Dysgu mwy am fuddsoddi

Mae cael cyngor ariannol proffesiynol yn wych, ond os ydych yn berson sy’n hoffi gwneud pethau eich hun, byddwch yn falch o glywed bod dod i wybod y newyddion diweddaraf ar gynilo a buddsoddi yn hawdd ac – os meiddiwn ni – yn hwyl. I gael rhai syniadau ar ble i chwilio am newyddion a gwybodaeth gadarn ar fuddsoddi, darllenwch fwy.

Darllenwch y wasg ariannol neu bapurau newydd ariannol

Diogelu eich hun

Llwyddwch i osgoi cynigion buddsoddi nas gofynnwyd amdanynt.

Cyn buddsoddi gwiriwch gofrestr yr FCA a’r rhestr rybuddio.

Os ydych yn ystyried cynnig buddsoddi, ceisiwch gyngor diduedd.

Mae darllen y papurau – ar-lein, ar ffurf tabled, neu drwy gael inc ar eich bysedd – yn ffordd wych o gael eich newyddion ariannol. Mae newyddiadurwyr ariannol yn cwmpasu cynhyrchion, gwahanol fathau o fuddsoddiadau, cwmnïau a marchnadoedd. Dewiswch ddau neu dri newyddiadurwr y mae eu harddull yn apelio atoch a dilynwch nhw’n rheolaidd i gael safbwynt ar y farchnad.

Newyddiadurwyr y gallech fod yn awyddus i’w dilyn

Mae’r newyddiaduraeth ariannol orau yn ddiduedd, yn llawn gwybodaeth a bob amser yn gyfoes. Os nad ydych yn sicr pwy sy’n cyflawni’r pethau hyn, efallai yr hoffech ystyried rhai o enwebeion ac enillwyr diweddar newyddiadurwr busnes a chyllid y flwyddyn Gwobrau Gwasg Prydain – a restrir isod.

Ac os byddai’n well gennych glywed y newyddion yn lle ei ddarllen, gwrandewch ar raglen wych Radio 4, Money Box. Mae ei gwefan fel arfer yn rhoi gwybodaeth gefndir hefyd.

Gwrandewch ar benodau diweddar o Money Box ar wefan y BBC.

Defnyddiwch y we

Mae rhai gwefannau, fel gwefan Gymdeithas Buddsoddiadau yn anelu at helpu hyd yn oed os ydych yn newydd ddechrau buddsoddi. Mae safleoedd cymharu cronfeydd fel Trustnet a Morningstar yn anelu mwy at fuddsoddwyr soffistigedig.

Ewch i wefannau cwmnïau i weld adroddiadau blynyddol a gwybodaeth arall. Neu ewch i safle eich brocer ar-lein – os oes gennych un – am ddata manwl ar gwmnïau a chronfeydd.

Dewch o hyd i’r prisiau a’r wybodaeth fasnachu ddiweddaraf o wefan Cyfnewidfa Stoc Llundain.
Olrhain ymddiriedolaethau uned a chwmnïau buddsoddi penagored (OEICs) ar wefan y Gymdeithas er Rheoli Buddsoddiadau.

Ystyriwch ymuno â chlwb buddsoddi

Mae ymuno â chlwb yn ffordd dda o gael gwybodaeth am gronni buddsoddiadau. Ond gall fod yn ffynhonnell dda o ysbrydoliaeth a gwybodaeth, gan fod aelodau yn aml yn cyfnewid syniadau, cyngor ymchwil, ac yn rhoi cyngor i’w gilydd ar fuddsoddiadau a mwy.

Ewch i wefan Clybiau Buddsoddi ProShareopens in new window i gael help i ddod o hyd i glwb neu i ddechrau clwb.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?