E-daliadau – pam, pryd a sut mae eu defnyddio

Pryderus am roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd ar-lein? Mae opsiwn arall – cyfrif e-arian gan un o’r cwmnïau talu fel PayPal neu Google Checkout.

Beth mae’r cwmnïau e-daliad yn ei gynnig a sut mae eu defnyddio

Talu ar-lein

Gyda rhai manwerthwyr gallwch yn awr dalu’n uniongyrchol o’ch cyfrif banc. Dysgwch ragor am hyn yma.

Mae cyfrif e-daliad yn cynnig ffordd arall i anfon a derbyn arian ar-lein.

Mae nifer cynyddol o bobl yn defnyddio cwmnïau e-daliad oherwydd gallant ei gwneud hi’n haws trosglwyddo arian a phrynu pethau. Maent yn golygu hefyd nad oes raid i chi rannu manylion eich cerdyn.

Sut mae cyfrif e-daliad yn gweithio?

Os ydych yn chwilio am ffordd wahanol i dalu, mae Paym yn system dalu symudol sy’n caniatáu i chi drosglwyddo a derbyn arian drwy ddefnyddio rhif eich ffôn symudol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan swyddogol.

Mae gan y cwmnïau e-daliad ddwy brif ffordd o weithio. Rydych chi naill ai’n:

  • Talu arian i’ch cyfrif e-arian gan ddefnyddio cerdyn talu. Wrth siopa ar-lein, tynnir yr arian o’ch balans chi – neu os ydych chi’n gwerthu pethau, mae’n cael ei ychwanegu at eich balans.
  • Cysylltu eich cyfrif e-arian i’ch cerdyn talu. Does dim arian go iawn yn eich cyfrif. Wrth i chi brynu ar-lein, mae’r cwmni e-daliad yn gosod y swm ar eich cerdyn – neu’n ei dalu i’ch cerdyn os ydych yn gwerthu pethau.

Sut mae defnyddio cwmni e-daliad

Y cam cyntaf yw dewis pa gwmni e-daliad i’w ddefnyddio. Y rhai poblogaidd yw PayPal a Google Checkout er enghraifft.

Wedi i chi ddewis cwmni, bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gofyn i chi:

  • Sefydlu cyfrif. Cofrestrwch eich manylion a dilyn y cyfarwyddiadau.
  • Cysylltwch gerdyn banc. Rhowch fanylion eich cerdyn credyd neu ddebyd.

Wedi i chi gofrestru, byddwch yn gallu talu am bethau drwy ddefnyddio manylion eich cyfrif newydd.

Beth yw’r gost?

Mae am ddim i ddefnyddio gwasanaethau e-daliad i brynu pethau fel arfer (ond efallai bydd raid i chi dalu ffi am werthu). Mae’r cwmnïau hyn yn gwneud eu harian drwy godi ffi ar adwerthwyr.

Efallai y codir ffi arnoch am wneud neu dderbyn taliadau mewn arian tramor, neu os gwariwch fwy o arian nag a ganiateir i chi.

Beth yw’r anfanteision?

Nid yw cwmnïau e-dalu wedi’u diogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol. Golyga hyn na chewch chi iawndal efallai os aiff eich cwmni e-daliad i’r wal.

Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio cerdyn credyd trwy PayPal, ni fyddwch chi’n derbyn yr amddiffyniad ychwanegol o dan adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr.

Pam mae pobl yn defnyddio cwmnïau e-daliad?

Blwch testun: Os ydych yn pryderu am Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein gwiriwch ein canllaw dynodedig.

  • Mae’n ddiogel. Nid yw’n ofynnol i chi roi manylion eich cerdyn.
  • Mae’n gyflym. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw teipio eich cyfrinair
  • Mae am ddim fel rheol. Nid oes ffioedd am dalu neu sefydlu eich cyfrif.

Beth ddylid ei wneud os oes problem gyda thaliad neu bryniant

Os oes problem gyda’ch pryniant, y peth cyntaf i’w wneud yw siarad gyda’r adwerthwr a cheisio datrys y broblem.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?