E-daliadau – pam, pryd a sut mae eu defnyddio

Pryderus am roi manylion eich cerdyn credyd neu ddebyd ar-lein? Mae opsiwn arall – cyfrif e-arian gan un o’r cwmnïau talu fel PayPal, Apple Pay neu Google Pay.

Beth mae’r cwmnïau e-daliad yn ei gynnig a sut mae eu defnyddio

Talu ar-lein

Gyda rhai manwerthwyr gallwch yn awr dalu’n uniongyrchol o’ch cyfrif banc. Dysgwch ragor am hyn yma.

Mae cyfrif e-daliad yn cynnig ffordd arall i anfon a derbyn arian ar-lein.

Mae nifer cynyddol o bobl yn defnyddio cwmnïau e-daliad oherwydd gallant ei gwneud hi’n haws trosglwyddo arian a phrynu pethau. Maent yn golygu hefyd nad oes raid i chi rannu manylion eich cerdyn.

Sut mae cyfrif e-daliad yn gweithio?

Os ydych yn chwilio am ffordd wahanol i dalu, mae Paym yn system dalu symudol sy’n caniatáu i chi drosglwyddo a derbyn arian drwy ddefnyddio rhif eich ffôn symudol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan swyddogol.

Mae gan y cwmnïau e-daliad ddwy brif ffordd o weithio. Rydych chi naill ai’n:

  • Talu arian i’ch cyfrif e-arian gan ddefnyddio cerdyn talu. Wrth siopa ar-lein, tynnir yr arian o’ch balans chi – neu os ydych chi’n gwerthu pethau, mae’n cael ei ychwanegu at eich balans.
  • Cysylltu eich cyfrif e-arian i’ch cerdyn talu. Does dim arian go iawn yn eich cyfrif. Wrth i chi brynu ar-lein, mae’r cwmni e-daliad yn gosod y swm ar eich cerdyn – neu’n ei dalu i’ch cerdyn os ydych yn gwerthu pethau.

Sut mae defnyddio cwmni e-daliad

Cyn prynu ar-lein, gwiriwch bod y dudalen yn ddilys, felly rhowch y cyfeiriad i mewn yn ofalus eich hun a pheidio defnyddio dolen. Gwnewch yn siŵr ei bod yn ddiogel hefyd, gan wirio am https a chlo clap wedi ei gloi ar ddechrau’r cyfeiriad. Ac wedi i chi orffen, cofiwch allgofnodi. Dysgwch ragor ar wefan Get Safe Onlineopens in new window.

Y cam cyntaf yw dewis pa gwmni e-daliad i’w ddefnyddio. Y rhai poblogaidd yw PayPal, Apple Pay a Google Pay er enghraifft.

Wedi i chi ddewis cwmni, bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gofyn i chi:

  • Sefydlu cyfrif. Cofrestrwch eich manylion a dilyn y cyfarwyddiadau.
  • Cysylltwch gerdyn banc. Rhowch fanylion eich cerdyn credyd neu ddebyd.

Wedi i chi gofrestru, byddwch yn gallu talu am bethau drwy ddefnyddio manylion eich cyfrif newydd.

Beth yw’r gost?

Mae am ddim i ddefnyddio gwasanaethau e-daliad i brynu pethau fel arfer (ond efallai bydd raid i chi dalu ffi am werthu). Mae’r cwmnïau hyn yn gwneud eu harian drwy godi ffi ar adwerthwyr.

Efallai y codir ffi arnoch am wneud neu dderbyn taliadau mewn arian tramor, neu os gwariwch fwy o arian nag a ganiateir i chi.

Mae PayPal hefyd yn codi ‘ffi anweithgarwch’ o hyd at £9 os nad ydych chi’n mewngofnodi neu’n defnyddio’ch cyfrif am flwyddyn o leiaf a bod gan eich cyfrif rywfaint o arian ynddo. Os yw hyn yn gymwys i chi, gosodwch nodyn atgoffa i fewngofnodi i’ch cyfrif unwaith y flwyddyn i osgoi’r taliad.

Beth yw’r anfanteision?

Nid yw cwmnïau e-dalu wedi’u diogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol. Golyga hyn na chewch chi iawndal efallai os aiff eich cwmni e-daliad i’r wal.

Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio cerdyn credyd trwy PayPal, ni fyddwch chi’n derbyn yr amddiffyniad ychwanegol o dan adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr.

Wrth ddewis darparwr, dylech wirio’r gwasanaeth a gewch a’r diogelwch y bydd yn ei gynnig am eich arian.

Er mwyn sicrhau y bydd eich arian wedi’i ddiogelu gan FSCS, gweler ein tudalen ar sut i ddewis y cyfrif banc cywir.

Pam mae pobl yn defnyddio cwmnïau e-daliad?

Blwch testun: Os ydych yn pryderu am Siopa a thalu’n ddiogel ar-lein gwiriwch ein canllaw dynodedig.

  • Mae’n ddiogel. Nid yw’n ofynnol i chi roi manylion eich cerdyn.
  • Mae’n gyflym. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw teipio eich cyfrinair
  • Mae am ddim fel rheol. Nid oes ffioedd am dalu neu sefydlu eich cyfrif.

Taliadau digyffwrdd

Beth yw taliad digyffwrdd?

Mae taliad digyffwrdd yn caniatáu i chi dalu am bethau gyda’ch cerdyn credyd neu ddebyd heb orfod rhoi eich PIN. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw chwifio’r cerdyn uwchben y darllenydd cerdyn talu digyffwrdd melyn – neu daro’ch cerdyn yn ysgafn ar y darllenydd.

A oes yna derfyn talu wrth ddefnyddio dull digyffwrdd?

Mae yna derfyn taliad sengl o £100 (roedd yn arfer bod yn £45), er fel arfer gallwch wneud mwy nag un pryniant ar wahân ar unrhyw ddiwrnod neilltuol (hyd at gyfanswm o £300). Ar ôl rhai taliadau digyffwrdd neu pan fyddwch chi’n cyrraedd y terfyn £300 hwn bydd gofyn i chi roi eich PIN. Diben y ddau fesur yma yw atal gwario diderfyn ar eich cerdyn petaech yn ei golli neu rywun yn ei ddwyn.

Os cofrestrwch eich cerdyn er mwyn i chi fedru ei ddefnyddio gydag Apple Pay, Google Pay neu Samsung Pay, yna nid oes terfyn taliad sengl. Gall rhai manwerthwyr eu terfynau eu hunain serch hynny.

Sut i atal twyll ar eich cerdyn digyffwrdd

Mae yna ddau ddull o ddiogelwch i atal gwariant afreolus os bydd eich cerdyn yn cael ei ddwyn – y terfyn gwariant o £100 a chyfyngu ar y nifer o daliadau digyffwrdd a ganiateir cyn y gofynnir am PIN y cerdyn.

Fodd bynnag, mae yna gamau y medrwch chi eu cymryd serch hynny.

  • Canslo’ch cerdyn ar unwaith os collwch ef. Bydd hyn yn atal y rhan fwyaf o daliadau rhag cael eu gwneud ar y cerdyn.
  • Cadwch eich llygaid ar eich cerdyn. Os na allwch chi weld eich cerdyn, nid oes gennych sicrwydd nad yw’n cael ei ddefnyddio i dalu am rywbeth neu’n cael ei roi drwy ddarllenwydd a allai ei efelychu.
  • Cadwch dderbynebau neu gwiriwch eich cyfriflen. Drwy wneud hynny mi fyddwch yn gwybod faint godwyd arnoch a gallwch sylwi yn gyflym ar unrhyw gostau anghyfarwydd.

Digyswllt a theithio yn Llundain

Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn digyffwrdd neu ap talu symudol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Llundain, gan gynnwys y rheilffordd danddaearol, bysiau Llundain a’r gwasanaethau Rheilffordd Cenedlaethol.

Mae hyn yn rhatach na phrynu tocynnau papur. Mae’r pris hefyd yr un fath â defnyddio cerdyn digyffwrdd swyddogol Transport for London (TfL), sef y cerdyn Oyster. Yr anfantais o ddefnyddio cerdyn banc neu ap talu symudol yn hytrach nag Oyster wrth deithio yn Llundain yw rydych ond yn llwytho tocyn Travelcard neu Fws neu Dram ar gerdyn Oyster.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r un dull o dalu, pa un ai bod hynny’n gerdyn Oyster, cerdyn digyffwrdd neu ap talu symudol, wrth dalu’n ddigyffwrdd wrth deithio. Y rheswm am hyn yw bod gan TfL system brisio wedi’i chapio sef, wedi i chi gyrraedd eich terfyn dyddiol neu wythnosol, cewch deithio am weddill y diwrnod neu’r wythnos am ddim.

Beth ddylid ei wneud os oes problem gyda thaliad neu bryniant

Os oes problem gyda’ch pryniant, y peth cyntaf i’w wneud yw siarad gyda’r adwerthwr a cheisio datrys y broblem.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?