Dychweliad Cartref

Gyda chynllun dychweliad cartref byddwch yn gwerthu rhan o’ch cartref neu’ch cartref cyfan am gyfandaliad arian parod, incwm rheolaidd, neu’r ddau. Bydd eich cartref, neu’r rhan ohono yr ydych yn ei werthu, yn perthyn i rywun arall. Serch hynny, fe ganiateir i chi barhau i fyw yno hyd nes i chi farw neu symud allan, heb dalu rhent. Gan ddibynnu ar eich oed a chyflyrau meddygol, efallai y gallech chi gael mynediad at fwy o arian.

Sut mae’n gweithio?

Mae cynllun dychweliad cartref yn golygu y bydd cwmni yn prynu eich cartref neu ran ohono. Byddwch chi yn cael cyfandaliad arian parod neu incwm am eich cartref. Os byddwch yn cael cyfandaliad arian parod efallai y byddwch yn penderfynu buddsoddi hwn eich hun er mwyn cael incwm.

Fel arfer ’cewch rhwng 30% a 60% o werth eich cartref ar y farchnad yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, oherwydd:

 • mae’n caniatáu i chi barhau i fyw yno yn ddi-rent
 • na all y prynwr ei werthu hyd nes y byddwch chi wedi marw neu wedi symud.

Yr hynaf ydych chi pan fyddwch yn dechrau cynllun dychweliad cartref, yr uchaf fydd y ganran y byddwch yn ei gael o werth eich cartref ar y farchnad.

Cewch yr hawl i barhau i fyw yn y cartref o dan brydles gydol oes. Bydd telerau’r les yn amrywio yn dibynnu ar pa gynllun dychweliad yr ydych yn ei ddewis.

Ydy hyn yn addas ar eich cyfer chi?

Mae cynlluniau ôl-feddiannu cartref yn gynnyrch â risg uchel. Gallent gael effaith sylweddol ar dreth, budd-daliadau, etifeddiaeth a’ch cynllunio ariannol hirdymor.

Dylech bob amser gael cyngor ariannol cyn cymryd cynllun ôl-feddiannu cartref neu unrhyw fath arall o gynllun rhyddhau ecwiti. Bydd hyn o gymorth i chi ganfod a yw’n briodol ar gyfer eich anghenion a’ch amgylchiadau personol.​

Gall hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o ryddhau ecwiti o’ch cartref ond rhaid i chi sicrhau bod hyn yn addas i chi.

Os ydych angen cyfandaliad neu incwm rŵan ac eisiau aros yn eich cartref, ac os nad ydych angen i unrhyw un arall (e.e. plant neu aelodau eraill o’r teulu) gael budd o werth llawn eich cartref, gall fod yn werth ystyried dychweliad cartref.

Ond ni fyddwch wedyn yn berchen ar eich cartref ei hun (neu byddwch yn berchen ar ddim ond rhan ohono). Fodd bynnag, byddwch yn dal i fod yn gyfrifol am gynnal a chadw’r cartref tra byddwch yn byw ynddo, felly efallai y bydd angen i chi roi arian o’r neilltu ar gyfer hyn.

Gallech ddal i fod yn atebol am gostau eraill fel rhent tir neu rent arglwydd pa bynnag gyfran o’ch cartref sydd wedi ei werthu. Mae hwn yn swm blynyddol i’w dalu ar rai mathau o eiddo rhydd-ddaliadol.

Bydd rhaid i chi hefyd gadw at delerau’r. Gallech ddal i fod yn atebol am gostau eraill fel rhent tir neu rent arglwydd pa bynnag gyfran o’ch cartref sydd wedi ei werthu. Mae hwn yn swm blynyddol i’w dalu ar rai mathau o eiddo rhydd-ddaliadol.

Os gallai hyn fod yn broblem, yna efallai nad yw cynllun dychweliad cartref yn addas ar eich cyfer chi. Mae’n hollbwysig eich bod chi’n penodi eich cyfreithiwr eich hun i wirio’r les a rhoi cyngor i chi.

Mae cynlluniau dychweliad cartref fel arfer yn fwy addas ar gyfer pobl hŷn, dros 70 neu 75 efallai.

Faint mae’n ei gostio?

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu:

 • ffi i’r darparwr am drefnu’r cynllun
 • ffioedd prisio: y prisiad fydd yn penderfynu am faint y byddwch yn gwerthu eich cartref, felly sicrhewch eich bod yn talu am brisiad annibynnol a pheidiwch byth â derbyn prisiad y bydd y cwmni dychweliad yn ei gynnig
 • ffioedd cyfreithiol: gwnewch yn siŵr eich bod yn talu am gyngor annibynnol; mae’n bwysig mai cyfreithiwr yr ydych chi wedi ei benodi sy’n craffu ar delerau’r les, nid cyfreithiwr a benodwyd gan ddarparwr y cynllun dychweliad
 • am gynnal a chadw’r eiddo
 • ffi i’r ymgynghorydd am eu cyngor ac am eich helpu chi i sefydlu’r cynllun.

Cwestiynau i’w gofyn i’ch ymgynghorydd

Cofiwch ofyn cwestiynau bob amser os oes unrhyw beth nad ydych yn glir yn ei gylch Dyma rai cwestiynau pwysig.

 • Sut fydd bod yn rhan o gynllun dychweliad cartref yn effeithio ar eich sefyllfa o ran treth incwm a’ch hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth neu’r awdurdod lleol?
 • Pa amodau mae’r cynllun dychweliad cartref yn eu rhoi arnoch chi o ran parhau i fyw yn eich cartref?
 • Os ydych eisiau incwm rheolaidd, sut fyddwch chi’n ei gael? Fydd yr incwm wedi’i warantu? A fydd yn sefydlog neu’r amrywiol? Pa mor aml ac am ba hyd y bydd yn cael ei dalu?
 • Allwch chi drosglwyddo cynllun dychweliad cartref os ydych eisiau symud tŷ?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?