml i gael syniad o’r swm misol y bydd angen i chi ei roi o’r neilltu er mwyn talu am eich morgais ar ddiwedd y cyfnod.

Mae angen i chi nodi swm y morgais a hyd yr amser sydd gennych tan ei fod yn dod i ben.

Yna ychwanegwch gyfraddau gwahanol o log neu dwf y gallwch eu disgwyl ar gyfartaledd dros y cyfnod.

Dewiswch ffigwr isel ac uchel (2%–5%) er mwyn gweld y canlyniad gwaethaf a gorau.

Pwysig

Gall gwerth buddsoddiadau gynyddu a gostwng ac mae’n bosibl y gallwch golli’ch holl arian cyn i chi fedru clirio’ch morgais. Mae’n bwysig adolygu’ch buddsoddiadau yn rheolaidd.

Yn ddelfrydol, byddech yn dymuno gallu newid i gynhyrchion llawer mwy diogel sy’n seiliedig ar arian wrth i ddiwedd cyfnod eich morgais agosáu.

Drwy wneud hynny byddwch yn dawel eich meddwl bod gennych ddigon i dalu am eich morgais. Siaradwch â chynghorydd ariannol am y cynllun buddsoddi gorau i chi.

Meini prawf llymach newydd ar gyfer morgeisi llog yn unig

Mae morgeisi llog yn unig yn fwy peryglus o lawer na morgeisi ad-dalu lle rydych yn talu’r llog ac ychydig o’r cyfalaf bob mis i warantu y telir am y morgais ar ddiwedd y cyfnod.

Gyda morgeisi llog yn unig, y cynilion, buddsoddiadau, neu asedau eraill sydd gennych a fydd yn talu’r swm a fenthycwyd ar y diwedd.

Bydd eich darparwr benthyciadau yn cymryd safbwynt ynghylch y tebygolrwydd y bydd y rhain yn talu’r cyfalaf yn llawn ar ddiwedd y morgais.

O ganlyniad, mae llawer o ddarparwyr benthyciadau wedi peidio â’u cynnig ac mae eraill wedi cyflwyno meini prawf benthyca llymach.

Er enghraifft mae rhai’n gofyn am flaendal o 50% (neu 50% ecwiti os ydych yn cael ail forgais) ac yn disgwyl bod gennych gyflog mawr.

Ym mhob achos, mae’n rhaid i ddarparwyr benthyciadau wirio bod gennych strategaeth gredadwy i ad-dalu’r benthyciad ar ddiwedd y tymor ac, os yw hyn yn cynnwys cynilion.

Oes morgais llog yn unig gennych chi eisoes?

Os oes gennych forgais llog yn unig, adolygwch eich cynllun ad-dalu’n rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod ar y trywydd iawn. Os nad oes gennych un, gweithredwch nawr.

Os oes gennych fwy na 50% ecwiti yn eich eiddo a chynllun ad-dalu sydd ar y trywydd iawn ac yn cael ei dderbyn gan ystod o ddarparwyr benthyciadau, yna dylech fod yn iawn.

Os nad oes gennych, mae’n bosibl y bydd yn anodd ichi gael ail forgais pan fydd eich bargen bresennol yn dod i ben.

Adolygwch eich cynlluniau ad-dalu

Mae’n hanfodol eich bod yn adolygu’ch cynllun buddsoddi’n rheolaidd a chymryd camau os ydych yn meddwl na fydd yn darparu digon o arian i glirio’ch morgais. Siaradwch â’ch darparwr benthyciadau neu ceisiwch gyngor ariannol proffesiynol.

  1. Cysylltwch â darparwr eich cynnyrch, rheolwr cronfa neu gynghorydd ariannol a gofyn a yw’ch buddsoddiadau ar y trywydd iawn i ad-dalu’ch morgais.
  2. Cyfrifwch unrhyw gynilion ar wahân sydd gennych y tu hwnt i’ch buddsoddiadau cynllun ad-dalu a phenderfynu a allech ryddhau rhywfaint o’r arian hwn i leihau’r benthyciad os bydd eich darparwr benthyciadau yn caniatáu hyn.
  3. Ffoniwch eich darparwr benthyciadau a holi am ordaliadau neu newid i ad-dalu yn rhannol a llog yn unig yn rhannol. Gwiriwch a fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd.
  4. Os ydych yn pryderu na fyddwch yn medru ad-dalu’r morgais, cysylltwch â’ch darparwr benthyciadau ac egluro’r sefyllfa. Os na allwch ganfod datrysiad gyda’ch darparwr benthyciadau, ceisiwch gyngor am ddim.

Ail-forgeisio

Ym mis Ebrill 2014 bu newid wrth reoleiddio morgeisi, gyda’r angen i ddarparwyr benthyciadau graffu cynlluniau ad-dalu’n ofalus a chynnal asesiad fforddiadwy llawn gyda thystiolaeth o incwm.

Os cymeroch forgais llog yn unig cyn mis Ebrill 2014, efallai y cewch anhawster erbyn hyn i gael morgais arall.

Wrth gymeradwyo benthyciadau newydd, mae’n rhaid i ddarparwyr benthyciadau asesu a allwch fforddio gwneud y taliadau angenrheidiol neu beidio.

Mae hyn yn cynnwys achosion lle rydych am ailforgeisio i ddarparwr benthyciadau arall: bydd angen i’ch darparwr benthyciadau newydd ymfodloni y gallwch fforddio’r benthyciad.

Caniateir i’ch darparwr benthyciadau presennol gynnig dêl newydd i chi (h.y. newid i ddêl cyfradd llog arall) cyhyd â nad yw’n golygu cynyddu’r swm rydych yn ei fenthyca (heblaw am unrhyw ffioedd am newid).

Os oes gennych chi gynllun gwaddol

Os cymeroch chi bolisi gwaddol i dalu am eich cyfalaf ac mae’n edrych fel na fydd yn talu digon i ad-dalu’r morgais ar ddiwedd y cyfnod, mae pethau y gallwch eu gwneud nawr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?