Help os oes rhywun wedi cysylltu â chi am eich cerdyn credyd a'ch dyled barhaus

Os yw eich banc neu gwmni cerdyn credyd wedi cysylltu â chi i ddweud eich bod mewn ‘dyled barhaus’, efallai y byddwch mewn cryn benbleth. Efallai y teimlwch nad ydych “mewn dyled” o gwbl. Neu efallai eich bod yn ansicr beth i’w wneud nesaf.

Ond os yw’r ad-daliadau a wnewch ar eich bil cerdyn credyd wedi bod yn ysgwyddo’r llog, ffioedd a chostau yn fwy na’r swm sy’n wirioneddol ddyledus gennych dros gyfnod o 18 mis neu fwy, gallai hynny olygu eich bod yn llithro i mewn i broblemau gyda dyledion.

Golyga rheolau newydd ei bod hi’n ofynnol i gwmnïau cardiau credyd ddweud wrthych chi pan fydd eich cerdyn credyd yn costio gormod i chi, hyd yn oed os nad ydych yn sylweddoli hynny eich hunan, gan adael i chi wybod bod dewisiadau rhatach ar gael i chi.

Rhaid iddynt gynnig help i chi hefyd, a dyna’r rheswm iddynt gysylltu â chi.

Dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â beth i’w wneud nesaf.

Beth yw dyled barhaus?

Mae dyled barhaus yn gysylltiedig â balans eich cerdyn credyd. Os taloch fwy mewn llog, costau a ffioedd na thaloch yn ôl ar falans eich cerdyn credyd dros gyfnod o 18 mis, fe gewch eich nodi fel rhywun sydd mewn dyled barhaus. Yna, mae’n rhaid i’ch darparwr cerdyn credyd gysylltu â chi i roi gwybod i chi ac i gynnig help.

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu grŵp Facebook preifat Cymuned Cymorth Dyled i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig. Cais i ymuno yma.

Rhaid iddynt hefyd:

  • ofyn i chi ystyried a allwch chi fforddio ad-dalu’n gynt
  • sicrhau eich bod chi’n ymwybodol o’r goblygiadau posib wrth barhau ag ad-daliadau isel, a all gynnwys y posibilrwydd y gallai’ch cerdyn gael ei wahardd, ac effeithiau hynny ar eich ffeil gredyd
  • adael i chi wybod, os na allwch chi fforddio ad-dalu’n gynt, y gallwch gysylltu â nhw i drafod eich amgylchiadau er mwyn iddynt allu eich helpu neu, os bydd angen, gallwch gael cyngor am ddim ar ddyledion.

Os ydych chi’n poeni am eich dyled cerdyn credyd parhaus, gall StepChange helpu. Mae StepChange yn cynnig gwasanaeth cyllidebu diduedd am ddim, i’ch helpu chi i ddeall eich sefyllfa ariannol.

Darganfyddwch fwy ar dudalen Dyled Parhaus StepChange

Rwy’n talu’r hyn sy’n ofynnol yn unig, onid yw hynny’n ddigon?

Gosodir yr ad-daliadau gofynnol gan gwmnïau cardiau credyd yn ddibynnol ar ofynion cyfreithiol gofynnol. Dyma’r swm lleiaf y caniateir gan y cwmni cerdyn credyd i chi ei ad-dalu’n ôl bob mis. Gall talu’r ad-daliad gofynnol yn unig dros y tymor byr fod o gymorth i chi ymestyn cost eitemau drytach dros gyfnod hirach o amser. Ond dros yr hirdymor, mae ad-daliadau gofynnol yn ffordd ddrud o ad-dalu’ch dyled.

Enghraifft o ad-daliad gofynnol:

Os oedd gennych £5,000 yn ddyledus ar gerdyn credyd, gyda chyfradd llog o 19.9%, ad-daliad gofynnol am un mis o £132.92, byddech yn talu £50 oddi ar y benthyciad ynghyd â £82.92 mewn llog.

Yna mae’r ad-daliad gofynnol yn gostwng bob mis os na wariwch chi ragor ar y cerdyn. Dyna un rheswm pam fod talu’r hyn sy’n ofynnol yn unig dros gyfnod hir o amser, yn syniad gwael.

Ar ôl tair blynedd byddai’r balans yn £1,895.51 o hyd a byddech wedi talu £1,936.66 mewn llog!

Wrth ad-dalu’r hyn sy’n ofynnol yn unig bob mis, byddai’n cymryd 18 mlynedd a 10 mis i glirio’r cyfan oddi ar eich cerdyn credyd – a byddech wedi ad-dalu cyfanswm o £12,277.84.

Os, yn hytrach, y byddech yn cynyddu’ch ad-daliad i £200 bob mis, byddech yn llwyddo i glirio’r balans o £5,000 ar eich cerdyn credyd ymhen 2 flynedd a 9 mis yn unig. Byddech yn ad-dalu cyfanswm o £6,511.27 gan arbed £5,766.57 i chi mewn llog.

Dyma’r enghraifft mewn tabl wrth gymharu ad-dalu £150, £175 a £200 bob mis. Cyfrifir y rhain drwy dybio na fyddwch yn gwario rhagor ar y cerdyn credyd.

Amserlen ad-dalu Cyfanswm llog a dalwyd Cyfanswm a ad-dalwyd Yr amser a gymerir i ad-dalu benthyciad o £5,000
Taliad gofynnol - Mis cyntaf £132.92, gan leihau bob mis ar ôl hynny £7,277.84 £12,277.84 18 mlynedd 10 mis
£150 bob mis, yn sefydlog £2,338.96 £7,338.96 4 mlynedd 1 mis
£175 bob mis, yn sefydlog £1,831.93 £6,831.93 3 mlynedd 4 mis
£200 bob mis, yn sefydlog £1,511.27 £6,511.27 2 mlynedd 9 mis

Y ffordd hawsaf i ddelio â’r ffaith bod eich banc neu’ch cwmni cerdyn credyd yn cysylltu â chi yw cynyddu’ch ad-daliadau at lefel sy’n fforddiadwy i chi.

Drwy wneud mân newidiadau gallwch arbed cannoedd os nad miloedd o bunnau.

Peidiwch ag ystyried y peth fel gorchymyn am arian. Yn sgil rheolau newydd rhaid i gwmnïau cardiau credyd adael i chi wybod pryd allech chi arbed arian drwy newid eich dulll o ad-dalu’ch bil cerdyn credyd. Mae’n gyfle hefyd i edrych ar falans eich cerdyn credyd a gweld a yw’n costio mwy na’r hyn a ddymunwch.

Fodd bynnag, os na wnewch chi ddim byd neu os nad ydych wedi cynyddu’ch ad-daliadau’n ddigonol ar eich cerdyn credyd ar ôl cyfnod pellach o 18 mis, rhaid i’ch darparwr cerdyn credyd eich helpu drwy gynnig ffyrdd o ad-dalu’n gyflymach, fel cynnig cynllun ad-dalu.

Os na chysylltwch â nhw, methu â fforddio ad-dalu dyled eich cerdyn credyd yn gyflymach neu wrthod cynllun ad-dalu, gallai’ch cerdyn credyd gael ei wahardd.

Mae fy nghwmni cerdyn credyd wedi dweud wrthyf y byddant yn cynyddu fy ad-daliadau

Nid yw’r rheolau newydd yn golygu bod yn rhaid i gwmnïau newydd eich gorfodi i dalu rhagor drwy gynyddu ad-daliad misol eich cerdyn credyd fel mater o drefn.

Rhaid gosod yr ad-daliad gofynnol ar gerdyn credyd ar swm sydd o leiaf yn ad-dalu’r llog, y ffioedd a’r costau a roddwyd ar eich cyfrif, yn ogystal ag 1% o’r balans sy’n weddill.

Fodd bynnag, gall eich banc neu gwmni cerdyn credyd benderfynu gosod yr ad-daliad gofynnol ar lefel uwch.

Os na allwch chi fforddio’r cynnydd yn yr ad-daliad, cysylltwch â’ch banc neu gwmni credyd. Os nad ydych yn barod i gysylltu â’ch banc neu gwmni credyd, gallwch hefyd gysylltu â StepChange.

Mae StepChange yn cynnig gwasanaeth cyllidebu diduedd am ddim, i’ch helpu chi i ddeall eich sefyllfa ariannol.

Darganfyddwch fwy ar dudalen Dyled Parhaus StepChange

Beth allaf ei wneud i atal fy nghwmni cerdyn credyd rhag cysylltu â mi?

Os cysylltwyd â chi yn sgil eich dyled barhaus, golyga eich cynllun ad-dalu presennol eich bod yn talu mwy mewn ffioedd, costau a llog na’r hyn yr ydych yn ei glirio o falans eich dyled. Bydd angen i chi gynyddu’r swm a delir gennych er mwyn i’r balans ostwng yn gyflymach.

Os nad ydych yn dymuno iddynt gysylltu â chi mwyach, y peth hawsaf i’w wneud yw cynyddu’r swm a delir gennych ar fil eich cerdyn credyd, cyn belled ag y gallwch fforddio gwneud hynny.

Dylai eich cwmni cerdyn credyd eich helpu gyda hynny, i sicrhau bod eich ad-daliad misol yn ddigon uchel i glirio’r balans sy’n weddill ar eich cerdyn credyd mewn cyfnod rhesymol o amser.

Yn ogystal, os ad-dalwch fwy nawr, byddwch yn clirio balans eich cerdyn credyd yn gynt, felly cewch wared ar eich baich yn gyflymach, gan dalu llai mewn llog wrth i’r balans sy’n weddill ar eich cerdyn credyd leihau.

Dyma rai adnoddau i chi droi atynt os bydd angen i chi gael ychydig o syniadau ynglŷn â sut i godi mwy o arian i dalu rhagor tuag at eich bil cerdyn credyd:

Gallech hefyd allu trosglwyddo balans eich cerdyn credyd i gerdyn sy’n codi cyfradd is o log neu un sy’n cynnig cyfradd llog gychwynnol o 0% os ydych yn gymwys. Gallai hynny olygu y byddwch yn talu llai o log ar eich dyled bresennol.

Fel arfer bydd y rhan fwyaf o ddarparwyr cerdyn credyd yn codi ffi am drosglwyddo balansau felly mae’n bwysig cofio hynny, yn ogystal â hyd unrhyw gyfnod cychwynnol.

Ni allaf fforddio talu mwy tuag at fy ngherdyn credyd

Os nad ydych yn fodlon bod gennych ddigon o arian i allu cynyddu’ch ad-daliadau, dylech siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol. Gallwch ffonio’ch banc neu gwmni cerdyn credyd i siarad am ba help sydd ei angen arnoch chi. Os nad ydych yn teimlo’n gyffyrddus yn gwneud hyn, gallwch gysylltu â StepChange. Maent yn cynnig gwasanaeth cyllidebu diduedd am ddim, i’ch helpu i ddeall eich sefyllfa ariannol.

Darganfyddwch fwy ar dudalen Dyled Parhaus StepChangeopens in new window

Mae’n bosibl hefyd bod angen ad-drefnu’ch materion ariannol yn llwyr er mwyn dod o hyd i’r swm ychwanegol o arian y gofynna eich cwmni cerdyn credyd neu eich banc amdano. Cymerwch olwg ar eich cyllideb drwy ddefnyddio ein Cynllunydd cyllideb. Os yw’ch gwariant yn uwch na’ch incwm, fe allech lwyddo i ad-drefnu’r modd y gwariwch eich arian.

Dyma rai adnoddau i droi atynt os ydych yn dymuno dod o hyd i ragor o arian er mwyn talu mwy tuag at eich bil cerdyn credyd:

Mae gennyf daliadau eraill i’w gwneud

Os nad bil eich cerdyn credyd yw’r unig beth sy’n creu straen ariannol i chi, neu bod dyledion yn effeithio ar eich gallu i gysgu neu’n effeithio ar eich perthynas, mae angen i chi geisio ychydig o gyngor am ddim ar ddyledion.

Os oes gennych chi broblemau ariannol mawr, efallai mai siarad â dieithryn am y rhain yw’r peth olaf y byddwch eisiau ei wneud.

Ond efallai mai hynny yw’r pethau gorau y gallwch ei wneud.

Mae pob cyngor yn gyfrinachol ac ni fydd neb yn beirniadu’ch sefyllfa. Nod unrhyw un sy’n rhoi cyngor i chi fydd eich helpu i gael y datrysiad gorau i’ch sefyllfa.

Gallwch gysylltu â chynghorydd ar ddyledion yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Beth sy’n digwydd os penderfynaf wneud dim ar ôl iddynt gysylltu â mi?

Os ydych yn parhau mewn dyled barhaus, bydd eich cwmni cerdyn credyd yn cysylltu â chi unwaith eto, ymhen tua naw mis ers iddynt gysylltu â chi gyntaf. Byddant, unwaith eto, yn argymell i chi gynyddu’ch ad-daliadau os y gallwch fforddio gwneud hynny.

Yna, os byddwch yn parhau yn yr un sefyllfa naw mis wedi hynny, bydd yn rhaid i’ch cwmni cerdyn credyd wneud un o ddau beth:

1. Cynnig ffyrdd i chi ad-dalu’n gyflymach dros gyfnod rhesymol, rhwng tair a phedair blynedd fel arfer. Er enghraifft, cynlluniau ad-dalu fel trosglwyddo’r balans ar gerdyn credyd i fenthyciad personol â llog is.

2. Os na allwch ad-dalu’n gyflymach, rhaid iddynt gynnig ffyrdd eraill o’ch helpu, er enghraifft, drwy leihau, dileu, neu ganslo unrhyw log neu gostau. Os gwnant hynny, gallent hefyd wahardd eich cerdyn credyd oni bai y byddai gwneud hynny’n cael effaith niweidiol ar eich sefyllfa ariannol - er enghraifft, gan eich bod yn dibynnu ar eich cerdyn credyd i dalu am gostau byw hanfodol fel eich morgais, rhent, Treth Gyngor neu fwyd.

A fydd fy ngherdyn credyd yn cael ei wahardd?

Y cam olaf yw gwahardd eich cerdyn credyd yn sgil dyled barhaus. Gallai ddigwydd os parhewch i anwybyddu’ch banc neu gwmni cerdyn credyd ac os na newidiwch eich ffordd o ad-dalu’ch bil cerdyn credyd.

Felly, os cyrhaeddwch y pwynt lle cewch gynnig dewisiadau o ran ad-dalu, fe allent ganslo’ch cerdyn os na fydd yr un o’r dewisiadau hyn yn addas. Y rheswm am hyn yw er mwyn sicrhau na fydd y balans yn cynyddu. Gallent hefyd ganslo’ch cerdyn os byddant yn penderfynu lleihau, dileu neu ganslo unrhyw log neu gostau er mwyn i chi fedru fforddio ad-dalu’n gyflymach.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?